SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC AL TINERILOR CERCETĂTORI Volumul II. Tezele prezentate în cadrul lucrărilor - PDF

Description
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC AL TINERILOR CERCETĂTORI Volumul II. Tezele prezentate în cadrul lucrărilor Ediţia a XIII-a (24-25

Please download to get full document.

View again

of 268
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 395 | Pages: 268

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC AL TINERILOR CERCETĂTORI Volumul II. Tezele prezentate în cadrul lucrărilor Ediţia a XIII-a (24-25 aprilie 2015) Editura ASEM CZU 082: =135.1=111=161.1 S 58 COLEGIUL DE REDACŢIE Prof.univ., dr., Vadim Cojocaru Dr. Eugeniu Gârlă Prof.univ.,dr.hab. Eugenia Feuraş Conf.univ.,dr. Angela Casian Prof.univ., dr.hab. Angela Secrieru Conf.univ.,dr. Carolina Ciugureanu Conf.univ., dr. Ghenadie Şavga Prorector ASEM cu activitate ştiinţifică şi relaţii externe, Preşedinte Şef - Serviciu Ştiinţă ASEM, secretar Directorul Şcolii Doctorale ASEM Directorul Şcolii Masterale de Excelenţă ASEM Facultatea FIN Facultatea EGD Facultatea BAA Comitetul de organizare: Gerhard Ohrband, doctorand ASEM Ala Chicu, doctorand ASEM Gheorghe Budu, student, anul II, gr. D 124 Victor Bîrcă, student gr. BA 13 B Daniel Maxian, student anul I, gr. CIB 141 Oxana Ţurcan, student anul I, gr. CIB 141 DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători (13 ; 2015 ; Chişinău). Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători, Ed. a 13-a (24-25 apr. 2015) / col. red.: Vadim Cojocaru (preşedinte) [et al.] ; com. org.: Ohrband Gerhard [et al.]. Chişinău : ASEM, ISBN Vol p. Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei. Texte : lb. rom., engl., rusă. Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. 1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm. Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader. Titlu preluat de pe eticheta discului. ISBN : =135.1=111=161.1 S 58 Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători (13 ; 2015 ; Chişinău). Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători, Ed. a 13-a (24-25 apr. 2015) / col. red.: Vadim Cojocaru (preşedinte) [et al.] ; com. org.: Ohrband Gerhard [et al.]. Chişinău : ASEM, ISBN Vol p. Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei. Texte : lb. rom., engl., rusă. Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. 25 ex. ISBN : =135.1=111=161.1 S 58 ISBN Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM 2 CUPRINS Partea I. MASTERANZI Overall gender analysis of public expenditure in the Republic of Moldova 14 Olga Munteanu, gr. AFB 141m, Faculty of Finance, master degree Coordinated by: Assoc. prof., Ph.D. Andrei Petroia The Negative Effects Of Corruption On The Efficiency Of External Financial Assistance 16 Lira Tui, AFB 141 M Scientific Advisor: Assoc. prof., Ph.D. Andrei Petroia Modalități de depistare a practicilor anticoncurențiale. Studiu privind percepția consumatorilor visà-vis de depistarea și contracararea practicilor anticoncurențiale în Republica Moldova 17 Ecaterina Barda, COMex-141m, ASEM Cond. şt.: Dr. conf. univ. Larisa Dodu-Gugea Riscuri si oportunitati ale achizitiilor şi fuziunilor internaţionale 19 Olga Chiperi Cond. şt.: Dr. prof. univ. Larisa Dodu-Gugea, ASEM Rolul companiilor de externalizare în economia Republicii Moldova 22 Radu Lupan, COMEX 141, ASEM Ana Mardari, COMEX 141, ASEM Cond. șt.: Dr. conf. univ. Larisa Dodu-Gugea Modele și algoritmi de proiectare a ofertei de producție în condiția cererii aleatoare 23 Masteranzi: Lilian Golban, Ana-Maria Bahnarel Specialitatea Managementul Informațional, ASEM Cond. șt.: Dr. conf. univ., Anatol Godonoagă Tendințe de dezvoltare a turismului urban: București 27 Inna Borșci, gr. GET 131m, ASEM Instituţia de învăţământ: ASEM Cond. şt.: Dr. conf. univ. Roman Livandovschi Contabilitatea capitalului social și perfecționarea acesteia 28 Cristina Rusnac, ASEM Cond. șt.: Dr. hab. prof. univ. Viorel Ţurcanu Mediul intern al organizaţiilor din Republica Moldova 31 Eugeniu Litvin, AA-141, ASEM Cond. şt.: Dr. conf. univ. Angela Solcan Diplomaţia economică prioritate a politicii de susţinere a redresării economice a Republicii Moldova 34 Daniela Cristea, anul II de studii, specialitatea Tranzacţii Internaţionale şi Diplomaţie Economică, ASEM Cond. şt.: Dr. conf. univ. Mihai Hachi Motivarea funcţionarilor publici pe baza indicatorilor de performanţă 39 Alexandra Larion, anul I, MAP 141m, Cond. şt.: Dr. conf. univ. Lilia Covaş, ASEM 3 Gestiunea riscului financiar la nivelul firmei implicate în tranzacții internaționale 42 Ecaterina Rusu Cond. şt.: Dr. conf. univ. Rodica Crudu, ASEM Impactul calității portofoliului de credite asupra imaginii bancare 44 Alexandru Descalui, grupa AB-131 m Cond. şt.: Dr. conf. univ. Victoria Cociug, ASEM Optimizarea relaţiilor dintre bancă şi client în scopul reducerii riscurilor bancare 47 Carolina Starîş, grupa AB-131 m Cond. şt.: Dr. conf. univ. Victoria Cociug, ASEM Proiecte inovaționale factor efectiv de atragerea investițiilor 49 Ivan Vladanov, grupa AA-133m Cond. şt.: Dr. conf. univ. Irina Dorogaia, ASEM Structura conceptului de,,calitate a populaţiei 51 Silvia Godonoagă, anul II, UST On the Effectiveness of the Pension System in the Republic of Moldova 55 Ion Cara, AFB 141-M, Faculty of Finance, Academy of Economic Studies of Moldova Scientific advisor: PhD, Assoc. Prof. Andrei Petroia, ASEM Impactul investițiilor cu origine din țările asiatice asupra economiei Republicii Moldova 56 Maria Lungu, IPC-131 Cond. şt.: Dr. hab. prof. univ. Rodica Hîncu, ASEM Cultural Tourism Management In Rome 58 Carolina Rijalo, GET-131m, ASEM Problemele contabilităţii mijloacelor fixe 59 Daniela Bagrin, grupa CA-132 m Cond. şt.: Dr. hab. prof. univ. Viorel Țurcanu, ASEM Некоторые аспекты бухгалтерского учета и аудита подоходного налога с юридических лиц 61 Евгения Игнатова, CA-133m, МЭА Нaучн. рук.: Д-р, конф. унив. Ирина Голочалова, МЭА Experiența internațională și specificul național al aplicării impozitului pe venitul persoanelor fizice 62 Cristina Gumaniuc, anul II, specialitatea Finanțe Publice şi Fiscalitate, ASEM Cond. șt.: Dr. conf. univ. Angela Casian Strategia concept cheie privind definirea nivelului ratei de dobândă 67 Silvia Cebotari, AB 131m, ASEM Cond. şt.: Dr. conf. univ. Victoria Cociug Proiect informatic de evidență a serviciilor prestate 70 Egor Boaghi, MI-131m Cond. șt.: Conf. univ. Tamara Zacon, ASEM 4 Managementul riscului ca element al vieţii economice contemporane 71 Vadim Lopotenco, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi Cond. şt.: Dr. conf. univ. Carolina Tcaci Impactul riscurilor investiţionale asupra activității întreprinderilor de producere din Republica Moldova 73 Valeria Metei Cond. şt.: Dr. conf. univ. Daniela Dascaliuc, ASEM Metode expres de determinare a falsurilor în comerț 74 Mariana Damaschin, COMv 141, ASEM Cond. șt.: Dr. conf. univ. Ghenadii Șpac Metode de depistare a falsurilor 76 Mariana Damaschin, COMv 141, ASEM Cond. șt.: Dr. conf. univ. Ghenadii Șpac Adevărul produselor cosmetice 77 Olesea Cernavca, COMv 131, ASEM Cond. șt.: Dr. conf. univ. Mihail Cernavca Studierea sortimentului și metodelor de apreciere a calității mașinilor de spălat vase 79 Ina Prisăcaru, COMv 131, ASEM Cond. șt.: Dr. conf. univ. Mihail Cernavca Sortimentul și calitatea halvalei comercializată în Republica Moldova 81 Irina Costașco, COMv 131, ASEM Cond. șt.: Dr. conf. univ. Valentina Calmâș Studierea sortimentului și estimarea calității dulciurilor orientale 82 Irina Costașco, COMv 131, ASEM Cond. șt.: Dr. conf. univ. Valentina Calmâș Managementul achizițiilor în cadrul proiectelor finanțate din sursele Băncii Mondiale Cezar Captaciuc, AA141M Cond. şt.: Dr. conf. univ. Gheorghe Ţurcanu, ASEM 84 Использование информационных технологий при организации аналитической работы предприятия 88 Андрей Лисов, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины Экономический факультет, 1 год обучения Научн. рук.: К.э.н., доцент О.В. Пугачева 5 Partea a II-a. STUDENŢII Facultatea CIBERNETICĂ; STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ Rolul matematicii discrete în dezvoltarea sistemelor informatice 91 Stud. Ana Diaconu, stud. Mariana Lozovanu, anul II, Facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică Cond. şt.: Conf. univ. dr. Anatol Godonoagă, ASEM Modelarea și simularea sistemelor cibernetice: unele aspecte teoretice și aplicative 93 Stud. Ioana Benea, anul III, gr. INF-121 Facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică Cond. şt.: Conf. univ., dr. Anatol Godonoagă, ASEM Aspecte teoretice și practice privind realizarea unui website în baza platformei WordPress 95 Stud. Ioana Benea, anul III, gr. INF-121 Facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică Cond. şt.: Prof. univ., dr. hab. Ilie Costaș, ASEM Aspecte psihologice ca factor de influenţă a soluţiilor de proiect la elaborarea interfeţei pentru sistemul de E-guvernare 96 Stud. Maria Onea, anul III, Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, ASEM Cond. şt.: Prof. univ. dr. hab. Ilie Costaş, ASEM Возможности применения электронной цифровой подписи (ЭЦП) в учебном заведении 98 Stud. Ian Carlovschi, an. III, CSIE, ASEM Stud. Stanislav Catrici, an. III, CSIE, ASEM Cond. şt.: Conf. univ., dr. Aureliu Zgureanu Rețele virtuale private 100 Stud. Vasile Nastas, an. III, CSIE, ASEM Cond. şt.: Conf. univ., dr. Aureliu Zgureanu Utilizarea instrumentelor Excel în calcularea profitabilităţii unei întreprinderi 101 Stud. Ilie Ianachevici, anul I, MKL-143, ASEM Cond. şt.: Lect. sup., Maria Moraru Analiza statistică a sistemului bancar din Republica Moldova 102 Stud. Adrian Coman, anul III, CSIE, ASEM Cond. şt.: Prof. univ., dr. Ion Pârţachi, ASEM Analiza statistică a depozitelor bancare Stud. Elena Pavalachi, anul II, Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, ASEM Cond. şt.: Dr. prof. univ. Ion Pârțachi Evoluția comerțului exterior al Republicii Moldova în perioada Stud. Iulia Raducan, anul II Facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică Cond. șt.: Lect. sup. univ. Natalia Enachi 6 Banii nu conduc economia senzațiile o fac 107 Stud. Rodica Josan, Mariana Frunză, anul IV, Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM Cond. şt.: Profesor gr. didactic superior Natalia Lazarev Оценка качества ресурсной базы банка как инструмент обеспечения экономической безопасности 109 Студентка Яна Малышевская, 5-й год обучения, Факультет банковского дела, Харьковский институт банковского дела Университета банковского дела Национального банка Украины Научн. рук.: доцент кафедры информационных технологий Сергей Шамов Развитие малых и средних предприятий в Республике Молдова 110 Cтудентка Наталья Стефогло, Тараклийский государственный университет им. Гр. Цамблак Научн. рук.: Доктор хабилитат, профессор Д. Пармакли Использование анализа публичной информации о деятельности банка для оценки безопасности пользования его услугами 114 Студентка Оксана Реженко, 2-й год обучения, Факультет банковского дела, Харьковский институт банковского дела Университета банковского дела Национального банка Украины Научн. рук.: доцент кафедры информационных технологий Сергей Шамов Временная администрация как средство антикризисного управления в банке 116 Студент В.А. Зорянский, 5 курс, Факультет банковского дела, Харьковский институт банковского дела УБД НБУ Научный руководитель З.Н. Карасева The conceptual scheme of decision-making for country`s economic security management 118 Student Maryna Shavlak Kharkiv Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine Faculty of banking Course 4 Scientific supervisor: Ph.D. in Economics, Associate Professor, Olena Sergienko Facultatea CONTABILITATE Controlul de gestiune a costurilor în condițiile aplicării metodei target-costing 121 Stud. Marcel Porcescu, anul I I, FB 137, Facultatea Finanțe ASEM Cond. șt.: Conf. univ., dr., Liliana Lazari, Catedra Contabilitate și Analiză Economică, ASEM Semnificația teoretică și aplicativă a costurilor prin utilizarea metodei abc-costing 122 Stud. Mihaela Goropceanu, anul II, FB-137, ASEM Cond. şt.: Lect. sup. dr. Galina Bădicu, ASEM Divergenţe şi convergenţe între contabilitate şi fiscalitate 124 Stud. Nicoleta Trudov, stud. Alexandrina Ciorchină, FB 13A Coord. șt.: Lect. sup.. Maia Bajan, ASEM Proceduri de audit în estimarea riscului de fraudă 127 Stud. Maria Florea, FB 13A, ASEM Cond. şt.: Lect. sup., Maia Bajan, ASEM 7 Metode de analiză a nivelului tensiunii fiscale 129 Stud. Olga Muntean, anul II, Facultatea Contabilitate, ASEM Cond.şt.: Conf. univ., dr. Natalia Ţiriulnicova, ASEM Analiza valorii acţiunilor 131 Stud. Victoria Scorpan, anul III, Facultatea Finanţe, ASEM Cond. şt.: Conf.univ., dr. Nelea Chirilov, ASEM Estimarea raționalității de atragere a creditului 133 Stud. Nicolai Jieri, anul II, Facultatea Contabilitate, gr. CON 132. Cond. şt.: Conf.univ., dr. Neli Muntean, ASEM Avantajele și dezavantajele metodei brainstorming 135 Stud. Ştefan Ţurcanu, anul II, Facultatea Contabilitate, ASEM Cond. şt.: Conf. univ., dr. Natalia Ţiriulnicova, ASEM Diagnosticul viabilităţii financiare 136 Stud. Alexandrina Trofim, anul II, Facultatea Contabilitate, ASEM Cond. șt.: Conf. univ., dr. Valentina Paladi, ASEM Analiza rentabilităţii pe baza pragului de rentabilitate 138 Stud. Sorina Cazacu, anul II, Facultatea Contabilitate, ASEM Cond. şt.: Conf. univ., dr. Valentina Gortolomei, ASEM Aspecte contabile şi fiscale aferente cheltuielilor de certificare conform ISO 139 Stud. Nicolai Jieri, anul II, Facultatea Contabilitate, gr. CON-132 Cond. şt.: Dr. conf. univ. Rodica Cuşmăunsă Despre costurile verzi și incidenţele acestora asupra costului stocurilor 141 Stud. Ştefan Ţurcanu, CON-133, anul II, Facultatea Contabilitate Cond. șt.: Dr. conf. univ. Natalia Zlatina Aspecte contabile privind costurile calității 143 Stud. Olga Muntean, anul II, CON- 135, Facultatea Contabilitate Cond. şt.: Lect. sup. Stela Caraman Particularităţile contabilității cheltuielilor în conformitate cu prevederile SNC şi SIRF 145 Stud. Iulia Rachier, CON- 122, Facultatea Contabilitate, ASEM Cond. șt.: Lect. univ. Olga Bordeianu Noutăţile fiscale ale anului Stud. Ştefan Ţurcanu, anul II, Facultatea Contabilitate, ASEM Cond. şt.: Lect. sup. Corina Bulgac Facultatea BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR Determinarea conținutului de substanțe extractive din cartofi 149 Stud. Mirela Podubnîi, anul II, Specialitatea Tehnologie şi managementul alimentaţiei publice Cond. şt.: Lect. sup. univ. Olga Tabunşcic, ASEM Indicatorii de performanţă a calităţii întreprinderii S.A EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY, producător de bere 150 Stud. Mihaela Cucoș, gr.com 121, CNC al ASEM Stud. Raisa Duca gr.com 121, CNC al ASEM Cond.şt.: Profesoara Maria Bulgac, CNC al ASEM 8 Inovaţia vector de bază în promovarea brandului MOLDOVA 152 Stud. Nicoleta Sergentu, anul I, MPI-141, ASEM Cond.şt.: Lect. univ., Victor Zamaru, ASEM Стратегическое управление сетью бытового обслуживания на примере компании «Reparro» 153 Студ. Владимир Токмажевский, группa BA-12F, MЭА Научн. pук.: T.C.Гавриленко, МЭА Gamification inovația care vine să îmbunătățească rutina vieții 155 Stud. Ludmila Adamciuc, grupa MPI 141, ASEM Motivarea non-financiară furnizor de performanțe 157 Stud. Diana Borta, grupa BA-135, ASEM Cond. șt.: Lect. univ., Mariana Hăbășescu, ASEM Elaborarea pachetului promoţional pentru regiunea Toscana (Italia) 159 Stud. Cristina Glavan, anul III, Facultatea Business și Administrarea Afacerilor, ASEM Cond. şt.: Dr. conf. univ. Roman Livandovschi Particularitățile culinăriei japoneze și rolul ei în turismul nipon 161 Stud. Vlada Carapostol Facultatea Business și Administrarea Afacerilor, ASEM Cond. șt.: Lect. univ. Livia Rusu Facultatea ECONOMIE GENERALĂ ŞI DREPT Asigurarea competitivității organizațiilor prin instruirea continuă a angajaților 163 Stud. Cristina Gînga, anul II, Facultatea Economie Generală și Drept, ASEM Cond. şt.: Conf. univ., dr. Alic Bîrcă, ASEM Societatea civilă din Republica Moldova 165 Stud., Mihaela Grumeza, EGD, anul III, ASEM Cond. șt.: Conf. univ., dr., Dorin Vaculovschi, ASEM Девальвация по-молдавски или как лей на диету сел 166 Cтуд. Андрей Поляков, 1 курс CIB, MЭА Научн. рук.: Проф.унив. Ольга Сорочан, МЭА European Integration: Benefits for the Republic of Moldova. Macroeconomic analysis 168 Stud. Augustin Ignatov, anul I, Facultatea EMREI, ASEM Cond. şt.: Dr. hab., Tatiana Pâşchina, ASEM Corruption in Republic of Moldova Macroeconomic Impact 170 Stud. Alina Solcan, EMREI-142, ASEM Stud. Adriana Pogolșa, EMREI-142, ASEM Cond. şt.: Dr.hab. Tatiana Pâșchina, ASEM Inovațiile în tehnologii informaționale ca factor de creștere economică 171 Stud. Mircea Gutium, anul III, Facultatea EGD, ASEM Cond. șt.: Dr. hab., Tatiana Pâşchina, ASEM 9 Concurenţa dintre unităţile economice un triunghi al Bermudelor sau o regulă de joc echitabilă în mediul de afaceri din Republica Moldova? 173 Stud. Dorina Jora; anul I; Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor Cond. şt.: Conf.univ., dr. Aliona Balan, ASEM Rolul ONG-urilor în prestarea serviciilor publice 174 Stud. Veronica Buga, grupa AP -131, anul II, Facultatea Economie Generală și Drept, ASEM Cond. şt.: Conf. univ., dr. Angela Boguș, ASEM Eficiența programelor de finanțare pentru tinerii antreprenori 176 Stud. Vadim Bucliş, anul I, A-141, ASEM Cond. şt.: Conf. univ., dr. Tatiana Buclis, ASEM Franchising: advantages and disadvantages for starting business in Moldova 178 Stud. Cristina Glinjan, Mihaela Matei, EMREI 145, ASEM Research supervisor: PhD Natalia Kosheleva, AESM Conflictul transnistrean și perspectivele soluționării acestuia 180 Stud. Lilian Jora, anul II, EGD, ASEM Cond. șt.: Conf. univ., dr., Carolina Ciugureanu-Mihailuță, ASEM Regimul juridic al limbii de stat prin prisma Articolului 13 al Constituției Republicii Moldova 182 Stud. Diana Gori, gr. D-145,, ASEM Cond. ști.: Conf. univ. dr., Carolina Ciugureanu-Mihailuță, ASEM Adopția copiilor, cetățeni ai Republicii Moldova, de către cetățenii străini 185 Stud. Gheorghe Budu, anul III, Facultatea EGD, ASEM Cond. şt.: Dr. în drept Maria Demerji, ASEM Protejarea dreptului pacientului 187 Stud. Olga Spînu, anul I, gr. D 142, Facultatea EGD, ASEM Coord. şt.: Lect. univ., magistru în drept Natalia Ciobanu, ASEM Costul criminalității 189 Stud.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks