ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม องานสารบรรณ ส าน กอธ การบด หน าท 1/48 - PDF

Description
หน าท 1/48 ค าน า การจ ดท าค ม อในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร น งานธ รการ ส าน กอธ การบด จ ดท าข นเพ อเป นแนวปฏ บ ต ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร การ ด าเน นงานของหน วยงานในว

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel & Places

Publish on:

Views: 20 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หน าท 1/48 ค าน า การจ ดท าค ม อในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร น งานธ รการ ส าน กอธ การบด จ ดท าข นเพ อเป นแนวปฏ บ ต ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร การ ด าเน นงานของหน วยงานในว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต ให เป นระบบเด ยวก น และอ างอ งได เพ อเอ ออ านวยใน การปฏ บ ต งานเป นไปด วยความสะดวก รวดเร ว ประหย ดเวลาและงบประมาณ ท าให ม ประส ทธ ภาพในการ จ ดการภาระงาน และงานบร หารส าน กงานม ประส ทธ ภาพมากย งข น ท งน งานธ รการ ได รวบรวมข อม ลระเบ ยบงานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสารข น จากระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ ฉบ บท 2 พ.ศ.2548 และเอกสาร การให ความร ต างๆ เพ อให ค ม อเล มน ม ประโยชน และบรรล ว ตถ ประสงค ในการด าเน นงาน การปฏ บ ต งาน ตามระเบ ยบว าด วยงานสารบรรณ และการจ ดเก บเอกสาร เพ อเป นแนวปฏ บ ต อย างเด ยวก น และน ามา ปร บปร งค ม อน ให เหมาะสมย งข นต อไป งานธ รการ ส าน กอธ การบด หว งว าค ม อเล มน จะเป นประโยชน ต อหน วยงานต าง ๆ ใน ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต ในการด าเน นภารก จต างๆ ให บรรล ว ตถ ประสงค ต อไป งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) หน าท 2/48 สารบ ญ หน า บทท 1 บทน า 3 ความหมายและความส าค ญของงานสารบรรณ 3 บทท 2 ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ 4 ระเบ ยบท เก ยวข อง 4 ความหมายของหน งส อราชการ 4 ชน ดของหน งส อราชการ 5 การเก บและท าลายหน งส อราชการ 8 บทท 3 หล กการเข ยนหน งส อต ดต อราชการ 11 ส วนประกอบของหน งส อราชการ 11 การเข ยนข อความในส วนห วหน งส อ 11 การเข ยนข อความในส วนเหต ท ม หน งส อไป 12 การเข ยนข อความในส วนจ ดประสงค ท ม หน งส อไป 13 หล กการร างหน งส อ 14 บทท 4 การเสนอหน งส อและเลขท หน งส อ 16 การเสนอหน งส อ 16 เลขท หน งส อออก 17 การจ าหน าซอง 18 บทท 5 หล กการเข ยนรายงานการประช ม 20 ความหมายของการประช ม 20 ข นตอนการจ ดประช ม 20 การจ ดระเบ ยบวาระการประช ม 22 การจ ดท ารายงานการประช ม 22 บทท 6 งานเลขาน การ 24 ความหมายของเลขาน การ 24 ล กษณะของเลขาน การท ด 24 บทบาทหน าท ของเลขาน การ 24 ภาคผนวก ค าข นต น สรรพนาม และค าลงท ายในหน งส อราชการ 28 รห สพย ญชนะประจ ากระทรวง ทบวง กรมฯ 31 รห สพย ญชนะประจ าจ งหว ด 32 ภาคผนวก หน าท 3/48 บทท 1 บทน า ความหมายและความส าค ญของงานสารบรรณ ความหมายของธ รการ พจนาน กรมไทย ฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ.2542 ได บ ญญ ต ความหมายของธ รการ ไว ด งน ธ รการ น. การจ ดก จการงานโดยส วนราชการของแต ละหน วยงาน ซ งม ใช งานว ชาการ ด งน น งานธ รการ จ งหมายรวมถ ง งาน ร าง พ มพ โต ตอบ ต ดต อประสานงาน ไม ว าจะเป นทาง หน งส อ การพ ด และการส อสารทางระบบอ เล กทรอน กส หร องานท เก ยวก บการบร หารงานเอกสาร ซ งม ใช งานว ชาการ ความส าค ญของงานสารบรรณ การบร หารงานธ รการน บได ว าเป นบ นไดข นแรกในการท างานของหน วยงานต างๆ ในท กระด บท ต อง ใช การส อสารเป นส อในการปฏ บ ต งาน การต ดต อส อสารประกอบด วย สาร ผ ส งสารและผ ร บสาร เจ าหน าท ธ รการจะต องเป นส อในการน าสารจากผ ส งสารไปย งผ ร บสาร เพ อเข าส กระบวนการปร บเปล ยนไปส การ ท างานตามภารก จต อไป เจ าหน าท ธ รการต องเป นผ ท ม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งานในหน าท ได อย างด และม ค ณภาพ ท งน การปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆ ย อมต องอาศ ยการท างานของเจ าหน าท ธ รการ เป นส าค ญ ด งจะเห นได จากม การก าหนดให ม งานธ รการในท กหน วยงาน ด งน นงานธ รการจ งเปร ยบเสม อน กลไกท ส าค ญของหน วยงานท จะขาดไปหร อไม ม ไม ได ค ณสมบ ต ของผ ปฏ บ ต งานธ รการ การปฏ บ ต งานธ รการให ม ค ณภาพน น ผ ปฏ บ ต งานควรม ค ณสมบ ต ด งน 1. ม ความร ความสามารถในการอ าน การต ความและสร ปสาระส าค ญ 2. ม ความร ความเข าใจในโครงสร าง ภาระงานและภารก จของหน วยงาน 3. ร จ กบทบาทภารก จหน าท ของตนเองและม ความร บผ ดชอบต อตนเองและหน วยงาน 4. ม ความสามารถในการจ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของงาน (เอกสาร) 5. ม ความสามารถในการจ ดท าแผนการปฏ บ ต งานและก าหนดงานในห วงระยะเวลาต างๆ ได 6. ม ความร กและศร ทธาในงานท ร บผ ดชอบ 7. ท างานอย างเต มท เต มศ กยภาพ และเต มเวลา 8. เป นผ ร กษาระเบ ยบว น ยอย างเคร งคร ด 9. ม ความร และสามารถใช งานในระบบสารสนเทศและการส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพ บทท 2 ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ ค ม องานสารบรรณ ส าน กอธ การบด หน าท 4/48 งานสารบรรณ ป จจ บ นงานสารบรรณม ระเบ ยบท เก ยวข อง 2 ฉบ บ ได แก ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงาน สารบรรณ พ.ศ และ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ (ฉบ บท 2) พ.ศ ซ ง เป นการเพ มเต มค าน ยามเก ยวก บเอกสาร อ เล กทรอน กส และค าว า ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส งานสารบรรณ หมายถ ง งานท เก ยวก บการบร หารงานเอกสาร เร มต งแต การจ ดท า การร บ การส ง การเก บร กษา การย ม จนถ งการท าลาย ในทางปฏ บ ต งานสารบรรณ หมายถ ง การบร หารงานเอกสารท งปวง ต งแต การค ด ร าง เข ยน อ าน แต ง พ มพ จด ท าส าเนา ส งหร อส อข อความ ร บ บ นท ก จดรายงานการประช ม สร ป ย อเร อง เสนอ ส งการ ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ ข อ 6 ให ความหมายของค าว า งานสารบรรณ ไว ว า หมายถ ง งานท เก ยวข องก บการบร หารงานเอกสารเร มต งแต การจ ดท า การร บ การส ง การเก บร กษา การย ม จนถ งการท าลาย ซ งเป นการก าหนดข นตอนและขอบข ายของงานสารบรรณ ว าเก ยวข องก บเร องอะไรบ าง แต ในทางปฏ บ ต การบร หารงานเอกสารท งปวง จะเร มต งแต การค ด อ าน ร าง เข ยน แต ง พ มพ จด จ า ท าส าเนา ส งหร อส อข อความ ร บ บ นท ก จดรายงานการประช ม สร ป ย อเร อง เสนอ ส งการ ตอบ ท ารห ส เก บเข าท ค นหา ค ดตามและท าลาย ท งน ต องท าเป นระบบท ให ความสะดวก รวดเร ว ถ กต องและม ประส ทธ ภาพ เพ อประหย ดเวลา แรงงาน และค าใช จ าย และในป พ.ศ ม การประกาศ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ โดยเพ มค าน ยามของเอกสารอ เล กทรอน กส ของงานสาร บรรณด งน อ เล กทรอน กส หมายความว า การประย กต ใช ว ธ การทางอ เล กตรอนไฟฟ า คล นแม เหล กไฟฟ า หร อว ธ อ นใดในล กษณะคล ายก น และให หมายความรวมถ งการประย กต ใช ว ธ ต าง ๆ เช นว าน น และ ระบบ สารบรรณอ เล กทรอน กส หมายความว า การร บส งข อม ลข าวสารหร อหน งส อผ านระบบส อสาร ด วย ว ธ การทางอ เล กทรอน กส ความหมายของหน งส อราชการ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ ฉบ บท 2 พ.ศ.2548 ก าหนดไว ว า หน งส อราชการ ค อ เอกสารท เป นหล กฐานในราชการ ได แก 1) หน งส อท ม ไปมาระหว างส วนราชการ 2) หน งส อท ส วนราชการม ไปถ งหน วยงานอ นท ม ใช ราชการหร อบ คคลภายนอก 3) หน งส อท หน วยงานอ นท ม ใช ส วนราชการหร อบ คคลภายนอกม มาถ งส วนราชการ 4) หน งส อท หน วยงานจ ดท าข นเพ อเป นหล กฐานในราชการ 5) เอกสารท ทางราชการจ ดท าข นตามกฎหมาย ระเบ ยบ หร อ ข อบ งค บ ชน ดของหน งส อหน งส อราชการ ค ม องานสารบรรณ ส าน กอธ การบด หน าท 5/48 1) หน งส อภายนอก ค อ หน งส อต ดต อราชการท เป นแบบพ ธ การ ใช กระดาษตราคร ฑ - ใช ต ดต อระหว างส วนราชการ - ส วนราชการม ถ งหน วยงานอ น ซ งม ใช ส วนราชการ หร อท ม ถ งบ คคลภายนอก 2) หน งส อภายใน ค อ หน งส อต ดต อราชการท เป นแบบพ ธ การน อยกว าหน งส อภายนอก - ใช ต ดต อภายในกระทรวง ทบวง กรม หร อจ งหว ดเด ยวก บ ใช กระดาษบ นท กข อความ ข อแตกต าง หน งส อภายใน ก บ หน งส อภายนอก หน งส อภายนอก 1. ไป มา เป นทางราชการ 2. ต ดต อระหว างต าแหน งต อต าแหน ง 3. ใช กระดาษตราคร ฑ 4. สภาพหน งส อผ กม ดถาวรตลอดไป 5. ร ปแบบหน งส อเป นแบบหน งส อลงนามเต มฉบ บ และแบบประท บตรา 6. ค าข นต น ประกอบด วย เร อง เร ยน อ างถ ง ส งท ส ง มาด วย 7. ห ามใช อ กษรย อ ต องใช ค าเต มท งช อส วนราชการ ว น เด อน ป 8. ค าลงท ายใช ขอแสดงความน บถ อหร ออ น ๆ แล วแต กรณ หน งส อภายใน 1. ไป มา ในเร องราชการ 2. ต ดต อก บบ คคลผ ด ารงต าแหน ง 3. ใช กระดาษบ นท กข อความ 4. ไม ผ กม ด เปล ยนแปลงได 5. ใช บ นท กแทน 6. ค าข นต นใช เร ยน อ างถ งหน งส อใส ในข อความ 7. ใช ค าย อของต าแหน งหร อส วนราชการ ว น เด อน ป ได 8. ไม ม ค าลงท าย 3) หน งส อประท บตราแทนการลงช อ ค อ หน งส อท ใช ประท บตราแทนการลงช อของห วหน า ส วนราชการระด บกรมข นไป โดยให ห วหน าส วนราชการระด บกอง หร อผ ท ได ร บมอบหมายจากห วหน าส วน ราชการระด บกรมข นไป เป นผ ร บผ ดชอบลงช อย อก าก บตรา ใช กระดาษคร ฑ ใช ได ท งระหว างส วนราชการ ก บส วนราชการ และระหว างส วนราชการก บบ คคลภายนอก เฉพาะกรณ ท ไม ใช เร องส าค ญ ได แก - การขอรายละเอ ยดเพ มเต ม - การส งส าเนาหน งส อ ส งของ เอกสาร หร อบรรณสาร - การตอบร บทราบท ไม เก ยวก บราชการส าค ญหร อการเง น - การแจ งผลงานท ได ด าเน นการไปแล วให ส วนราชการท เก ยวข องทราบ - การเต อนเร องท ค าง - เร องซ งห วหน าส วนราชการระด บกรมข นไปก าหนด โดยท าเป นค าส งให ใช หน งส อ ประท บตรา 4) หน งส อส งการ ให ใช ตามแบบท ก าหนดไว ในระเบ ยบ เว นแต จะม กฎหมายก าหนดแบบไว โดยเฉพาะม 3 ชน ดได แก หน าท 6/ ค าส ง ค อ บรรดาข อความท ผ บ งค บบ ญชาส งการให ปฏ บ ต โดยชอบด วยกฎหมาย ใช กระดาษตราคร ฑ 4.2 ระเบ ยบ ค อ บรรดาข อความท ผ ม อ านาจหน าท ได วางไว โดยจะอาศ ยอ านาจของ กฎหมายหร อไม ก ได เพ อถ อเป นหล กปฏ บ ต งานเป นการประจ า ใช กระดาษคร ฑ 4.3 ข อบ งค บ ค อ บรรดาข อความท ผ ม อ านาจก าหนดให ใช โดยอาศ ยอ านาจของกฎหมาย ท บ ญญ ต ให กระท าได ใช กระดาษคร ฑ 5) หน งส อประชาส มพ นธ ใช ตามแบบท ก าหนดไว ในระเบ ยบน เว นแต จะม กฎหมายก าหนดแบบ ไว โดยเฉพาะม 3 ชน ด ได แก 5.1 ประกาศ ค อ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks