sinfecc

Description
endo inf

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    ENDOCARDITIS INFECCIOSA   Júlia Cortès Núria Crespo Belèn Alegre    Índex - definició - epidemiologia - etiopatogènia ● causes ● símptomes ● diagòstic ● tractament - protocol profilaxis en odontologia    EDOCARDITIS INFECCIOSA L’endocarditis infecciosa és la inflamació del revestiment intern de les vàlvules i cavitats cardíaques, produïda per la infecció d’un microorganisme, generalment bacteris, que creixen formant unes estructures característiques conegudes com a vegetacions. Els microorganismes detectats amb més freqüència com a agents etiològics són diferents espècies d’   estafilococs. Hi ha dos tipus de variants de l’endocarditis infecciosa, que es diferencien per tenir diferents orígens i diferents símptomes: ●  ENDOCARDITIS INFECCIOSA SUBAGUDA:  Causada per l’   estreptococ   viridans, habita a la boca i es caracteritza per començar gradualment amb febrícules. Aquest bacteri forma part del 30% dels solcs gingivals i és l’habitant més freqüent en boques sanes ●  ENDOCARDITIS INFECCIOSA AGUDA:  Causada per l’   estreptococ   aureus   ; es caracteritza per febres altes, suor nocturna, estenia (cansanci), anorèxia, dolor inespecífic a l’hipocondri esquerre, petèquies...    EPIDEMIOLOGIA La majoria de persones que pateixen endocarditis infecciosa, l’adquireixen en relació amb l’atenció sanitària (30%). És més probable en persones d’edat avançada, normalment amb alguna valvulopatia. Els microorganismes detectats amb més freqüència com a agents etiològics de l’endocarditis infecciosa, són diferents espècies d’estafilococs. L’endocarditis infecciosa causada per l’streptococus aureus és fins ara l’agent causal més freqüent i ha presentat canvis importants, com la resistència a la cloxacil.liina, cosa que dificulta l’elecció d’un tractament antibiòtic òptim. Altres agents etiològics freqüents, com els enterococs i diverses espècies d'estreptococs, també mostren percentatges elevats de resistència als antibiòtics recomanats a les guies de pràctica clínica. Malgrat tot, la mortalitat intrahospitalària per aquesta malaltia segueix sent elevada. Els canvis epidemiològics observats en els últims anys condicionen que la profilaxi antibiòtica pugui evitar pocs casos d'aquesta malaltia. La prevenció de les bacterièmies d'srcen nosocomial, el diagnòstic precoç de la malaltia, la identificació primerenca dels pacients amb més risc, així  com un abordatge multidisciplinari poden ser estratègies vàlides per millorar  el pronòstic d'aquests malalts.
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks