Seqüència didàctica

Description
1. El lèxic coincident LARA CABANES I HERNÁNDEZ LLENGUA CATALANA D’ESPECIALITAT CAPACITACIÓ PER A L’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ 2. Descripció del alumnat  Alumnes…

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 3 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. El lèxic coincident LARA CABANES I HERNÁNDEZ LLENGUA CATALANA D’ESPECIALITAT CAPACITACIÓ PER A L’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ
 • 2. Descripció del alumnat  Alumnes de 4t ESO.  Residents en una ciutat mitjana amb llengua predominant valenciana.  45% d’alumnes amb llengua materna valenciana.  30% d’alumnes indistintament valencià/castellà.  20% d’alumnes castellans.  5% d’alumnes amb altres llengües.  PLC: educació PPEV
 • 3. Objectius  Aprendre el lèxic coincident entre el valencià i el francés.   Assolir el vocabulari de la SD.   Reflexionar sobre la etimològia de paraules que utilitzem tots els dies.   Estudiar els falsos amics. 
 • 4. Programació i temporalització Per a la realització d’aquesta SD hem previst 4 sessions de 55’ cadascuna: 1ª Sessió: -       Presentació del tema -       Realització de l’activitat 1: comparem el lèxic (duració estimada 15’) + Correcció -       Realització de l’activitat 2: l’origen  (duració estimada 25’)  + Correcció   2ª Sessió -       Escoltarem la cançó dues vegades i farem l’exercici (duració estimada 30’) + Correcció -       Gal·licismes: Explicació de que és un gal·licisme i realització de l’exercici (duració estimada 25’) + Correcció   3ª Sessió - Jugarem al joc del Kahoot! (duració estimada 20’) + Correcció - Falsos amics (la resta del temps de la sessió) + Correcció    4ª Sessió -       Prova final 
 • 5. Activitat 1: Comparem el lèxic Enunciat: Busca per a cada definició  la paraula idònia en català i francés.  1. Instrument per a ventar-se format per una làmina semicircular de tela o de paper muntada sobre vergallines mòbils de fusta, ivori o nacre, unides per un dels extrems per mitjà d'un piu, que fa d'eix de gir, i que permet desplegar-lo o plegar-lo. 2.Acció de banyar, especialment la immersió total o parcial del cos en l'aigua d'un riu, del mar o d'un continent apropiat, com ara una piscina o una banyera, per motius higiènics, esportius. 3.Iniciar, encetar una cosa.  4.Moltes vegades, amb freqüència.  5.En el dia que seguix immediatament al de hui.  6.Fòrmula de cortesia utilitzada a Catalunya per a demanar alguna cosa.  7.Moble en què es giten les persones i que sol estar format per una estructura de fusta o de metall, generalment amb potes, que suporta un somier o una taula sobre els quals es col·loca un matalaf recobert per llençols, coixins i, si és el cas, peces d'abric i d'ornament.
 • 6. Activitat 1: Comparem el lèxic                 Valencià                                Francés                 Sovint                                        Lit                 Bany                                          Éventail                 Demà                                        S'il vous plaît                 Llit                                            Souvent                 Si us plau                                Bain                 Començar                               Demain                 Ventall                                     Commencer
 • 7. Activitat 2: L’origen Enunciat: Troba les paraules de procedència francesa en les següents frases, després tradueix el terme al francés.  1.Quan t'en vages a l'escola enrecorda't d'emportar-te la brossa.  2.Els veïns han decidit moltes coses importants en l'assemblea trimestral.  3.El meu germà i la seua dona tindran un altre bebé.  4.Quan acabes la lasanya dona-li un toc especial possant-li beixamel per damunt.  5.No m'agrada res la burocràcia espanyola, em sembla que tot és molt difícil.  6.La meua foto preferida del viatge a Londres és la de la cabina de telèfon.  7.Tinc la butxaca plena de cèntims.  A continuació, tradueix les paraules al francés i comenta la similitud ortogràfica.
 • 8. Activitat 3: traducció correcta? Enunciat: Com saps, moltes cançons estan traduïdes d'altres idiomes i encara que siguen adaptades, moltes conserven frases o paraules de la cançó original. A continuació, escoltaràs una versió en valencià de la cançó "Je l'aime à mourir" de Francis Cabrel, tindrás la lletra de la cançó original en francés. Hauràs d'escoltar-la i anotar la traducció de les paraules que estan en negreta. Que et pareix la traducció? Cambiaries alguna cosa? 
 • 9. Activitat 4: Gal·licismes Enunciat: En les següents frases trobaràs gal·licismes, encara que estan acceptats en la nostra llengua, reescriu les frases utilitzant un terme pròpiament valencià.  1.La policia ha afirmat que han arxivat el dossier del sospitós.  2.Coneixes la nova boutique que han obert a Plaça de Catalunya? 3.És el xef del restaurant de moda, ix en totes les revistes.  4.L'argot que els jóves utilitzen és molt desagradable.  5.Es va quedar en la suite de l'hotel.  6.El xofer es va perdre i vam arribar tots tard.  7.M'agrada molt la carpinteria, però encara sóc amateur! 
 • 10. Activitat 5: Kahoot! Enunciat: Per grups de 3 persones, jugarem al joc del Kahoot! Amb la tauleta que vos donarà el professor, llançareu l'aplicació que ja està instalada amb el codi corresponent. Farem un quiz de preguntes referents a refranys, haureu d'analitzar el refrany en valencià i trobar el equivalent correcte en francés.  Exemples Ovella ronyosa embruta tot el ramat. Mouton taché coton gaspillé  Chantier pour moutons interdiction pour les piétons  Brebis crotté aux autres cherche à se frotter  Passar el teu mal procura, que el temps tot ho cura.  Cherche un bon conjoint  qui prends soin de toi Le temps guérit les douleurs et les querelles Profite le temps qui passe et oublie les angoisses  No et poses en el que no et toca.  Ne demandez  pas ce que ne vous concerne pas  Ce ne sont pas tes oignions  Laissez-faire si ne sont pas vos affaires 
 • 11. Activitat 6: falsos amics Enunciat: El professor projectarà en el canó de la classe la següent graella amb falsos amics entre el valencià i el francés.  Dividireu la classe en dos grups, uns tindran les respostes de les paraules que falten en valencià i els altres en francés. Haureu de dirigir-vos a l'altre grup explicant la possible definició de la paraula que vos falta i el grup contrari haurà de d'encertar la paraula. El grup que tinga les respostes en valencià parlarà en francés i l'altre grup farà el contrari. Si la resposta es errònia, canviarem de grup. El primer en completar la graella del seu idioma guanyarà.
 • 12. Prova final Activitat 1: Explica en valencià el significat d'aquests refranys:  - Mieux vaut ami en place qu'argent en bourse.   - Brebis crotté aux autres cherche à se frotter. - Le temps guérit les douleurs et les querelles.  - Ce ne sont pas tes oignions.  -Qui trop embrasse, mal étreint. Activitat 2:  Completa la graella amb la traducció de les paraules següents.  Valencià Francés Sovint ------   ------ Bain Llit  -------  -------- Commencer Ventall  --------  ------- Si us plau Demà  -------
 • 13. Prova final Activitat 3: Tradueix al francés les frases següents. Fes un cercle en les paraules coincidents o en els falsos amics si en trobes i digues a quin tipus de lèxic perteneixen.  Tinc la llibreria plena de llibres. ______________________________________________________ Tenia tanta set que vaig deixar la garrafa buida. ______________________________________ La lentitut burocràcia d'Espanya és increible. _________________________________________ Vaig esperar l'autobús set o huit minuts. _____________________________________________ El cotxe estava prou net. ____________________________________________________________ Va destrossar la carta quan la va rebre. ______________________________________________ El bosc estava molt fosc per a passejar. ______________________________________________ El pastís no tenia molt bona pinta. ___________________________________________________ M'agrada molt el vestit que s'ha comprat la Maria. ____________________________________ El verb voler i estimar poden ser sinònims. ___________________________________________ Activitat 4: Per últim, fes una redacció d'unes 150 paraules utilitzant el lèxic que has aprés. 
 • 14. Criteris d’avaluació Criteri general  la participació, l'esforç i l'interés per l'assignatura.
 • 15. Prova final Prova final La prova final constarà de 4 exercicis que es puntuaran de la següent forma:        Explicació dels refranys: 2’5 punts        Graella: 1,5 punts        Traducció de les frases: 2’5 punts        Redacció: 3’5 punts  Per descomptat, les faltes d'ortografia descomptaran en tots els exercicis. 
 • 16. Agraïments Voldria agrair als meus companys les aportacions al fòrum i les respostes que m’han donat sempre que he preguntat cualsevol dubte. A més a més també voldria agrair la disponibilitat dels mestres d’aquesta assignatura i la ràpida resposta que he tingut sempre que ho he necessitat.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks