Saklolo manual

Description
1. 2 Kawanihan ng Alternatibong Sistema sa Pagkatuto Kagawaran ng Edukasyon 3/F Mabini Bldg., DepEd Complex Meralco Avenue, Pasig City, Philippines Tel. No.:(02)…

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 6 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. 2 Kawanihan ng Alternatibong Sistema sa Pagkatuto Kagawaran ng Edukasyon 3/F Mabini Bldg., DepEd Complex Meralco Avenue, Pasig City, Philippines Tel. No.:(02) 635-5188, Fax No.: (02) 635-5189 Manwal ng Tagapatnubay Saklolo! Basic Literacy Learning Material Bureau of Alternative Learning System DEPARTMENT OF EDUCATION
 • 2. PANIMULA Ang modyul na ito ay ginawa upang malinang sa kaisipan ng mag-aaral ang mga mahahalagang hakbang na dapat gawin kung may sunog. Malalaman din ang iba’t ibang tao na makakatulong sa pamayanan. Ito ay binubuo sa tatlong aralin. Ang mga aralin ay may kanya-kanyang layunin upang higit na malinang ang kakayahan sa bawat asignatura. Ang modyul na ito ay magagamit ng tagapagturo sa kanilang lugar sa magaan at mabisang pagtuturo. Ang mga pamamaraan, metodolohiya at estrtiheya ay naiangkop sa antas at kawilihan ng mag-aaral upang masigla ang pagtatalakayan, makipagtalastasan, magsuri, at malinang ang kanilang kakayanan sa pagbasa, pagsusulat at pagsagot sa mga suliraning pamilang na nailaan sa bawat pagtatalakayan. 1 Saklolo! Karapatang-Ari 2005 KAWANIHAN NGALTERNATIBONG SISTEMA SAPAGKATUTO Kagawaran ng Edukasyon Ang modyul na ito ay pag-aari ng Kawanihan ng Alternatibong Sistema sa Pagkatuto, Kagawaran ng Edukasyon. Ang alinmang bahagi nito ay hindi maaaring ilathala o kopyahin sa anumang paraan o anumang anyo nang walang nakasulat na pahintulot ang organisasyon o ahensiya ng pamahalaang naglathala. Inilathala sa Pilipinas ng: Kagawaran ng Edukasyon Kawanihan ng Alternatibong Sistema sa Pagkatuto 3/F Mabini Bldg., DepEd Complex Meralco Avenue, Pasig City, Philippines Tel. No.:(02) 635-5188, Fax No.: (02) 635-5189
 • 3. Saklolo! Bumbero, May Sunog Sa Kanto! Patnubay sa Aralin Blg. 1 I. MGA LAYUNIN Pakikinig : Nakapakikinig nang may pang- unawa sa narinig na kwento. Pagsasalita : Naipaliliwanag ang pang-unawa sa narinig na kwento. Pagbasa : Nakababasa ng payak na salita at simpleng pangungusap. Pagsulat : Naipamamalas ang kakayahang sumulat ng mga salita gamit ang mga larawan. Pagkwenta : Natutukoy ang panunurang pamilang. Paglutas ng : Natutukoy ang mga mahahalagang Suliranin o hakbang na gagawin kapag may Mapanuring sunog. Pag-iisip. Paglinang : Naipakikita ang malasakit at pang- ng Sarili, unawa sa kapwa. Pakikipag- : Nakikilala ang ibat bang tao sa Kapwa at pamayanan Pakikipanayam Pakikisalamuha at Pagdamay sa Kapwa II. PAKSA A. Aralin 1 – Saklolo! Bumbero, May Sunog sa Kanto! p. ___ Pangunahing Kasanayan sa Pakikipamuhay: Kasanayang makipagkapwa at makibagay sa kapwa. B. Kagamitan: mga larawan ng iba’t ibang tao sa pamayanan III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain 1. Pagganyak • Itanong: Naranasan na ba ninyo ang masunugan? Kung oo, maaari itong ipakuwento sa harap. • Hayaang magtanong ang iba sa nagkukwento. 2 3
 • 4. B. Panlinang na Gawain Pagbasa 1. Paglalahad • Sabihin: - Basahin ang kwento sa modyul na matatagpuan sa pahina __ hanggang __. (Pakinggan Natin) • Ipasadula ang kwento. • Itanong: - Sino-sino ang mga taong tumulong sa pagsugpo ng sunog sa bahay ni Ador? • Ipagawa ang Simulation Game - Tumawag ng isang mag-aaral sa harapan. Ipakita sa kanya ang isang larawan ng bumbero at gagayahin niya ang trabaho nito. 2. Pagtatalakayan • Balikan muli ang maikling kwento. Pag usapan ito. Itanong: - Kung kayo si Ador, ano kaya ang gagawin ninyo sa oras na iyon? - Hihingi din ba kayo ng tulong sa iba? Kanino? • Pag-usapan ang mga sagot ng mag-aaral. Basahin ang mga dapat gawin kapag may sunog sa Pag-usapan Natin pahina __. • Gabayan ang mag-aaral sa pagpapantig ng bawat pangalan ng mga ito. • Ipagawa ang “Subukin Natin”, A at B, pahina __. 3. Paglalahat • Pabuksan ang Tandaan Natin sa pahina __. • Ipabasa ang mga dapat tandaan. 4. Paglalapat • Ipagawa ang Fire Drill - Hatiin sa dalawa o tatlong pangkat ang mga mag-aaral. - Gamit ang mga larawan sa modyul, ipagawa ang “fire drill”. Halimbawa: • Gamitin ang salitang “sunog” bilang hudyat na may sunog sa loob. • Susundan ng mag-aaral ang bawat larawang ipakikita ng taga- patnubay. • Panalo ang grupong makakapag- pakita ng mga tamang proseso sa pagsugpo sa sunog. 4 5
 • 5. Pagkukwenta 1. Paglalahad • Sabihin: - Pagmasdan mabuti ang larawan. Paano nagsunud-sunod ang mga larawan? • Itanong: - Sino-sino sila? Paano sila nagtutulung- tulong kung may sunog? 2. Pagtatalakayan • Ipagawa ang Simulation Game. • Tumawag ng limang (5) mag-aaral sa harapan. Ipagaya ang nasa larawan sa pahina __. • Paharapin ang mga mag-aaral sa pintuan bilang tanda ng simula. - Hayaang tuklasin ng mag-aaral kung sino ang una, ikalawa, ikatlo, ikaapat at ikalima sa linya. Bakatin at gayahin ang nasa pahina __. - Ipagawa ang iba pang Gawain sa pahina __. 3. Paglalahat • Tumawag muli ng limang mag-aaral. Isang payat, isang mataba, isang matangkad, isang maliit at isang maitim. (Puwedeng ibahin ang mga katangian 6 7 depende kung anong meron ang mga mag-aaral.) • Magpagawa ng isang linya • Magsabi ng isang katangian ng mag-aaral at isusulat bsa papel ng iba kung pang- ilan ang nabanggit na mag-aaral sa linya. Halimbawa: Tagapatnubay: Siya ay masaya at mataba. Mag-aaral: 4. Paglalapat A. Ipasagot ang mga sumusunod na tanong pagkatapos ng maikling kuwento. • Ikaw sana ay mamamalengke sa sikat na pamilihan sa inyong bayan. Nang biglang nakita mo na may sunog sa kanto. Ano ang gagawin mo? Tutuloy ka ba sa palengke o tutulong ka muna kasi mas kailangan ang iyong tulong? • Pagkabitin ng guhit ang bagay at ang pangalan nito. IV. PAGTATAYA Ipagawa ang “Alamin ang iyong natutuhan”, sa pahina __.
 • 6. 8 9 V. KARAGDAGANG GAWAIN Sino sila? Kilalaning mabuti ang mga sumusunod na tao sa inyong pamayanan. Ano ang nagagawa nila sa inyong pamayanan? Isulat ang mga gagawin nila. Isama ito sa sariling journal o portfolio. Saklolo! Saklolo! May Parating na Bagyo! Patnubay sa Aralin Blg. 2 I. MGA LAYUNIN Pakikinig : Nakapakikinig ng may pang-unawa sa narinig na balita. Pagsasalita : Naipaliliwanag ang pang-unawa sa narinig na pahayag. Pagbasa : Nakababasa ng payak na salita at simpleng pangungusap. Pagsulat : Naipamamalas ang kakayahang sumulat ng mga salita gamit ang mga larawan. : Naisusulat ang mga pangalan ng mga bagay na kailangan sa panahon ng bagyo. Pagkwenta : Naisasagawa ang mga panunurang bilang. Paglutas ng : Natutukoy ang mga mahahalagang Suliranin o hakbang na gagawin kapag may Mapanuring bagyo. Pag-iisip. Paglinang : Nauunawaan ang mga narinig sa ng Sarili, balita at kwento. Pakikipag- : Naihahanda ang sarili sa narinig na Kapwa at balita. Pakikipanayam.
 • 7. Katatagan sa Sarili at Pagdamay sa Kapwa II. PAKSA A. Aralin 2 – Saklolo! Saklolo! May Parating na Bagyo! p. __. Pangunahing Kasanayan sa Pakikipamuhay: Kasanayang makipagkapwa at makibagay sa kapwa. B. Kagamitan : mga larawan ng iba’t ibang kagamitan sa bahay na kakailanganin sa panahon ng bagyo. III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain Pagganyak • Itanong: Naranasan na ba ninyo ang masunugan? Kung oo, maaari itong ipakuwento sa harap. ! Hayaang magtanong ang iba sa nagkukwento. Pabuksan sa pahina 1 Aralin 2 Sabihin: ! Sagutin natin ang mga tanong. (Ipabasa ang panuto. Kung hindi kaya gabayan ng tagapatnubay ang mag- aaral sa pagbasa.) B. Panlinang na Gawain Pagbasa Paglalahad • Sabihin: - Basahin ang kwento sa modyul na matatagpuan sa pahina __ hanggang __. (Pakinggan Natin) • Ipasadula ang kwento. • Ipakita ang mga larawan ng iba’t ibang kagamitan sa bahay na pwedeng magamit sa panahon ng bagyo, na matatagpuan sa pahina __ ng modyul. (Kilalanin Natin) • Itanong: - Marunong na bang bumasa? Ating basahin ang mga pangalan ng bawat larawan. Sino ang makababasa na? - Ano-ano ang mga gamit na nakikita ninyo sa mga larawan? • Ipagawa ang Simulation Game - Tumawag ng isang mag-aaral sa harapan. Ipakita sa kanya ang isang larawan ng tao na tagapagbalita sa telebisyon at gagayahin niya ang 10 11
 • 8. 12 13 trabaho nito. Kailangan hindi makita ang larawan ng iba dahil huhulaan nila kung sino at ano ang trabaho nito sa pamayanan. - Itanong: - Anu-anong paghahanda ang ibinigay ng brodkaster sa mga taong nanonood sa telebisyon? Gamitin ang larawan na nasa pahina 7 ng modyul. (Pag-usapan Natin) Pagtatalakayan • Balikan muli ang maikling kuwento. Pag- usapan ito. Itanong: - Kung kayo ang nakarinig sa balitang iyon, ano kaya ang gagawin ninyo sa oras na ito? - Susundin ba ninyo ang mga payo ng tagapagbalita? Bakit? - Hihingi din ba kayo ng tulong sa iba? Kanino? • Pag-usapan ang mga sagot ng mag-aaral. Ipagawa ang “Subukin Natin”, pahina __. • Talakayin ang mga gamit na kailangan kung may bagyo, pahina __. • Ipabasa kung anu-ano ang mga dapat gawin sa pagsapit ng bagyo. Tandaan Natin pahina __. • Gabayan ang mag-aaral sa pagbasa ng mga ito. Halimbawa: Mag-aaral Makinig ng radio o telebisyon. Paglalahat Itanong: ! Kung naintindihan. Ano-anong mga paghahanda ang dapat gawin sa tuwing may padating ng bagyo? ! Ipasulat ang mga bagay na kakailanganin pagsapit ng bagyo. (Ipamasid sa mag- aaral ang mga larawan, upang maisulat ang pangalan ng mga bagay sa kahon.) ! Bakit kailangan natin ihanda ang mga kagamitang ito? Ipaliwanag. Paglalapat • Magpagawa ng isang dula-dulaan tungkol sa pagbabalita sa paparating na bagyo. • Tingnan kung paano nila ihahanda ang sarili pagkatapos marinig ang balita. • Ipagawa sa mag-aaral ang dapat gawin kapag may bagyo. Kwentahin Natin Pag-aralan ang pangunahing hugis na nakikita sa larawan, pahina __.
 • 9. 14 15 Itanong: Masasabi mo ba kung anong hugis ang mga ito? Pabuksan sa pangunahing hugis. Pag-aralan ang mga larawan na nasa ibaba. Basahin ang bawat pangalan ng bawat larawan at isulat ito sa nakalaang guhit sa ibaba (Pahina __) Pagmasdan ang mga hugis sa susunod na pahina na nasa larawan. Ano-anong hugis ang nakikita ninyo ? Pagkabitin nang mga linya para mabuo ang hugis na nakalarawan. IV. PAGTATAYA • Pabuksan ang modyul sa pahina __, “Alamin Natin ang iyong natutuhan.” A. Ipagawa ang mga pagsasanay. B. Bakatin ang pangalan ng bawat kagamitan sa pahina __. V. KARAGDAGANG GAWAIN Magpagawa ng scrapbook tungkol sa nakaraang lindol sa Pilipinas. Ipaliwanag ito sa mga mag-aaral. Isama ito sa sariling journal o portfolio. Saklolo ! Saklolo! Yumayanig ang Mundo! Patnubay sa Aralin Blg. III I. MGA LAYUNIN Pakikinig : Nakapakikinig nang may pang- unawa sa narinig na kwento. Pagsasalita : Naipaliliwanag ang sariling pananaw sa narinig na kwento. Pagbasa : Nakababasa ng payak na salita at simpleng pangungusap. Pagsulat : Naipamamalas ang kakayahang sumulat ng mga salita gamit ang mga larawan. : Naisusulat ang mga pangalan ng lugar na maaaring pangyarihan ng lindol. Pagkwenta : Natutukoy ang mga panunurang bilang. Paglutas ng : Natutukoy ang mga mahahalagang Suliranin o hakbang na gagawin kapag may Mapanuring lindol. Pag-iisip. Paglinang : Nakikilala ang mga bagay na ng Sarili, magiging kanlungan habang Pakikipag- lumilindol. Kapwa at : Naisasagawa ang mga hakbang na Pakikipanayam. dapat gawin para sa kaligtasan.
 • 10. 16 17 Pakikipagtulungan at Pakikiramay sa Kapwa II. PAKSA A. Aralin III – Saklolo! Saklolo! Yumayanig ang Mundo! Pangunahing kasanayan sa Pakikipamuhay: Kasanayang mailigtas ang sarili at makatulong sa kapwa. B. Kagamitan: mga larawan ng mga pan gyayari sa kwento, mga kagamitan o bagay na masisilungan habang lumilindol III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain 1. Pagganyak • Itanong: Naranasan na ba ninyo ang lindol ? Kung oo, maaari itong ipakuwento sa harap. • Hayaang magtanong ang iba sa nagku- kwento. B. Panlinang na Gawain Pagbasa 1. Paglalahad Sabihin: - Basahin ang kwento sa modyul na matatagpuan sa pahina __ hanggang __. - Bayaang isadula ang kwento. - Ipakita ang mga larawan ng sitwasyon upang higit na mabigyan ng buhay ang bawat yugto. Pagtatalakayan Itanong: - Ano ang inyong naramdaman sa pagbibigay buhay sa mga pangyayari sa kwento? - Sino-sino ang magtutulungan kung sakaling may pangyayaring ganito sa lugar ninyo? - Ano ang kahalagahan ng pagsasadula ng mga pangyayaring ito sa inyo? Ipaliwanag. Paglalahat Itanong: - Ano-ano ang natutunan sa ginawa natin? Sino ang pwedeng magbuod sa mga natutunan. (Tumawag ng mag-aaral at sasabihin ang kanyang natutunan sa
 • 11. harap ng klase.) Basahin ang mga salita sa “Basahin Natin” A at B, pahina __. Isagawa ang pagsasanay sa “Subukin Natin”, pahina __. Paglalapat Pabuksan sa pahina __ ng modyul, “Alamin Natin” at “Tandaan Natin.” Itanong: - Ano ang dapat gawin kapag may lindol? Ano-ano ang mga dapat tandaan kapag kayo ay nakaramdam ng pagyanig ng lupa? (Pwedeng ipabasa nang maramihan , pangkatan dalawahan at isahan. Pagkwenta Paglalahad Itanong: Ano-ano ang mga kagamitan sa inyong bahay ang pwedeng masilungan o magamit kung may lindol ? Pabuksan sa pahina __ ng modyul. Pagmasdan at suriin mabuti ang mga larawan. Itanong: - Ano-anong mga kagamitan ang inyong nakikita? - Saan ito pwedeng gamitin? Ipaliwanag. Pagtatalakayan - Pagsamasamahin ninyo ang magkaka-uri at kung saan ito nabibilang na grupo? - Ilang grupo ng mga kagamitan mayroon si Aling Linda? Pabuksan sa pahina __ ng Modyul. Pag-aralan ang mga sumusunod na larawan. Itanong : > Ano-anong mga larawan ang nakikita ninyo? Paglalahat > Ano-anong kagamitan mayroon si Aling Linda? > Saan kaya niya ito pwedeng gamitin? Bakit? Kailan? Paglalapat Sabihin: Nagkaroon ng lindol sa lugar ni Aling Linda, nagkagulo-gulo ang kanyang mga kagamitan. Nagkahalu-halo ang mga ito sa loob ng bahay. Paano natin siya matutulungan? 18 19
 • 12. IV. PAGTATAYA Pabuksan sa pahina __ ng modyul sa “Alamin Natin”, pahina __. Ipagawa sa mag-aaral ang mga sumusunod: - Ipasulat ang pangalan ng bawat lugar na pwedeng pangyarihan ng pagyanig ng lupa. V. KARAGDAGANG GAWAIN Magpagawa ng scrap book ng mga larawan ng mga pangyayari sa lindol. 20
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks