Schüco sistemi za sonëne elektrarne Schüco photovoltaic systems - PDF

Description
Schüco sistemi za sonëne elektrarne Schüco photovoltaic systems Zelena tehnologija za modri planet»ista energija iz sonca in fasad Green Technology for the Blue Planet Clean Energy from Solar and Windows

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Screenplays & Play

Publish on:

Views: 15 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Schüco sistemi za sonëne elektrarne Schüco photovoltaic systems Zelena tehnologija za modri planet»ista energija iz sonca in fasad Green Technology for the Blue Planet Clean Energy from Solar and Windows 2 Schüco Vsebina Contents Schüco sistemi za sonëne elektrarne Schüco photovoltaic systems Vsebina Contents Vsebina Contents Schüco Argumenti za tankoslojne sonëne elektrarne Schüco The reasons for Schüco thin-film systems Ekološko dragoceno, ekonomsko smiselno: tankoslojne sonëne elektrarne Schüco Environmentally friendly, commercially viable: Schüco thin-film solar installations Schüco zelena tehnologija za modri planet Schüco Green Technology for the Blue Planet OdloËilna prednost tankoslojne tehnologije Schüco visoki donosi Schüco thin-film technology Decisive output benefits Višji specifiëni donosi s tankoslojnimi sistemi Schüco High specific output with the Schüco thin-film system Tankoslojne rešitve Schüco Schüco thin-film solutions Schüco MSE 100, ravna streha vzhod/zahod: uëinkovit sistem za optimalno izrabo strešne površine Schüco MSE 100 flat-roof east/west: The perfect system for optimum use of space Sistem z višjo vrednostjo: prava rešitev za vsako potrebo A system for added value: The right solution for every requirement Schüco MSE 100 na strehi: optimalna rešitev za vsako poševno streho Schüco MSE 100 on-roof: The ideal solution for all pitched roofs Schüco fasada ERC 50 - sistem za modernizacije Schüco Modernisation Façade ERC 50 Schüco hladna fasada SCC 50 / SCC 60 Schüco Ventilated Façades SCC 50 / SCC 60 Schüco MSE 100 na prosti zunanji površini: pravilna rešitev za vse odprte površine Schüco MSE 100 ground-mounted: The right solution for all open spaces Schüco naslonska fasada FSE 3000: energetsko smiselna in vizualno privlaëna Schüco Lean-To Façade FSE 3000: Energy efficient and visually appealing Vse iz enega vira za zagotovljen dobiëek Everything from a single source for a reliable output Servis Services Zagotovo najvišja kvaliteta z garancijo PV 10 Highest quality with reliability Reference Reference projects SonËna elektrarna Schüco MSE 100 na ravni strehi: maksimalni izkoristek z optimalno uporabo strehe Schüco MSE 100 flat-roof reference project: Maximum output due to optimum use of space Objava 06/2011 Publication: 06/2011 4 Schüco Argumenti za tankoslojne sonëne elektrarne Schüco The reasons for Schüco thin-film systems Ekološko dragoceno, ekonomsko smiselno: tankoslojne sonëne elektrarne Schüco Environmentally friendly, commercially viable: Schüco thin-film solar installations Independence and attractive returns Generating your own electricity makes you independent from the large energy companies and their prices. It s a winwin situation: you will benefit from the feed-in tariffs guaranteed by the Renewable Energies Act (EEG) for 20 years, and if the electricity price exceeds this tariff, simply use your own electricity yourself. Compared to conventional module technologies, Schüco thin-film modules offer decisive advantages which guarantee you a secure investment with high returns. Neodvisnost in atraktivni donosi Kdor sam proizvaja elektriëno energijo, ni odvisen od velikih energetskih ponudnikov in njihovih cen. Ob tem lahko samo pridobite: državna uredba o 15- letnem zagotovljenem odkupu elektriëne energije, proizvedene iz sonca, vam omogoëa odliëno investicijo z atraktivnimi donosi. Po preteku trajanja zajamëenega odkupa bo proizvedena elektriëna energija pokrivala lastne energetske potrebe in omogoëila avtarkiënost objekta, preostanek ustvarjene energije pa se bo lahko še vedno prodajal po tržni ceni. Tankoslojni moduli Schüco ponujajo v primerjavi z obiëajno tehnologijo odloëilne prednosti, ki omogoëajo varno in donosno investicijo. UËinkovita uporaba svetlobe in povišan specifiëni izkoristek Tankoslojni moduli Schüco uporabljajo naravni spekter svetlobe bolj uëinkovito in tako skrbijo tudi pri indirektni sonëni svetlobi za veë izkoristka kot ostale tehnologije modulov. Varovanje klime je vkljuëeno Rešitve s tankoslojnimi solarnimi sistemi Schüco aktivno varujejo okolje: vsaka kilovatna ura solarne elektriëne energije prihrani proizvedeno kilovatno uro iz konvencionalne termo- ali plinske elektrarne. Pridobite pri donosih in izboljšajte svoj imidž Varovanje okolja je ena izmed najpomembnejših nalog našega Ëasa. Zato se vaš angažma za alternativno energijo ne raëuna samo v evrih in centih, temveë tudi nepremoženjsko: solarni sistem Schüco vašo skrb za okolje signalizira kupcem, dobaviteljem in zaposlenim. Effective use of light and increased specific output The thin-film modules from Schüco use the natural light spectrum more efficiently and therefore guarantee a higher output than comparable technologies, even with indirect solar radiation. Climate protection is inclusive The thin-film solutions from Schüco actively protect the environment: every kilowatt hour of solar power does not need to be produced by a conventional coal or gas-fired power station. This reduces CO 2 emissions and protects the climate. You benefit from the output and also an enhanced image Climate protection is the most important challenge we face today. Your commitment to alternative energies not only makes financial sense, there are also immaterial advantages. A solar installation from Schüco makes your customers, suppliers and employees aware of your commitment to the environment. Argumenti za tankoslojne sonëne elektrarne Schüco The reasons for Schüco thin-film systems Schüco 5 Schüco zelena tehnologija za modri planet Schüco Green Technology for the Blue Planet Stavite na moënega partnerja Schüco zelena tehnologija za modri planet Ëista energija iz sonca in fasad. NatanËneje: prispevek, ki ga za okolje daje Schüco kot vodilni ponudnik inovativnih ovojev objektov z energijskim 2 sistemi za prihranek in proizvodnjo energije. Z usklajenimi sistemi za okna, vrata in fasade, ki z optimalno toplotno izolacijo prihranijo energijo. Z raznolikimi solarnimi rešitvami, s katerimi se pridobiva Ëista energija. Celovit uspeh za vse udeležene Tankoslojni moduli Schüco razbremenijo okolje že ob sami proizvodnji: kajti predelajo se okolju izrecno neškodljive komponente, kot so solarno steklo, silicij, aluminij in baker. Skupaj z energijsko uëinkovitimi postopki proizvodnje se doseže kratka energetska amortizacija. Razmišlja pa se tudi naprej: Schüco je Ëlan reciklirnega združenja PV-Cycle - s ciljem, da se po koncu uporabe vsi moduli ponovno uporabijo na okolju prijazen in trajen naëin. Vse iz enega vira /vse iz prvega vira Vse komponente Schüco so medsebojno v celoti usklajene. Zaradi premišljene konstrukcije so vzdržljive, servisno preproste in imajo hkrati dolgo življenjsko dobo. Priznani testni inštituti redno certificirajo vse gradbene dele. S PV 10 garancijo daje Schüco svojim kupcem dolgoroëno garancijo. You can count on a strong partner Schüco Green Technology for the Blue Planet. That means clean energy from solar products and windows. Or more precisely, the contribution which Schüco makes to the environment as the leading provider of innovative building envelopes. With Energy² systems for saving & generating energy. With perfectly coordinated window, door and façade systems, which save energy by providing optimum levels of thermal insulation. And the variety of solar solutions which generate clean energy. A complete success for all concerned Schüco thin-film modules minimise the impact on the environment, even during production. Only environmentally friendly components, such as silicon, aluminium and copper, are used. In conjunction with the energy-efficient production process, the amortisation period is short due to the energy efficiency. And the future is also being thought of - Schüco is a member of the PV Cycle recycling association, and aims to recycle all modules after they have come to the end of their use in an environmentally friendly and sustainable way. Everything from a single source everything from the experts All Schüco components are perfectly intercompatible. Their clever design ensures that they have a high output, and makes them easy to maintain and particularly durable. Building components are regularly certified by renowned testing institutes. With the PV10 guarantee, Schüco is also providing the installing company with an exceptionally comprehensive guarantee. 6 Schüco Argumenti za tankoslojne sonëne elektrarne Schüco The reasons for Schüco thin-film systems OdloËilna prednost tankoslojne tehnologije Schüco visoki donosi Schüco thin-film technology Decisive output benefits Montaža 15º poševne strehe na skladišëni hali 15 pitched roof installation on a warehouse Schüco MSE 100 montaža na ravne strehe vzhod/zahod Schüco MSE 100 flat-roof mounting east/west Primerna rešitev tudi za vašo površino S tankoslojno tehnologijo Schüco si lahko praktiëno na vsaki površini zagotovite visoke izkoristke pri minimalnih stroških montaže. Tako na poševnih kot tudi na ravnih strehah, na ovoju stavbe ali na prostem terenu, pri visokih ali nizkih temperaturah. Raznovrstnost uporabe je možna zaradi ugodnega temperaturnega koeficienta Schüco tankoslojnega modula in njegovega dizajna, ki skupaj z inovativnim montažnim sistemom tvori celoto. Tako je možno pridobivanje solarne energije za skoraj vsako stavbo ob uëinkovito hitri montaži. Izkoristek za vsako stran neba Zaradi odliëne uëinkovitosti Schüco tankoslojnih modulov ob difuzni svetlobi tudi pri indirektni osvetljenosti pridobite izvrstne solarne izkoristke, kar je pomembno predvsem za obstojeëe zgradbe. Veliko streh se sedaj spremeni v solarno donosne objekte. ZahvaljujoË Schüco tankoslojni tehnologiji se solarni izkoristki ne ustvarjajo samo na južni strani, temveë na praktiëno vsaki strani objekta. Pravi napredek, proizveden in projektiran pri podjetju Schüco«. Visoka stabilnost donosov Naslednja prednost Schüco tankoslojnih modulov je njihova dobra možnost naërtovanja dobiëka. Z uëinkovito rabo svetlobe pri razliëni osvetljenosti se pridobijo enaki solarni izkoristki, letno pogojena nihanja pa se v veliki meri izravnajo. Visoka toleranca do delnega senëenja, npr. s strešnim oknom ali cestnimi svetilkami, varuje Schüco tankoslojne module pred izpadom proizvodnje in tako šëiti pred izgubo dobiëka in donosa. Vaša odloëitev Schüco tankoslojni moduli zvišajo vrednost vsake nepremiënine. Da bi zadostil zahtevam kupcev, je Schüco razvil dve razliëni izvedbi: Schüco asi natur vam nudi optimalno ravnotežje med investicijo in donosom Schüco Blackline je visoko zmogljiva varianta za poslovne stavbe Schüco tankoslojni modul MPE serije asi natur Schüco MPE thin-film module in the asi natural series Schüco tankoslojni modul MPE serije Blackline Schüco MPE thin-film module in the Blackline series Argumenti za tankoslojne sonëne elektrarne Schüco The reasons for Schüco thin-film systems Schüco 7 Višji specifiëni donosi s tankoslojnimi sistemi Schüco High specific output with the Schüco thin-film system 160º 90º Višji donosi z boljšimi lastnostmi ob difuzni svetlobi Z boljšo funkcionalnostjo ob difuzni svetlobi dosežejo tankoslojni moduli Schüco že pri nizkem kotu sonënega sevanja zgodaj zjutraj in kasneje Ëez dan višji izkoristek kot kristalni moduli. Increased output due to improved diffuse light properties Due to the improved diffuse light properties, Schüco thin-film modules generate a higher output than crystalline modules, even when the angle of radiation of the sun is low early in the mornings and later during the day. 360º 90º Solarni izkoristki iz skoraj vseh smeri neba Tankoslojne elektrarne Schüco dosežejo visoke izkoristke tudi na poševnih strehah, obrnjenih v smeri proti vzhodu in zahodu. Možni so atraktivni solarni izkoristki tudi na strehah z 15º usmeritvijo proti severu. Solar outputs from almost any orientation Schüco thin-film installations produce a high output even on pitched roofs facing east and west. Attractive solar outputs are even possible on 15º north-facing roofs. 80º Svetloba Light 45º Svetloba Light Uporaba vseh površin stavbe s fleksibilnejšim kotom postavitve S fleksibilnejšim kotom postavitve Schüco tankoslojnih modulov lahko optimalno izrabimo skoraj vse poševne in ravne strehe. Use of all building surfaces due to more flexible installation angle Due to the more flexible installation angle of Schüco thin-film modules, optimum use can be made of almost all pitched and flat roofs. 8 Schüco Argumenti za tankoslojne sonëne elektrarne Schüco The reasons for Schüco thin-film systems NaËrtujte visoke donose že od samega zaëetka Tankoslojni sistemi Schüco imajo veliko prednosti. Visoka uëinkovitost tankoslojnih sistemov Schuco ob difuzni svetlobi ustvarja višji specifiëni donos na kw p, kot ga ustvarijo moduli s kristalnim silicijem. Razmerje med stroški in donosom pri Schüco tankoslojnih sistemih omogoëa dodatno stabilnost donosov na praktiëno vsaki lokaciji. Schüco tankoslojni sistemi tako omogoëajo varnost kalkulacij, ki jo priëakujete vi in vaša banka. Primer: primerjava letnega donosa iz 1 kw p instalirane moëi v kwh v Wurzburgu Example: Comparison of the annual output per installed kw p in kwh in Würzburg Schüco Blackline Schüco Blackline Schüco asi naravni Schüco asi nature ~950 kwh ~950 kwh Kristalni silikon crystalline silicon ~ 895 kwh Plan ahead from the outset with high outputs Schüco thin-film systems have many benefits. The excellent diffused light properties of Schüco thin-film modules mean that a higher specific output is generated per kilowatt peak (kw p ) than modules with crystalline silicon. The cost/output ratio for Schüco thinfilm installations also allows stable, high returns at virtually any location. Schüco thin-film systems therefore provide the costing certainty, which both you and your bank want. 1 kw p 1 kw p 1 kw p Primerjava specifiënega donosa* in zahtevanih investicijskih sredstev razliënih solarnih tehnologij Comparison of the specific output* and necessary investment in the different solar technologies Predviden donos** za Schüco elektrarne na ravnih strehah s tankoslojnimi moduli serije Blackline Output forecast** for Schüco flat-roof installations with thin-film modules in the Blackline series Standard EEG: , 100-kW p instalacija, Lokacija: Würzburg, 10 vzhod/zahod. EEG as at , 100 kw p installation, location: Würzburg, 10 east/west. 200% *Vir: Software PV *SOL 4.0 R1 za lokacijo Würzburg, 15º jug *Source: PV*SOL 4.0 R1 software for Würzburg, 15º south 100% **NatanËen donos elektrarne je odvisen od številnih vplivnih faktorjev tekom leta in lahko variira. **The exact installation output will depend on influencing factors over the course of the year and may vary. Investicija Investment Napoved za prvih 12 let Output forecast for first 12 years Napoved za celotno življenjsko dobo Output forecast for the entire service life 0% Tankoslojne rešitve Schüco Thin-film solutions Schüco 9 Schüco MSE 100, ravna streha vzhod/zahod: uëinkovit sistem za optimalno izrabo strešne površine Schüco MSE 100 flat-roof east/west: The perfect system for optimum use of space Rešitev za ravne strehe z najvišjim donosom Pri Schüco tankoslojni tehnologiji je zaradi ekstremno majhnega kota postavitve modulov možno izkoristiti streho do 90 % neto površine, kar se vam zelo izplaëa: zmogljivost elektrarne se poviša v primerjavi s konvencionalno tehniko, ki je med drugim odvisna tudi od optimalne južne strani neba. S tem lahko ravne strehe razliënih tipov postanejo donosni objekti. 90% neto izkorišëena površina strehe s Schüco MSE 100, ravna streha, usmeritev vzhod/zahod 90 % net roof area coverage with Schüco MSE 100 flat-roof in east-west alignment The flat-roof solution for maximum returns Schüco thin-film technology is able to cover up to 90% of the net roof area, due to the extremely low angle of inclination of the modules. And this will benefit you: the installation output is greater compared to conventional technology, which could only be operated economically with a perfect south-facing orientation. All types of flat roofs can therefore make a good return. Manj izkorišëena površina strehe s kristalnimi moduli, usmeritev jug Less area coverage with south-facing crystalline modules Hitrejša montaža, bolj ekonomiëno vzdrževanje trdnost brez dodatne obremenitve Schüco montažni sistem MSE 100 na ravni strehi vzhod/zahod je prvi sistem, pri katerem postanejo moduli samonosilne statiëne enote v obliki strehe in se niz modulov lahko montira skoraj brez vmesnih zamikov. Ker je združenih 5 komponent, montaža poteka hitreje kot kdaj koli prej. Prvotno nujni preboji kritine sedaj niso potrebni, kar dodatno zavaruje vašo stavbo, zniža stroške in prihrani Ëas. Zaradi manjše in enakomerno porazdeljene teže je možna montaža elektrarne tudi na ravne strehe, za katere tovrstna montaža nikoli ni bila predvidena - in to z najbolj preprostim statiënim izraëunom. Ob tem ostane streha popolnoma pohodna. Trdnost ravnih konstrukcij brez obremenitve je dokazana pri hitrosti vetra do 240 km/h (odvisno od posamezne cone za obremenitve z vetrom). 10 Schüco Tankoslojne rešitve Schüco Thin-film solutions Sistem z višjo vrednostjo: prava rešitev za vsako potrebo A system for added value: The right solution for every requirement Poševna streha Pitched roof Montažni sistem Mounting system Schüco montažni sistem MSE 100 na strehi z opeëno kritino Schüco MSE 100 on-roof mounting system for tiled roofs Schüco montažni sistem MSE 100 na strehi z valovito kritino Schüco MSE 100 on-roof mounting system for corrugated roof coverings Schüco montažni sistem MSE 100 na strehi s trapezno kritino Schüco MSE 100 on-roof mounting system trapezoidal roof coverings Hitra montaža brez vidne pritrditve optimalna uporaba strešne površine visoki donosi zaradi boljših izkoristkov ob difuzni svetlobi in vsaki smeri neba hitra in varëna montaža modulov brez vijaëenja Prednosti sistema System benefits Quick installation without visible fixings Optimum use of the roof area due to the mounting system High outputs due to excellent diffused light properties for virtually any orientation Quick and cost-effective module installation, without any screw connections Tankoslojne rešitve Schüco Thin-film solutions Schüco 11 Ravna streha Flat roof Na prostem Ground-mounted Poševna/naslonska fasada Lean-to façade Schüco montažni sistem MSE 100 ravna streha vzhod/zahod Schüco MSE 100 flat-roof east/west mounting system Schüco montažni sistem MSE 100 na tleh Schüco MSE 100 ground-mounted mounting system Schüco poševna fasada FSE 3000 Schüco Lean-To Façade FSE 3000 Optimalna uporaba površine za maksimalni izkoristek elektrarne uporaba do 90% neto površine strehe smer neba vzhod/zahod omogoëa odliëne lastnosti ob difuzni svetlobi ni preboja kritine Hitra in ekonomiëna montaža na velikih površinah ekonomsko uëinkovita montaža z nosilnimi stebri dolga življenjska doba elektrarne zaradi visoke trdnosti in vroëe cinkane jeklene konstrukcije Kompletna rešitev za industrijske fasade kompleten modularni sistem minimalni posegi v obstojeëo strukturo zgradbe nižji stroški naërtovanja in instalacij Optimum use of space for maximum system output Use of up to 90 % of the net roof area East/west alignment allows excellent utilisation of diffuse light Suitable for almost any flat roof, due to the ballast-free mounting system No penetration of the roof covering Quick and economic installation on large areas Cost-efficient support post installation Durable system due to very strong, hot-dip galvanised steel construction The complete solution for commercial façades Complete modular system Minimal intervention into the existing buildi
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks