Seikkailukasvatuksellinen ryhmätoiminta yksinäisille lapsille

Description
Valtteri Kivelä ja Juho Lempinen, Kota ry Työpajassa tutustutaan KOTA ry:n toteuttamaan seikkailukasvatukselliseen lasten pienryhmätoimintaan, jota toteutetaan yhteistyössä koulun kanssa. Ryhmätoiminta on tarkoitettu yksinäisille, ilman harrastuksia oleville, rohkaistumista ja vahvistumista tarvitseville vitosluokkalaisille oppilaille. Työpajassa esitellään ryhmän toteutuksen kokemuksia sekä yhteistyötä koulun kanssa esimerkkien kautta ja keskustellen (ei toiminnallinen paja). Pajassa käydään läpi seikkailukasvatuksellisen toiminnan soveltamista, ohjaajan roolia ja tehtäviä, ryhmätoiminnan viitekehystä sekä toiminnan tuloksia.

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 2 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Ammatillisesti ohjattu 5.-luokkalaisten pienryhmätoimintamalli KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Valtteri Kivelä ja Juho Lempinen Seikkailukasvatuspäivät Vierumäki 15.-16.3.2018
 • 2. KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry • Perustettu vuonna 1991 tutkimaan, kehittämään ja soveltamaan seikkailukasvatusta sosiaali- ja kasvatusalalla sekä kouluttamaan seikkailuohjaajia. • Tehtävänä kehittää ja soveltaa seikkailukasvatusta kasvatus- ja kuntoutustyössä. • Tavoitteena vahvistaa tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja perheiden arjen hallintaa sekä osallisuutta ja toimijuutta. • Toteutus kehittämishankkeissa sekä kurssi- ja ohjaustoimin- nassa, toimintaa rahoittaa STEA Veikkauksen tuotoista • Kohderyhminä lapset, nuoret ja perheet sekä sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalojen opiskelijat ja ammattilaiset • Yhdistyksen päätoimipaikka Turku. KOTA toimii soveltuvin osin valtakunnallisesti. Yhdistyksessä on viisi työntekijää.
 • 3. 5.-luokkalaisten ryhmätoiminnan taustaa • Tarve nousi kouluterveydenhoitajan terveystarkastusten yhteydessä tekemistä havainnoista ja keskusteluista • Havainnot herättivät huolta lasten harrastamattomuudesta, yksinäisyyden kokemisesta, kotoa saadun tuen vähäisyydestä ja osattomuudesta. Oppilaiden taustat olivat hyvin vaihtelevat. • Huolen kohteena olleet oppilaat eivät olleet näkyvästi oireilevia vaan heitä, jotka usein jäävät koulussa huomiotta. • Terveydenhoitaja otti yhteyttä KOTAan ja toiminta aloitettiin Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuksella. • Ensimmäinen toimintakausi oli syyslukukaudella 2015. Toiminta on jatkunut uusin ryhmin syyslukukausilla 2016 ja 2017. • Syyslukukaudesta 2018 lähtien toimintaa laajennetaan kolmivuotisella STEA:n hankeavustuksella, yhteistyökuntina Turku ja Raisio.
 • 4. Työnjako • Koulun rehtorin kanssa sovitaan toiminnan käynnistämisestä sekä käytännön asioista kuten koulun tilojen mahdollisesta käytöstä • Luokanopettaja ja oppilashuolto ohjaavat ryhmään mahdollisimman paljon ryhmätoiminnasta hyötyvät lapset. KOTA osallistuu valintaan tarpeen mukaan. • KOTA toteuttaa ryhmätoiminnan omin voimin tai yhteistyö-kumppanien kanssa. Syksyllä 2017 mukana oli ohjaaja Vamos Turusta sekä perhetyöntekijä Turun me-talosta. • Toimintakauden aikana ohjaajatiimi suunnittelee ja arvioi toteutusta säännöllisesti sekä havainnoi ja seuraa ryhmäprosessia. Toiminnan päätyttyä arvioidaan ryhmätoiminnan tuloksia ja hyötyjä sekä pohditaan miten lasten ryhmätoiminnan aikana saamia voimavaroja voidaan säilyttää ja edistää.
 • 5. Ryhmästä • KOTA ry oli oppilaille ennestään tuttu koulun avoimien ovien päivästä, jossa KOTA järjesti ohjelmaa kaikille 4.-luokkalaisille ja heidän perheilleen • Ryhmätoiminta oli oppilaille vapaaehtoista ja tapahtui varsinaisen kouluajan jälkeen • Vanhemmilta pyydettiin kirjallinen suostumus oppilaan osallistumiselle • Ryhmään valittiin 12 oppilasta • Ryhmä oli suljettu, eli uusia oppilaita ei otettu kesken kauden • Vuosina 2016 ja 2017 toiminta oli oppilaiden keskuudessa jo niin hyvässä maineessa, että siihen piti järjestää ”avoin haku”.
 • 6. Toiminnan tavoitteita • Lapsen kokeman osallisuuden lisääntyminen • Lapsen kokeman yksinäisyyden vähentyminen; saada lapselle kokemus kuulumisesta yhteisöön, ystävyyssuhteiden lisääntyminen ja vahvistuminen • Mielekkään vapaa-ajan viettämismahdollisuuden tarjoaminen • Lapsen yleinen vahvistaminen: lisääntynyt usko ja luottamus omaan toimintakykyyn ja vahvuuksiin
 • 7. Osallisuus • Ihminen kokee olevansa merkityksellinen osa kokonaisuutta. Hän tulee kuulluksi itsenään ja vaikuttaa elämänsä kulkuun ja yhteisiin asioihin • Ihminen tulee nähdyksi ja kuulluksi toiminnassa. Elämän mieli ja yhteiset merkitykset rakentuvat vuorovaikutuksessa ihmisten, taiteen tai luonnon kanssa. Merkitykset varastoituvat ajatuksiin, kokemuksiin ja muistoihin esimerkiksi sanoina, kuvina, sävelinä, tunteina ja aistimuksina • Osallisuuden kokemus vaikuttaa siihen, millaisen osan mahdollisesta toimintakyvystään ihminen pystyy ottamaan käyttöönsä • Osallisuus edellyttää yhteyttä omiin ja yhteisiin voimavaroihin kuten luottamus ja keskinäinen kunnioitus, toiminta ja yhteiset merkitykset • Lähde: THL: Mitä sosiaalinen osallisuus on? • https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden- edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/mita-sosiaalinen-osallisuus-on-
 • 8. Palautetta • Oppilaille teetettiin toimintakausien lopussa kirjallinen palautekysely – Kysely sisälsi monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä • Opettajien kanssa pidettiin jälkiarviointipalaveri – Opettajien tekemien havaintojen mukaan ryhmään osallistuneet oppilaat olivat hyötyneet toiminnasta. Tämä näkyi mm. aiempaa aktiivisempana osallistumisena oppitunteihin ja muihin ryhmätilanteisiin sekä yleisenä mielialan kohoamisena. • KOTA ohjaajien havaintoja: – sitoutuminen ryhmään – positiivisen palautteen ja huomion saaminen toiminnan ja onnistumisen kokemuksien kautta à rohkaistuminen, itseluottamuksen vahvistuminen, omien vahvuuksien tunnistaminen
 • 9. Kyselyn tuloksia (2016) • Asteikko 1-5 (1: en ollenkaan 2: jonkin verran, 3: en osaa sanoa, 4: melko paljon, 5: paljon) • Opin uusia taitoja: 4,5 • Tuntui turvalliselta kokeilla erilaista toimintaa: 4,9 • Minua kuunneltiin ja mielipiteeni otettiin huomioon: 4,6 • Sain uusia ideoita mitä tehdä lähiympäristössäni: 4,4 • Sain uusia ideoita mitä tehdä asuinalueeni ulkopuolella: 4,1 • Sain olla ryhmässä oma itseni: 4,6 • Sain uusia kavereita tai ystävystyin paremmin jo tuntemani kaverin kanssa: 4 Vapaassa palautteessa oppilaat ilmaisivat tyytyväisyyttä monipuolisiin ohjelmasisältöihin ja olisivat toivoneet ryhmän jatkuvan pidempään. Mainittujen mieluisimpien toiminnallisten sisältöjen välillä oli isoa hajontaa, joka kertoo siitä että ”jokaiselle oli pystytty tarjoamaan jotakin”.
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks