เอกสารน าเสนอ โครงการ โปรแกรมการบร หารระบบงานบ าร งร กษา ด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร SIMMPRO - PDF

Description
1 เอกสารน าเสนอ โครงการ โปรแกรมการบร หารระบบงานบ าร งร กษา ด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร SIMMPRO 2 เร ยน ท านผ บร หาร เร อง การเสนอรายละเอ ยดโปรแกรมบร หารระบบงานซ อมบ าร งด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร SIMMPRO CMMS SOFTWARE

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

News & Politics

Publish on:

Views: 17 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 เอกสารน าเสนอ โครงการ โปรแกรมการบร หารระบบงานบ าร งร กษา ด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร SIMMPRO 2 เร ยน ท านผ บร หาร เร อง การเสนอรายละเอ ยดโปรแกรมบร หารระบบงานซ อมบ าร งด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร SIMMPRO CMMS SOFTWARE Cover Letter ตามท ทาง SIMMPRO NETWORK ได ม โอกาสน าเสนอ โปรแกรมบร หารระบบงานซ อมบ าร งด วยคอมพ วเตอร SIMMPRO CMMS SOFTWARE แก ท าน ทาง SIMMPRO NETWORK ซ งเป นบร ษ ท ผ ผล ตและจ ดจ าหน าย SIMMPRO CMMS SOFTWARE จ งได จ ดท าเอกสารเสนองาน โดยประกอบไปด วยรายละเอ ยดและความสามารถของโปรแกรม SIMMPRO รายละเอ ยดการ IMPLEMENT SOFTWARE ในแต ละข นตอน ระยะเวลาด าเน นการ และงบประมาณค าใช จ าย เพ อเป นเอกสารประกอบการพ จารณาของท าน ท งน จากประสบการณ และจ านวนของผ ท เล อกใช SIMMPRO CMMS SOFTWARE เป นส วนหน งของระบบการบร หารงานบ าร งร กษาเคร องจ กร ท าให ท านสามารถม นใจได ว า SIMMPRO CMMS SOFTWARE ค อ โปรแกรมคอมพ วเตอร ส าหร บการบร หารงานบ าร งร กษาเคร องจ กรท ด ท ส ด ท งน ทางบร ษ ทฯ หว งเป นอย างย งว า SIMMPRO CMMS SOFTWARE จะได ม โอกาสเป นส วนหน งของ ระบบการ บร หารงานบ าร งร กษาเคร องจ กร ของบร ษ ทฯของท าน จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณา ขอแสดงความน บถ อ ก ตต ภพ พรณะศร IMPLEMENT AND SUPPORT MANAGER 3 จากการขยายต วของอ ตสาหกรรม และการแข งข นในอ ตสาหกรรมท กประเภทท ม อ ตราการแข งข นท ส งข น รวมท งความ ต องการของน กอ ตสาหกรรมท จะพยายามควบค มต นท นการผล ต การน าเทคโนโลย ด านโปรแกรมคอมพ วเตอร SOFTWARE มาเป น เคร องม อส าหร บการบร หารงานได เร มเป นท ยอมร บของอ ตสาหกรรมในหลายๆประเภท ในส วนของการซ อมและบ าร งร กษาเคร องจ กร ภายในโรงงาน น น เร มต นจากการน าเข า SOFTWARE CMMS (Computerized Maintenance Management Software) จาก ต างประเทศมาเร มใช งาน โดยเฉพาะอ ตสาหกรรมขนาดใหญ ซ งโปรแกรมจากต างประเทศน นม ราคาท ส ง อ กท งย งม หลายๆส วนท ย งไม เหมาะสมก บอ ตสาหกรรมในประเทศ ท าให เก ดป ญหาจากการท ใช งานได ยาก และ การพ ฒนาและระบบสน บสน น Support ก ไม สามารถ ท าได โดยสะดวกเพราะต องต ดต อก บทาง บร ษ ทฯผ ขายท ต างประเทศโดยตรง Summary/Introduction ในป พศ SIMMPRO CMMS SOFTWARE ได เข าส ตลาดเป นคร งแรก โดยเร มต นจากช ด SIMMPRO Version 1.0 และได ร บการพ ฒนาอย างต อเน อง จนถ งป จจ บ นท เป น Version 4 โดยน าโครงสร างระบบโปรแกรมการบร หารงานซ อมบ าร งท ม ช อเส ยง ของต างประเทศมาเป นต นแบบ และท าการปร บปร งโดยลดทอนส วนของโปรแกรมท ไม ม ความจ าเป นลง เพ อลดความย งยากในการใช งาน และเพ มเต มส วนท ม ความส าค ญเข าไป เช น ระบบการก าหนด Work Flow ของงานท สามารถก าหนดให เข าก บ ระบบบร หารงานของแต ละบร ษ ทฯ ระบบ Multi User Interface ท จะออกแบบหน าจอของ ผ ใช งานแต ละท าน ให เห นเฉพาะส วนงานท ต องด าเน นการ เพ อเพ ม ความสะดวกและประส ทธ ภาพของการใช งานให ส งข น และย งเป นการลดความย งยากของการใช งานลงเช นเด ยวก น ด วยความอน เคราะห ของข อม ลของล กค าท ใช โปรแกรม SIMMPRO CMMS SOFTWARE รวมท งข อเสนอแนะของการใช งาน ท าให เก ดการพ ฒนาอย างต อเน องเพ อให ผ ใช งานได เก ดประส ทธ ภาพ ส งส ด จนถ งป จจ บ น และย งคงม การพ ฒนาให ด ข นต อๆไป โดย SIMMPRO CMMS SOFTWARE ม ท งหมด 2 ประเภทค อ ช ด SIMMPRO STAND-ALONE ซ งเหมาะสมก บ ธ รก จขนาดเล ก ถ ง ขนาด กลาง และ SIMMPRO SERVER VERSION ท เหมาะก บอ ตสาหกรรมขนาดกลางถ งขนาดใหญ โดยการเล อกใช เคร องม อในการพ ฒนา SIMMPRO CMMS SOFTWARE ท ไม อ างอ งหร อย ดต ดก บ Microsoft ท าให SIMMPRO ต งแต Version 1 ถ ง Version 4 ในป จจ บ น สามารถท จะ ท างานได ก บระบบปฏ บ ต การ Windows ท ก Version ต งแต Windows 95, 98, Me, XP, จนถ งระบบปฏ บ ต การ Windows 7 Windows 8 ด วยการเล อกเคร องม อท ถ กต องน เอง ท ท าให ผ ใช งาน SIMMPRO CMMS SOFTWARE สามารถท จะ อ ฟ เกรดโปรแกรม SIMMPRO โดยย งสามารถใช ข อม ลเด มจาก Version ก อนได อย างต อเน อง 4 SIMMRPO เป นระบบการบร หารจ ดการด านซ อมบ าร งด วยคอมพ วเตอร (CMMS-Computerized Maintenance Management System) ท ถ กออกแบบโครงสร างของโปรแกรมอย างเป นระบบ ด วยกลไก ด านการออกแบบระบบงาน การซ อมบ าร งแบบผสมผสาน. (Optimum Maintenance Mix) OMM และการให บร การแบบครบวงจร ท าให ม นใจ ได ว าSIMMPRO ค อระบบการบ าร งร กษาท ด ท ส ดส าหร บ โรงงานอ ตสาหกรรม OMM ก บการออกแบบโครงสร างโปรแกรม SIMMPRO เก ยวก นอย างไร OMM ค อระบบการซ อมบ าร งแบบผสมผสาน ท เหน อกว า การวางแผนการซ อมบ าร งเช งป องก น (Preventive Maintenance) เพ ยงด านเด ยว แต SIMMPRO ได รวบรวมและพ ฒนาระบบการซ อมบ าร ง เคร องจ กรท รวมถ ง Maintenance Reduction, Condition-base Maintenance, Fixed-internal Maintenance, และ Breakdowns Maintenance, รวมเข าด วยก น ด วยการบร หารอ ตราส วนค าใช จ ายท เหมาะสม เพ อให ค าใช จ ายท เก ดจากการซ อมบ าร งเก ดประส ทธ ภาพส งส ด SIMMPRO ค อ ส ดยอด โปรแกรมส าหร บการบร หารงานซ อมบ าร ง CMMS SOFTWARE ท ได ผ านการใช งานและได ร บการยอมร บ จากผ ใช มากกว า 300 บร ษ ทท วประเทศ และในท กหมวดอ ตสาหกรรม. ความสามารถของ SIMMPRO เก ยวก บความสามารถหร อค ณสมบ ต ของโปรแกรม SIMMPRO ค ณสมบ ต หร อโครงสร างของโปรแกรม การบร หารซ อมบ าร ง SIMMPRO ม อะไรบ าง ส าหร บเร องน ขอแนะน าให พ จารณาด งต อไปน Login ผ านระบบ username และ password Work order Management ง ายและสะดวกด วยระบบบร หาร ใบแจ งงาน ใบส งงาน ค ณสมบ ต ด านใบส งซ อม (Work Order) - โปรแกรม SIMMPRO ม ความต องการข อม ลพ นฐานเพ อน ามาออกใบส งซ อมได ง าย ไม ซ บซ อนและ เป นข อม ลท น าไปใช งานจร ง และ SIMMPRO สามารถท จะพ ฒนารองร บก บเทคโนโลย ใหม ๆท จะเก ดข น ในอนาคต เช น ระบบ Terminal ท สามารถออกใบส งซ อมได จากจ ดต างๆของโรงงานได - SIMMPRO ม การแยกประเภทของงานแต ละชน ดออกจากก น เช นงาน BM,PM,CM หร องานประเภท อ นๆ และสามารถท จะต งชน ดของงานเพ มเต มได โดย SIMMPRO ได จ ดแยกรวมท งการน าข อม ลงาน เพ อว เคราะห ได อย างช ดเจน - SIMMPRO สามารถแจ งสถานะของใบส งซ อม เพ อท าการตรวจสอบได โดยคนเด ยว และก อนท จะแจ งงานไปส ผ ร บผ ดชอบแต ละส วนงาน -SIMMPRO สามารถท จะยกเล กและม ระบบจ ายงานโดยห วหน างานหร อ ผ จ ดการแผนกก อนจะส งข อม ลเข าส ระบบงานต อไป - SIMMPRO สามารถท จะพ มพ รายงานและแสดงสถานะของใบส งซ อมท ออกไปแล วได โดยอ ตโนม ต รวมท งรวบรวมสถานะของใบส งซ อมแต ละงานออกเป นหมวดหม เพ อช วย ในตรวจสอบ - SIMMPRO สามารถท จะค านวณค าใช จ ายท เก ดข นในแต ละใบส งซ อมได โดยอ ตโนม ต โดยน าข อม ลมา จาก Stock Room และลงประว ต ของ Stock Item พร อมท งลงประว ต การเปล ยนอะไหล ของเคร องจ กรได โดยอ ตโนม ต เช นก น - SIMMPRO สามารถแสดงสถานะของงานในแต ละชน ด ท อย ระหว างการด าเน นงานของผ ร บผ ดชอบ STOCK CONTROL MANAGEMENT SIMMPRO CMMS SOFTWAER 5 - SIMMPRO ม ระบบการจ ดเก บข อม ลการด าเน นงานของแต ละใบส งซ อม(เช น ผ ซ อม, เคร องจ กร/ อ ปกรณ, เวลาท ใช, เคร องม อท ใช, สถานท,ว ธ การ,ค าใช จ ายท เก ดข น เป นต น) และม ร ปแบบมาตรฐาน ของรายงานท สามารถพ มพ ออกมาได ครบถ วน - SIMMPRO ม ระบบการต ดตามท แผนกผ แจ ง สามารถท จะตรวจสอบสถานะของใบแจ งซ อม ท ย งไม ได ด าเน นการได - SIMMPRO ม ระบบท จะตรวจสอบจ านวนและสถานะของงานท ย งไม ด าเน นการของห วหน างานท ร บผ ดชอบแต ละคนสามารถท จะแสดงให เห นและพ มพ ข อม ลได - SIMMPRO สามารถท จะออกใบส งงานจนถ งการป ดใบส งงานม ความไม ย งยากซ บซ อนและม การเก บ ประว ต ของเคร องจ กรอ ปกรณ ในแต ละใบส งซ อมท สามารถตรวจสอบได และพ มพ ข อม ลได สะดวก - SIMMPRO ม ระบบรายงานมาตรฐานมากกว า 110 รายงานท จ าเป นเก ยวก บใบส งงาน ท ม ข อม ลท เหมาะสมเพ อการบร หารงานซ อมฉ กเฉ นและว เคราะห เพ อวางแผนงานซ อมบ าร งรวมท งการน าเสนอ ป ญหาเพ อพ จารณาปร บปร งประส ทธ ภาพเคร องจ กร - SIMMPRO ม ส วนช วยสน บสน นการวางแผนด านก าล งคน เพ อด าเน นการใบส งงานท งหมด โดย พ จารณาจากล กษณะของงาน ต าแหน งงาน ห วหน างานท ร บผ ดชอบ ค ณสมบ ต ด านการบร หารจ ดการระบบพ สด อะไหล (Stockroom System) - SIMMPRO ม การจ ดล าด บความส าค ญของพ สด อะไหล แต ละชน ด/ประเภท เพ อการบร หารงานด าน ควบค มพ สด อะไหล แต ละชน ด/ประเภท - SIMMPRO ม ระบบการจ ดการและต ดตามความเคล อนไหวของพ สด อะไหล ท ม ม ลค าส ง ( เช น 20,000 บาท/หร อจ านวนอ นๆท ถ กก าหนดเป นม ลค าข นต าท ต องต ดตาม) โดยสามารถท จะแสดงหร อ พ มพ รายงาน รวมท งม รายงานมาตรฐานความเคล อนไหวของพ สด อะไหล แต ละชน ด/ประเภท และ สามารถพ มพ เป นรายงานประจ าป /เด อน/ส ปดาห หร อตามช วงเวลาท ต องการโดยก าหนดเล อกจากว นท ค นหาเร มต นถ งว นท ส นส ดท ค นหา - SIMMPRO สน บสน นระบบ Multi Stockroom/ Multi Location โดย สามารถก าหนดต าแหน งสถานท เก บได ละเอ ยด และสามารถค นหา หร อตรวจสอบได ง าย - SIMMPRO สามารถพ มพ /แสดง รายละเอ ยดของพ สด อะไหล แต ละ ชน ด/ประเภท (เช น SPEC,ขนาด, ร น,ผ จ าหน าย,และข อม ลท ส าค ญอ นๆ) รวมท งสามารถสร ปการซ อ-ขาย ของแต ละชน ด/ประเภท. ผ จ าหน าย ในรายงานประจ าป /เด อน/ส ปดาห / หร อตามช วงเวลา - SIMMPRO สามารถแสดง ระด บ พ สด อะไหล คงคล ง จ ดส งซ จ านวน อ ส งซ อ - SIMMPRO ม ระบบการส งซ ออ ตโนม ต เม อพ สด อะไหล ถ งจ ดส งซ อ (Reorder point) SIMMPRO CMMS SOFTWAER 6 ค ณสมบ ต ด านรายงานและประว ต เคร องจ กร ( Maintenance History and Reporting) - SIMMPRO สามารถท จะจ ดเตร ยมข อม ลและแสดงข อม ล เก ยวก บการด าเน นการ ห วข อส าค ญของงาน ซ อม งานท ด าเน นการเสร จ ความพ งพอใจของผ แจ ง เวลาท ใช และต วแปรท จ าเป นอ นๆเพ อการว เคราะห - SIMMPRO สามารถท จะแสดงและพ มพ รายงานข อม ลของงานท ด าเน นการแล วท งหมด (โดยสามารถ เล อกได จากชน ด, ช วงข อม ล, ว ธ ว เคราะห, หร อรายงานท งหมด) จาก ข อม ลใบแจ งซ อม, เคร องจ กร, ทร พย ส น, อาคาร, กระบวนการ, แผนก, ได Machine History Report. - SIMMPRO สามารถท จะแสดงและพ มพ ข อม ลเก ยวก บประว ต เคร องจ กร-ทร พย ส น เม อเร มต ดต งและสามารถแสดงรายการท เปล ยน หล กท งหมดได - SIMMPRO สามารถท จะแสดงรายการ-ประว ต การซ อม ท งงานหล ก และการเส ยเล กๆน อยๆ ระบบของรายงานถ กออกแบบมาเพ อรองร บการว เคราะห เพ อ แก ไขป ญหาเพ อช วยให สามารถจ ดล าด บความส าค ญก บป ญหาท เก ดข นและสามา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks