SEDAT ERDOĞAN SES-LETİM - PDF

Description
1 SEDAT ERDOĞAN SES-LETİM 2 3 INTRODUCTION SOUNDS & SPELLING 4 5 LETTERS VOWELS SEMI-VOWELS CONSONANTS a /eɪ/ w /ˈdʌbl juː/ b /biː/ e /iː/ y /waɪ/ c /siː/ i /aɪ/ d /diː/ o /əʊ/ f /ef/ u /juː/ g /dʒiː/

Please download to get full document.

View again

of 68
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 18 | Pages: 68

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 SEDAT ERDOĞAN SES-LETİM 2 3 INTRODUCTION SOUNDS & SPELLING 4 5 LETTERS VOWELS SEMI-VOWELS CONSONANTS a /eɪ/ w /ˈdʌbl juː/ b /biː/ e /iː/ y /waɪ/ c /siː/ i /aɪ/ d /diː/ o /əʊ/ f /ef/ u /juː/ g /dʒiː/ h /eɪtʃ/ j /dʒeɪ/ k /keɪ/ l /el/ m /em/ n /en/ p /piː/ q /kjuː/ r /ɑːr/ s /es/ t /tiː/ v /viː/ x /eks/ z /zed/ /eɪ/ /biː/ /ef/ /aɪ/ /əʊ/ /kjuː/ /ɑːʳ/ /eɪtʃ/ /siː/ /el/ /waɪ/ /juː/ /dʒeɪ/ /diː/ /em/ /ˈdʌbl juː/ /keɪ/ /iː/ /en/ /dʒiː/ /es/ /piː/ /eks/ /tiː/ /zed/ /viː/ 6 MANNER OF ARTICULATION PLOSIVES p b t d k g AFFRICATES tʃ dʒ FRICATIVES f v θ ð s z ʃ ʒ h NASALS m n ŋ APPROXIMANTS l r w j PLACE OF ARTICULATION BILABIALS p b m w LABIO-DENTALS f v DENTALS θ ð ALVEOLARS t d s z n l POST- ALVEOLARS tʃ dʒ ʃ ʒ r PALATAL VELARS k g ŋ j GLOTTAL h 7 PHONETIC SYMBOLS SHORT VOWELS /e/ LEMON /ˈlemən/ /æ/ CAT /kæt/ /ɪ/ RISK /rɪsk/ /ə/ SISTER /ˈsɪstəʳ/ /ʌ/ CUT /kʌt/ /ʊ/ LOOK /lʊk/ /ɒ/ STRONG /strɒŋ/ LONG VOWELS /iː/ TEAM /tiːm/ /ɜː/ GIRL /gɜːl/ /ɑː/ DANCE /dɑːns/ /uː/ COOL /kuːl/ /ɔː/ TALK /tɔːk/ DIPH-THONGS /eɪ/ TAPE /teɪp/ /əʊ/ GO /gəʊ/ /ɔɪ/ BOY /bɔɪ/ /aɪ/ TIE /taɪ/ /aʊ/ HOUSE /haʊs/ /ɪə/ EAR /ɪəʳ/ /ʊə/ TOUR /tʊəʳ/ /eə/ HAIR /heəʳ/ 8 PLOSIVES /p/ POOL /puːl/ /b/ BEEN /biːn/ /t/ BOUGHT /bɔːt/ /d/ OXFORD /ˈɒksfəd/ /k/ CALL /kɔːl/ /g/ GOOGLE /ˈguːgl/ FRICATIVES /f/ FEEL /fiːl/ /v/ VILLA /ˈvɪlə/ /θ/ METHOD /ˈmeθəd/ /ð/ THIS /ðɪs/ /s/ PASS /pɑːs/ /z/ CAUSE /kɔːz/ /ʃ/ SHOE /ʃuː/ /ʒ/ TELEVISION /ˈtelɪvɪʒn/ /h/ HAPPY /ˈhæpi/ AFFRICATES NASALS /tʃ/ BEACH /biːtʃ/ /dʒ/ JEEP /dʒiːp/ /m/ PROBLEM /ˈprɒbləm/ /n/ KEEN /kiːn/ /ŋ/ KANGAROO /ˌkæŋgəˈruː/ APPROXIMANTS /l/ LAZY /ˈleɪzi/ /r/ RISK /rɪsk/ /w/ WELCOME /ˈwelkəm/ /j/ YOGA /ˈjəʊgə/ 9 VOWEL SOUNDS-SPELLING MATCH SHORT PHONEMES e /e/ smell /smel/ a /æ/ back /bæk/ i /ɪ/ kiss /kɪs/ a, e, i, o, u /ə/ computer /kəmˈpjuːtəʳ/ u /ʌ/ run /rʌn/ u pull /pʊl/ /ʊ/ oo foot /fʊt/ o /ɒ/ hot /hɒt/ LONG PHONEMES ee ea e /iː/ keep beach we /kiːp/ /biːtʃ/ /wiː/ er ir ur wor /ɜː/ Turkey skirt person word /ˈtɜːki/ /skɜːt/ /ˈpɜːsn/ /wɜːk/ ar as /ɑː/ car pass /kɑːʳ/ /pɑːs/ oo ew u /uː/ school flew future /skuːl/ /fluː/ /ˈfjuːtʃə r / or al aw /ɔː/ born talk saw /bɔːn/ /tɔːk/ /sɔː/ y /i/ dirty /ˈdɜːti/ u(a) /u/ actually /ˈæktʃuəli/ 10 DIPH-THONG SOUNDS eer ere ear /ɪə/ beer here near /bɪəʳ/ /hɪəʳ/ /nɪəʳ/ ur /ʊə/ sure tour /ʃʊəʳ/ /tʊəʳ/ air are /eə/ hair share /heəʳ/ /ʃeəʳ/ a-e ai ay /eɪ/ make train say /meɪk/ /treɪn/ /seɪ/ oi oy /ɔɪ/ noise toy /nɔɪz/ /tɔɪ/ i-e y igh /aɪ/ bike my night /baɪk/ /maɪ/ /naɪt/ o-e oa o ol /əʊ/ nose boat go cold /nəʊz/ /bəʊt/ /gəʊ/ /kəʊld/ ou ow /aʊ/ shout now /ʃaʊt/ /naʊ/ NOTE: SPELLING PRONUNCIATION Sing /sɪŋ/ Singing /ˈsɪŋɪŋ/ Singer /ˈsɪŋər/ 11 CONSONANT SOUNDS - SPELLING MATCH VOICED CONSONANTS (SOFT) SPELLINGS PHONEMES WORDS PRONUNCIATION b baby /ˈbeɪbi/ /b/ bb rabbit /ˈræbɪt/ j ge dge /dʒ/ jacket language bridge /ˈdʒækɪt/ /ˈlæŋgwɪdʒ/ /brɪdʒ/ d dad /dæd/ /d/ dd address /əˈdres/ th /ð/ that /ðæt/ g girl /gɜːl/ /g/ gg bigger /ˈbɪgəʳ/ si decision /dɪˈsɪʒn/ /ʒ/ su leisure /ˈleʒəʳ/ l leg /leg/ /l/ ll killing /ˈkɪlɪŋ/ m my /maɪ/ /m/ mm summer /ˈsʌməʳ/ n nose /nəʊz/ /n/ nn dinner /ˈdɪnəʳ/ ng king /kɪŋ/ /ŋ/ nk thank /θæŋk/ r right /raɪt/ /r/ rr married /ˈmærid/ v /v/ visit /ˈvɪzɪt/ u w wh /w/ quiz wait what /kwɪz/ /weɪt/ /wɒt/ human /ˈhjuːmən/ u /j/ unit /ˈjuːnɪt/ y year /jɪəʳ/ z zoo /zuː/ /z/ s busy /ˈbɪzi/ 12 VOICELESS CONSONANTS (HARD) SPELLINGS PHONEMES EXAMPLES PRONUNCIATION ch tch tur /tʃ/ church match natural /tʃɜːtʃ/ /mætʃ/ /ˈnætʃrəl/ f ff ph /f/ flower different elephant /ˈflaʊəʳ/ /ˈdɪfrənt/ /ˈelɪfənt/ h /h/ house /haʊs/ c cat /kæt/ k skirt /skɜːt/ /k/ ck nick /nɪk/ q queue /kjuː/ p pen /pen/ /p/ pp apple /ˈæpl/ s fast /fɑːst/ ss kissing /ˈkɪsɪŋ/ /s/ ci cinema /ˈsɪnəmə/ ce nice /naɪs/ sh she /ʃiː/ /ʃ/ ti action /ˈækʃn/ t tell /tel/ /t/ tt cutting /ˈkʌtɪŋ/ th /θ/ thing /θɪŋ/ 13 UNIT I VOWEL SOUNDS 14 15 A SHORT VOWELS 16 17 /e/ -any /ˈeni/ -anything /ˈeniθɪŋ/ -anywhere /ˈeniweəʳ/ -chair / tʃeəʳ/ -dead /ded/ -death /deθ/ -December /dɪˈsembəʳ/ -dentist /ˈdentɪst/ -develop /dɪˈveləp/ -direct /dəˈrekt/ /dɪˈrekt/ /daɪˈrekt/ -editor /ˈedɪtəʳ/ -egg /eg/ -else /els/ -error /ˈerəʳ/ -extra /ˈekstrə/ -February /ˈfebruəri/ /ˈfebjʊri/ -general /ˈdʒenrəl/ -leather /ˈleðəʳ/ -lecture /ˈlektʃəʳ/ -lemon /ˈlemən/ -lend /lend/ -length /leŋθ/ -lesson /ˈlesn/ -level /ˈlevl/ -many /ˈmeni/ -second /ˈsekənd/ -self /self/ -sense /sens/ -sentence /ˈsentəns/ -weather /ˈweðəʳ/ -Wednesday /ˈwenzdeɪ/ /ˈwenzdi/ -welcome /ˈwelkəm/ -western /ˈwestən/ -wet /wet/ 18 /æ/ -accident /ˈæksɪdənt/ -active /ˈæktɪv/ -activity /ækˈtɪvəti/ -actor /ˈæktə r / -adjective /ˈædʒɪktɪv/ -album /ˈælbəm/ -anthem /ˈænθəm/ -antique /ˈæntiːk/ -apple /ˈæpl/ -aspirin /ˈæsprɪn/ /ˈæspərɪn/ -back /bæk/ -bad /bæd/ -black /blæk/ -calendar /ˈkælɪndə r / -camp /kæmp/ -capital /ˈkæpɪtl/ -captain /ˈkæptɪn/ -carry /ˈkæri/ -cash /kæʃ/ -cat /kæt/ -channel /ˈtʃænl/ -chapter /ˈtʃæptə r / -character /ˈkærəktə r / -dad /dæd/ -family /ˈfæməli/ -fan /fæn/ -fantastic /fænˈtæstɪk/ -fashion /ˈfæʃn/ -fat /fæt/ -flag /flæg/ -gas /gæs/ -hand /hænd/ -handsome /ˈhænsəm/ -happen /ˈhæpən/ 19 -happy /ˈhæpi/ -hat /hæt/ -Jack /dʒæk/ -jacket /ˈdʒækɪt/ -jam /dʒæm/ -January /ˈdʒænjuəri/ /ˈdʒænjʊri/ -jazz /dʒæz/ -lamp /læmp/ -land /lænd/ -mad /mæd/ -madam /ˈmædəm/ -magazine /ˌmægəˈziːn/ -magic /ˈmædʒɪk/ -man /mæn/ -map /mæp/ -married /ˈmærid/ -mechanic /məˈkænɪk/ -national /ˈnæʃnəl/ -natural /ˈnætʃrəl/ -packet /ˈpækɪt/ -parrot /ˈpærət/ -passive /ˈpæsɪv/ -perhaps /pəˈhæps/ /præps/ -plan /plæn/ -practise /ˈpræktɪs/ -programme /ˈprəʊgræm/ -rabbit /ˈræbɪt/ -racket /ˈrækɪt/ -relax /rɪˈlæks/ -romantic /rəʊˈmæntɪk/ /rəˈmæntɪk/ -sad /sæd/ -Saturday /ˈsætədeɪ/ /ˈsætədi/ -Spanish /ˈspænɪʃ/ -taxi /ˈtæksi/ -vocabulary /vəˈkæbjʊləri/ /vəˈkæbjələri/ 20 /ɪ/ -belong /bɪˈlɒŋ/ -below /bɪˈləʊ/ -big /bɪg/ -bill /bɪl/ -brick /brɪk/ -build /bɪld/ -continue /kənˈtɪnjuː/ -delicious /dɪˈlɪʃəs/ -different /ˈdɪfrənt/ -difficult /ˈdɪfɪkəlt/ -dinner /ˈdɪnəʳ/ -enough /ɪˈnʌf/ -figure /ˈfɪgəʳ/ -fill /fɪl/ -finger /ˈfɪŋgəʳ/ -fit /fɪt/ -gift /gɪft/ -gym /dʒɪm/ -if /ɪf/ -ill /ɪl/ -kill /kɪl/ -king /kɪŋ/ -kiss /kɪs/ -list /lɪst/ -little /ˈlɪtl/ -live /lɪv/ -magic /ˈmædʒɪk/ -message /ˈmesɪdʒ/ -middle /ˈmɪdl/ -midnight /ˈmɪdnaɪt/ -milk /mɪlk/ -million /ˈmɪljən/ -mineral /ˈmɪnərəl/ /ˈmɪnrəl/ -negative /ˈnegətɪv/ 21 -picture /ˈpɪktʃəʳ/ -plastic /ˈplæstɪk/ -rabbit /ˈræbɪt/ -religion /rɪˈlɪdʒən/ -remember /rɪˈmembəʳ/ -risk /rɪsk/ -sink /sɪŋk/ -sister /ˈsɪstəʳ/ -sit /sɪt/ -six /sɪks/ -wig /wɪg/ -win /wɪn/ -wind /wɪnd/ -window /ˈwɪndəʊ/ -antonym /ˈæntənɪm/ -cycle /ˈsaɪkl/ -dynamic /daɪˈnæmɪk/ -syllable /ˈsɪləbl/ -symbol /ˈsɪmbl/ -symbolic /sɪmˈbɒlɪk/ -sympathetic /ˌsɪmpəˈθetɪk/ -sympathy /ˈsɪmpəθi/ -symphony /ˈsɪmfəni/ -symptom /ˈsɪmptəm/ -syndrome /ˈsɪndrəʊm/ -synonym /ˈsɪnənɪm/ -syntax /ˈsɪntæks/ -system /ˈsɪstəm/ -systematic /ˌsɪstəˈmætɪk/ 22 ALMOST 75 PER CENT OF THE TWO-SYLLABLE VERBS HAVE SECOND-SYLLABLE STRESS Spelling -because -become -before -begin -behave -behind -believe -belong -below -beneath -beside -besides -between -beware -beyond -decay -deceive -decide -decrease -defeat -defect -defend -delay -delete -delight -deliver -demand -deny -depart -depend -depress -describe -deserve Pronunciation /bɪˈkɒz/ /bɪˈkʌm/ /bɪˈfɔːʳ/ /bɪˈgɪn/ /bɪˈheɪv/ /bɪˈhaɪnd/ /bɪˈliːv/ /bɪˈlɒŋ/ /bɪˈləʊ/ /bɪˈniːθ/ /bɪˈsaɪd/ /bɪˈsaɪdz/ /bɪˈtwiːn/ /bɪˈweəʳ/ /bɪˈjɒnd/ /dɪˈkeɪ/ /dɪˈsiːv/ /dɪˈsaɪd/ /dɪˈkriːs/ /dɪˈfiːt/ /dɪˈfekt/ /dɪˈfend/ /dɪˈleɪ/ /dɪˈliːt/ /dɪˈlaɪt/ /dɪˈlɪvəʳ/ /dɪˈmɑːnd/ /dɪˈnaɪ/ /dɪˈpɑːt/ /dɪˈpend/ /dɪˈpres/ /dɪˈskraɪb/ /dɪˈzɜːv/ 23 -design /dɪˈzaɪn/ -desire /dɪˈzaɪəʳ/ -despair /dɪˈspeəʳ/ -despite /dɪˈspaɪt/ -destroy /dɪˈstrɔɪ/ -detail /dɪˈteɪl/ -detect /dɪˈtekt/ -deter /dɪˈtɜːʳ/ -determine /dɪˈtɜːmɪn/ -detest /dɪˈtest/ -develop /dɪˈveləp/ -device /dɪˈvaɪs/ -devise /dɪˈvaɪz/ -devoid /dɪˈvɔɪd/ -devote /dɪˈvəʊt/ -direct /dɪˈrekt/ -disagree /ˌdɪsəˈgriː/ -disappear /ˌdɪsəˈpɪəʳ/ -disappoint /ˌdɪsəˈpɔɪnt/ -discourage /dɪsˈkʌrɪdʒ/ -discover /dɪsˈkʌvəʳ/ -discuss /dɪˈskʌs/ -disguise /dɪsˈgaɪz/ -disgust /dɪsˈkʌst/ -dislike /dɪsˈlaɪk/ -dismiss /dɪsˈmɪs/ -disobey /ˌdɪsəˈbeɪ/ -displace /dɪsˈpleɪs/ -display /dɪˈspleɪ/ -disturb /dɪˈstɜːb/ -divert /daɪˈvɜːt/ /dəˈvɜːt/ /dɪˈvɜːt/ -divide /dɪˈvaɪd/ -effect /ɪˈfekt/ -elect /ɪˈlekt/ -elicit /ɪˈlɪsɪt/ -embarrass /ɪmˈbærəs/ 24 -emerge /ɪˈmɜːdʒ/ -emit /ɪˈmɪt/ -employ /ɪmˈplɔɪ/ -enable /ɪˈneɪbl/ -enclose /ɪnˈkləʊz/ -encounter /ɪnˈkaʊntəʳ/ -encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/ -endanger /ɪnˈdeɪndʒəʳ/ -enforce /ɪnˈfɔːs/ -engage /ɪnˈgeɪdʒ/ -English /ˈɪŋglɪʃ/ -enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/ -enlarge /ɪnˈlɑːdʒ/ -enrich /ɪnˈrɪtʃ/ -entail /ɪnˈteɪl/ -entire /ɪnˈtaɪəʳ/ -erase /ɪˈreɪz/ -erect /ɪˈrekt/ -erupt /ɪˈrʌpt/ -escape /ɪˈskeɪp/ -escort /ɪˈskɔːt/ -especial /ɪˈspeʃl/ -establish /ɪˈstæblɪʃ/ -estate /ɪˈsteɪt/ -evacuate /ɪˈvækjueɪt/ -evaluate /ɪˈvæljueɪt/ -examine /ɪgˈzæmɪn/ -exceed /ɪkˈsiːd/ -exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ -excite /ɪkˈsaɪt/ -exclude /ɪkˈskluːd/ -excuse /ɪkˈskjuːz/ -executive /ɪgˈzekjətɪv/ /ɪgˈzekjʊtɪv/ -exhaust /ɪgˈzɔːst/ -exhibit /ɪgˈzɪbɪt/ -exist /ɪgˈzɪst/ 25 -expand /ɪkˈspænd/ -expect /ɪkˈspekt/ -expel /ɪkˈspel/ -expend /ɪkˈspend/ -experience /ɪkˈspɪəriəns/ -expire /ɪkˈspaɪəʳ/ -explain /ɪkˈspleɪn/ -explode /ɪkˈspləʊd/ -explore /ɪkˈsplɔːʳ/ -export /ɪkˈspɔːt/ -expose /ɪkˈspəʊz/ -expres /ɪkˈspres/ -extend /ɪkˈstend/ -extreme /ɪkˈstriːm/ -ignore /ɪgˈnɔːʳ/ -imagine /ɪˈmædʒɪn/ -immediate /ɪˈmiːdiət/ -import /ɪmˈpɔːt/ -impose /ɪmˈpəʊz/ -impress /ɪmˈpres/ -improve /ɪmˈpruːv/ -include /ɪnˈkluːd/ -increase /ɪnˈkriːs/ -indeed /ɪnˈdiːd/ -inform /ɪnˈfɔːm/ -initiate /ɪˈnɪʃieɪt/ -inside /ɪnˈsaɪd/ -insist /ɪnˈsɪst/ -inspect /ɪnˈspekt/ -inspire /ɪnˈspaɪəʳ/ -instead /ɪnˈsted/ -instruct /ɪnˈstrʌkt/ -insult /ɪnˈsʌlt/ -insure /ɪnˈʃʊəʳ/ /ɪnˈʃɔːʳ/ -intend /ɪnˈtend/ -interfere /ˌɪntəˈfɪəʳ/ 26 -interpret /ɪnˈtɜːprɪt/ -interrogate /ɪnˈterəgeɪt/ -interrupt /ˌɪntəˈrʌpt/ -introduce /ˌɪntrəˈdjuːs/ -invent /ɪnˈvent/ -invest /ɪnˈvest/ -investigate /ɪnˈvestɪgeɪt/ -invite /ɪnˈvaɪt/ -invoke /ɪnˈvəʊk/ -involve /ɪnˈvɒlv/ -receipt /rɪˈsiːt/ -receive /rɪˈsiːv/ -record /rɪˈkɔːd/ -recover /rɪˈkʌvəʳ/ -reduce /rɪˈdjuːs/ -refer /rɪˈfɜːʳ/ -reform /rɪˈfɔːm/ -refuse /rɪˈfjuːz/ -regard /rɪˈgɑːd/ -regret /rɪˈgret/ -rehearse /rɪˈhɜːs/ -reject /rɪˈdʒekt/ -relate /rɪˈleɪt/ -relax /rɪˈlæks/ -release /rɪˈliːs/ -relieve /rɪˈliːv/ -rely /rɪˈlaɪ/ -remain /rɪˈmeɪn/ -remark /rɪˈmɑːk/ -remember /rɪˈmembəʳ/ -remind /rɪˈmaɪnd/ -remote /rɪˈməʊt/ -repair /rɪˈpeəʳ/ -repeat /rɪˈpiːt/ -reply /rɪˈplaɪ/ -report /rɪˈpɔːt/ 27 -request /rɪˈkwest/ -require /rɪˈkwaɪəʳ/ -research /rɪˈsɜːtʃ/ -resemble /rɪˈzembl/ -reserve /rɪˈzɜːv/ -resist /rɪˈzɪst/ -resort /rɪˈzɔːt/ -resource /rɪˈzɔːs/ -respect /rɪˈspekt/ -respond /rɪˈspɒnd/ -restrict /rɪˈstrɪkt/ -retire /rɪˈtaɪəʳ/ -return /rɪˈtɜːn/ -reveal /rɪˈviːl/ -revenge /rɪˈvendʒ/ est = /ɪst/ Spelling Pronunciation -biggest /ˈbɪgɪst/ -coldest /ˈkəʊldɪst/ -dirtiest /ˈdɜːtiɪst/ -earliest /ˈɜːliɪst/ -fastest /ˈfɑːstɪst/ -fattest /ˈfætɪst/ -highest /ˈhaɪɪst/ -kindest /ˈkaɪndɪst/ -oldest /ˈəʊldɪst/ -saddest /ˈsædɪst/ -safest /ˈseɪfɪst/ -slowest /ˈsləʊɪst/ -smallest /ˈsmɔːlɪst/ -tallest /ˈtɔːlɪst/ -youngest /ˈjʌŋgɪst/ 28 /ə/ Spelling Pronunciation -above /əˈbʌv/ -among /əˈmʌŋ/ -beggar /ˈbegəʳ/ -cancer /ˈkænsəʳ/ -error /ˈerəʳ/ -feather /ˈfeðəʳ/ -fluent /ˈfluːənt/ -forward /ˈfɔːwəd/ -funeral /ˈfjuːnərəl/ /ˈfjuːnrəl/ -government /ˈgʌvənmənt/ -human /ˈhjuːmən/ -infant /ˈɪnfənt/ -innocent /ˈɪnəsnt/ -innovation /ˌɪnəˈveɪʃn/ -lawyer /ˈlɔːjəʳ/ -machine /məˈʃiːn/ -manner /ˈmænəʳ/ -miracle /ˈmɪrəkl/ -mirror /ˈmɪrəʳ/ -national /ˈnæʃnəl/ -November /nəʊˈvembəʳ/ /nəˈvembəʳ/ -police /pəˈliːs/ -polite /pəˈlaɪt/ -popular /ˈpɒpjələʳ/ -precious /ˈpreʃəs/ -Saturday /ˈsætədeɪ/ /ˈsætədi/ -season /ˈsiːzn/ -secular /ˈsekjələʳ/ /ˈsekjʊləʳ/ -signal /ˈsɪgnəl/ -signature /ˈsɪgnətʃəʳ/ -solution /səˈluːʃn/ -thunder /ˈθʌndəʳ/ -tiger /ˈtaɪgəʳ/ 29 -traditional /trəˈdɪʃənl/ -trouble /ˈtrʌbl/ -vocabulary /vəˈkæbjələri/ /vəˈkæbjʊləri/ -weather /ˈweðəʳ/ -welcome /ˈwelkəm/ -yoga /ˈjəʊgə/ -yogurt /ˈjɒgət/ ness = /nəs/ -business -darkness -happiness -illness -sadness -shyness -sickness /ˈbɪznəs/ /ˈdɑːknəs/ /ˈhæpinəs/ /ˈɪlnəs/ /ˈsædnəs/ /ˈʃaɪnəs/ /ˈsɪknəs/ less = /ləs/ -careless -harmless -helpless -jobless -worthless /ˈkeələs/ /ˈhɑːmləs/ /ˈhelpləs/ /ˈdʒɒbləs/ /ˈwɜːθləs/ ful = /fl/ -careful -harmful -helpful -powerful -stressful /ˈkeəfl/ /ˈhɑːmfl/ /ˈhelpfl/ /ˈpaʊəfl/ /ˈstresfl/ 30 NEARLY 90 PERCENT OF THE TWO-SYLLABLE NOUNS HAVE FIRST-SYLLABLE STRESS Spelling Pronunciation -Adam /ˈædəm/ -Albert /ˈælbət/ -Arnold /ˈɑːnəld/ -Arthur /ˈɑːθəʳ/ -atlas /ˈætləs / -atom /ˈætəm/ -Bernard /ˈbɜːnəd/ -biscuit /ˈbɪskɪt/ -bonus /ˈbəʊnəs/ -Brenda /ˈbrendə/ -bucket /ˈbʌkɪt/ -camera /ˈkæmərə/ -Charlotte /ˈʃɑːlət/ -corner /ˈkɔːnəʳ/ -doktor /ˈdɒktəʳ/ -Donald /ˈdɒnəld/ -drama /ˈdrɑːmə/ -ekstra /ˈekstrə/ -Ella /ˈelə/ -Ellen /ˈelən/ -Emma /ˈemə/ -festival /ˈfestɪvl/ -final /ˈfaɪnl/ -Freda /ˈfriːdə/ -garden /ˈgɑːdn/ -Georgia /ˈdʒɔːdʒə/ -German /ˈdʒɜːmən/ -Gilbert /ˈgɪlbət/ -grammar /ˈgræməʳ/ -Helen /ˈhelən/ -Herbert /ˈhɜːbət/ -Hilda /ˈhɪldə/ 31 -Ivan /ˈaɪvn/ -Laura /ˈlɔːrə/ -learner /ˈlɜːnəʳ/ -Leonard /ˈlenəd/ -lesson /ˈlesn/ -Liam /ˈliːəm/ -Linda /ˈlɪndə/ -London /ˈlʌndən/ -Malcolm /ˈmælkəm/ -Martha /ˈmɑːθə/ -mega /ˈmegə/ -Megan /ˈmegən/ -Meryl /ˈmerəl/ -metal /ˈmetl/ -Michael /ˈmaɪkəl/ -minor /ˈmaɪnəʳ/ -model /ˈmɒdl/ -modern /ˈmɒdn/ -mother /ˈmʌðəʳ/ -motor /ˈməʊtəʳ/ -mountain /ˈmaʊntən/ -Nigel /ˈnaɪdʒəl/ -Nora /ˈnɔːrə/ -normal /ˈnɔːml/ -Oxford /ˈɒksfəd/ -packet /ˈpækɪt/ -pardon /ˈpɑːdn/ -partner /ˈpɑːtnəʳ/ -pasta /ˈpɑːstə/ -Peter /ˈpiːtəʳ/ -petrol /ˈpetrəl/ -pilot /ˈpaɪlət/ -planet /ˈplænɪt/ -pocket /ˈpɒkɪt/ -Raymond /ˈreɪmənd/ -Sandra /ˈsɑːndrə/ 32 -Sarah -season -Sheila -Simon -sister -standard -Stella -stomach -super -symbol -system -table -teacher -ticket -uncle -Victor -Warren -weather -Wilbur -William -yogurt /ˈserə/ /ˈsiːzn/ /ˈʃiːlə/ /ˈsaɪmən/ /ˈsɪstəʳ/ /ˈstændəd/ /ˈstelə/ /ˈstʌmək/ /ˈsuːpəʳ/ /ˈsɪmbl/ /ˈsɪstəm/ /ˈteɪbl/ /ˈtiːtʃəʳ/ /ˈtɪkɪt/ /ˈʌŋkl/ /ˈvɪktəʳ/ /ˈwɔːrən/ /ˈweðəʳ/ /ˈwɪlbəʳ/ /ˈwɪljəm/ /ˈjɒgət/ 33 ABOUT 75 PER CENT OF THE TWO-SYLLABLE VERBS HAVE SECOND-SYLLABLE STRESS Spelling Pronunciation -about /əˈbaʊt/ -above /əˈbʌv/ -abroad /əˈbrɔːd/ -accept /əkˈsept/ -account /əˈkaʊnt/ -accuse /əˈkjuːz/ -accustom /əˈkʌstəm/ -achieve /əˈtʃiːv/ -acquire /əˈkwaɪəʳ/ -across /əˈkrɒs/ -adapt /əˈdæpt/ -addition /əˈdɪʃn/ -adjust /əˈdʒʌst/ -admire /ədˈmaɪəʳ/ -admit /ədˈmɪt/ -adopt /əˈdɒpt/ -adore /əˈdɔːʳ/ -advance /ədˈvɑːns/ -advise /ədˈvaɪz/ -affair /əˈfeəʳ/ -affect /əˈfekt/ -afford /əˈfɔːd/ -afraid /əˈfreɪd/ -again /əˈgen/ /əˈgeɪn/ -against /əˈgenst/ /əˈgeɪnst/ -aggressive /əˈgresɪv/ -ago /əˈgəʊ/ -agree /əˈgriː/ -ahead /əˈhed/ -alarm /əˈlɑːm/ -alike /əˈlaɪk/ -alive /əˈlaɪv/ 34 -allow /əˈlaʊ/ -alone /əˈləʊn/ -aloud /əˈlaʊd/ -among /əˈmʌŋ/ -amount /əˈmaʊnt/ -amuse /əˈmjuːz/ -annoy /əˈnɔɪ/ -apart /əˈpɑːt/ -apologize /əˈpɒlədʒaɪz/ -appeal /əˈpiːl/ -appear /əˈpɪəʳ/ -applaud /əˈplɔːd/ -apply /əˈplaɪ/ -appoint /əˈpɔɪnt/ -appreciate /əˈpriːʃieɪt/ -apprise /əˈpraɪz/ -approach /əˈprəʊtʃ/ -appropriate /əˈprəʊpriət/ -approve /əˈpruːv/ -approximate /əˈprɒksɪmət/ -arise /əˈraɪz/ -around /əˈraʊnd/ -arouse /əˈraʊz/ -arrange /əˈreɪndʒ/ -arrest /əˈrest/ -arrive /əˈraɪv/ -ascend /əˈsend/ -ascent /əˈsent/ -ascribe /əˈskraɪb/ -ashamed /əˈʃeɪmd/ -aside /əˈsaɪd/ -asleep /əˈsliːp/ -aspire /əˈspaɪəʳ/ -assemble /əˈsembl/ -assess /əˈses/ -assignment /əˈsaɪnmənt/ 35 -assimilate /əˈsɪməleɪt/ -assist /əˈsɪst/ -assistant /əˈsɪstnt/ -associate /əˈsəʊʃieɪt/ -assume /əˈsjuːm/ -assure /əˈʃʊəʳ/ /əˈʃɔːʳ/ -astonish /əˈstɒnɪʃ/ -astound /əˈstaʊnd/ -attach /əˈtætʃ/ -attack /əˈtæk/ -attain /əˈteɪn/ -attempt /əˈtempt/ -attend /əˈtend/ -attention /əˈtenʃn/ -attract /əˈtrækt/ -available /əˈveɪləbl/ -avoid /əˈvɔɪd/ -await /əˈweɪt/ -award /əˈwɔːd/ -aware /əˈweə r / -away /əˈweɪ/ -awhile /əˈwaɪl/ -collapse /kəˈlæps/ -collect /kəˈlekt/ -collection /kəˈlekʃn/ -collide /kəˈlaɪd/ -combine /kəmˈbaɪn/ -command /kəˈmɑːnd/ -commence /kəˈmens/ -commit /kəˈmɪt/ -communicate /kəˈmjuːnɪkeɪt/ -commute /kəˈmjuːt/ -compare /kəmˈpeəʳ/ -compete /kəmˈpiːt/ -complain /kəmˈpleɪn/ -complete /kəmˈpliːt/ 36 -compose /kəmˈpəʊz/ -compound /kəmˈpaʊnd/ -comprise /kəmˈpraɪz/ -computer /kəmˈpjuːtəʳ/ -conceal /kənˈsiːl/ -concede /kənˈsiːd/ -conceive /kənˈsiːv/ -concern /kənˈsɜːn/ -concise /kənˈsaɪs/ -conclude /kənˈkluːd/ -condemn /kənˈdem/ -condition /kənˈdɪʃn/ -conduct /kənˈdʌkt/ -confess /kənˈfes/ -confide /kənˈfaɪd/ -confine /kənˈfaɪn/ -confirm /kənˈfɜːm/ -conform /kənˈfɔːm/ -confront /kənˈfrʌnt/ -confuse /kənˈfjuːz/ -congratulate /kənˈgrætʃʊleɪt/ /kənˈgrætʃəleɪt/ -congratulation /kənˌgrætʃʊˈleɪʃn/ /kənˌgrætʃəˈleɪʃn/ -connect /kəˈnekt/ -consent /kənˈsent/ -conserve /kənˈsɜːv/ -consider /kənˈsɪdəʳ/ -consist /kənˈsɪst/ -console /kənˈsəʊl/ -construct /kənˈstrʌkt/ -consult /kənˈsʌlt/ -consume /kənˈsjuːm/ -contain /kənˈteɪn/ -contemporary /kənˈtemprəri/ /kənˈtempəri/ -contend /kənˈtend/ -continue /kənˈtɪnjuː/ -continuous /kənˈtɪnjuəs/ 37 -contract /kənˈtrækt/ -contrast /kənˈtrɑːst/ -contribute /kənˈtrɪbjuːt/ /kɒnˈtrɪbjuːt/ -control /kənˈtrəʊl/ -converse /kənˈvɜːs/ -convert /kənˈvɜːt/ -convict /kənˈvɪkt/ -convince /kənˈvɪns/ -correct /kəˈrekt/ -forever /fərˈevə r / -forget /fəˈget/ -forgive /fəˈgɪv/ -forsake /fəˈseɪk/ -inter /ˈɪntəʳ/ -interfere /ˌɪntəˈfɪəʳ/ -intermediate /ˌɪntəˈmiːdiət/ -internet /ˈɪntənet/ -interrupt /ˌɪntəˈrʌpt/ -interval /ˈɪntəvl/ -interview /ˈɪntəvjuː/ -object (n) /ˈɒ
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks