Самостійна робота студентів над курсом фізики - PDF

Description
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Івана Пулюя Кафедра фізики Самостійна робота студентів над курсом фізики Методичні рекомендації Тернопіль 011 САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ НАД КУРСОМ

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Leadership & Management

Publish on:

Views: 20 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Івана Пулюя Кафедра фізики Самостійна робота студентів над курсом фізики Методичні рекомендації Тернопіль 011 САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ НАД КУРСОМ ФІЗИКИ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ / ПУНДИК А.В., УКЛАДАЧ. ТЕРНОПІЛЬ: ТНТУ, С. Посібник містить інформацію про структуру курсу фізики, що читається за навчальними планами підготовки бакалаврів, а також методичні рекомендації по організації аудиторних занять (лекційних, практичних, лабораторних) та самостійної роботи студентів в позааудиторний час над виконанням навчальної програми Рецензент доцент Юрій Скоренький Рекомендовано до друку кафедрою фізики ТНТУ, протокол 4 від 9 листопада 010 р. Схвалено методичною комісією факультету комп ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, протокол 4 від 3 листопада 010 р. 3 ЗМІСТ 1. Мета та задачі курсу фізики Структура курсу Лекційні заняття Лабораторні заняття Практичні заняття Семестровий контроль знань та навичок студентів... 17 Самостійна робота студентів над курсом фізики: методичні рекомендації 4 1. Мета та задачі курсу фізики - Вивчення основних фізичних явищ; оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної і сучасної фізики, а також методами фізичних досліджень. - Формування наукового світогляду та сучасного фізичного мислення. - Оволодіння засобами та методами розв язування конкретних задач з різних областей фізики. - Ознайомлення з сучасною науковою апаратурою, формування навиків проведення фізичного експерименту, уміння виділити конкретний фізичний зміст в прикладних задачах майбутньої спеціальності.. Структура курсу Структура курсу фізики передбачає три види аудиторних занять за розкладом лекційні заняття для викладу теоретичного матеріалу, практичні заняття по розв язуванню задач, лабораторні заняття для виконання експерименту, а також самостійну роботу студента в позааудиторний час. В структурі курсу передбачені також консультації викладачів протягом семестру за графіком. Нижче подана схема розподілу програмного матеріалу за розділами курсу (так-званими модулями) та орієнтовний розподіл навчального навантаження в годинах..1. Погодинний розподіл тем (приклад напрямку підготовки комп ютерні науки ) Умовні позначення: М1, М модуль 1, модуль (*) РЗ розв язування задач ЛР лабораторна робота СР самостійна робота Семестр 1 (16 тижнів): [Лекцій 3 год., РЗ 16 год., ЛР 1 год., Тестування 4 год., СР 70 год.; кількість кредитів 4] (**) М1 Фізичні основи механіки Змістовні модулі Кількість годин Лекції РЗ ЛР Тестування СР ЗМ1 Кінематика та динаміка матеріальної точки ЗМ Робота та енергія. Сили в механіці 4 7 ЗМ3 Обертовий рух твердого тіла 4 7 ЗМ4 Рух в НСВ. Елементи СТВ 7 Всього (год.): (*) Модуль частина навчальної дисципліни, яка складається з кількох споріднених змістовних модулів (споріднених навчальних тем) (**) Кредит одиниця обліку навчального навантаження, рівна 54 академічним годинам Самостійна робота студентів над курсом фізики: методичні рекомендації 5 М Механічні коливання і хвилі. Молекулярна фізика і термодинаміка Змістовні модулі Кількість годин Лекції РЗ ЛР Тестування СР ЗМ1 Механічні коливання та хвилі 6 10 ЗМ МКТ ідеального газу 4 7 ЗМ3 Закони термодинаміки 4 7 ЗМ4 Конденсований стан речовини 7 Всього (год.): Орієнтовні терміни тестування 8-10 тиждень та тиждень семестру. Підсумкова форма контролю екзамен. Семестр (18 тижнів): [Лекцій 18 год., РЗ 18 год., ЛР 14 год., Тестування 4 год., СР 58 год.; кількість кредитів 3] М3 Електростатика. Постійний струм Змістовні модулі Кількість годин Лекції РЗ ЛР Тестування СР ЗМ1 Електричне поле у вакуумі та в речовині ЗМ Закони постійного струму 4 8 ЗМ3 Магнітне поле струму. Намагнічення речовини Всього (год.): М4 Електромагнетизм Змістовні модулі Кількість годин Лекції РЗ ЛР Тестування СР ЗМ1 Явище електромагнетної індукції 3 8 ЗМ Рівняння Максвелла 8 ЗМ3 Електромагнетні коливання і хвилі. Закони змінного струму Всього (год.): Орієнтовні терміни тестування 9-11 тиждень та тиждень семестру. Підсумкова форма контролю залік. Семестр 3 (16 тижнів): [Лекцій 3 год., РЗ 16 год., ЛР 4 год., Тестування 8 год., СР 70 год.; кількість кредитів 4] М5 Оптика Змістовні модулі Кількість годин Лекції РЗ ЛР Тестування СР ЗМ1 Елементи геометричної оптики та фотометрії 4 7 ЗМ Хвильова оптика ЗМ3 Квантова оптика Всього (год.): Самостійна робота студентів над курсом фізики: методичні рекомендації 6 М6 Фізика атома та атомного ядра Змістовні модулі Кількість годин Лекції РЗ ЛР Тестування СР ЗМ1 Елементи квантової механіки атомів та молекул ЗМ Елементи квантової фізики твердих тіл ЗМ3 Елементи фізики атомного ядра 4 7 ЗМ4 Сучасна фізична картина світу 4 7 Всього (год.): Орієнтовні терміни тестування 8-10 тиждень та тиждень семестру. Підсумкова форма контролю екзамен... Рекомендована навчальна література 1. А.А.Детлаф, Б.М.Яворский. Курс физики.- М.: ВШ, Б.М.Яворський. Курс фізики. Ч.1,, 3.- К.: ВШ, 197; Б.М.Яворський. Довідник з фізики. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук. Загальний курс фізики. Т.1,, 3.- К.: Техніка, Д.Джанколи. Физика. Т.1,.- М.: Мир, Курс фізики / За ред. І.Є.Лопатинського.- Львів: Бескід-Біт, Г.Ф.Бушок, Є.Ф.Венгер. Курс фізики. Кн. 1,. Київ: Либідь, Л.Д.Дідух. Основи механіки. Тернопіль: Підручники і посібники, Загальний курс фізики. Збірник задач / За ред. І.П.Гаркуші.- К.: Техніка, А.Г.Чертов, А.А.Воробьев. Задачник по физике.- М.: ВШ, В.С.Волькенштейн. Сборник задач по общему курсу физики.- М.: Наука, Загальна фізика: Лабораторний практикум / За ред. І.Т.Горбачука.- К.: ВШ, Фізичний практикум. Ч.1, / За ред. В.П.Дущенка.- К.: ВШ, Механіка та молекулярна фізика: Лабораторний практикум. Тернопіль: ТДТУ, Електрика і магнетизм: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу фізики. Тернопіль: ТДТУ, Оптика і будова речовини: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу фізики. Тернопіль: ТДТУ, 007. В наведеному переліку основної навчальної літератури на позиціях 1-7 перераховані кращі теоретичні курси, позиції 8-10 позначають збірники задач, позиції 11, 1 позначають типові практикуми, а позиції позначають методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, поставлених кафедрою фізики ТНТУ. Вся ця література доступна студентам в бібліотеці університету. В бібліотеці студент може також знайти іншу корисну літературу, присвячену змісту курсу фізики. 3. Лекційні заняття 3.1. Програмні питання (контрольні питання для самоперевірки) Частина 1: Механіка і молекулярна фізика 1. Поняття матеріальної точки. Кінематичні характеристики руху: траєкторія, шлях, переміщення, швидкість, прискорення.. Кінематичні рівняння для рівноприскореного руху. Самостійна робота студентів над курсом фізики: методичні рекомендації 7 3. Сила та маса. Закони динаміки (три закони Ньютона). 4. Кількість руху. Закон збереження кількості руху (імпульсу). 5. Закон всесвітнього тяжіння Ньютона. Прискорення вільного падіння. 6. Види деформацій. Закон Гука для пружних деформацій. Пружні модулі. 7. Сили тертя. 8. Робота сили. Потужність. 9. Кінетична енергія рухомого тіла. Зв язок роботи з кінетичною енергією. 10. Потенціальна енергія тіла в полі дії сил. Зв язок роботи з потенціальною енергією. 11. Закон збереження механічної енергії. 1. Зв язок сили з потенціальною енергією. Консервативні та дисипативні сили. 13. Момент сили і момент інерції. Основний закон динаміки для обертового руху тіла відносно фіксованої осі. 14. Момент імпульсу. Закон збереження момента імпульсу. 15. Робота та кінетична енергія при обертовому русі. 16. Гіроскопічний ефект та його прояви в техніці. 17. Рух в неінерціальних системах відліку. Сили інерції. 18. Постулати Ейнштейна. Поняття про спеціальну теорію відносності (СТВ). Релятивістський закон додавання швидкостей. Формула Ейнштейна для енергії. 19. Пружинний маятник. Гармонічні коливання. Зв язок гармонічних коливань з рівномірним обертальним рухом. Амплітуда, період, частота, фаза. 0. Енергія гармонічних коливань. 1. Математичний та фізичний маятники. Формули для періоду.. Додавання коливань. Биття. 3. Згасання коливань. Логарифмічний декремент згасання. 4. Вимушені коливання. Явище резонансу. 5. Хвилі в пружному середовищі. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвилі. 6. Принцип Гюйгенса. Дифракція хвиль. 7. Рівняння біжучої хвилі. 8. Енергія хвилі. Інтенсивність. 9. Інтерференція хвиль. Стоячі хвилі. 30. Звук і його сприйняття людиною. 31. Агрегатні стани речовини. Параметри стану. Дослідне рівняння стану ідеального газу (рівняння Менделєєва-Клапейрона). 3. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) ідеального газу. Фізичний зміст тиску і температури. 33. Внутрішня енергія. МКТ теплоємності ідеального газу. 34. Розподіл молекул за швидкостями (розподіл Максвелла). 35. Явища переносу в газах. Середня довжина вільного пробігу молекул. 36. Поняття термодинамічної системи. Кількість теплоти. Перший принцип термодинаміки. 37. Робота розширення газу в ізопроцесах. Адіабатний процес. 38. Колові процеси. Схема роботи теплової машини. Другий принцип термодинаміки. 39. Цикл Карно. К.к.д. машини Карно. 40. Відхилення від законів ідеального газу. Рівняння Ван-дер-Ваальса. 41. Дослідні ізотерми реального газу. Критична точка. 4. Внутрішня енергія реального газу. Ефект Джоуля-Томсона. 43. Реальні рідини. Плинність і в язкість. Поверхневий натяг рідини. 44. Тверді тіла. Теплоємність кристалів. Діаграма напружень. 45. Поняття фази речовини. Фазова рівновага і фазові переходи. Рівняння Клапейрона- Клаузіуса. Найпростіша фазова діаграма. Самостійна робота студентів над курсом фізики: методичні рекомендації 8 Частина : Електрика і магнетизм 1. Електризація тіл. Поняття електричного заряду. Атомарність електричного заряду. Закон Кулона.. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії. Поле точкового заряду. Принцип суперпозиції для поля. 3. Теорема Гаусса для напруженості поля. Поле зарядженої площини. 4. Робота переміщення заряду в електричному полі. Потенціал поля. 5. Зв язок напруженості з потенціалом поля. Еквіпотенціальні лінії. Поле диполя. 6. Механізми поляризації діелектриків в електричному полі. Вектор поляризації. Діелектрична проникність. Вектор індукції поля (вектор електричного зміщення). 7. Сегнетоелектрики. Поняття про області спонтанної поляризації (домени). 8. Провідники в електричному полі. Електроємність провідника. Електричні екрани. 9. Конденсатори. Ємність площинного конденсатора. Способи з єднання конденсаторів в батареї. 10. Енергія зарядженого конденсатора. Об ємна густина енергії електричного поля. 11. Умови існування та характеристики електричного струму. Вектор густини струму. 1. Класична теорія електропровідності металів. Закони Ома і Джоуля-Лєнца в диференціальній формі. Залежність опору провідників від температури. 13. Перехід до інтегральної форми закону Ома. Правила Кірхгофа для розгалуженого кола. 14. Потужність електричного струму. К.к.д. джерела струму. 15. Провідність електролітів. Електроліз. 16. Струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Вольт-амперна характеристика (ВАХ) діодної лампи. 17. Струм у газах. ВАХ газового розряду. 18. Контактна різниця потенціалів. Термо-е.р.с. 19. Магнетна взаємодія струмів. Вектор індукції магнетного поля. Закон Ампера. 0.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks