Sclerosis multiplex a vrodená trombofília - PDF

Description
406 Sclerosis multiplex a vrodená trombofília doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc. 1, MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD. 2, doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD. 3, MUDr. Beáta Beňová 4 1 Klinika neurológie FNsP J.

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 17 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
406 Sclerosis multiplex a vrodená trombofília doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc. 1, MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD. 2, doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD. 3, MUDr. Beáta Beňová 4 1 Klinika neurológie FNsP J. A. Reimana a FZ PU v Prešove 2 Neurologická klinika FN L. Pasteura a LF UPJŠ, Košice 3 Centrum hemostázy a trombózy, Hemo-Medika s. r. o., Prešov/Košice 4 Hematologická a transfuziologická ambulancia, Košice Sclerosis multiplex (SM) je heterogénnym ochorením centrálneho nervového systému (CNS) s variabilnou klinickou symptomatológiou. Jej prvé klinické prejavy môžu imitovať celú škálu iných, nielen neurologických ochorení a vyžadujú dôkladnú diferenciálnu diagnostiku. Cieľom našej práce je upozorniť na možnú koincidenciu vrodenej trombofílie a SM, na problémy diferenciálnej diagnostiky izolovaného klinického syndrómu u chorých s vrodenou trombofíliou, ako aj na jej možné komplikácie u pacientov s klinicky potvrdenou SM. V retrospektívnej analýze 412 pacientov SM centier v Košiciach a Prešove sme našli 24 pacientov s takouto poruchou hemostázy. Podľa našich dostupných informácií nebola táto problematika v populácii pacientov so SM na Slovensku doteraz skúmaná. Kľúčové slová: sclerosis multiplex, izolovaný klinický syndróm, vrodená trombofília. Multiple sclerosis and inherited thrombophilia Multiple sclerosis (MS) is a heterogenous disease of central nervous system (CNS) with variable clinical signs. The onset of MS may imitate the whole scale of different, not only neurological diseases and detailed differential diagnosis of it is recommended. The goal of our study was to alert the possible coincidence of MS and inherited thrombophilia, the difficulties in diagnosis of clinically isolated syndrome suspected from MS in patients with inherited thrombophília and analyse its possible complications in patients with clinically definitive MS. Out of 412 MS patients from both MS centres in Košice and in Prešov we have found in retrospective analyses 24 ones with this deficiency of haemosthasis. Due to our information, this topic was not researched in Slovak MS population so far. Key words: multiple sclerosis, clinically isolated syndrome, inherited thrombophilia. Neurol. prax 2010; 11(6): Zoznam skratiek APC-R rezistencia na aktivovaný proteín C AT antitrombin CNS centrálny nervový systém EDSS Expanded Disability Status Scale FVL faktor FV-Leiden HC homocysteín izolovaný klinický syndróm MTHFR metyl-tetrahydrofolát-reduktáza PAI inhibitor aktivátora protrombínu PC protein-c PS protein-s relapsujúco-remitujúca SM sekundárne progresívna SM SM sclerosis multiplex TS trombofilné stavy T2VO signál lézie v T2 váže nom obraze pri MR vyšetrení Úvod Sclerosis multiplex (SM) je heterogénnym ochorením centrálneho nervového systému s variabilnou klinickou symptomatológiou. Jej prvé klinické prejavy môžu imitovať celú škálu iných, nielen neurologických ochorení a vyžadujú dôkladnú diferenciálnu diagnostiku. Trombofilné stavy (TS) sú vrodené alebo získané poruchy hemostázy, patofyziologicky a štatisticky spájané so zvýšeným rizikom vzniku trombóz. Ich najčastejšou klinickou manifestáciou je žilová trombóza (Poul a Kessler, 2009). Vrodená predispozícia k trombóze spôsobuje buď nedostatočnú inhibíciu v kaskáde krvného zrážania (stratou funkcie pre prítomnú mutáciu), alebo vedie k zvýšenej aktivite zrážania (funkcia nadobudnutá mutáciou) (Varga, ). Vrodené abnormality akými sú mutácia FV-Leiden (FVL), mutácia FII-G 20210A, deficit antitrombínu, proteínov C a S sú dnes považované za všeobecne známe rizikové faktory pre venózny trombembolizmus. Rezistencia na aktivovaný proteín C- (APC-R), podmienená prítomnosťou FVL, je najčastejším vrodeným, geneticky podmieneným TS u príslušníkov bielej rasy (Hudeček et al., 2003). Homocysteín (HC), aminokyselina obsahujú ca síru, je intermediárnym produktom methionínového metabolizmu. Pre normálny metabolizmus HC boli identifikované 3 kľúčové enzýmy: cystatión-ß-syntáza, metyltetrahydrofolát homocysteín metyltransferáza a 5,10-metyl-tetrahydro folát-reduktáza (MTHFR) katalyzujúca remetyláciu homocysteínu. Hyperhomocysteinémia (hyper HC) je považovaná za nezávislý rizikový faktor predčasnej aterosklerózy (McCully, 1996). Abnormality MTHFR môžu vyvolávať hyper HC, i keď v súčasnej dobe nie je jednoznačne stanovená priama súvislosť medzi mutáciou MTHFR C677TT (termolabilný variant), zvýšenou hladinou homocysteínu a rizikom vzniku trombózy (Slavík et al., 2009; Keijzer et al., ). Prehľad vrodených TS uvádza tabuľka 1. Cieľom našej práce bolo retrospektívne hodnotenie výskytu vrodeného TS u pacientov so SM. Vyšetrenia na dôkaz TS boli indikované pacientom s izolovaným klinickým syndrómom () v rámci diferenciálnej diagnostiky ochorenia a pacientom s klinicky definitívnou SM na základe klinicky dokázanej prekonanej trombogénnej príhody alebo pre suspektnú koincidenciu TS a SM. U týchto paci entov bol charakterizovaný typ TS, klinický obraz trombogénnej príhody a neurologické symptómy SM. Podľa našich dostupných informácií nebola táto problematika v populácii pacientov so SM na Slovensku doteraz skúmaná. Materiál a metodika Do súboru boli zaradení pacienti oboch SM centier z vyššie uvedených neurologických pracovísk, vyšetrení v období od do s podozrením na TS na základe: Neurológia pre prax 2010; 11(6) neurologických príznakov (anamnesticky, lekársky dokumentovaných), ktoré mohli predstavovať v rámci SM, ale nález na MR mozgu s drobnými, v. s. angiopatickými hyper intenzívnymi léziami bielej hmoty mozgu v T2VO nebol pre SM špecifický, ako aj pacienti po s rodinnou anamnézou výskytu trombotických a trombembolických príhod 2. pacienti s klinicky potvrdenou SM relapsujúco-remitujúcou () a sekundárne progresívnou () formou ochorenia, s anamnézou prekonanej alebo suspektnej príhody typu trombózy, ev. trombembólie. Vybraným pacientom boli analyzované: hemo koagulačný skríning (vzorka krvi odobraná do štandardných plastových skúmaviek s citrátom sodným), prirodzené inhibítory zrážania proteín-c (PC), proteín-s (PS), antitrombín (AT), genetické mutácie (MTHFR, FVL, FII protrobmín), plazmatický HC, krvný obraz, hematokrit. Hematologické vyšetrenie pacientov a hodnotenie nálezov bolo realizované v Centre hemostázy a trombózy (Hemo Medica s. r. o. Prešov/Košice). Trombofilné mutácie boli stanovené pomocou metodiky Rotor-Gene, na princípe detekcie mutácií génu pre protrombín, FVL, MTHFR. Inhibítor aktivátora protrombínu (PAI) bol stanovený metódou Real-Time PCR. Ďalej boli u chorých hodnotené neurologické symptómy, klinický priebeh SM, stupeň invalidity pomocou Kurtzkeho stupnice Expanded Disability Status Scale (EDSS), parametre mozgovomiechového moku a charakter trombotickej príhody. Tabuľka 1. Prehľad vrodených trombofilných stavov, upravené podľa (Mitchel et al., ) Typ II Faktor V Leiden Mutácia protrombínu G20210A Vysoké hladiny homocysteínu pri prítomnej mutácii génu MTHFR Typ I Deficit antitrombínu III Deficit Proteínu C Deficit Proteínu S Poruchy plazminogénu a fibrinolýzy/zriedkavé Zvýšené hladiny faktoru VIII Vrodený deficit plazminogénu/zriedkavá porucha Dysfibrinogenémia s následnou tvorbou abnormálneho fibrinogénu, ktorý sa nemôže fyziologicky metabolizovať. Väčšina pacientov s dysfibrinogenémiou má však normálne laboratórne výsledky, niektorí môžu mať hemoragickú diathézu, resp. u malého počtu chorých boli popísané aj trombotické komplikácie V súčasnosti sa za dokázané genetické rizikové faktory venózneho trombembolizmu považuje šesť abnormalít: defekt/deficit antitrombínu, proteínu C, proteínu S, faktor V Leiden, mutácia protrombínu a dysfibrinogenémia. Ďalšími možnými sú defekty trombomodulínu (TM), inhibítora tkanivovej cesty (TFPI) ev. aj iné Fenotypicky delíme poruchy na 2 základné typy vyznačujúce sa pri Type I nízkou aktivitou a nízkou hladinou antigénu proteínu, pri Type II nízkou aktivitou pri rôznej hladine antigénu proteínu Výsledky Z celkového počtu 412 pacientov spĺňajúcich diagnostické kritériá a SM podľa upravených McDonaldových kritérií (Polman et al., 2005) malo súčasný výskyt /SM a vrodeného TS 24 pacientov 5,8 % (17 žien, 7 mužov). Z nich piati mali (3 ženy, 2 muži), 16 (13 žien, 3 muži) a traja (1 žena, 2 muži). Priemerný vek chorých v sledovanom súbore bol v čase vzniku prvých neurologických symptómov 34,6 roka (12 54 rokov), žien 37,3 roka (17 54 rokov), pričom 6 žien malo prvé neurologické prejavy po 45. roku života. Priemerný vek mužov bol 27,6 roka (12 40 rokov). Hodnoty priemerného EDSS skóre v jednotlivých podskupinách súboru sú: 1.1, 2.66, Prehľad súboru chorých vrátane sledovaných parametrov a spôsobu liečby uvádza tabuľka 2. Z 24 pacientov so zisteným vrodeným TS malo 21 (87,5 %) kombináciu viacerých vrodených porúch hemostázy. Niektorú z mutácií MTHFR sme zistili u 70,83 % chorých. Izolovanú mutáciu MTHFR A 1298C malo 7 pacientov (5/2 homozygotní/heterozygotní nositelia mutácie). Termolabilný variant mutácie MTHFR C 677T bol zistený u siedmych pacientov (5/2 homozygotní/heterozygotní nositelia mutácie). V štyroch prípadoch bol výskyt mutácie MTHFR spojený s hraničnou/zvýšenou homocysteinémiou. Dvojitá mutácia MTHFR C 677T/A 1298C bola potvrdená v 4 prípadoch (16,67 %), z ktorých dvaja heterozygotní nosiči mutácií mali hraničné/zvýšené hodnoty HC. Leidenská mutácia FV bola nájdená u 6 pacientov (25 %), piati sú heterozygotní a jeden homozygotný nositeľ mutácie. Klinicky manifestnú žilovú trombózu DK sme zistili v 9 prípadoch (38,3 %), pričom v jednom viedla k vzniku pľúcnej embólie a následnému potvrdeniu vrodeného TS. Podskupina pacientov po Piati pacienti prekonali unifokálny, ale ich nález na mozgovej MR je pre SM atypický (tabuľka 2). Pacientka 5 má v priebehu 3 rokov po stacionárny klinický aj MR nález, vyšetrenie likvoru nebolo indikované. Okrem TS mala zistený aj deficit vitamínu B12, viac než 5 rokov je liečená pre autoimunitnú thyreoiditídu. Ďalší dvaja pacienti s negatívnym likvorovým nálezom sú bez ťažkostí a progresie MR nálezu na mozgu. Dvom pacientkam s dokázanou oligoklonálnou skladbou imunoglobulínu IgG v likvore po bola indikovaná imunosupresívna liečba. Ani u jednej z nich nedošlo doteraz k druhému ataku ochorenia. U pacientek 6 a 7 výsledok vyšetrenia mozgovomiechového moku podporoval diagnózu SM. Konverziu do klinicky potvrdenej SM aj s progresiou MR nálezu (s výskytom pre SM typických demyelinizačných lézií v T2VO) sme u oboch zaznamenali s odstupom 6/9 mesiacov po. Podskupina pacientov s / V retrospektívnej analýze prvých príznakov SM dominovalo v tejto podskupine chorých multifokálne postihnutie CNS so závažnejším klinickým priebehom (tabuľka 3). Všetci pacienti po potvrdení TS začali užívať adekvátnu hematologickú liečbu. Diskusia Trombofília, či už vrodená alebo získaná, predisponuje postihnutého jedinca k vzniku trombóz, predovšetkým vo venóznom riečisku. Dôsledkom tejto predispozície sú najmä hlboké žilové trombózy dolných končatín alebo pľúcny embolizmus, obe môžu byť smrteľné. U mnohých jedincov môže byť vrodená trombofília potencovaná ďalšími známymi faktormi získanej trombofílie, akými sú napríklad rakovina, obezita, diabetes mellitus, antifosfolipidový syndróm, chirurgické výkony, dlhodobá liečba kortikoidmi (Shaw, ). Každý z uvedených faktorov sa môže u pacientov so SM vyskytnúť, najmä v praxi častá dlhodobá liečba kortikoidmi. Približne 50 % trombembolických príhod v gravidite je 2010; 11(6) Neurológia pre prax 408 Tabuľka 2. Súbor chorých s /SM a TS. Komplexný prehľad demografických údajov, klinických foriem SM, EDSS, likvorových nálezov, typov trombofilnej poruchy, trombotickej príhody a liečby Pacient/ rod, rok narodenia 1.Ž, M, M, Ž, Ž, Ž, Ž, Ž, Ž, Ž, M, Ž, Ž, 14.Ž, Ž, M, M, Ž, 1959 Forma SM/ od roku/ EDSS OKP IgG (počet) Likvor ITS IgG % bez Trombofilná porucha hodnoty FVII, IX, XI, mutácia MTHFR A 1298C-homozygot, hyper HC, FVL-normal Hyperkoagulácia vo vnútornom systéme HS, aktivita KF, mutácia MTHFR A 1298C-heterozygot, HC-norma, FVL-normal Mutácia MTHFR-A129C-homozygot s hraničným HC, známky aktivácie fibrinolýzy, FVL- normal APC rezistencia, FVL-heterozygot, deficit PS, aktivita FII, FVII a XI so známkami aktivácie IVZ. Mutácia MTHFR-C667T heterozygot, HC norma. Deficit vitamínu B12 Trombotická príhoda /+ RA /+RA 5 50 Vrodený deficit FXII /RA vrodená APC rezistencia FVL- heterozygot, vysoká aktivita FVII, mutácia MTHFR C677T-homozygor, HC norma mutácia MTHFR A 1298C-homozygot, aktivita FVII, hyperfibrinogenémia, HC-norma vrodená APC rezistencia, FVL-heterozygot, mutácia MTHFR A 1298C-homozygot 2 trombóza DK po pôrode, pred /+ RA Deficit proteínu S (PS) 8 15 Mutácia MTHFR A 1298C heterozygot, HC ľahko, mierne známky aktivácie IVZ, FVL normal /+RA Mutácia MTHFR-C677T-heterozygot, HC norma, FV-L normal vrodená APC rezistencia FVL-heterozygot, deficit PS, mutácia MTHFR A/C heterozygot s hraničným HC mutácia FII heterozygot, deficit PS, mutácia MTHFR 1298C homozygot, HC v norme, FVL-normal PAI-I heterozygot, FVL-heterozygot, MTHFR C 677T/A1298C heterozygot s hyper HC, deficit PS Deficit PS, mutácia MTHFR C677T s hyper HC, aktivita FV, FVII, FIX, FXI, FII, mutácia FXII-C46 heterozygot, mutácia FXIII-val 34 leu heterozygot, hyper HC GPI/GPII heterozygot hyper HC FVL-heterozygot PAI-homozygot, GPI a GPIII heterozygot po pôrode, pred stanovením dg.sm/+ra, nevysvetliteľné bolesti DK sekundárna epilepsia Liečba Ac.follicum Sine Sine Vit.B12 Avonex Avonex Tysabri Ticlid Ac.folicum Vessel due F Ipaton Od 08/2009 bez údajov Rebif -44 μg Copaxone, Vessel due F Rebif 22 μg Ipaton Vessel due-f Ibustrin, Gingio Rebif 22 μg, Vessel due F, Vitamín B12,B1 Neurológia pre prax 2010; 11(6) 409 Tabuľka 2. Pokračování 19.Ž, 20.Ž, 21.Ž, Ž, M, M, Hyperkoagulácia vo vnútornom systéme HS, mutácia MTHFR C 677T homozygot s hyper HC ľ. st., mutácia Fbg G 455-A heterozygot, mutácia PAI 4G/5G, mutácia FXIII val 34 leu homozygot, mutácia FXII C46T, hyperagregabilita po AD (PFA opakovane po 4 induktoroch v norme, hypochrómna normocytová anémia ľ. st., FVL- normal TS kombin. Etiológie, hyper KS s aktiváciou IVZ získaný po kortikoidoch, dvojitá mutácia MTHFR-heterozygot, HC v norme, FVL-normal - 27 FVL heterozygot, deficit PS, hyper HC + + PAI-homozygot, MTHFR C 677T heterozygot 1 abortus imminens/+ RA epilepsia Nevysvetliteľnébolesti DK, epilepsia 2 abortus imminens 1-18 deficit PS a PC, deficit FIX, FVL-homozygot /+RA + + Znížený potenciál vo vnútornom systéme hemostázy, aktivita KF, susp.la, dvojitá mutácia MTHFR heterozygot, mutácia FXIII val34leu homozygot, mutácia protrombínu heterozygot, aktivácia/agregabilitatr., FVL-normal. Trombóza v. poplitea l.sin. pľúcna embólia Ac.folicum Vessel Due F Rebif 44 μg Vessel Due F Vessel Due F, Prednison / do XII-2009 OKP (oligoklonálne pásy imunoglobulínu IgG v likvore), do zisťované imunofixáciou na agaróze. Laboratórium potvrdzovalo iba ich prítomnosť/ chýbanie, preto označenie v tabuľke + alebo Od je pre stanovenie prítomnosti OKP použitá metodika izoeletrickej fokusácie (IEF)s presným určením počtu prítomných OKP ITS intratekálna syntéza IgG +RA, výskyt opakovaných trombotických príhod v príbuzenstve 1. a 2. stupňa ( zvýšenie hodnôt) spájaných s dedičnou alebo získanou trombofíliou (Sudrová et al., ). Na možné súvislosti u mladých pacientek s SM plánujúcich rodinu málokedy myslíme. Aj hyperhomocysteinémia (v 5 10 % je príčinou všetkých trombotických príhod) môže byť vrodená alebo získaná (podmienená nízkymi hladinami vitamínov B6 a B12, kyseliny listovej). Medzi genetické dispozície patrí raritný deficit cystatión-beta-syntetázy, ktorej homozygotná forma predstavuje klasickú formu hyperhc s veľmi vysokými hladinami HC. Druhou príčinou hyperhc je častá mutácia génu MTHFR, ktorá vedie k termolabilnej variante enzýmu C677TT s ľahko zvýšenou hladinou HC. V súčasnej dobe nie je jednoznačne stanovená priama súvislosť medzi variantou mutácie MTHFR C677TT, zvýšenou hladinou homocysteínu a rizikom vzniku trombózy (Slavík et al., 2009; Keijzler et al., ). Podľa niektorých autorov je genetický polymorfizmus MTHFR často chybne považovaný za vrodenú trombofíliu (Varga, ). Vrodená trombofília bola potvrdená (za vopred stanovených podmienok výberu pacientov) u 24 (5,8 %) zo 412 pacientov sledovaných po a s definitívnou SM v oboch SM centrách. Niektorú z mutácií MTHFR mali 17 chorí (70,83 %), s hraničnou/hyper HC len šiesti. Leidenskú mutáciu FV, ktorá podmieňuje celoživotné riziko vzniku Tabulka 3. Prehľad/kombinácia začiatočných neurologických symptómov pacientov s /SM a TS Symptóm/syndróm Ponto-cerebellárny syndróm Počet pacientov 4 (1 u ) Spastická paraparéza DKK 1 Monokulárna optická neuritída 5 (3 u ) Paroxyzmálne hemiparestézie končatín, rotačné vertigo 4 Spastická hemiparéza, závrativosť 3 Kognitívna dysfunkcia, kmeňový syndróm 1 Hemiparestézie končatín, hemispasmus faciei, závrativosť 1 Urgentná mikcia, bolesti a parestézie DKK 1 Kmeňový syndróm (diplopia, neuralgia n. V/2) 1 Vertigo, tras hlavy dystonického charakteru, kvadruparéza s akcentom na DKK Hypestéza jednej DK, ataxia trupu a končatín 1 Centrálny vestibulárny syndróm trombózy stúpajúce s vekom v porovnaní so zdravou populáciou u heterozygotov 8-násobne, u homozygotov až 80-násobne, a vytvára podmien ky pre početné interakcie s ďalšími vrodenými, respektíve získanými TS (Hudeček et al., 2003) sme zistili u šiestich pacientov (25 %). Piati z nich sú heterozygotní nositelia mutácie. Získané výsledky poukazujú na nízky výskyt koincidencie TS a SM, ale podľa nášho názoru môže táto koincidencia významne meniť priebeh ochorenia výskytom ďalších neurologických symptómov z poškodenia CNS, ktoré môže byť spôsobené aj inou etiopatogenetickou noxou než je SM, napr. aj trombembolickou mikroangio patiou. Neurčité, menlivé, pacientom často nevysvetliteľné subjektívne ťažkosti, najmä závraty, rôzne tranzitórne symptómy charakteru ľahkých kognitívnych porúch a paresthézií končatín, poruchy spánku, nervozita bez príčiny, navádzajú k indikácii vyšetrenia TS a v pozitívnom prípade k prikloneniu sa k etiológii angiopatie mozgu viac než k prejavom SM. Uvádzané klinické prejavy by nás mali viesť k podozreniu na TS u SM pacienta a k indikácii vy- 1 1 (1 u ) 2010; 11(6) Neurológia pre prax 410 šetrenia. Takýmto postupom môžeme v prípade potvrdenia TS a s jeho následnou liečbou predísť závažným, život ohrozujúcim komplikáciám. Zaujímavé je retrospektívne zhodnotenie prvých prejavov ochorenia pacientov s klinicky definitívnou SM a dokázaným TS sú multifokálne. Vo svetle dnešných, v praxi akceptovaných vedeckých poznatkov je klinický význam zisteného TS u pacientov so SM predovšetkým profylaktický, nakoľko títo chorí vyžadujú doživotné hematologické sledovanie, antikoagulačnú, resp. antiagregačnú liečbu a špeciálne opatrenia počas rizikových situácií. Z pohľadu diferenciálnej diagnostiky izolovaného klinického syndrómu je dôle
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks