SAP İNOVASYON FORUM İSTANBUL - DİJİTAL ÇAĞDA İNSAN KAYNAKLARI -SAP

Description
1. Dijital Çağda İnsan Kaynakları Hande Genç SAP Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Global Liderlik Gelişim Programı Yürütme Komitesi Üyesi 2. © 2015 SAP…

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 3 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Dijital Çağda İnsan Kaynakları Hande Genç SAP Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Global Liderlik Gelişim Programı Yürütme Komitesi Üyesi
 • 2. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2Internal İş Dünyasının Yeni Yüzü Değişen Dünya… • Y kuşağı • Dönemsel çalışanlar • Global işgücü temini • İşgücü beklentileri • Çalışma modelleri • Kıdemi artan çalışanlar En çok tartıştığımız konular… • Çalışan bağlılığı • Liderlik • Yeteneğe ulaşma ve işe alım • Dijitalleşme, analitikler, teknoloji • Kişiselleştirme • Maliyetlerin düşürülmesi
 • 3. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 3Internal İnsan Kaynakları Değişim Yolculuğumuz Ne yaptık? Analiz Planlama İletişim Hayata geçirme Geribildirim İyileştirme Nasıl Yaptık? Birlikte Yaratma Tasarım Odaklı Düşünme Sponsorluk İnsana dokunuş İK Danışmanlık Modeli İK İş Ortağı Entegre İK Dijital İK Çeşitlilik ve Y Kuşağı Liderlik Çalışan Deneyimleri Çalışan Değer Önermesi İşveren Markası Çalışanlarımız
 • 4. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4Internal Çalışan Bağlılığına Giden Yol Farkındalık Katma Değer Sosyalleşme Gelişme Performans Hedefleri Organizasyon Şeması İşe Alım Performans Değerlendirme Ödüllendirme & Takdir Koçluk, Mentorluk Kariyer Yönetimi Öğrenme Yedekleme Gelişim Hedefleri İK Teknolojisinin Rolü Source: SHRM Human Capital Benchmarking Study
 • 5. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5Internal İnsan Kaynakları Uygulamaları Aktivite Girişleri Klasik öğrenme metodları Organizasyon Şeması BUGÜN Aday Puanlama Performans Değerlendirme Onaylar GEÇMİŞ Tek tuşla onayMobile Analitik Hız İK Süreç Kullanıcıları Çalışanlarımızın %99’u + Bağlılık- Bağlılık Hemen1 hafta sonra 1 saat sonra1 gün sonra 1 dakika sonra İzin Talebi Sosyal Entegre Geribildirim Paylaşılan Hedefler Ödüllendirme
 • 6. Yeni Teknoloji => Yeni Çalışma ve Düşünme Şekilleri 6
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks