schema-start-up-nation.doc

Description
Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start –up Nation 1. Obiectivul Programului Programul Start–up Nation, denumit în continuare Program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC), în conformitate cu preveder

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 18

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start –up Nation 1.Obiectivul Programului Programul Start–up Nation, denumit în continuare Program, este un program deîncurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,implementat de către Ministerul pentru Mediul de faceri, !omerţ şi ntreprenoriat MM!# prin intermediul $ficiilor %eritoriale pentru &ntreprinderi Mici şi Mijlocii şi!ooperaţie $%'MM!#, în conformitate cu prevederile $rdonan(ei de )rgen(ă nr* +-.+/ pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici 0i mijlocii apro1ată prin 2egea nr*++.-.+/, prevederile 2egii nr* 345-.4 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltăriiîntreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale6otăr7rii 8uvernului nr* .3-.+/ privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de faceri, !omerţ şi ntreprenoriat*Prin prezenta procedură se instituie o schemă de ajutor de minimis* cordareaajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privindajutorul de minimis prevăzute de 9egulamentul !: nr* +4/-.+3 privind aplicarea art*+/ şi+; din %ratatul privind func ț  ionarea )niunii :uropene ajutoarelor de minimis, pu1licat în<urnalul $ficial al )niunii :uropene nr* 23=.-.4*+.*.+3*$1iectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înfiin(ării 0idezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 0i îm1unătăţirea performanţelor economice aleacestora, crearea de noi locuri de muncă, inser(ia pe pia(a muncii a persoanelor defavorizate,0omerilor 0i a1solven(ilor, cre0terea investi(iilor în tehnologii noi inovative*Prezenta schemă nu intră su1 incidenţa o1ligaţiei de notificare către !omisia:uropeană, în conformitate cu prevederile 9egulamentului !: nr* +*4/-.+3 privind aplicareaart*+/ şi +; din %ratatul privind func ț  ionarea )niunii :uropene ajutoarelor de minimis*Schema se aplică pe întreg teritoriul 9omaniei, în toate cele ; regiuni de dezvoltare* 2.   Bugetul schemei de minimis şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis Schema este vala1ilă p7nă la 3+ decem1rie .., plă ț  ile în cadrul schemei de minimisvor fi efectuate p7nă la 3+ decem1rie ..+*>ugetul alocat schemei de minimis pentru anul 1ugetar .+/, apro1at prin 2egea nr*5-.+/ a >ugetului de Stat pe anul   .+/ este de +*/+3*/?;* lei*>ugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii .+;, .+? 0i .. este de.*** lei-anual*Prin implementarea programului în anul .+/ se estimează acordarea de ajutor deminimis unui număr de ma@im + de 1eneficiari* Ainan(area în cadrul prezentei scheme de minimis se face din fonduri de la 1ugetul destat 0i fonduri europene* 3.Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului3.1.  Noţiunea de Bîntreprindere unicăC include toate întreprinderile între care e@istă cel puţinuna dintre relaţiile următoareD a# o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor uneialte întreprinderiE 1# o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea mem1rilor organelor deadministrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderiE c# o întreprindere are dreptul de a e@ercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi întemeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi dincontractul de societate sau din statutul acesteiaE+  d# o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controleazăsingură, în 1aza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritateadrepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective*&ntreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referirela literele a#F d# sunt considerate întreprinderi unice* 3.2 *  (1) Pot 1eneficia de prevederile  Programului societăţile microîntreprinderi, întreprinderimici şi mijlocii# care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online ane@a +#, următoarele criterii de eligi1ilitateD a) sunt înregistrate conform 2egii nr*3+-+?? privind societăţile, repu1licată, cu modificările şicompletările ulterioare sau în 1aza 2egii nr*+-.= privind organizarea şi funcţionareacooperaţiei sau în 1aza $rdonanţei de )rgenţă a 8uvernului 9om7niei nr*5-.++ pentrustimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii de1utanti înafaceri, cu modificările şi completările ulterioareE b) sunt 'MM, conform prevederilor art* . şi ale art* 4 alin* +# lit* a#, 1# sau c# din 2egea nr*345-.4 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cumodificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională 9ecomandarea !:nr* 35+ din data 5 mai .3, pu1licată în <urnalul $ficial al ): nr* 2+.4 din data de . mai.3 au p7nă la .4? de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de p7nă la =milioane euro sau deţin active totale de p7nă la 43 milioane euro, echivalent în lei#* c)  sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi uniceE d)  au capital social integral privatE e)  asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program dec7t cu o singură societateE f)  sunt înregistrate la $ficiul 9egistrului !omerţului, au sediul social-punct de lucru şi îşidesfăşoară activitatea pe teritoriul 9om7nieiE g # codul !:N pentru care solicită finanţare este eligi1il în cadrul Programului ne@a +3# şiautorizat p7nă la momentul depunerii primei cereri de ram1ursare-plată, conform art* += din2egea 3=?-.4 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în 9egistrul !omerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completărileulterioare* Solicitarea finan(ării se face pe un singur cod !:NE h) sunt înfiin(ate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonan(ei de urgen(ă nr*+-.+/, respectiv după data de 3 ianuarie .+/E i # nu au datorii la 1ugetul general consolidat şi la 1ugetele locale, at7t pentru sediul social, c7tşi pentru toate punctele de lucru, la data semnării contractului de finan(are, denumit încontinuare acord de finan(areE Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligi1ili pentru aaccesa Programul*  j # nu au depăşit plafonul de minimis de .*, :uro pe durata a trei e@erciţii financiareconsecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de 9egulamentul ): nr*+4/-.+3 al !omisiei din +; decem1rie .+3 privind aplicarea articolelor +/ şi +; din%ratatul privind funcţionarea )niunii :uropene ajutoarelor de minimis şi +* :uro pedurata a trei e@erciţii financiare pentru 1eneficiarii care desfăşoară activităţi de transport demărfuri în contul terţilor sau contra cost* Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului deminimis sau de o1iectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la 1ugetul de stat sau din fonduri comunitare*&n cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate înconformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate lalitera j#, întreprinderea solicitantă nu poate 1eneficia de prevederile schemei, nici chiar pentruacea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane* &n cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci c7nd se sta1ileşte dacă un nou ajutor deminimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul.  relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează* jutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sauachiziţie răm7n legal acordate*&n cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate,ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a 1eneficiat deacestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizateajutoarele de minimis* &n cazul în care o astfel de alocare nu este posi1ilă, ajutoarele deminimis se alocă proporţional pe 1aza valorii conta1ile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte* jutorul de minimis acordat prin prezentamăsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu 9egulamentul ):# nr* 35-.+. 1  al !omisiei, în limita plafonului sta1ilit în regulamentul respectiv*jutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitatecu alte regulamente de minimis în limita plafonului de .* euro +* :uro pentruîntreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost#echivalent în lei*Pentru fuziunile şi-sau a achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art* +. din 2egea concurenţei nr* .+-+??5 repu1licată, cumodificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate !onsiliului !oncurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posi1ilă doar dupăo1ţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă* spectul poate viza şi tranzacţiile de divizare menţionate mai sus, în cazul în careactivele şi-sau întreprinderea cu funcţionare deplină rezultate, depăşesc pragurile valorice prevăzute de 2egea concurenţei*jutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşicosturi eligi1ile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare princapital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea ma@imă relevantă aajutorului sta1ilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o deciziede e@ceptare pe categorii adoptată de !omisie* jutoarele de minimis care nu se acordă pentrusau nu sunt legate de costuri eligi1ile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordateîn temeiul unui regulament de e@ceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de !omisie* ) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, e@ecutare silită, închidereoperaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţiiE l # nu au fost su1iectul unei decizii emise de către !omisia :uropeană - $%'MM!- alt furnizor de ajutor de stat-!onsiliul !oncuren(ei de recuperare a unui ajutor de stat-de minimis sau, încazul în care au făcut o1iectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja e@ecutată 0i crean(aintegral recuperată, cu penalită(i aferenteE m # este înfiin(ată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de ac(ionar sauasociat întrFo altă întreprindere mică sau mijlocie care desfă0oară sau a desfă0urat aceea0iactivitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anulînscrierii p7nă la deschiderea sesiunii de înscriere* !n sensul rogramului# activitateautori$at% desf%&urat% înseamn% cod '* autori$at. n)  să creeze cel pu(in un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată 0i sămen(ină locul de muncă ocupat cel pu(in . ani după finalizarea implementării proiectuluiE &ncazul în care în perioada men(ionată locul-locurile de muncă create în cadrul schemei sevacantează din diverse cauze, sau se suspendă, 1eneficiarul are un termen de ma@im 3 de zilesă ocupe locul-locurile de muncă vacante, păstr7nd numărul 0i tipul acestora pentru care a primit punctaj în planul de afaceri* 2a tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada deraportare între 0omer, a1solvent după anul .+. sau persoană defavorizată definită conformlegisla(iei* 1  9:8)2M:N%)2 ):# N9* 35-.+. 2 !$M'S':' din .= aprilie .+. privind aplicarea articolelor +/ şi +;din %ratatul privind funcţionarea )niunii :uropene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general art . alin . – BGaloarea totală a ajutoarelor de minimis acordate uneiîntreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte =  :)9 pentru o perioadă de treiani fiscaliC#* 3  (2)  Nu 1eneficiază de prevederile Programului societă(ile cu activitate deD   producţie sau comercializare de armament, muniţii, e@plozi1ili, tutun, alcool, su1stanţeaflate su1 control naţional, plante, su1stanţe şi preparate stupefiante şi psihotropeE   producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit 2egiinr* ../-.+= privind !odul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi deleasing, activităţi de investigare şi protectie, precum şiDa#activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de 9egulamentul !onsiliului !:# nr* +4-. 2 DF3+ F PescuitulF3. F cvacultura 1#activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în ane@a   + la %ratatul de instituire a !omunităţii :uropene, cu e@cepţia produselor o1ţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în 9egulamentul !:# nr* +4-. Ec# activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în ane@a + la %ratatulde instituire a !omunităţii :uropene, în următoarele cazuriDi*c7nd valoarea ajutorului este sta1ilit pe 1aza preţului sau a cantităţii produselor de acesttip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economicirespectiviEii*c7nd ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari fermieri#EPrin Hprelucrarea produselor agricoleC se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produsagricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu e@cepţia activităţilor desfăşurate în e@ploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origineanimală sau vegetală pentru prima v7nzare* Prin Hcomercializarea produselor agricoleC seînţelege deţinerea sau e@punerea unui produs agricol în vederea v7nzării, a punerii în v7nzare, alivrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu e@cepţia primei v7nzări de către un producător primar către rev7nzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă v7nzareE o v7nzare efectuată de către un producător primar cătreconsumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuridistincte, rezervate acestei activităţi*d#activităţi legate de e@port şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile e@portate, deînfiintarea şi funcţionarea unei reţele de distri1uţie sau pentru alte cheltuieli curente legate deactivitatea de e@portEe#ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produseleimportateEf#ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul car1onifer, aşa cum estedefinit în 9egulamentul !: nr* +*4/-.. privind ajutorul de stat pentru industria căr1unelui !:N 9ev*.# F=+ F :@tracţia căr1unelui superior F=. F :@tracţia căr1unelui inferior F5+ F :@tracţia petrolului 1rutF5. F :@tracţia gazelor naturaleF/.+ F :@tracţia minereurilor de uraniu şi toriuF;?. – :@tracţia tur1eiF?+ F ctivităţi de servicii ane@e e@tracţiei petrolului 1rut şi gazelor naturaleF?? – ctivităţi de servicii ane@e pentru e@tracţia mineralelor g#ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca o1iect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă încontul terţilor sau contra cost* &n cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea at7t întrFunul din sectoarele e@ceptate cele menţionate mai sus#, c7t şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate 2  9egulamentul !:# nr* +4-. al !onsiliului din +/ dec +??? privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură 4
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks