СЕКЦІЯ 5 АНАЛІТИЧНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ - PDF

Description
СЕКЦІЯ 5 АНАЛІТИЧНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ УДК ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ПРОБОВІДБОРУ ГАЗІВ ТА ГАЗОПИЛОВИХ СУМІШЕЙ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ БЕЗРОТАМЕТРНИХ СПОНУКАЧІВ ВИТРАТ Бабишкін О. І.,

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Book

Publish on:

Views: 161 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
СЕКЦІЯ 5 АНАЛІТИЧНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ УДК ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ПРОБОВІДБОРУ ГАЗІВ ТА ГАЗОПИЛОВИХ СУМІШЕЙ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ БЕЗРОТАМЕТРНИХ СПОНУКАЧІВ ВИТРАТ Бабишкін О. І., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна Контроль складу промислових викидів стає нагальною проблемою в зв язку з погіршенням екологічної ситуації та збільшенням вимог до їх складу. Основним методом контролю концентрації пилу та газопилових сумішей у промислових викидах є гравіметричний, що базується на зважуванні та аналізу проби, зібраної на фільтрі. Для відбору проб використовуються різноманітні електроаспіратори, для розрахунку об єму відібраної проби до них під єднуються ротаметри з основною приведеною похибкою δ=±7%. Використання вимірювача розходу на основі крильчатки та оптичного сенсора дозволяє знизити основну приведену похибку вимірювання об єму відібраної проби до ±5% і навіть менше. Така схема дозволяє полегшити отримання і подальшу обробку інформативного сигналу, та дозволяє спростити побудову автоматичних систем пробовідбору та пробопідготовки. На основі даних досліджень фірмою ТОВ НПФ «Проба» розроблено прокачуючий пристрій «Проба», побудований по безротаметрній схемі з оптичним сенсором розходу. Діапазон встановлення розходу становить 1-25 л/хв. Основна приведена похибка вимірювання розходу газу складає ±5%. В заданому діапазоні встановлення розходу прокачуючий пристрій повністю вирішує задачу відбору газових проб з джерел промислових викидів, повітря робочої зони, атмосферного повітря і прокачування з заданним об ємним розходом заданого об єму газової проби через пилозабірні трубки і інші пристрої. Ключові слова: спонукач витрат, ротаметр, електроаспіратор, пробовідбор. УДК КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ С USB-ИНТЕРФЕЙСОМ Бухтияров Ю.В., Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина При разработке и исследовании различных электронных устройств часто 118 Секція 5. НАУКОВЕ АНАЛІТИЧНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ требуется произвести измерение параметров сигнала, его запись, визуализацию и расшифровку. Для решения этих задач применяются различные устройства: осциллограф, анализатор спектра, самописец, логический анализатор и генератор. Реализация указанных функций может быть эфективно осуществлена с использованием компьютера, который выполняет роль визуализации сигнала, анализа данных и их архивации. В данной работе представлен программно-аппаратный комплекс, который обеспечивает следующие функциональные режимы работы: - 2-х канального осциллографа (маркерные измерения, синхронизация (абсолютная, дифференциальная, внешняя) и регулируемый претриггер, измерение напряжения и частоты сигнала, фильтрация). - 2-х канального анализатора спектра (маркерные измерения, измерение коэффициента нелинейных искажений, фильтрация, различные оконные функции: Хамминга, Ханнинга, Блэкмана, Блэкмана-Харриса). - 2-х канального самописца (маркерные измерения, измерение максимального, минимального и среднего напряжений по каждому из каналов, запись сигнала в течение нескольких десятков часов). - 16(8)-ти канального логического анализатора (маркерные измерения, синхронизация (по фронту, маске) и регулируемый претриггер, внешнее тактирование (синхронизация), пропуск заданного количества импульсов, поиск заданной логической комбинации/фронта, расшифровка интерфейсов UART, SPI, I2C, 1-Wire). - 8-ми канального логического генератора (табличное задание сигнала или непосредственное графическое построение временных диаграмм на экране). Устройство взаимодействует с компьютером посредством подключения через USB-интерфейс. Разработка и изготовление компьютерного двухканального осциллографа с USB-интерфейсом выполнена с использованием промышленных технологий украинских производителей. Ключевые слова: осциллограф, анализатор спектра, логический анализатор. УДК : КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ АТМОСФЕРИ МЕГАПОЛІСУ 1) Безрук З.Д., 2) Порєв В.А., 2) Філон М.Ю., 1) Державна екологічна інспекція по м. Києву, м. Київ, Україна; 2) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна На сьогодні проблеми екологічного моніторингу розглядаються переважно на локальних рівнях, які характеризують відносини суспільства та природи в певних місцевих екосистемах (населені пункти, сільськогосподарські угіддя, заповідники, промислові регіони тощо). Секція 5. НАУКОВЕ АНАЛІТИЧНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 119 Особливе місце серед проблем екологічного моніторингу займають проблеми екологічного моніторингу атмосфери мегаполісів, де необхідно враховувати значні відмінності екологічних параметрів (промислова зона, рекреаційна зона, житловий масив). Для ефективного та успішного вирішення екологічних проблем атмосфери мегаполісу моніторинг повинен базуватися на принципах достовірності, надійності, системності та орієнтованості на забезпечення своєчасних управлінських рішень, що, в свою чергу, вимагає певних критеріїв ефективності екологічного моніторингу. Очевидно, що сукупність критеріїв екологічного моніторингу атмосфери мегаполісу можна поділити на дві групи група якісних та група кількісних критеріїв. Якісні критерії не відображають кількісних показників, а лише визначають деяку умовну міру ефективності системи екологічного моніторингу. Для об єктивного порівняння систем і результатів екологічного моніторингу атмосфери мегаполісу в якості кількісних критеріїв пропонується використовувати такі технологічні критерії: - методична однорідність, тобто використання єдиної методики в межах кожного з функціональних блоків моніторингу (блок збирання інформації, блок обчислень та аналізу, блок прогнозування); - інструментальна однорідність, тобто наявність і можливість використання уніфікованої технічної бази моніторингу; - відповідність інформації єдиним протоколам, яка визначається здатністю функціональних блоків моніторингу формувати адекватні бази даних із різних джерел їх надходження; - достовірність інформації як міра відповідності отриманих результатів реальному стану атмосфери. - оперативність, яка визначається здатністю системи екологічного моніторингу до своєчасного отримання, аналізу та розповсюдження інформації по заданій мережі. Ключові слова: атмосфера, мегаполіс, екологічний моніторинг, крітерії УДК ГЕНЕРАТОР СТАНДАРТНЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ПРЯМОГО ЦИФРОВОГО СИНТЕЗА Бухтияров Ю.В., Штурма И.Ю., Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина Метод прямого цифрового синтеза частоты (Direct Digital Synthesis, DDS) находит все более широкое применение в коммуникационном и контрольноизмерительном оборудовании. Суть метода заключается в формировании отсчетов требуемого выходного сигнала цифровой схемой и последующем их 120 Секція 5. НАУКОВЕ АНАЛІТИЧНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ воспроизведении при помощи цифро-аналогового преобразователя с высокой частотой дискретизации. Метод обладает рядом существенных преимуществ перед традиционными аналоговыми решениями: высокая стабильность частоты, достигаемая благодаря использованию одного источника фиксированной опорной частоты; высокое разрешение настройки частоты; возможность мгновенной перестройки частоты без искажения фазы сигнала; гибкое цифровое управление параметрами сигнала; сокращение числа используемых дискретных элементов и, как следствие, повышение надежности и уменьшение стоимости. Целью работы являлась разработка генератора стандартных сигналов (ГСС), обеспечивающего формирование синусоидального и прямоугольного сигналов. В качестве основы генератора выбрана ИМС AD9852 фирмы Analog Devices. Основные блоки ИМС AD9852: 48-разрядный регистр настройки частоты и аккумулятор фазы, таблица отсчетов косинуса, 12-разрядный ЦАП, программируемый умножитель опорной частоты (от 4 до 20 раз). Разработанный генератор имеет следующие характеристики: - форма сигнала: синусоидальный, прямоугольный логического уровня; - диапазон частот: 1 Гц МГц; - частота дискретизации: 100 МГц; - разрешение настройки частоты: 0,01 Гц; - размах амплитуды: 0,1 В В; - разрешение по амплитуде сигнала: 12 разрядов. Управление генератором осуществляется через USB интерфейс с полной гальванической развязкой от ПК. Ключевые слова: генератор, синтез частоты, DDS. УДК ПРИМЕНЕНИЕ ЦИРКОНИЕВЫХ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ КИСЛОРОДА В АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА Василенко В.С., Кривошей В.И., Цокало В.Ф., ЗАО Всеукраинский НИИ аналитического приборостроения (ЗАО «Украналит»), г. Киев, Украина Из-за значительного подорожания топлива актуальной задачей в настоящее время является его эффективное использование на котельных установках различной мощности. Уменьшение тепловых потерь достигается оптимизацией процесса горения топлива (газа, угля, мазута), т.е. автоматическим поддержанием оптимального соотношения топливо-воздух. Секція 5. НАУКОВЕ АНАЛІТИЧНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 121 Для этого необходимо знать значение коэффициента расхода воздуха ( ), прямо пропорционального содержанию кислорода в уходящих дымовых газах котельной установки. В качестве датчика кислорода, по выходному сигналу которого, осуществляется коррекция значения, широкое применение нашли циркониевые анализаторы кислорода не требующие сложных устройств пробоотбора и пробоподготовки анализируемой газовой смеси. ЗАО «Украналит», г. Киев был разработан и выпускается циркониевый газоанализатор кислорода типа 151ЭХ 02, позволяющий при помощи выходных аналоговых сигналов (0-5) ма или (4-20) ма, а так же интерфейса RS 232 корректировать работу автоматической системы управления процессом горения. На одном из котлов типа ДКВР-10 была проведена работа по автоматизации процесса горения топлива на базе микроконтроллеров типа МИК, серийно выпускаемых ООО «МИКРОЛ» (г. Ивано-Франковск) и анализатора кислорода 151 ЭХ 02 с выходным аналоговым сигналом (4 20) ма постоянного тока. Решение поставленной задачи с помощью регуляторов типа МИК, имеющих в своей структуре регулятор соотношения топливо воздух, и циркониевого датчика кислорода в отходящих дымовых газах 151 ЭХ 02 позволило добиться снижения потребления топлива до 10 % при различных режимах работы котла и уменьшить токсичные выбросы в окружающую среду на (3-5) %. В докладе приведена функциональная схема автоматизации газового котла с коррекцией по содержанию кислорода в отходящих дымовых газах. Изложены особенности построения и работы автоматической системы управления процессом горения топлива, представлены упрощенные методики расчета поправок к показаниям беспробоотборных анализаторов кислорода для перевода на сухие продукты сгорания при сжигании различных видов топлив. Методики предназначены для эксплуатационного персонала соответствующих цехов и служб ТЭС и ТЭЦ, обслуживающих системы. Ключевые слова: анализатор кислорода. УДК : РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks