Sem6_Raportarea Rezultatelor Cantitative[MIovu]

Description
Raportarea rezultatelor cantitative

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 8 | Pages: 24

Extension: PPT | Download: 0

Share
Transcript
  Rezultatele cercetării Lect. dr. Mihai Iovu  Stilistica APA  S e recomandă utilizarea persoanei a treia (în cazul în care lucrarea are un singur autor) sau a persoanei întâi plural (dacă sunt mai mul ț i autori). Numai un expert care a dobândit credibilitate poate să utilizeze persoana întâi  Utilizarea diatezei pasive  Claritatea  Concizia   Alegerea atentă a cuvintelor (cuvinte cu mai multe semnifica ț ii, conota ț ii etc.)  Parafrazarea  – Exemplu: “Cercetările noastre indică ... ”, în loc de “ s unt o dovadă” sau “dovedesc”, pentru că doarun singur studiu nu poate dovedi o teorie sau o ipoteză  Evitarea limbajului poetic  – Se va evita limbajul figurativ: metafore, analogii  – Nu se vor utiliza rime și exprimări care să genereze confuzii  Tabele  Tabelele se utlizează pentru a simplifica informația din text. Dacă datele din tabel se prezintă pe două sau mai puține linii/coloane, acestea ar trebui prezentate direct  în text.   În text trebuie să apară trimieri către fiecare tabel ( după cum se observă în tabelul 2...vezi tabelul 4 ).  Tabele se numerotează în ordine în care apar în text. Nu se folosesc trimiteri precum în tabelul de mai sus/mai  jos .  Formatul tabelor trebuie să fie consistent pe tot parcursul lucrării.  Inform ația din tabel se formatează la TNR-10, 1 rând   Titlul tabelului trebuie să fie scurt și să explice conținutul acestuia.  Titulul tabelului se italicizează, numărul tabelului se scrie cu font normal ( mărimea 10).  Simbolurile comune (%, N) pot fi folosite fără a mai explica ce reprezintă.  Fiecare coloană are un titlu  Se scrie cu majusculă doar prima literă a cuvântului.  Notele se plasează sub tabel.  Dacă un tabel este preluat dintr  - o altă sursă sau adaptat dintr- o altă sursă, acest lucru va apărea ca și notă (  preluat din…adaptat după… )
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks