Sange de Cerneala - Cornelia Funke

Description
Fantezie

Please download to get full document.

View again

of 642
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 642

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  C ornelia   F unke   Sânge de cerneală  Cornelia Muria Funko s-a născut în 1958, în Germania, şi osloo cunoscută scriitoare de literatură pentru copii. întreaga sa carieră s-a învârtit în jurul lumii acestora din urmă: a f&cut mai întâi studii pedagogice la Universitatea din Hamburg, a lucrat apoi cu copii din medii defavorizate şi ca ilustrator de carte, moment în care şi-a dat seama că ar prefera să scrie ea însăşi poveşti. Prima carte a scris-o la 35 de ani şi până acum a strâns câteva zeci, traduse în peste 30 de limbi. Din 2005, locuieşte cu familia în Los Angeles. Sânge de cerneală  este a doua parte a trilogiei Lumea de   cerneală , cel mai de succes roman al autoarei, care-a câştigat multe premii în ţara ei natală şi în străinătate, fiind publicat în milioane de exemplare. Prima parte a fost ecranizată cu succes în 2009.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks