Simple sample

Description
1. !eebbssiittee    UUssaabbiilliittyy    FFooccuusseedd    RReeddeessiiggnn EEaarrtthhlliinnggwwoorrkkss    LLLLCC MMaayy    0055,,    22001111 !  …

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 3 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  • 1. !eebbssiittee    UUssaabbiilliittyy    FFooccuusseedd    RReeddeessiiggnn EEaarrtthhlliinnggwwoorrkkss    LLLLCC MMaayy    0055,,    22001111 !    DDuukkee    GGaammeezz wwwwww..bbiiddsskkeettcchh..ccoomm
  • 2. GGooaallss    aanndd    OObbjjeeccttiivveessEEaarrtthhlliinnggwwoorrkkss    LLLLCC    iiss    ffaacciinngg    eexxttrreemmeellyy    ccoommppeettiittiivvee    ttiimmeess    iinn    tthhee    [[cclliieenntt    iinndduussttrryy]]..    IInn    tthhiiss    eennvviirroonnmmeenntt,,ttrraaddiittiioonnaall    mmeeaannss    ooff    mmaarrkkeettiinngg    ––    wwhhiicchh    EEaarrtthhlliinnggwwoorrkkss    LLLLCC    ddeeppeennddss    oonn    ––    aarree    bbeeccoommiinngg    lleessss    eeffffeeccttiivvee    bbyytthhee    mmoommeenntt..    AA    hhiigghh    iimmppaacctt    wweebb    ssiittee    iiss    nneecceessssaarryy    ttoo    eeffffeeccttiivveellyy    rreeaacchh    nneeww    cclliieennttss    aanndd    pprroovviiddee    aann    eeddggee    oovveerrtthhee    ccoommppeettiittiioonn..    EEaarrtthhlliinnggwwoorrkkss    LLLLCC    rreeqquuiirreess    aa    ssiittee    tthhaatt:: PPrroovviiddeess    aa    mmooddeerrnn    wweebb    pprreesseennccee IInnccrreeaasseess    aanndd    ccoonnvveerrttss    vviissiittoorrss OOffffeerrss    rreellaavveenntt    iinnffoorrmmaattiioonn GGiivveess    ccuurrrreenntt    aanndd    ppootteennttiiaall    cclliieennttss    tthhee    mmeeaannss    ttoo    ccoonnttaacctt    tthhee    ffiirrmmAAllssoo    rreeqquuiirreedd    iiss    aa    ccoonntteenntt    mmaannaaggeemmeenntt    ssyysstteemm    tthhaatt    wwiillll    aallllooww    EEaarrtthhlliinnggwwoorrkkss    LLLLCC    ttoo    eeaassiillyy    mmaannaaggee    ccoonntteennttoonn    tthhee    ssiittee..     Page 2 of 6
  • 3. PPrroojjeecctt    TTiimmeelliinnee!ee    ooffffeerr    tthhee    ffoolllloowwiinngg    ttiimmeelliinnee    ffoorr    tthhee    ddeevveellooppmmeenntt    ooff    aann    oorriiggiinnaall    ccoorrppoorraattee    iiddeennttiittyy    aanndd    mmaarrkkeettiinnggppaacckkaaggee:: !hhaassee AAccttiivviittiieess CCoommpplleettiioonn AAnnaallyyssiiss    ooff    EEaarrtthhlliinnggwwoorrkkss    LLLLCC’’ss    ddeessiiggnn    nneeeeddss    aanndd DDiissccoovveerryy 0099//3300//XXXX pprreeffeerreenncceess..     LLooggoo TThhrreeee    ccoonncceeppttss    iinn    rroouugghh    ddrraafftt,,    oonnee    ccoonncceepptt    iinn    ttwwoo    ccoolloorr 1100//1199//XXXX DDeevveellooppmmeenntt sscchheemmeess    aanndd    tthhee    ffiinnaall    llooggoo.. YYoouu    wwiillll    rreecceeiivvee    tthhee    ffoolllloowwiinngg:: BBuussiinneessss    CCaarrdd TTwwoo    ccoonncceeppttss    iinn    rroouugghh    ddrraafftt 1100//3300//XXXX DDeevveellooppmmeenntt OOnnee    ccoonncceepptt    iinn    ttwwoo    ccoolloorr    sscchheemmeess FFiinnaall    bbuussiinneessss    ccaarrdd    ddeessiiggnn TThhrreeee    ccoonncceeppttss    iinn    rroouugghh    ddrraafftt,,    oonnee    ccoonncceepptt    iinn    ttwwoo    ccoolloorr BBrroocchhuurree    DDeessiiggnn 1111//0077//XXXX sscchheemmeess    aanndd    tthhee    ffiinnaall    bbrroocchhuurree.. Page 3 of 6
  • 4. CClliieenntt    NNeeeeddss    AAggaaiinnEEaarrtthhlliinnggwwoorrkkss    LLLLCC    iiss    ffaacciinngg    eexxttrreemmeellyy    ccoommppeettiittiivvee    ttiimmeess    iinn    tthhee    {{cclliieenntt    iinndduussttrryy}}..    IInn    tthhiiss    eennvviirroonnmmeenntt,,ttrraaddiittiioonnaall    mmeeaannss    ooff    mmaarrkkeettiinngg    ––    wwhhiicchh    EEaarrtthhlliinnggwwoorrkkss    LLLLCC    ddeeppeennddss    oonn    ––    aarree    bbeeccoommiinngg    lleessss    eeffffeeccttiivvee    bbyytthhee    mmoommeenntt..    AA    hhiigghh    iimmppaacctt    wweebb    ssiittee    iiss    nneecceessssaarryy    ttoo    eeffffeeccttiivveellyy    rreeaacchh    nneeww    cclliieennttss    aanndd    pprroovviiddee    aann    eeddggee    oovveerrtthhee    ccoommppeettiittiioonn..EEaarrtthhlliinnggwwoorrkkss    LLLLCC    rreeqquuiirreess    aa    ssiittee    tthhaatt:: {{    lliisstt    wwhhaatt    tthhee    bbuussiinneessss    nneeeeddss    oouutt    ooff    tthhee    ssiittee}}AAllssoo    rreeqquuiirreedd    iiss    aa    ccoonntteenntt    mmaannaaggeemmeenntt    ssyysstteemm    tthhaatt    wwiillll    aallllooww    EEaarrtthhlliinnggwwoorrkkss    LLLLCC    ttoo    eeaassiillyy    mmaannaaggee    ccoonntteennttoonn    tthhee    ssiittee.. Page 4 of 6
  • 5. FFeeee    SSuummmmaarryyCCoommpplleettee    CCoommppaannyy    WWeebbssiittee $$442255..0000 TThhee    ccoommpplleettee    ccoommppaannyy    wweebbssiittee    iinncclluuddeess:: AA    wweebbssiittee    wwhheerree    uusseerrss    wwiillll    {{aadddd    ssoommee    aaccttiioonn    uusseerrss//ccuussttoommeerrss    wwiillll    ppeerrffoorrmm}}.. AAnn    aaddmmiinniissttrraattiioonn    sseeccttiioonn    ttoo    eennaabbllee    mmaannaaggeemmeenntt    ooff    {{eenntteerr    iitteemmss    cclliieennttss    wwiillll wwaanntt    ttoo    mmaannaaggee,,    ccoonnssiiddeerr    aa    ssuubb-­-lliisstt    hheerree}}.. CCoommppaannyy    ccoonnttaacctt    aanndd    llooccaattiioonn    ppaaggeess.. OOrriiggiinnaall    ggrraapphhiicc    ddeessiiggnn    wwoorrkk    ffoorr    tthhee    hhoommee    ppaaggee,,    iinntteerriioorr    ppaaggeess    aanndd    {{aannyytthhiinngg eellssee    tthhaatt    hhaass    bbeeeenn    aaggrreeeedd    oonn}}..CCoonntteenntt    MMaannaaggeemmeenntt    SSyysstteemm $$11,,225500..0000 TThhiiss    iinncclluuddeess    aann    aaddmmiinniissttrraattiivvee    sseeccttiioonn    ((bbaacckkeenndd))    ttoo    lleett    yyoouu    mmaannaaggee    ppaaggeess,,    aanndd    tthhee aaccttuuaall    wweebbssiittee    wwhheerree    tthheessee    ppaaggeess    ggeett    ddiissppllaayyeedd..!rroojjeecctt    TToottaall $$11,,667755..0000 Page 5 of 6
  • 6. TTeerrmmss    aanndd    CCoonnddiittiioonnss OOnnccee    pprroojjeecctt    ffeeee    iiss    ppaaiidd    iinn    ffuullll    ttoo    EEaarrtthhlliinnggwwoorrkkss    aannyy    eelleemmeennttss    ooff    tteexxtt,,    ggrraapphhiiccss,,    pphhoottooss,,    ccoonntteennttss,, ttrraaddeemmaarrkkss,,    oorr    ootthheerr    aarrttwwoorrkk    ffuurrnniisshheedd    ttoo    EEaarrtthhlliinnggwwoorrkkss    LLLLCC    ffoorr    iinncclluussiioonn    iinn    wweebbssiittee    aarree    oowwnneedd    bbyy EEaarrtthhlliinnggwwoorrkkss    LLLLCC..             EEaarrtthhlliinnggwwoorrkkss    aassssuummeess    EEaarrtthhlliinnggwwoorrkkss    LLLLCC    hhaass    ppeerrmmiissssiioonn    ffrroomm    tthhee    rriigghhttffuull    oowwnneerr    ttoo    uussee    aannyy iimmaaggeess    oorr    ddeessiiggnn    eelleemmeennttss    tthhaatt    aarree    pprroovviiddeedd    bbyy    EEaarrtthhlliinnggwwoorrkkss    LLLLCC    ffoorr    iinncclluussiioonn    iinn    tthhee    wweebbssiittee,,    aanndd wwiillll    hhoolldd    hhaarrmmlleessss,,    pprrootteecctt,,    aanndd    ddeeffeenndd    EEaarrtthhlliinnggwwoorrkkss    ffrroomm    aannyy    ccllaaiimm    oorr    ssuuiitt    aarriissiinngg    ffrroomm    tthhee    uussee ooff    ssuucchh    eelleemmeennttss..     EEaarrtthhlliinnggwwoorrkkss    rreettaaiinnss    tthhee    rriigghhtt    ttoo    ddiissppllaayy    ggrraapphhiiccss    aanndd    ootthheerr    !eebb    ccoonntteenntt    eelleemmeennttss    aass    eexxaammpplleess    ooff tthheeiirr    wwoorrkk    iinn    tthheeiirr    ppoorrttffoolliioo    aanndd    aass    ccoonntteenntt    ffeeaattuurreess    iinn    ootthheerr    pprroojjeeccttss..    EEaarrtthhlliinnggwwoorrkkss    aallssoo    rreettaaiinnss tthhee    rriigghhtt    ttoo    ppllaaccee    aa    tteexxtt    lliinnkk    oonn    tthhee    bboottttoomm    ooff    eevveerryy    ppaaggee..     TThhiiss    aaggrreeeemmeenntt    bbeeccoommeess    eeffffeeccttiivvee    oonnllyy    wwhheenn    ssiiggnneedd    bbyy    aaggeennttss    ooff    EEaarrtthhlliinnggwwoorrkkss    LLLLCC aanndd    EEaarrtthhlliinnggwwoorrkkss..    RReeggaarrddlleessss    ooff    tthhee    ppllaaccee    ooff    ssiiggnniinngg    ooff    tthhiiss    aaggrreeeemmeenntt,,    EEaarrtthhlliinnggwwoorrkkss    LLLLCC aaggrreeeess    tthhaatt    ffoorr    ppuurrppoosseess    ooff    vveennuuee,,    tthhiiss    ccoonnttrraacctt    wwaass    eenntteerreedd    iinnttoo    iinn    SSTTAATTEE    aanndd    aannyy    ddiissppuuttee    wwiillll    bbee lliittiiggaatteedd    oorr    aarrbbiittrraatteedd    iinn    SSTTAATTEE..         TThhee    aaggrreeeemmeenntt    ccoonnttaaiinneedd    iinn    tthhiiss    ccoonnttrraacctt    ccoonnssttiittuutteess    tthhee    ssoollee    aaggrreeeemmeenntt    bbeettwweeeenn    EEaarrtthhlliinnggwwoorrkkss LLLLCC    aanndd    tthhee    EEaarrtthhlliinnggwwoorrkkss    rreeggaarrddiinngg    aallll    iitteemmss    iinncclluuddeedd    iinn    tthhiiss    aaggrreeeemmeenntt..     Page 6 of 6
  • Related Search
    Similar documents
    View more...
    We Need Your Support
    Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

    Thanks to everyone for your continued support.

    No, Thanks