Секція 3 - PDF

Description
смородинової попелиці; 5 7 червоносмородинової галової; аґрусової пагонової, 2 3 смородинового брунькового кліща, 9 10 звичайного павутинного кліща. Строки настання та тривалість розвитку окремих

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Politics

Publish on:

Views: 13 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
смородинової попелиці; 5 7 червоносмородинової галової; аґрусової пагонової, 2 3 смородинового брунькового кліща, 9 10 звичайного павутинного кліща. Строки настання та тривалість розвитку окремих стадій сисних шкідників доцільно розраховувати за розробленою нами системою рівнянь регресій. Уточнення біологічних особливостей, рівнів шкідливості сисних фітофагів та розробка рівнянь для прогнозування строків настання критичних періодів їх розвитку є важливим підґрунтям для своєчасного застосування необхідних елементів інтегрованого захисту насаджень смородини чорної. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Гадзало Я. М. Агробіологічне обгрунтування інтегрованого захисту ягідних насаджень від шкідників у Південно-західному Лісостепу і Поліссі України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук / - Я. М. Гадзало. - К., с. 2. Глебова Е. И. Биологические особенности и требования к условиям среды /Е. И. Глебова, В. И. Мандрыкина // Смородина/ під ред. В.И. Мандрыкина - М.: Россельхозиздат, С Смагина В. Черная смородина. Лучшие сорта для средней полосы / В. Смагина, Е. Талейсник // Наука и жизнь С Клечковський Ю. Е. Біологічне обґрунтування контролю чисельності обмежено поширених карантинних шкідників плодових насаджень на півдні України: автореф. дис на здобуття наук. ступеня д-ра. с.-г. наук. / Ю. Е. Клечковский. К., с. 5. Трибель С. О. Стійкі сорти. Зменшення енергоємкості і втрат врожаїв від шкідників / С. О. Трибель // Насінництво С Тертишний О. С. Агробіологічне обґрунтування захисту яблуні, сливи, та чорної смородини від шкідників в умовах Східного Лісостепу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук / О. С. Тертишний. - К.: НАУ, с. 7. Король И. Т. Основные направления, результаты и перспективы исследований в области микробиологической защиты сельськохозяйственных культур от вредителей в Белорусии / И. Т. Король, Л. И. Прещепа // Актуальне проблемы биологической защиты растений: материалы науч. практич. конфер., посвященной 100-летию со дня основоположника работ по биологическому методу защиты растений в Белоруси. - Минск, С Кулешів А. В. Моніторинг шкідників і хвороб смородини і агрусу / А. В. Кулешів, М. О. Білик // Фітосанітарний моніторинг і прогноз. Навчальний посібник. Харків: Ескада, С Прогнозируемая защита урожая переход к конструированию устойчивых агроценозов / [В. И. Митрофанов, Н. П. Секерская, Н. Н. Трикоз, В. П. Корнилов] // Эколого-экономические основы усовершенствования интегрированных систем защиты растений от вредителей болезней и сорняков: тез. докл. науч. производ. конф., посвящ. 25-ю БЕЛНИИЗР. Мн., Ч.1. С Митрофанов В. И. Прогнозируемая защита растений управление агроценозом в едином метаболическом пространстве / В. И. Митрофанов, Ю. М. Фадеев // Эклолго-экономические основы усовершенствования интегрированных систем защиты растений от вредителей болезней и сорняков: тез. докл. науч. производ. конф. посвящ. 25-ю БЕЛНИИЗР. Мн., Ч.1. С Клечковський Ю. Е. / Ю. Е. Клечковський, С. О. Трибель // Американський білий метелик. К.: Колобіг, с. 12. Методики випробування і застосування пестицидів / С. О. Трибель, Д. Д. Сігарьова, М. П. Секун [та ін.]; за ред. проф. С. О. Трибеля. К.: Світ, с. УДК :502/504. Бєляєва С.С. (Україна, Київ) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЯХ ТА ОБ ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В сучасних умовах господарювання, враховуючи необхідність дотримуватися вимог, які ґрунтуються на засадах збалансованого розвитку територій, рекреаційна сфера діяльності має усі підстави одним із стратегічних напрямів розвитку індустрії гостинності, туризму, послуг для відпочинку, оздоровлення та лікування рекреантів вважати саме збалансоване використання природно-заповідного фонду (далі ПЗФ) України. Важливе значення для розвитку рекреації та місцевого територіального збалансованого ведення господарської й соціально спрямованої діяльності зокрема має організація та надання рекреаційних послуг на рекреаційних територіях і об єктах національних парків. Для більш повного аналізу стану рекреаційних територій та їх об єктів необхідно здійснити відповідний моніторинг. Як приклад розглянемо перспективні для розвитку туризму національні природні парки (далі НПП)( (табл. 1). До складу територій НПП можуть включатися ділянки землі та водного простору інших землевласників та землекористувачів. Зонування території НПП, рекреаційна та інша діяльність на їх території здійснюються відповідно до Положення про національний природний парк та Проекту організації території НПП, охорони, 286 відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об єктів, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Таблиця 1 національних природних парків Різновиди установ національних природних парків Загальнодержавне значення установ природоохоронні рекреаційні культурно-освітні науково-дослідні установи Мета створення збереження відтворення ефективного використання природних комплексів та об єктів Особлива цінність природоохоронна оздоровча історико-культурна наукова освітня естетична На території НПП встановлюється диференційований режим охорони, відтворення та використання згідно з функціональним зонуванням (табл. 2). Таблиця 2 Зонування територій національних природних парків Зона Заповідна Регульованої рекреації Стаціонарної рекреації Господарська Дозволяється В її межах здійснюється короткостроковий Для охорони відпочинок та оздоровлення та відновлення населення, огляд особливо найбільш мальовничих і пам ятних Для розміщення цінних місць; у цій зоні дозволяється готелів, природних влаштування та відповідне мотелів, комплексів, обладнання туристичних кемпінгів, режим яких маршрутів і екологічних інших об єктів визначається стежок, тут забороняються обслуговування відповідно до рубки лісу головного відвідувачів вимог, користування, промислове парку встановлених рибальство та мисливство, для природних інша діяльність, яка може заповідників негативно вплинути на стан природних комплексів та об єктів заповідної зони (призначення) (призначення) Забороняється будь-яка діяльність, окрім наукової Забороняється 287 У її межах проводиться господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на парк завдань, знаходяться населені пункти, об єкти, об єкти комунального призначення парку, а також землі інших землевласників та землекористувачів, включені до складу парку, на яких господарська діяльність здійснюється з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища Будь-яка діяльність, що призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та зниження рекреаційної цінності території національного природного парку Указом Президента України у 2004 році на лівобережній Україні з метою збереження, відтворення та раціонального використання типових та унікальних лісостепових природних ландшафтів було створено НПП «Гомільшанські ліси», розташований у долинах річок Сіверський Донець і Гомільша на відстані 45 км від міста Харкова. Загальна площа парку становить 14314,8 га, з них у постійному користуванні парку 3393 га. Одним із критеріїв та мотиваційних чинників мотивації туристів і рекреантів для відпочинку, оздоровлення та лікування на зазначених територіях і в цілому для сприяння розвитку рекреаційної діяльності важливо здійснити SWOT-аналіз, визначивши слабкі та сильні сторони певних територій і об єктів. Серед переваг (сильних сторін) НПП «Гомільшанські ліси», перш, за все, - природні ресурси (табл. 3). Згідно інформації, зазначеній на карті НПП «Гомільшанські ліси», виділені сегментарні дільниці його території, придатних, на думку фахівців, для розвитку рекреаційної діяльності. Таблиця 3 Переваги НПП «Гомільшанські ліси» для розвитку рекреаційної діяльності Найменування 1 Водні ресурси 2 Ландшафти, пам ятки Коротка характеристика сильних сторін НПП річки Сіверський Донець, Гомільша, чисельні заплавні озера Прибережні «гірські» кручі, широкі тераси Особливості місцевості заплава Сіверського Дінця утворює мальовничий природний лабіринт із різноманітних заплавних лісів, лук та водойм; - наявність десятків археологічних пам яток, городищ (селищ), курганів-могильників та інших пам яток культури різних археологічних епох від неоліту (VI-III тисячоліття до нашої ери) до епохи Київської Русі; Найменування 3 Рослинність 4 Тваринний світ Коротка характеристика сильних сторін НПП Вікові діброви та бори, квітучі луки та галявини Мешкає майже 130 видів птахів Особливості місцевості - велику історичну цінність мають Великогомільшанське городище, обнесене земляним валом з курганним могильником (понад ста курганів та інших пам яток скіфського часу VI-IX століття до нашої ери), та Сухогомільшанський археологічний комплекс із середньовічними оборонними стінами, оселями, поховальними спорудами VIII-X століть, залишки яких збереглися о наших часів. Обидві археологічні пам ятки мають статус європейського значення; - між селами Гайдари та Коропове знаходиться кам яне Коропівське городище. З трьох сторін воно обнесене ровами та валами із залишками кам яних стін (належить до скіфського періоду V-III століття до нашої ери), а верхній до роменської культури VIII-X століть; - збереглися залишки Свято-Миколаївського монастиря, заснованого у 1648 році запорізькими козаками, останнього осередку волелюбного козацтва на Україні. - переважає лісовий тип рослинності; - на високому правому березі річки Сіверський Донець поширені широколистяні ліси унікальні нагірні діброви одні з найстаріших у лівобережній Україні; - збережені близько 500 га дубового лісу віком років, близько 30 га віком років з величними кремезними дубами, зустрічаються окремі річні дуби та один із найстаріших дубів України, якому майже 600 років, що є пам яткою природи; - на піщаній терасі лівого берега Cіверського Дінця розташовані соснові ліси привабливі бори, серед яких збереглося чимало ділянок старого природного бору віком років з величезними соснами; - збережена природна рослинність парку складається з рідкісних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України та бернської конвенції (європейський охоронний статус); - наявність 95 видів рідкісних рослин, занесених до різних «червоних» переліків, 20 видів до Червоної книги України. - мешкають унікальні види птахів, серед яких орел-могильник (імператорський орел символ Російської імперії), орлан-білохвіст та орел-карлик, зустрічаються чаплі сіра та руда, журавель сірий. Зважаючи на обмеження обсягу статті, автор не зупиняється на загальній характеристиці нижче зазначених територій та об єктів рекреаційного призначення, акцентуючи увагу на перспективах їх розвитку. Це зокрема: 1) рекреаційна територія Провалля-Старі мости, серед пріоритетів перспективного розвитку якої: створення екологічного інформаційного пункту (встановлення інформаційних панно, схем екскурсійних маршрутів, карт місцевості та іншої природоохоронної інформації для потреб короткострокового та тривалого відпочинку на березі річки С. Донець); організація пунктів харчування; облаштування стоянки автотран
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks