ค ม อการใช SCCC websales - PDF

Description
ค ม อการใช SCCC websales ปร บปร งเอกสารเม อว นท 3 มกราคม 2557 สารบ ญ 1/3 การเข าส ระบบ websales 5 การใส รห สผ านเข าส ระบบ 6-8 อธ บายส ทธ การเข าใช งานของรห สผ ม อ าราจท ารายการ 9 การใส รห สผ านผ ม อ านาจท

Please download to get full document.

View again

of 84
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fashion

Publish on:

Views: 12 | Pages: 84

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช SCCC websales ปร บปร งเอกสารเม อว นท 3 มกราคม 2557 สารบ ญ 1/3 การเข าส ระบบ websales 5 การใส รห สผ านเข าส ระบบ 6-8 อธ บายส ทธ การเข าใช งานของรห สผ ม อ าราจท ารายการ 9 การใส รห สผ านผ ม อ านาจท ารายการ 10 ค าอธ บายเมน หล ก 11 การท ารายการส งส นค า สร ปรายการส งส นค า การส งพ มพ ใบสร ปการส งส นค า 17 การท ารายการยกเล กใบส งซ อ สร ปรายการยกเล กใบส งซ อ 24 การท ารายการยกเล กใบส งซ อ (ข อม ลเพ มเต ม) การเข าใช งานเมน ข อม ล / สถานะการส งส นค า สถานะการส งส นค า หน า 2 สารบ ญ 2/3 หน า รายงานใบส งซ อส นค า 32 รายงานการร บ/จ ดส งส นค า 33 รายงานใบก าก บภาษ การต ดตามสถานะการร บ/จ ดส งส นค า 36 รายงานใบลดหน บ ญช ข อม ลล กค า วงเง นเครด ต 43 รายการค างช าระ 44 หน งส อค าประก นธนาคาร 45 ใบแจ งรายการทางบ ญช 46 ใบสร ปการแจ งหน รายงานการช าระเง นโดยว ธ อ น 49 3 สารบ ญ 3/3 รายงานช าระเง นโดยการห กบ ญช 51 การช าระโดยการห กบ ญช ผ านทางอ นเตอร เนต การพ มพ ใบเสร จร บเง น ส าหร บการห กบ ญช ผ านทางอ นเตอร เนต การช าระเง นโดยว ธ อ น การยกเล กการช าระเง นโดยว ธ อ น การเปล ยนแปลงรห ส 71 การเปล ยนแปลงรห สผ านเข าส ระบบ การเปล ยนแปลงรห สผ ม อ านาจท ารายการ การดาวน โหลดรายงานในระบบ websales ลงส โปรแกรม Microsoft Excel 76 การต งค า Internet Explorer ก อนเร มใช งานดาวน โหลดรายงานจากระบบ websales การดาวน โหลดรายงานจากระบบ websales มาเป นไฟล Excel หน า 4 การเข าส ระบบ websales การเข าส ระบบ websales 1. ท าการเช อมต อคอมพ วเตอร ก บระบบอ นเตอร เนต 2. เล อก Icon Internet Explorer 3. พ มพ ลงในช อง address แล วกดป ม Enter 4. เล อก Icon websales 6 การเข าส ระบบ websales 5. เล อกภาษาท ต องการเข าใช งาน ไทย หร อ อ งกฤษ 7 การใส รห สผ านเข าส ระบบ 1. ช องรห สผ ใช ให ใส รห สล กค าของท าน เช น ช องรห สผ านให ใส รห สผ านเข าส ระบบท ท านได ร บมาจากผ แทนขาย เช น 3. กดป ม เข าส ระบบ websales# หากใส รห สผ านเข าส ระบบผ ด ต ดต อก น 3 คร ง ระบบจะท าการ ล อคท นท โปรดต ดต อ Call center 1732 เพ อด าเน นการปลดล อคต อไป 8 อธ บายส ทธ การเข าใช งานของรห สผ ม อ านาจท ารายการ รห สผ ม อ านาจท ารายการ สามารถเข าใช งานเมน หล กได ด งน รห ส เจ าของ เปล ยนรห สผ านเข าส ระบบ เปล ยนรห สผ ม อ านาจท ารายการ สร างใบส งซ อส นค า/ยกเล กใบส งซ อส นค า เมน ข อม ล/สถานะการส งส นค า บ ญช ข อม ลล กค า การช าระเง นโดยการห กผ านบ ญช (สร าง,อน ม ต,ยกเล ก) การช าระโดยขอส นเช อ การช าระเง นโดยว ธ อ น ยกเล กการช าระเง นโดยว ธ อ น รห ส เจ าหน าท จ ดซ อ สร างใบส งซ อส นค า/ยกเล กใบส งซ อส ค า เมน ข อม ล/สถานะการส งส นค า บ ญช ข อม ลล กค า การช าระเง นโดยว ธ อ น ยกเล กการช าระเง นโดยว ธ อ น รห ส เจ าหน าท บ ญช บ ญช ข อม ลล กค า การช าระเง นโดยการห กผ านบ ญช (สร างรายการรอขออน ม ต ) การช าระเง นโดยว ธ อ น ยกเล กการช าระเง นโดยว ธ อ น 9 การใส รห สผ านผ ม อ านาจท ารายการ ใส รห สผ ม อ านาจท ารายการ แล วกดเล อกเมน ด านล างท ต องการท ารายการ 10 ค าอธ บายเมน หล ก ใช เพ อท าการเปล ยนรห สผ ม อ านาจ ท ารายการ เพ อท าการส งส นค า/ยกเล กใบส งซ อ เพ อสร างใบขอร บส นค า (เฉพาะล กค าท ได ร บอน ม ต ) เพ อท าการตรวจสอบสถานะการส งซ อส นค า แสดงรายงานต างๆ เก ยวก บการส งซ อ เพ อท าการตรวจสอบสถานะทางบ ญช ของล กค า เพ อใช เพ อช าระใบส งซ อผ านระบบอ นเตอร เนต (เฉพาะล กค าท เข าร วมเท าน น) เพ อช าระเง นผ านธนาคารและช องทางอ นๆ เพ อยกเล กการท ารายการช าระเง นโดยว ธอ น เพ อเปล ยนรห สผ านเข าส ระบบ 11 การท ารายการส งส นค า การท ารายการส งส นค า ข นตอนการเข าหน าจอ การส งซ อส นค า หน าเมน หล ก ระบ รห สผ ม อ านาจท ารายการ เล อก เมน การส งส นค า 1. ใส รห สผ ม อ านาจท ารายการ 2. เล อก การส งส นค า/ ยกเล กใบส งซ อ 13 การท ารายการส งส นค า ต วอย าง ข นตอนการส งซ อส นค า ท วไป เง อนไขเง นสด ร บส นค า เอง 14 อธ บายการท ารายการส งส นค า 1/2 1. เล อกประเภทการส งซ อ สด หร อ เครด ต 2. เล อกประเภทการจ ดส ง ร บเอง หร อ จ ดส ง 3. เล อกจ ดท ร บ/ส ง ส นค า 4. เล อกเง อนไขพ เศษ (หากม ) 5. ใส ทะเบ ยนผ ร บส นค า (หากม ) สระบ ร / ส ราษฎ ธาน / หากส งป นมอร ต า ให เล อก DMT-มอร ต าร สระบ ร รวมค าขนลง หร อ รวมพาเลท 6. เล อกประเภทการช าระเง น ส าหร บการช าระเง นแบบเง นสด สามารถระบ ประเภท การช าระเง นได ท กประเภท ยกเว น การช าระเง นแบบ ต วแลกเง น หากเป นการซ อด วยเง อนไขเครด ต ไม ต องท าการเล อกประเภทการช าระเง น ให เว นว าง 7. ใส ข อความเพ มเต ม (หากม ) 8. เล อกส นค า ระบ จ านวนต น และเล อกว นท 15 อธ บายการท ารายการส งส นค า 2/2 9. กดป ม Update เพ อท าการค ดราคา 10. กดเลขรายการหน ารห สส นค าเพ อตรวจสอบโครงสร างราคาว าถ กต องหร อไม 11. หากราคาถ กต องให กดป มตกลงการส งซ อ 12. ย นย นการส งซ อส นค าอ กคร ง ** หากเป นการส งซ อแบบอ างราคาโครงการ ให ท าการเล อกเลขท โครงการก อน แล วกดป ม ค ดลอก เพ อให ระบบด งฐานข อม ลข นมาใช ในการส งซ อส นค าและให แก ไขจ านวนต นท ต องการส งก อนแล วจ ง ค อยมาเร มต นท ข อ 1 16 สร ปรายการส งส นค า ท านสามาถส งพ มพ ใบสร ป รายละเอ ยดการส งส นค าได โดยกดป ม พ มพ ใบส งซ อ 17 การท ารายการยกเล กใบส งซ อ การท ารายการยกเล กใบส งซ อ ข นตอนการเข าหน าจอ ท ารายการยกเล กใบส งส นค า หน าเมน หล ก ระบ รห สผ ม อ านาจท ารายการ เล อก เมน การส งส นค า เล อก เมน ยกเล กใบส งซ อ 1. ใส รห สผ ม อ านาจ ท ารายการ 2. เล อก การส งส นค า/ยกเล กใบส งซ อ 19 การท ารายการยกเล กใบส งซ อ 3. เล อก ยกเล กใบส งซ อ 20 การท ารายการยกเล กใบส งซ อ 4. ค นหาใบส งซ อท ต องการยกเล ก สามารถค นหาตามเง อนไขด งน ว นท เอกสารของใบส งซ อ หร อ เลขท ใบส งซ อ หร อ ประเภทการส งซ อ หร อ ประเภทการจ ดส ง เล อกสถานะการช าระเง น (ต องระบ ) หร อ รห สส นค า 5. กดป ม แสดงรายการ 21 การท ารายการยกเล กใบส งซ อ 6. กดป ม ยกเล กใบส งซ อ 7. เล อกใบส งซ อท ต องการยกเล ก 22 การท ารายการยกเล กใบส งซ อ 8. กดป ม ตกลง ** ตรวจสอบข อม ลเอกสารอ กคร งก อนกดตกลงเพ อยกเล กใบส งซ อ 23 การท ารายการยกเล กใบส งซ อ (สร ปรายการยกเล กใบส งซ อ) หมายเหต : ถ าใบส งซ อท ยกเล กม การออกใบเสร จร บเง นแล ว ทางบร ษ ทฯจะท าการ ออกใบลดหน ตามให ภายหล ง สามารถส งพ มพ ได โดย กดป มน 24 การท ารายการยกเล กใบส งซ อ (ข อม ลเพ มเต ม) สถานะใบส งซ อท ไม สามารถยกเล กผ านระบบ websales ได 1. ม จ ายป นออกไปบางส วนของใบส งซ อน นๆ (Partially) 2. ใบส งซ อใบน นๆก าล งม รถเข าร บป นในโรงงาน (LDT On Process) 3. ม การจ ดงานให ผ ขนส งเพ อเตร ยมการจ ดส งแล ว (LDT Allocated) 4. ใบส งซ อน นๆได ท าการจ ายป นออกไปจนหมดแล ว 25 การท ารายการยกเล กใบส งซ อ (ข อม ลเพ มเต ม) เม อม การจ ดงานให ผ ขนส งเพ อเตร ยมการจ ดส งแล ว (LDT Allocated) จะม pop-up แจ งเต อนด งภาพด านล าง 26 การเข าใช งานเมน ข อม ล/สถานะการส งส นค า การเข าใช งานเมน ข อม ล/สถานะการส งส นค า ข นตอนการเข าหน าจอ ข อม ล/สถานะ การส งส นค า หน าเมน หล ก ระบ รห สผ ม อ านาจท ารายการ เล อก เมน ข อม ล/สถานะการส งส นค า 1. ใส รห สผ ม อ านาจท า รายการ 2. เล อก ข อม ล/สถานะการส งส นค า 28 หน าจอแสดงเมน ข อม ลสถานะ/การส งส นค า ภายในเมน ข อม ลสถานะ/การส งซ อส นค า จะม รายงานท เก ยวข องการส งซ อส นค า ท จ ดท ามาเพ อให ล กค าสามารถ เร ยกด ข อม ลในห วข อต างๆ ตามต องการ เร ยกข อม ลเพ อด สถานะของแต ละใบส งซ อ เร ยกข อม ลเพ อด รายงานของใบส งซ อ เร ยกข อม ลเพ อด รายงานการร บ / จ ดส งส นค า เร ยกข อม ลเพ อด รายงานใบก าก บภาษ เร ยกข อม ลเพ อด รายงานการร บและจ ดส งโดยละเอ ยด เร ยกข อม ลเพ อด รายงานใบลดหน และรายละเอ ยด 29 รายงานสถานะการส งส นค า 1/2 ข นตอนการเข าหน าจอ สถานะการส งซ อส นค า หน าเมน หล ก ระบ รห สผ ม อ านาจท ารายการ เล อก ข อม ล / สถานะการส งส นค า เล อก สถานะการส งส นค า 1. ระบ เลขท ใบส งซ อ หร อ 2. ระบ ว นท เอกสารใบส งซ อ 3. หร อ ระบ รห สส นค า 4. กดป มแสดงรายการ กดป ม เพ อแสดง รายละเอ ยดของใบส งซ อ และเม อเข าไปแล ว สามารถส งพ มพ หน าจอ ได กดป ม เพ อแสดง ข นตอนเอกสาร 30 รายงานสถานะการส งส นค า 2/2 เม อกดป ม น จะแสดงรายละเอ ยดของใบส งซ อตามต วอย างร ปด านล าง สามารถส งพ มพ ได โดยกดป ม พ มพ ใบส งซ อ **ในหน าจอน จะแสดงรายละเอ ยดของใบส งซ อใบน นๆ หากล กค าไม ได ส งพ มพ ใบส งซ อเก บไว หล งจากท าการ ส งซ อเร ยบร อยแล ว ล กค าสามารถเข ามาในหน าจอน และส งพ มพ ใบส งซ อเพ อน าไปแสดงในการร บส นค าได ** 31 รายงานใบส งซ อส นค า ข นตอนการเข าหน าจอ รายงานใบส งซ อส นค า หน าเมน หล ก ระบ รห สผ ม อ านาจท ารายการ เล อก ข อม ล / สถานะการส งส นค า เล อกรายงานใบส งซ อส นค า 1. เล อกประเภทการส งซ อ 2. หากต องการระบ เลขท โครงการให เล อกจาก drop down list 3. ระบ เลขท ใบส งซ อท ต องการค นหา 4. สามารถระบ เง อนไขพ เศษในการค นหา เช คยอด ค างส ง หร อ ตรวจสอบรายการท ม การยกเล ก 5. ระบ ว นท ท ต องการค นหา 6. หากต องการระบ รห สส นค าสามารถเล อกได 7. กดป มแสดงรายการ **หากต องการหาท กเง อนไข ให ระบ เพ ยงว นท เท าน น แล ว กดแสดงรายการ** 32 รายงานการร บ/จ ดส งส นค า ข นตอนการเข าหน าจอ รายงานการร บ/จ ดส งส นค า หน าเมน หล ก ระบ รห สผ ม อ านาจท ารายการ เล อก ข อม ล/สถานะการส งส นค า เล อกรายงานการร บ/จ ดส งส นค า 1. ใส ว นท ใบส งซ อส นค า 2. หากต องการระบ รห สส นค า สามารถเล อกได 3. หร อหากต องการค นหาด วย เลขท ใบส งซ อ สามารถระบ ได 4. หากต องการระบ สถานะของ ใบขอร บ สามารถเล อกได 5. กดป มแสดงรายการ ค าอธ บายของสถานะใบขอร บส นค า ใบขอร บส นค า (Open LDT) หมายถ งเอกสารท รอรถเข าร บส นค าท โรงงาน ใบขนท รอการจ ดส ง (On Process) หมายถ งรถเข ากระบวนการร บส นค าภายในโรงงานแล วแต ย งไม
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks