ผลงานของบร ษ ทท เล อกมาน าเสนอ (Selected Reference Projects) - PDF

Description
ผลงานของบร ษ ทท เล อกมาน าเสนอ (Selected Reference Projects) 1 1. งานออกแบบอาคารบ านพ กอาศ ย ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ค ณปาจร ย โสเจยยะ ผ ร บเหมาหล ก : Windmill Architect Co., Ltd.

Please download to get full document.

View again

of 66
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Devices & Hardware

Publish on:

Views: 9 | Pages: 66

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ผลงานของบร ษ ทท เล อกมาน าเสนอ (Selected Reference Projects) 1 1. งานออกแบบอาคารบ านพ กอาศ ย ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ค ณปาจร ย โสเจยยะ ผ ร บเหมาหล ก : Windmill Architect Co., Ltd. ผ ร บเหมาย อย : FiT Construction Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : กร งเทพมหานคร ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานว ศวกรรมโครงสร าง 2 2. งานออกแบบต อเต มอาคารโรงงาน ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : Seagate Technology Co., Ltd. ผ ร บเหมาหล ก : Thai Tagasako Co., Ltd. ผ ร บเหมาย อย : K-Built Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : จ งหว ดนครราชส มา ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานสถาป ตยกรรมและงานว ศวกรรมโครงสร าง 3 3. งานออกแบบอาคาร Warehouse เก บข าว ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ค ณปราโมทย บ ญประท ปร ตน ผ ร บเหมาหล ก : FiT Construction Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : กร งเทพมหานคร ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานท งหมด 4 4. งานออกแบบอาคารสนามก ฬาของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ว ทยาเขตบางข นเท ยน ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ผ ออกแบบหล ก : REDEK ผ ร บเหมาหล ก : NL Development Public Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : กร งเทพมหานคร ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานว ศวกรรมโครงสร าง 5 5. งานออกแบบอาคาร Warehouse เก บม นส าปะหล ง ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : S.Q.S Co., Ltd. ผ ร บเหมาหล ก : CES Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : จ งหว ดนครราชส มา ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานว ศวกรรมโครงสร าง 6 6. งานออกแบบอาคารและส งปล กสร างในโครงการ Offshore และ Onshore ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : EPS-PTT ผ ออกแบบหล ก : Kasem Design & Consultant Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : จ งหว ดระยอง ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานว ศวกรรมโครงสร าง 7 8 7. งานออกแบบและต อเต มอาคารบ านพ กอาศ ย ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ค ณน ศาร ตน บ นดาลบ ญ ผ ร บเหมาหล ก : FiT Construction Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : กร งเทพมหานคร ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานว ศวกรรมโครงสร าง 9 8. งานออกแบบอาคารบ านพ กอาศ ย ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ค ณศศ ร นทร สายะสนธ ผ ร บเหมาหล ก : FiT Construction Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : จ งหว ดนครปฐม ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานว ศวกรรมโครงสร าง 10 9. งานออกแบบอาคารศาสนสถานของชาวม สล ม ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ม สย ดดาร สซ นนะฮ ผ ร บเหมาหล ก : FiT Construction Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : กร งเทพมหานคร ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานท งหมด 11 10. งานออกแบบตกแต งภายในห องคอนโดม เน ยม ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ค ณพรประภา โพธ พ นธ ผ ร บเหมาหล ก : FiT Construction Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : กร งเทพมหานคร ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานตกแต งภายใน 12 11. งานออกแบบศ นย ล างรถมอเตอร ไซค ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ สร างท : Central สาขาพระราม 2 เจ าของงาน : Poly Chem Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : กร งเทพมหานคร ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานท งหมด 13 12. งานออกแบบศ นย ล างรถมอเตอร ไซค ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ สร างท : Central สาขาร ตนาธ เบศร เจ าของงาน : Poly Chem Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : จ งหว ดนนทบ ร ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานท งหมด 14 13. งานออกแบบอาคารโรงงานผล ตน าม นพ ช ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : บร ษ ท ธนากรผล ตภ ณฑ น าม นพ ช จ าก ด ผ ร บเหมาหล ก : CES Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : จ งหว ดสม ทรปราการ ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานว ศวกรรมโครงสร าง 15 14. งานออกแบบโครงสร างถ งเก บน าขนาดใหญ เพ อใช เป นระบบป องก นอ คค ภ ยแก โรงงาน ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : Rubberon Technology Co., Ltd. ผ ร บเหมาหล ก : Thai Tagasako Co., Ltd. ผ ร บเหมาย อย : FiT Construction Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : จ งหว ดนครราชส มา ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานสถาป ตยกรรมและงานว ศวกรรมโครงสร าง 16 15. งานออกอาคารพ กอาศ ยรวม ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ค ณว ก จ มโนรถจต รงค ผ ร บเหมาหล ก : FiT Construction Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : กร งเทพมหานคร ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานท งหมด 17 16. งานออกแบบอาคารช ด Uni-Loft Dormitory Building ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : บร ษ ท ไบร ท ด เวลลอปเมนต กร งเทพ จ าก ด ผ ออกแบบหล ก : Kasem Design & Consultant Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : จ งหว ดเช ยงใหม ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานว ศวกรรมโครงสร าง 18 17. งานออกแบบอาคารบ านพ กคร ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ม ลน ธ สร างคนด ผ ร บเหมาหล ก : PP&P Consultant Group Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : จ งหว ดฉะเช งเทรา ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานท งหมด 19 18. งานออกแบบอาคารเร ยน ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ม ลน ธ สร างคนด ผ ร บเหมาหล ก : PP&P Consultant Group Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : จ งหว ดฉะเช งเทรา ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานท งหมด 20 19. งานออกแบบอาคารศาสนสถานของชาวม สล ม ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ม ลน ธ สร างคนด ผ ร บเหมาหล ก : PP&P Consultant Group Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : จ งหว ดฉะเช งเทรา ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานท งหมด 21 20. งานออกแบบอาคารพาณ ชย ของโครงการ Property Service ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ค ณส ไลมาน ราชพ ท กษ สถานท ก อสร าง : จ งหว ดสงขลา ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานท งหมด 22 21. งานออกแบบอาคารบ านพ กอาศ ย ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ค ณส ทธ ช ย ต นต พ ภพ ผ ร บเหมาหล ก : ห างห นส วน ว ว ฒน ก อสร าง จ าก ด สถานท ก อสร าง : กร งเทพมหานคร ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานท งหมด 23 22. งานออกแบบอาคารบ านพ กอาศ ย ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ค ณอน สรณ ร ตนว ทย ผ ร บเหมาหล ก : FiT Construction Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : กร งเทพมหานคร ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานท งหมด 24 23. งานออกแบบต อเต มอาคารโรงงาน ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : Seagate Technology Co., Ltd. ผ ร บเหมาหล ก : Thai Tagasako Co., Ltd. ผ ร บเหมาย อย : FiT Construction Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : จ งหว ดนครราชส มา ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานสถาป ตยกรรมและงานว ศวกรรมโครงสร าง 25 24. งานออกแบบอาคารสนามก ฬาของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ว ทยาเขตส วรรณภ ม ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ว ทยาเขตส วรรณภ ม ผ ร บเหมาหล ก : EMC Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : จ งหว ดอย ทธยา ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานว ศวกรรมโครงสร าง 26 25. งานออกแบบอาคารพ กอาศ ยรวม (MP Court) ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ค ณม คล ศ เฉล มไทย สถานท ก อสร าง : กร งเทพมหานคร ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานท งหมด 27 26. งานออกแบบอาคารเอนกประสงค ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ค ณกมล ตอเล บ ผ ร บเหมาหล ก : FiT Construction Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : จ งหว ดนครนายก ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานท งหมด 28 27. งานออกแบบอาคารเอนกประสงค ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ม สย ดฮาร น สถานท ก อสร าง : กร งเทพมหานคร ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานท งหมด 29 28. งานออกแบบห องท าพ ธ ละหมาด ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : อาคาร Jewelry Trade Center ผ ร บเหมาหล ก : TD Chaichan Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : กร งเทพมหานคร ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานท งหมด 30 29. งานออกแบบอาคารโรงงาน ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : EWS Co., Ltd. ผ ร บเหมาหล ก : Prairie Engineering Co., Ltd. ผ ร บเหมาย อย : FiT Construction Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : จ งหว ดส พรรณบ ร ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานสถาป ตยกรรมและงานว ศวกรรมโครงสร าง 31 30. งานออกแบบอาคารพ กอาศ ยรวม ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ค ณภาวนา เพชรสมบ ต สถานท ก อสร าง : จ งหว ดอ ดรธาน ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานท ศน ยภาพ 32 31. งานออกแบบอาคารร านกาแฟ ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ค ณภาวนา เพชรสมบ ต สถานท ก อสร าง : จ งหว ดอ ดรธาน ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานท ศน ยภาพ 33 32. งานออกแบบอาคารบ านพ กอาศ ย ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ค ณก ตต พงษ วงษ สถ ตย ผ ร บเหมาหล ก : PP&P Consultant Group Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : กร งเทพมหานคร ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานท งหมด 34 33. งานออกแบบการร อถอนเพ อเตร ยมการก อสร างอาคารพ กอาศ ยรวม ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ม สย ดฮาร น สถานท ก อสร าง : กร งเทพมหานคร ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานร อถอนท งหมด 35 34. งานออกแบบอาคารพ กอาศ ยรวม 9 ช น ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ม สย ดฮาร น สถานท ก อสร าง : กร งเทพมหานคร ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานท งหมด 36 35. งานออกแบบการต อเต มอาคารบ านพ กอาศ ย ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ค ณสาโรจน จ นทร โต ผ ร บเหมาหล ก : PP&P Consultant Group Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : กร งเทพมหานคร ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานท งหมด 37 36. งานออกแบบอาคารโรงงาน ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : Pioneer a Dupont Company ผ ร บเหมาหล ก : Prairie Engineering Co., Ltd. ผ ร บเหมาย อย : FiT Construction Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : จ งหว ดล าพ น ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานสถาป ตยกรรมและงานว ศวกรรมโครงสร าง \ 38 37. งานออกแบบการต อเต มงานโครงสร างบ นไดเหล กเพ อข นอาคารม สย ด ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ม สย ดบางกอก ผ ร บเหมาหล ก : PP&P Consultant Group Co., Ltd. สถานท ก อสร าง : กร งเทพมหานครฯ ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานสถาป ตยกรรมและงานว ศวกรรมโครงสร าง 39 38. งานออกแบบงานระบบก าแพงก นด นเพ อเสร มสร างเสถ ยรภาพให ก บด นถม ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ม ลน ธ สร างคนด สถานท ก อสร าง : กร งเทพมหานครฯ ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานสถาป ตยกรรมและงานว ศวกรรมโครงสร าง 40 39. งานออกแบบงานต อเต มอาคารร านกาแฟและห องประช มแห งใหม ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : บจก. แสกน ไฮเทค ผ ร บเหมาหล ก : Home Service Group สถานท ก อสร าง : กร งเทพมหานครฯ ขอบเขตการท างาน : ออกแบบงานท งหมด 41 40. งานออกแบบงานอาคาร WAREHOUSE และท พ กคนงาน ช วงเวลาท ท าการออกแบบ : พ.ศ เจ าของงาน : ค ณวรค ณ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks