Schüco RWA Schüco NODT Schüco SHEVS - PDF

Description
Schüco RWA Schüco NODT Schüco SHEVS Aluminijski prezraëevalni sistemi za odvod dima in toplote Zelena tehnologija za modri planet»ista energija iz sonca in fasad Green Technology for the Blue Planet Clean

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Mobile

Publish on:

Views: 10 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Schüco RWA Schüco NODT Schüco SHEVS Aluminijski prezraëevalni sistemi za odvod dima in toplote Zelena tehnologija za modri planet»ista energija iz sonca in fasad Green Technology for the Blue Planet Clean Energy from Solar and Windows 2 Schüco Aluminijski prezraëevalni sistemi za odovod dima in toplote Schüco RWA Schüco NODT Schüco SHEVS Ogenj in dim spadata med najveëje Ëlovekove sovražnike. Mehanizmi za odvod dima in toplote imajo zelo pomembno vlogo. Ukrepi požarne zašëite so namenjeni zašëiti oseb, okolja in materialnih vrednosti. Evakuacijske poti in izhodi morajo biti prosti dima, vpliv na okolje mora biti minimaliziran, konstrukcija objekta naj bi ostala nedotaknjena. Velike nevarnost ne predstavlja samo ogenj, ampak predvsem dim in strupeni plini, ki se sprošëajo ob gorenju talnih oblog, pohištva, raëunalnikov Vsi nevarni plini morajo biti odvedeni navzven po najbolj varni poti. Zato so predpisi na tem podroëju zelo strogi: vsi sistemi za odvod dima, plinov in tolote morajo biti testirani po SIST EN , v posameznih primerih pa se zahteva odobritev iz strani pooblašëenih nadzornih organov. Ta norma se uporablja za vertikalne fasade in strešne konstrukcije, pri oknih se zahteva testiranje oken in vgrajenih mehanizmov v kompletu. Proizvodnja in vgradnja NODT morata biti kontrolirana s strani pooblašëenih organov najmanj 1 x letno. Fire and smoke are amongst man s greatest enemies. Smoke and heat exhaust ventilation systems (NSHEVS) are therefore of central importance. Preventive fire protection means protecting people, the environment and material assets. This is why emergency exits and escape routes must be smoke-free, damage to the environment must be minimised and the fabric of the building should be maintained. However, it is not only fire and heat which pose a threat, but also smoke and toxic combustion gases. Objects such as carpets, furniture or computers generate large volumes of combustion gases which must be extracted in a reliable way. For this reason, the legal requirements are very strict. NSHEVS must pass the usability tests in accordance with DIN EN or be approved by the highest building authority for each individual case. The same standard also applies to NSHEVS in skylight and vertical façade areas. Tried and tested comprehensive solutions, complete with and actuator, must be used for s. The fabrication of natural SHEVS for vertical and skylight façades must be monitored by a third party at least once a year. Henkel, Düsseldorf, NemËija Henkel, Düsseldorf, Germany Stavba brez RWA A building without SHEVS Stavba z RWA A building with SHEVS Aluminijski prezraëevalni sistemi za odovod dima in toplote Schüco 3 Varno povezovanje v celoten projekt Secure interface solutions for the entire project Vse iz ene roke Schüco nudi predelovalcem in arhitektom kompleten paket»iz ene roke«z varnimi rešitvami za integracijo v celoten objekt. Dodatna prednost je tudi v kompetentni podpori v vseh fazah projekta iz strani strokovnjakov ekipe Schüco Security & Automation, kot tudi iz strani pooblašëenih Schüco partnerjev. Rešitve Schüco RWA podpora pri naërtovanju projektiranje naprav planiranje stroškov elektroinstalacije zagon predaja vgrajene opreme vzdrževanje Everything from a single source Schüco offers fabricators and architects an all-round, trouble-free package from a single source - and secure interface solutions for the entire NSHEVS project. Another advantage is the expert support throughout all project phases from Schüco Security & Automation specialists (S & A) and from Schüco S & A partners. Interface solutions for Schüco SHEVS Design support System projections Costing Electrical installation Commissioning Acceptance Maintenance 1,4m Primer Schüco RWA Example of Schüco SHEVS 4 Schüco Aluminijski prezraëevalni sistemi za odovod dima in toplote Schüco RWA Schüco NODT Schüco SHEVS Schüco ventilacijski mehanizmi za odvod dima in toplote, Schüco TipTronic RWA za vse okenske sisteme Schüco AWS. Vsi elementi okovja in motorji so montirani v utoru krila in iz zunanje strani neopazni. Vse sistemske rešitve z integracijo v avtomatizacijo objekta nudijo tudi dodatne posebne funkcije varëevanja z energijo (ventilacija in sistem noënega hlajenja). ElektriËni zaklepi skrbijo za efektivno zrako- in vodotesnost, kot tudi za zvoëno izolativnost. Z integriranimi pogonskimi mehanizmi in elektriënimi komponentami ter tudi prilagodljivimi in razliënimi naëini odpiranj, omogoëamo individualno oblikovanje fasad tudi na oblikovno zahtevnih objektih. Schüco TipTronic za RWA PrivlaËen dizajn brez oknskih roëajev Schüco TipTronic for RWA Attractive design without handles KjuËne prednosti: testirano po normi EN uporabno kot navadno okno, okenski niz ali vgrajeno v ventilirano fasado harmoniëen dizajn z uporabo skritega okovja velike dimenzije odpiranj: RWA funkcija do 1000mm, za prezraëevanje do 500mm razliëni naëini odpiranj, širina krila že od 350 mm možnost uporabe za dnevno prezraëevanje in noëno hlajenje integrirana zašëita pred poškodbami do razreda 4 (certificirano TÜV) enostavna montaža: ni rezkanja profilov obdržane so vse zahteve standarda za okna in vrata: vodo- in zrakotesnost, zvoëna in toplotna izolativnost Schüco AWS systems, fitted with the completely concealed mechatronic actuator Schüco TipTronic for SHEVS, are opening up a new dimension in natural SHEVS. All system variations can be used for Schüco SHEVS solutions, and, by integrating them into building management systems, they offer additional energy-saving special functions, such as ventilation and night-time cooling, in addition to smoke protection. Electric locking (locking rollers) ensures perfect wind and watertightness, as well as high levels of sound reduction. Thanks to optimised dimensioning of the actuators and control components which are integrated into the rebate, in conjunction with the variety of opening types, a continuous individualised façade configuration is possible, even on buildings with high design specifications. AWS 70.HI TipTronic, v merilu 1:2 AWS 70.HI TipTronic, scale 1:2 Key benefits Tested in accordance with EN For use in punched openings, ribbon s and mullion / transom constructions Concealed fittings produce a streamlined design Generously proportioned openings: SHEVS function up to 1000 mm, ventiliation function up to 500 mm Can also be used for daytime ventilation as well as for night cooling Integrated anti-fingertrap up to protection class 4 (TÜV certified) Easy to install: no profile machining necessary Complies with the requirements of all standards, e.g. watertightness, sound reduction and thermal insulation Aluminijski prezraëevalni sistemi za odovod dima in toplote Schüco 5 Skriti motorji - pregled sistemov Concealed actuators - System overview Schüco TipTronic RWA s skritimi mehanizmi zagotavlja izjemno hitro funkcionalnost v nujnih primerih, kot tudi velik izbor naëinov odpiranj in možnosti vgradnje - nagibno ali vrtljivo okno z odpiranjem navzven ali navznoter in tudi odpirajoëe okoli zgornje osi izrivno navzven. Nagibno okno lahko s posebnim pritrjevanjem vertikalno izvedemo od širine 350 mm naprej. Okna se lahko vgradijo kot samostojna, v okenskih nizih ali vgrajena v zasteklejene fasade. Schüco TipTronic for SHEVS with concealed actuators operates exceptionally fast in emergencies, features a wide range of opening types and is also extremely versatile: it can be used as an inward-opening bottom or side-hung, or as an outwardopening top-hung. Inward-opening bottom-hung s are possible as a drawbridge solution when narrow widths from 350 mm are used. Schüco AWS s with TipTronic for SHEVS can be integrated as punched openings, ribbon s or in mullion/transom constructions. Zgradba ENERCON, Magdeburg, NemËija ENERCON office building, Magdeburg, Germany Pregled neopazno namešëenih pogonov Overview concealed actuators NaËin odpiranja Type of opening K-okno odpiranje novznoter Inward-opening bottom-hung DK-okno odpiranje navznoter Inward-opening side-hung Izrivno okno odpiranje navzven Outward-opening top-hung AWS 60 TipTronic AWS 60.HI TipTronic AWS 65 TipTronic AWS 65 BS TipTronic AWS 65 WF TipTronic AWS 70.HI TipTronic AWS 70 BS.HI TipTronic AWS 70 WF.HI TipTronic AWS 75.SI TipTronic AWS 75 BS.HI TipTronic AWS 90.SI TipTronic AWS 65 TipTronic AWS 70.HI TipTronic Zunanje mere krila Vent frame external dimensions Maks. velikost v mm Max. size in mm Min. velikost v mm Min. size in mm Maks. površina krila Max. vent area x x 550 3,47 m kg x x 695 2,73 m kg x x 500 3,40 m kg Maks. teža krila Max. vent weight 6 Schüco Aluminijski prezraëevalni sistemi za odovod dima in toplote Schüco RWA AWS 57 RO Schüco SHEVS AWS 57 RO Sistem za strešna okna Roof vent system Pri planiranju ventilacijskih sistemov za odvod dima in toplote, ki se vgradijo v strešne konstrukcije, je potrebno upoštevati vpliv boënih vetrov. Ob uporabi vetrne zašëite in krmiljenja v odvisnosti od smeri vetra je možna razliëna vgradnja, obenem pa so v ta namen izpopolnjeni linearni pogoni. Schüco AWS 57 RO, linearni pogon Schüco AWS 57 RO, linear actuator Schüco RWA AWS 57 RO je sistem za strešna okna, z vsemi sistemskimi okovji testiran po normi EN Možne so razliëne izvedbe strešnih konstrukcij: enokapne, dvokapne, piramide, svetlobniki. Pri tem odpadejo dragi sistemi krmiljenja. Schüco dobavlja vse elektriëne komponente, npr. RWA centrale. Nova generacija linearnih motorjev je integrirano zašëitena pred preobremenitvijo. Na voljo so razliëne oblike vgradnje, kot solo ali sinhronizirane tandem rešitve z vsem potrebnimi materiali za montažo in pritrditev. Linearni motorji serije L1... nudijo moë odpiranja 1000 N po motorju pri pomiku 1000 mm, linerani motorji serije L2... pa moë 1500 N pri pomiku 850 mm. When natural smoke and heat exhaust ventilation systems are mounted on the roof, the effects of side winds must be taken into account in accordance with EN By using wind baffles, Schüco has created a variety of areas of use, and has also updated the linear actuators. Schüco strešni prezraëevalnik AWS 57 RO na linearni pogon, v merilu 1:5 Schüco AWS 57 RO roof vent, linear actuator, scale 1:6 The Schüco SHEVS Roof Vent AWS 57 RO has been fully tested in accordance with EN , together with all the system fittings. It is therefore suitable for mono-pitch and saddle roofs, for saddle roof ribbon s, for flat roofs and slightly sloping roofs with single or double vents. No expensive control units which react to wind direction are required. Schüco supplies all the required electrical components, for example SHEVS control units. The new generation of linear actuators features an integrated load cut-off. This means that there is a model for all types and tandem actuators, including synchronous control and fixing materials. Linear actuators in the L1 range feature a lifting capacity of up to 1000 N per actuator for a length of travel of 1000 mm. Linear actuators in the L2 range feature a lifting capacity of up to 1500 N per actuator for a length of travel of 850 mm. Preizkušeni okenski sistemi z zunanjimi namešëenimi pogoni Tried-and-tested systems with surface-mounted actuators Schüco AWS 70.HI, verižni pogon, v merilu 1:5 Schüco AWS 70.HI, chain actuator, scale 1:5 Po vzoru strešnih oken AWS57 RO so na voljo tudi okenski sistemi z zunanjimi namešëenimi pogoni za Schüo RWA rešitve v vertikalnih fasadah - odklopna okna navznoter in navzven, z odpiranjem okoli spodnje ali zgornje horizontalne osi, vrtljiva okoli vertikalne osi navznoter ali navzven, samostojna okna ali kot okenski niz. In addition to the Schüco AWS 57 RO roof vent system, the Schüco AWS systems with surface-mounted actuators for Schüco SHEVS solutions in vertical façades are also available: as bottom-hung, top-hung, side-hung and projected top-hung s, as well as louvred s. Aluminijski prezraëevalni sistemi za odovod dima in toplote Schüco 7 Vidni motorji - pregled sistemov Surface-mounted actuators - System overview Schüco RWA vidni motorji nudijo velik izbor sistemskih rešitev za vse zahteve vgradnje v vertikalnih in strešnih površinah. RazliËni naëini odpiranj in tipi motorjev omogoëajo uporabo na vseh vrstah objektov. Certificirane varnostne rešitve zagotavljajo izvedbo s Ëasovnimi prihranki in optimiranimi stroški. The completely tested Schüco SHEVS with surface-mounted actuators offer numerous system solutions to meet all requirements for vertical façades and roof areas. Different opening and drive types allow them to be tailored for use in every class of project. Certified solutions for building security can be created whilst saving time and money. Pregled zunanjih namešëenih pogonov Overview of surface-mounted actuators NaËin odpiranja Type of opening Zunanje mere krila Vent frame external dimensions Maks. velikost v mm Max. size in mm Min. velikost v mm Min. size in mm Maks. površina krila Max. vent area Maks. teža krila Max. vent weight K-okno odpiranje navznoter Inward-opening bottom-hung D-okno odpiranje navznoter Inward-opening side-hung AWS 50,AWS 50 RL, AWS 50 SL AWS 60, AWS 60 RL, AWS 60 SL, AWS 60.HI, AWS 60 SL.HI, AWS 60 BS AWS 65, AWS 65 RL, AWS 65 SL, AWS 65 BS AWS 65 WF AWS 70, AWS 70.HI, AWS 70 RL.HI, AWS 70 SL.HI, AWS 70 BS.HI AWS 70 ST AWS 70 WF AWS 75.SI, AWS 75 RL.SI, AWS 75 SL.SI, AWS 75 BS.HI x x 550 2,61 m 2 90 kg x x 550 2,61 m 2 90 kg K-okno odpiranje navzven Outward-opening bottom-hung Izrivno okno odpiranje navzven Outward-opening top-hung D-okno odpiranje navzven Outward-opening side-hung Izrivno okno odpiranje navzven Outward-opening projected top-hung Izrivno okno odpiranje navzven Outward-opening projected top-hung Lamelno okno Louvred AWS 50 AWS 60 AWS 65, AWS 65.HI AWS 65.WF AWS 70.HI AWS 50 AWS 60 AWS 65, AWS 65.HI AWS 65.WF AWS 70.HI AWS 50 AWS 60 AWS 65, AWS 65.HI AWS 65.WF AWS 70.HI AWS 50 AWS 60 AWS 65, AWS 65.HI AWS 65.WF AWS 70.HI x x 450 2,75 m 2 75 kg x x 450 2,75 m² 75 kg x x 450 2,75 m² 90 kg x x m² 130 kg AWS 102 SK x x m² 250 kg Lamelno okno s Schüco RWA Schüco SHEVS louvred x (enovrstni element) (single-row unit) 300 x 200 Strešno okno odpiranje navzven Outward-opening roof vent AWS 57 RO x x 650 2,73 m² 120 kg Schüco RWA Schüco NODT Schüco SHEVS Schüco sistemske rešitve RWA - v slovenšëini NODT- s skritimi in vidnimi mehanizmi nudijo optimalno varnost na podroëju protidimne zašëite: Testirano po EN Velika izbira naëinov odpiranja in mehanizmov za vgradnjo v vertikalne in strešne površine Schüco SHEVS system solutions with concealed and surfacemounted actuators offer the highest level of smoke protection: Tested in accordance with EN Many opening and actuator options for vertical façades and roof areas Schüco - zelena tehnologija za modri planet»ista energija iz sonca in fasad. NatanËneje: prispevek, ki ga Schüco daje okolju kot vodilni ponudnik inovativnih ovojev objektov. Z energetskimi 3 sistemi: varëevanje z energijo - pridobivanje energije mreženje energije. Usklajeni sistemi za okna, vrata in fasade z optimalno toplotno izolacijo prihranijo energijo. RazliËne solarne rešitve pridobijo veë Ëiste energije, kot je stavba dejansko porabi. Inteligentni mrežni sistem omogoëajo uporabo presežne energije. Za delovanje stavbe in za uporabo IT- ali elektro-mobilnosti. Rezultat: pomemben korak v smeri avtarkiënosti energije. Za trajno varovanje naravnih virov. In za zanesljivo prihodnost. Narava Tehnologija Neubergerjeva Ljubljana, Slovenija Tel. +386/1/ , Fax +386/1/ , Zelena tehnologija za modri planet»ista energija iz sonca in fasad Green Technology for the Blue Planet Clean Energy from Solar and Windows
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks