Savciuc Ecaterina

Description
dsadasdas

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 8 | Pages: 16

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
  Ministerul   Educației   al   Republicii   MoldovaUnivesitatea   Tehnică   a   MoldoveiFacultatea   Cadastru   ,   Geodezie   și   Construcții   Catedra Evaluarea și Managementul al Imobilului Lucrarea   de an Tema   :   Evaluarea    bunului   imobil   locativ   situat   înor.   Fălești   , str.   G.Căruntu   34. A   elaborat   : studenta   grupei   EI   -   1115,Savciuc   EcaterinaCoordonatori   : conf.   univ.dr    .,   Albu Ion   lector superior, Bulat Irina Chi   ș   in   ă   u   2014  Scopul lucrării este estimarea valorii de pia ț ă a bunului imobil locativ din or. Făle ș ti str. G.Căruntu 34 Obiectivele propuse sunt:  descriereainstrumentuluide finan ț area imobilului-creditulipotecar,  studiereapie ț iiimobiluluilocativa raionului Făle ș ti,  descriereaobiectului supus evaluării ,  aplicareametodelorde stabilireaa uzurii,  aplicareametodelorde evaluarepentrudeterminareavaloriicaseiparticulare,  estimareavaloriifinale  reconcilierearezultatelor.  Clasificarea ipotecii  Creditele ipotecare oferite de   băncile comerciale din Republica   Moldova Car. Val.Valoarea minimă Valoarea maximă Valoareamedie Termenul creditării 1 an (Banca Socială )25 de ani (Unibank) Pînă la 20 de ani Valuta -- Lei, uramate de euro Suma creditului 30000 lei (Eximbank)80000 euro În dependență de mărimea gajului și venituri Partea finanțată de bancă 70% 100% dacă există gaj suplimentar 70% Tipul ratei dobînzii  primele 3 luni 7,5 anual, următoarele luni 10,5 anual (FinComBank)7,95%, pentruprimulan şi 10,95% anuale, începîndcu anuldoi.(Mobiasbanka) Dobîndă flotantă Mărimea ratei dobînzii 10% (Unibank)17% (Bancade economii)11% Condiții de eliberare a creditului salariu minim 1100 lei (Moldova Agroindbank)cota din venitul disponibil a clientului ce poate fi alocată pentru plata la credit este de până la 70%.(Mobiasbanka)Rezidental RepubliciiMoldova cu vîrstadala 21 de ani, iartermenulfinal să nu depășească vîrstade  pensionare, care dispunede sursede venitstabile.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks