Samengevatte beschrijving van het gebed van de Profeet ﷺ.pdf

Description
gebed

Please download to get full document.

View again

of 84
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 84

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    “ Samengevatte beschrijving van het gebed van de Profeet ”    Auteur: De grootgeleerde imaam Sheikh Mohammad Naasir ud-Dien Al-Albaani - moge Allaah hem genadig zijn -  Tekstboek ten behoeve van de conferentie te Amsterdam met: de weledele geleerde, sheikh  prof. dr. Sulaymaan bin Saliem Allaah Ar-Ruhaili - moge Allaah hem zegenen en behouden -  Vertaald door: Mohamed Bendaoud   تلا  مإللا ا   خشلا ثا  هر  هسيللا ماد ي  قعس لا علا ةروا ء  ضفحلا  س  نس ركا خشلا  هظح  جيللا غا إ  بط  / رواد     1  Voorwoord را   حرا       In de Naam van Allaah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle            ُ   ر        فُ   تسُ   تسُ   ت      ا   نإ   د      ت                         .  ن    ه      إ   إ   ت     ت   ًم   ن          ر   .  Voorwaar, alle lof komt toe aan Allaah. Hem loven wij, en Hem vragen wij om hulp en vergeving. En wij zoeken onze toevlucht bij Allaah tegen de slechtheden van onze zielen, en tegen onze zondige daden. Wie door Allaah  wordt geleid, kan door niemand tot dwaling worden gebracht. En wie Hij laat dwalen, kan door niemand worden geleid. En ik getuig dat er geen ware god is behalve Allaah alleen, zonder deelgenoot. En ik getuig dat Mohammad Zijn dienaar en boodschapper is.          أ     ا   و    و  : س         س     ن  و     أ     ر       ا   ق  :   سخا  ) ار   ُ     سا   إ   سا     ا       إ         رق . س            ًاا     ز       ُ      تل   ن       قا   ن     س  ن     ف        ه          قق    إ   ت  د    ا   ل  ا         دا            ا   اخإ            ًخ      ن     ُت    ا   ئ   .  Vervolgens dit : Meerdere broeders en vrienden hebben mij voorgesteld om mijn boek: “ Een beschrijving van het gebed van de Profeet   van begin tot eind alsof je het ziet” samen te vatten, en de betekenissen ervan toegankelijk te maken voor het algemene publiek. Aangezien ik dit een gezegend voorstel  vond, en het overeenkwam met wat al sinds lange tijd in mijn binnenste omging, was dit een aanmoediging voor mij om er een beetje aan te besteden van mijn drukbezette tijd met wetenschappelijke projecten. Daarom heb ik het initiatief genomen om dit naar mijn capaciteit en draagkracht te verwezenlijken. Ik vraag Allaah   om het zuiver voor Zijn Aangezicht te laten zijn, en om mijn moslimbroeders er baat bij te laten hebben.      2         سا      ر    ف   ت   س    ا   ،   ت     )  ا     ئاا   ئاا   ه      ت  د    ا   ظ  ا      ر    وخ       ت   ت         ف  ا       ا   ا         د  ا . Ik heb er een aantal profijten aan toegevoegd die niet aanwezig zijn in het oorspronkelijke boek, die ik later heb opgemerkt en waarvan ik het de moeite waard vond om ze te noemen in de samenvatting. Bovendien heb ik speciale aandacht geschonken aan het uitleggen van bepaalde woorden die  voorkomen in sommige overleveringen of gedenkingen.    سا   ئ   س    ت  د                ُ        رخ      ئ        ت        س      . Ik heb het boek opgedeeld in hoofdstukken, met daaronder verhelderende titels. Daaronder heb ik de onderwerpen van het boek opgesomd, in een opeenvolgende nummering.         ن      ت           ا                       ُ   ت   رواذب   ا      لقا   س         ا        ا   قسا      كاف    .  Van elk onderwerp heb ik de regelgeving aangeven: of het een pilaar of een  verplichting is. Als ik geen regelgeving noem, dan is het een soennah.  Terwijl sommige kwesties in aanmerking komen om verplicht te zijn, maar het stellig beweren van het ene of het andere is in strijd met  wetenschappelijk onderzoek.       ذا   تي   ا      س        :     ا   ن   ت   د                  ا         ع            ت          . Een  pilaar  is datgene waarmee iets waarvan het een onderdeel is tot  verwezenlijking komt. Terwijl het ontbreken ervan betekent dat datgene  waarvan het een pilaar vormt, ongeldig is. Zoals de buiging [rukoe‘]  in het gebed. Dat is een pilaar ervan. Het ontbreken ervan maakt het gebed ongeldig.      طر        ً  خ   ن   ُ  إ         : طرا      ا         ي   . ُ Een  voorwaarde  is als een pilaar, behalve dat het buiten datgene waarvan het een voorwaarde vormt, staat. Zoals de ablutie [wudoe’] voor het gebed. Het gebed is niet geldig als deze ontbreekt.      3      :  اا  ت   س  ر    س     هد       ا      سا         ت  ا   ه     .   ذ   إ          . Een  verplichting   is iets waarvan vaststaat dat het is bevolen in de Qor’aan of de soennah, zonder dat er bewijs is dat het een pilaar of voorwaarde is.  Wie het uitvoert, wordt beloond. Wie het nalaat, wordt gestraft, behalve als hij een excuus heeft.      هد      ث  د      وا    اا         رسا  ) تضرا   . Gelijk aan de verplichting [waadjib] is al-fardh. Het brengen van een onderscheid tussen deze twee termen is een vernieuwing waar geen bewijs  voor is.   ت   ا    ا     :  ا     إ   ه     ر     . ً     ًئاد   ادا                           ت   ت . De soennah  is datgene wat de Profeet   aanhoudend heeft verricht aan aanbiddingen; altijd of meestal. Zonder dat hij dit verplichtend heeft bevolen. Wie het uitvoert, wordt beloond. Wie het nalaat, wordt niet gestraft noch wordt het hem verweten.   ت   ر  ذ   ذا   تا        ا   إ   ً   قا        ت  كر     :     ل          هو    )    . إ   سُ   ز      ذ  ن      خ   ل   ق  .    لقسا  .) ا      هق   س   ْ            ل   ْه  :  Wat betreft de overlevering die wordt genoemd door sommige blinde  volgers en die ze toeschrijven aan de Profeet  : “Wie mijn soennah nalaat, komt niet in aanmerking voor mijn bemiddeling”, deze uitspraak kan niet  worden toegeschreven aan de Boodschapper van Allaah  .  Alles wat hieraan gelijk is, mag niet worden toegeschreven aan hem  , uit angst om iets over hem te verzinnen. Hij    heeft immers gezegd: “Wie over mij zegt wat ik niet heb gezegd, laat hij zich voorbereiden op zijn plek in het  vuur.”      ْ  س     ُ  ر  ف  ن  لقا    ُ      نإ - و  ً -     ا    اذا      ً   ًذ                ذخ  ا   نس   ذا   ا           ت       إ  .  سا 
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks