SAP İNOVASYON FORUM İSTANBUL-S&OP SÜREÇLERİNE SAP IBP İLE DİJİTAL DÖNÜŞÜM-İMPROVA

Description
1. SAP İNOVASYON FORUM İSTANBUL DİJİTAL ÇAĞ Connected Innovation S&OP Süreçlerine SAP IBP ile Dijital Dönüşüm Konuşmacı Adı : Tolga BÜYÜKSARAÇ Firma…

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 2 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. SAP İNOVASYON FORUM İSTANBUL DİJİTAL ÇAĞ Connected Innovation S&OP Süreçlerine SAP IBP ile Dijital Dönüşüm Konuşmacı Adı : Tolga BÜYÜKSARAÇ Firma Adı : IMPROVA Danışmanlık
 • 2. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2 Gündem IBP Kavramı  S&OP’den IBP’ye geçiş  IBP’nin sağladığı faydalar  IBP odaklı planlama sürecinin temel taşları Şirketinizde IBP odaklı bir planlama sürecini nasıl kurabilirsiniz?  Sorulması gereken sorular  Başarılı bir IBP dönüşümü için nereden başlamalı?  Teknolojik değişiklikler SAP IBP on HANA Sonuçlar ve Referanslar
 • 3. IBP Kavramı S&OP’den IBP’ye geçiş
 • 4. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4 IBP Nedir? Neden yeni bir isim ?
 • 5. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5 IBP Nedir? Integrated Business Planning (IBP) is the business planning process that extends the principles of S&OP throughout the supply chain, product and customer portfolios, customer demand and strategic planning, to deliver one seamless management process Propelling the traditional sales & operations planning process from short-term demand and supply balancing to planning that actively includes finance and product development that aligns with strategic goals.
 • 6. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6 S&OP’den IBP’ye geçiş ‘‘ S&OP’nin ana işlevi talep ve tedariğin dengelenmesidir. Bununla birlikte S&OP finansal değerlendirme yapmak için de altyapı sunabilir ancak ‘finansal planlama’ iş süreci ile hiçbir zaman gerçek anlamda entegre olmaz ’’. S&OP • İleri düzeyde finansal entegrasyon • Stratejik seviyedeki planlama aktivitelerinin sürece dahil edilmesi • Gelişmiş benzetim ve modelleme teknikleri • Detay ve üst seviye planlamalar arasında iletişim • Gelişmiş karar-verme altyapısı • Yönetim kadrosu içinde artan güven IBP
 • 7. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7 IBP’nin sağladığı faydalar
 • 8. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8 IBP odaklı planlama sürecinin temel adımları
 • 9. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 9 IBP odaklı planlama sürecinin temel adımları cc c c c c c c c c c
 • 10. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10 IBP odaklı planlama sürecinin temel adımları c c c c
 • 11. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11 IBP odaklı planlama sürecinin temel adımları c c
 • 12. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12 IBP odaklı planlama sürecinin temel adımları c c
 • 13. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 13 IBP odaklı planlama sürecinin temel adımları
 • 14. Şirketinizde IBP odaklı bir planlama sürecini nasıl kurabilirsiniz? Başarılı bir IBP dönüşümü için gereklilikler
 • 15. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15 Sorulması gereken sorular… • Günü kurtarma • Kişisel becerilere güvenme Bir Sistem kurma • Yatırım yapacağımız ana hedef nedir? • Hedef ulaşmak için hangi alternatif yollar mevcut? • Hangi yol en iyisi?
 • 16. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 16 Sorulması gereken sorular… • IBP süreci şirketimiz için uygun mu? • Şiketimiz IBP sürecini uygulamak için ne kadar hazır ? • Nereden başlamalıyız ? • Danışmanlık almalı mıyız? • Planlama süreç adımlarını IBP kavramına göre yeninden kurgulamanın maliyeti nedir ? • Bu iş ne kadar sürer ?
 • 17. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 17 Nereden başlamalı? • Vizyonunuzu belirleyin • Üst Yönetimin mutlak desteğini alın (kendinize ve sürece inanmalarını sağlayın) • Yol haritanızı çıkartın • Mevcut insan kaynağınızın becerilerini kullanmayı deneyin • İnsan kaynağınızı eğitin • Kendi firmanıza özel bir süreç geçişi uygulayın • Bir IBP lideri çalıştırın (bir yöneticiden ziyade, liderlik eden biri) • Süreci kurun, kuralların koyun, KPI’larınızı belirleyin.
 • 18. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 18 Teknolojik değişiklikler Geleneksel Yöntemler Veri Çöplüğü oluşturmakta
 • 19. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 19 Teknolojik değişiklikler • Büyük Veri «BIG DATA» ile çalışmak • Eş zamanlı veri kullanımı • Hızlı analiz ve yüksek performans gereksinimi • Organizasyonel roller ve yetkilendirmeler • Mobilite ve İşbirlikçi bir yapı ihtiyacı • Optimizasyon Motor’ları • Analitik Raporlama Araçları
 • 20. SAP IBP on HANA
 • 21. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 21 SAP Entegre İş Planlama yaklaşımı
 • 22. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 22 SAP IBP Genel Kapsam Demand Inventory Supply Response Sales & Operations Planning Supply Chain Control Tower SAP HANA Platform Supply Chain Monitoring Integrated Business Planning (IBP)
 • 23. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 23 SAP IBP S&OP Deliver a cross departmental sales and operations plan balancing the impact on inventory, service levels and profitability • Create the optimal business plan to drive revenue growth and increase market share • Effectively balance demand and supply and attain financial targets • Increase speed and agility of planning and drive most profitable responses • Improve forecast accuracy and on-time delivery
 • 24. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 24 SAP IBP Demand Gain full demand transparency for short-, mid- and long-term forecasting by leveraging demand sensing and statistical forecasting methods • Develop more accurate mid-term statistical forecasts • React faster to short term demand changes with pattern recognition based algorithms • Drive more accurate deployment of product based on short term demand • Collaborate to ensure the most accurate forecast
 • 25. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 25 SAP IBP Inventory Optimize multi-stage inventory targets to most efficiently meet or exceed customer service levels, fully considering uncertainties like forecast error and supply uncertainty • Improve customer service levels • Maximize the efficiency of inventory and working capital • Improve planner productivity, standardize planning processes • Standardize the inventory target-setting process at each tier within the supply chain to feed operational plans • Reduce production and distribution costs
 • 26. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 26 SAP IBP Supply & Response Generate a mid to long term supply simulation based on forecasts, bucketed sales orders, and inventory or safety stock targets • Creation of either constrained or unconstrained production, distribution, and procurement plan, using heuristics or optimization algorithms. Can be passed as constrained demand for further supply processing in another system. • Development of rough cut capacity plan in a times series bucketed supply plan • Multi level sourcing determination for both distribution and Bills of Material • Simulation capabilities for scenario planning
 • 27. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 27 SAP IBP Control Tower Enable supply chain professionals to navigate, analyze and profitably manage the end-to-end supply chain in real-time • Increase end-to-end visibility • Increase on-time delivery performance to customer • Decrease overall inventory levels while reducing risk • Increase supply chain agility and reduce supply chain cost
 • 28. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 28 SAP IBP Control Tower KPI dashboard Global visibility Task and Case managementAlerting to Action
 • 29. © 2016 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Teşekkürler
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks