SAP İNOVASYON FORUM 2015 - METRIC'TEN HATASIZ, ORJİNAL FULL+FULL - METRIC

Description
1. METRIC’TEN HATASIZ, ORJİNAL FULL+FULL Abdullah Çekin, Managing Consultant 2. © 2014 Metric. 2 Amaç  Tek bir veri modeli dizaynı ve veri ambarı uygulaması…

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 2 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. METRIC’TEN HATASIZ, ORJİNAL FULL+FULL Abdullah Çekin, Managing Consultant
 • 2. © 2014 Metric. 2 Amaç  Tek bir veri modeli dizaynı ve veri ambarı uygulaması  Standart ve Ad-Hoc Raporlama için tek bir universe  Uçtan Uca Kredi Yönetim hayat döngüsü raporlama  Yüksek Değerli Rapolar ve Dashboard
 • 3. © 2014 Metric. 3 Proje Ekibi Alanında uzman kişiler Yüksek uyum
 • 4. © 2014 Metric. 4 Analiz  Departman Çalıştayları  Üst Yönetim  Operasyon  Risk  Tahsilat  Hukuk  Hazine  Satış  Tahsis  İK  Kaynak sistem Analizleri
 • 5. © 2014 Metric. 5 Gerçekleştirme Veri Modeli ETL Aktarımları Tek Universe
 • 6. © 2014 Metric. 6 Gerçekleştirme  Uçtan uca Kurumsal Veriambarı ve Kredi yaşam döngüsü  Historical data ve SCD  Yüksek değerli raporlar ve Dashboardlar  Report Bursting
 • 7. © 2014 Metric. 7 Üst Yönetim Raporlama Tablet Telefon
 • 8. © 2014 Metric. 8 Sorular ve Cevaplar Sorularınız ?
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks