Sadzobník poplatkov. Schedule of Bank Charges. Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky Bratislava - PDF

Description
Sadzobník poplatkov Schedule of Bank Charges Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky Bratislava Citibank Europe plc, so sídlom Dublin, North Wall Quay 1, Írsko, registrovaná v registri spoločností

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Food & Beverages

Publish on:

Views: 19 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Sadzobník poplatkov Schedule of Bank Charges Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky Bratislava Citibank Europe plc, so sídlom Dublin, North Wall Quay 1, Írsko, registrovaná v registri spoločností v Írskej republike, pod číslom , prevádzkujúca svoju podnikateľskú činnosť v Slovenskej republike prostredníctvom Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava, Slovenská republika, IČO: (ďalej Banka ) / Citibank Europe plc, with its seat at Dublin, North Wall Quay 1, Ireland, registered in the Irish Register of Companies No , conducting its business activity in the Slovak Republic through Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava, Slovak Republic, business number (hereinafter as the,,bank ) I. BEŽNÉ ÚČTY A SÚVISIACE BANKOVÉ PRODUKTY / CURRENT ACCOUNTS AND RELATED BANK PRODUCTS Bežné účty všeobecná časť Poplatok Current Accounts General Charge Vedenie účtov Account Maintenance Zriadenie účtu bez poplatku Account opening no charge Vedenie účtu 10 mesačne Account maintenance 10 monthly Vedenie účtov rezervného a sociálneho fondu bez poplatku Social Fund & Reserve Fund accounts no charge Zrušenie účtu bez poplatku Account closing no charge Výpisy Elektronický výpis vo formáte PDF Výpis v listinnej forme Poskytnutie výpisu v neštandardnom formáte 0,50 za každý výpis 2,00 za každý výpis podľa dohody Account Statements Electronic statement in PDF format Paper statement Providing of non-standard statement format 0,50 per statement 2 per statement as agreed Ďalší výpis z účtu na požiadanie 3 Additional account statement on request 3 Výpisy zaslané SWIFTom (MT 940,MT 942, MT 950) Automatické prevody Automatické prevody medzi účtami v Banke Automatické prevody medzi účtami v rámci skupiny Citi 80 mesačne 30 mesačne 40 mesačne SWIFT messages (MT 940, MT 942, MT 950) Automated sweeps Domestic Target Balancing (within the Bank) Cross border Target Balancing (within the Citi group) 80 monthly 30 monthly 40 monthly Úroková realokácia 20 mesačne Interest reallocation 20 monthly Internet banking CitiDirect BE Poplatok Internet banking CitiDirect BE Charge Inštalácia a školenie vykonané Bankou telefonicky alebo om Inštalácia na mieste určenom klientom vykonaná osobou poverenou Bankou bez poplatku 200 Installation and training provided by the Bank via telephone or Installation performed by a person authorized by the Bank on client site no charge 200 Testovanie a implementácia 100 Testing and implementation 100 Technická podpora bez poplatku Help-desk support no charge Poplatok za SafeWord kartu 15 / karta / mesačne SafeWord card charge 15 / card / monthly Odblokovanie SafeWord karty 80 Enable SafeWord card 80 Zdieľaná administrácia 35 / žiadosť Shared administration 35 / request Prístup k účtom pre zahraničný subjekt 35 mesačne Access to accounts to a foreign entity 35 monthly Sprístupnenie informácií o transakciách/online reporty / bez poplatku Access to information about transactions /Online reports no charge 1 SEPA platby Poplatok SEPA Payments Charge Prichádzajúce SEPA platby Spracovanie platobného príkazu - Prichádzajúca SEPA platba Odchádzajúce SEPA platby 0,20 Incoming SEPA payments Processing of payment order - Incoming SEPA payment Outgoing SEPA payments 0,20 SEPA platba doručená elektronicky 0,20 SEPA payment initiated electronically 0,20 SEPA konsolidovaná platba doručená elektronicky 0,20 SEPA bulk payment initiated electronically 0,20 SEPA platba doručená Swiftovou správou 1,50 SEPA payment initiated by Swift 1,50 SEPA platba doručená poštou / osobne 3 SEPA payment initiated by mail/ in person 3 Platba v rámci Banky 0,20 Transfer within the Bank 0,20 Zrýchlená SEPA platba 15 Same Day Value SEPA payment 15 Príplatok za zrýchlenú platbu cez TARGET2 50 TARGET2 fast payment extra charge 50 Zrušenie, vrátenie SEPA platby 5 SEPA payment Reject / Return 5 Žiadosť o vrátenie SEPA platby 10 SEPA Payment Request for cancellation 10 SEPA inkasá Poplatok SEPA Direct Debits Charge Pripísanie platby iniciovanej SEPA inkasom Odoslanie platby iniciovanej SEPA inkasom Zrušenie, vrátenie, odvolanie platby iniciovanej SEPA inkasom Žiadosť o vrátenie platby iniciovanej SEPA inkasom 0,20 SEPA Direct Debit Collection 0,20 0,20 SEPA Direct Debit Payment 0,20 5 SEPA Direct Debit Reject / Return / Refund 5 10 SEPA Direct Debit Cancellation 10 Pridelenie alebo zmena CID pre SEPA inkasá 10 Issuance or amendment of CID for SEPA Direct Debits 10 Cudzomenové a zahraničné platby Prichádzajúce platby Spracovanie platobného príkazu - Prichádzajúca platba Prichádzajúca platba v exotických menách Prichádzajúca platba s platobnou inštrukciou OUR (poplatok platený príkazcom) Manuálne spracovanie platby - Non STP (poplatok platený príkazcom) Odchádzajúce platby Poplatok 0,20 Foreign Currency and Cross-border Payments Incoming payments Processing of payment order - Incoming payment Charge 0,20 podľa dohody Incoming payment in exotic currencies as agreed 15 7 Incoming payment with payment instruction OUR (remitter s charge) Manually processed payment Non Straight Through Processing (remitter's charge) Outgoing payments 15 Elektronický platobný príkaz 15 Electronically initiated payment order 15 Platobný príkaz doručený Swiftovou správou 7 16,50 Payment order initiated by Swift 16,50 Platobný príkaz doručený poštou/osobne 20 Payment order initiated by mail/in person 20 2 Platobný príkaz doručený elektronicky / poštou / osobne v exotických menách podľa dohody Initiated electronically / by mail / in person in exotic currencies as agreed Platba v rámci Banky 0,20 Payment within the Bank 0,20 Príplatok za zrýchlenú platbu cez TARGET2 50 TARGET2 fast payment extra charge 50 Príplatok za zrýchlenú platbu 50 Fast payment extra charge 50 Príplatok za manuálne spracovanie elektronického platobného príkazu z dôvodu chýbajúcich alebo chybne uvedených údajov 5 Extra repair charge for processing of electronically initiated payment order due to missing or incorrect data 5 Dodatočný poplatok pri platobnej inštrukcii OUR pre uvedené meny 20 / 20 GBP / 30 CHF / 15 USD / 20 AUD / 15 CAD / 50 DKK / 7000 HUF / 5500 JPY / 200 NOK / 50 PLN / 50 RON / 350 RUB / 60 SEK / 100 ZAR / 50 TRY / CZK 0,5%, min. 200, max CZK / 250 CNY / 250 HKD / 30 SGD Additional charge in case of payment instruction OUR for listed currencies 20 / 20 GBP / 30 CHF / 15 USD / 20 AUD / 15 CAD / 50 DKK / 7000 HUF / 5500 JPY / 200 NOK / 50 PLN / 50 RON / 350 RUB / 60 SEK / 100 ZAR / 50 TRY / CZK 0,5%, min. 200, max CZK/ 250 CNY / 250 HKD / 30 SGD Hotovostné transakcie v domácej mene Poplatok Cash transactions in local currency Charge Vklad hotovosti majiteľom účtu 0,20 Cash deposit by account holder 0,20 Vklad hotovosti inou osobou 0,5% min. 5 Cash deposit by a third party 0,5% min. 5 Vklad mincí nad 50 kusov denne (vrátane prvých 50 kusov) 3% min. 3 Deposit of coins above 50 pieces daily (including the first 50 pieces) 3% min. 3 Výber hotovosti 0,20 Cash withdrawal 0,20 Nevybratie rezervovanej hotovosti alebo výber vyššej ako nahlásenej sumy Výmena poškodenej bankovky (bankovka musí byť celá) Hotovostné transakcie v cudzej mene (iba bankovky) 0,5% min.20, max % nominálnej hodnoty bankovky, min. 3 Poplatok No withdrawal of ordered amount or withdrawal of higher amount than ordered Exchange of damaged banknote (banknote must be complete) Cash transactions in Foreign Currency (banknotes only) 0,5% min.20, max % of banknote nominal value, min. 3 Charge Vklad hotovosti majiteľom účtu 0,20 Cash deposit by account holder 0,20 Vklad hotovosti inou osobou 1,5% min. 10 Cash deposit by a third party 1,5% min. 10 Vklad hotovosti v uzatvorených obaloch 0,2% min. 15 Cash deposit in sealed packs 0,2% min. 15 Výber hotovosti 0,5% min. 3 Cash withdrawal 0,5% min. 3 Nevybratie rezervovanej hotovosti alebo výber vyššej ako nahlásenej sumy 0,5% min.20, max. 500 No withdrawal of ordered amount or withdrawal of higher amount than ordered 0,5% min.20, max. 500 Zmenárenské operácie 2% min. 3 Cash exchange 2% min. 3 Šeky Poplatok Cheques and Drafts Charge Preplatenie šekov v rámci Slovenska (poštou) 50 Collection of Cheques/Drafts within Slovakia (via post) 50 Preplatenie zahraničných šekov (kuriérom) 90 Collection of foreign Cheques/Drafts (via courier) 90 Kreditné úroky na bežných účtoch Úroková sadzba Credit Interest on Current Account Interest rate Účty vedené, CZK, USD, GBP 0,00% p.a. Accounts held in, CZK, USD, GBP 0,00% p.a. Účty vedené v iných menách podľa dohody Accounts held in other currencies as agreed Sankčné úroky na bežných účtoch Úroková sadzba Sanction Interest on Current Account Interest rate 3 Sankčná sadzba nepovolený debetný zostatok Poplatok za správu zostatku na bežnom účte 25% p.a. Penalty rate Non-authorized Debit Balances Current Account Balance Maintenance Fee 25% p.a. Mena účtu Limit Výška poplatku Account Currency Threshold Fee Amount Úroková sadzba Európskej centrálnej banky pre depozitá* European Central Bank deposit facility rate* DKK DKK 1% p.a. DKK DKK 1% p.a. CHF CHF 1% p.a. CHF CHF 1% p.a. JPY JPY 1% p.a. JPY JPY 1% p.a. *Pre účely výpočtu poplatku za správu zostatku na bežnom účte je úroková sadzba Európskej centrálnej banky vždy považovaná za kladné číslo. Poplatok za správu zostatku na bežnom účte sa vypočíta zo zostatku, ktorý je na konci dňa na účte Klienta a prekračuje limit pre danú menu. Poplatok je zúčtovaný mesačne. *For the purposes of calculation of current account balance maintenance fee the European Central Bank deposit facility rate is always understood to be a positive figure. Current Account Balance Maintenance fee is calculated on daily basis from the balance existing on the Client s current account denominated in the respective currency as of the end of day which exceeds the respective balance threshold. Fee is charged monthly. Iné poplatky Poplatok Other charges Charge Prešetrenie SEPA platby alebo SEPA inkasa Prešetrenie cudzomenovej alebo zahraničnej platby Riešenie žiadosti klienta o doplnenie/zmenu údajov vo vykonanej platbe, vrátenie platby SEPA platba alebo SEPA inkaso cudzomenová alebo zahraničná platba Zaslanie avíza pre produkty a služby platobného styku banke príjemcu SWIFTom Zrušenie platobného príkazu pred realizáciou z podnetu klienta alebo zrušenie prevodného príkazu z dôvodu nezabezpečeného krytia Neštandardné spracovanie platobného príkazu min. 3, max. 10 Min. 15, max. 50 min. 3, max. 20 min. 15, max Investigation of SEPA payment or SEPA Direct Debit Investigation of foreign currency or crossborder payment Solving of client s request for completing/amendment of payment details, return of payment SEPA payment or SEPA Direct Debit foreign currency or cross-border payment Advising of cash management products and services to recipient s bank by SWIFT Cancellation of payment order before its processing upon client s request or cancellation of payment order because of non-sufficient coverage min. 3, max. 10 Min. 15, max. 50 min. 3, max. 20 min. 15, max Non-standard processing of payment order 15 Oprava spätnej valuty 65 Back valuation 65 Vystavenie bankového potvrdenia alebo výkazu na požiadanie Správa pre audítorov Min. 3, max. 100 / potvrdenie % DPH za správu Bank confirmation issuance or report as per request Auditors report Min. 3, max. 100 / confirmation % DPH per report Poplatok za vedenie účtu pod exekúciou 20 mesačne Execution account maintenance fee 20 monthly Potvrdenie o zložení základného imania 50 Confirmation of basic capital deposit 50 Zmena podpisového vzoru bez poplatku Signature card change no charge Vyhľadanie dokumentov alebo iných údajov z archívu Archive documents or other data investigation 4 vyhľadanie dokumentov nie starších ako 6 mesiacov vyhľadanie dokumentov starších ako 6 mesiacov Použitie kuriéra na žiadosť klienta documents up to 6 months dated documents over 6 months dated Using courier on client s request V Bratislave 15 Within Bratislava 15 Ostatné (podľa miesta doručenia) Other (depending on destination) Automatické faxovanie výpisov 50 mesačne Automatic faxing of the statements 50 monthly Zasielanie notifikácií o stave a pohyboch na účte prostredníctvom u, SMS Event notification of balances and transactions on account via , SMS notifikácií 25 mesačne notifications 25 monthly notifikácií 40 mesačne notifications 40 monthly notifikácií 55 mesačne notifications 55 monthly 300+ notifikácií 65 mesačne 300+ notifications 65 monthly Konverzia súborov platieb do formátu SEPA bez poplatku Payment Files Conversion to SEPA format no charge II. Dokumentárne platby / Documentary Payment Instruments Záruky, Standby akreditívy Poplatok Guarantees, Standby Letters of Credit Charge Vystavenie podľa dohody, min. 100 Issuing as agreed, min. 100 Zmena, dodatok 70 Amendment 70 Predĺženie platnosti, zvýšenie čiastky ako pri vystavení Extension, increasing of amount as per issuance Avizovanie prijatej záruky 100 Advising of received guarantee 100 Platba pod vystavenou zárukou 0,1%, min. 150 Settlement of a claim under a guarantee 0,1%, min. 150 Avízo zmeny avizovanej záruky 35 Amendment advice of advised guarantee 35 Uplatnenie z avizovanej záruky 100 Drawing under advised guarantee 100 Importné akreditívy Poplatok Import Letters of Credit Charge Predavízo 35 Pre-advising 35 Vystavenie (poplatok za každý začatý mesiac, splatné na začiatku každého kalendárneho mesiaca) 0,2%, min. 100 Issuing (fee for each started month, payable at the beginning of each calendar month) 0,2%, min. 100 Predĺženie platnosti, zvýšenie čiastky 0,2%, min. 35 Extension, increasing of amount 0,2%, min. 35 Zmena, dodatok 70 Other amendment 70 Kontrola dokladov a realizácia platby na videnie/odloženie platby do prvých 30 dní Kontrola dokladov a realizácia platby na videnie, resp. odloženie platby za každých ďalších začatých 30 dní 0,2%, min. 70 0,2%, min. 35 Checking of documents and sight payment or payment deferred up to first 30 days Checking of documents and sight payment or payment deferred for each additional 30 days started 0,2%, min. 70 0,2%, min. 35 Exportný akreditív Poplatok Export Letter of Credit Charge Predavízo 35 Pre-advising 35 5 Avizovanie 0,15%, min. 200 max * Advising 0,15%, min. 200, max * Potvrdenie akreditívu podľa dohody Confirmation, acceptance as agreed Prevod akreditívu podľa dohody, min. 250 Transfer as agreed, min. 250 Dodatok 70 Amendment 70 Potvrdenie predĺženia platnosti, zvýšenia podľa dohody Confirmation of extension or increase as agreed Kontrola dokladov a platba 0,2%, min. 100 Checking of documents and payment * Ak v konkrétnom prípade Banka neurčí inak. *Unless the Bank determines otherwise for particular case. 0,2%, min. 100 Dokumentárne inkasá Poplatok Documentary Collections Charge Importné inkaso Exportné inkaso 0,15%, min. 100 max ,15%, min. 100 max Import collection Export collection 0,15%, min. 100 max ,15%, min. 100 max Dodatok 35 Amendment 35 Vrátenie nespracovaných dokumentov 50 Return of unpaid documents 50 III. Balík produktov a služieb pre malé a stredné spoločnosti / Package of products and services for small and medium companies CITIPACK v cene balíka je zahrnuté: Cena balíka: 250 mesačne CITIPACK price of package includes: Package price: 250 monthly Otvorenie a vedenie bežného účtu v domácej mene bez minimálneho zostatku bez poplatku Account opening and maintenance in local currency without minimum balance no charge Vedenie účtov rezervného a sociálneho fondu bez poplatku Social Fund & Reserve Fund accounts no charge Vygenerovanie a zaslanie výpisu z účtu 1 x mesačne Account statement 1 per month Zmeny oprávnení na disponovanie s účtom bez poplatku Changes of account authorization rights no charge Aktívny prístup do internetového bankovníctva CitiDirect BE pre 2 užívateľov (2 SafeWord karty) Access to internet banking CitiDirect BE for 2 users (2 SafeWord cards) Technická podpora CitiDirect BE bez poplatku CitiDirect BE technical support no charge VISA Business debetná karta 2 karty VISA Business debit card 2 cards SEPA platby SEPA Payments Prichádzajúca SEPA platba bez poplatku Incoming SEPA payment no charge Pripísanie platby iniciovanej SEPA inkasom Odchádzajúca SEPA platba bez poplatku SEPA Direct Debit Collection no charge Outgoing SEPA payment elektronický platobný príkaz bez poplatku initiated electronically no charge platba v rámci Banky bez poplatku transfer within the Bank no charge platba iniciovaná SEPA inkasom Cudzomenové a zahraničné platby bez poplatku SEPA Direct Debit Payment no charge Foreign Currency and Cross-Border Payments 6 Prichádzajúca platba bez poplatku Incoming payment no charge Odchádzajúca platba Outgoing payment platba v rámci Banky bez poplatku transfer within the Bank no charge elektronický platobný príkaz initiated electronically platba v CZK 6 CZK Payment 6 platba v, USD 10, USD Payment 10 platba v RUB 30 RUB Payment 30 platba v ostatných menách Hotovostné transakcie v 13 Cash Transactions in Payment in other currencies 13 vklad majiteľom účtu bez poplatku deposit by account holder no charge výber bez poplatku withdrawal no charge Hotovostné transakcie v cudzej mene (iba bankovky) Cash Transactions in Foreign Currency (banknotes only) vklad majiteľom účtu bez poplatku deposit by account holder no charge Úroková sadzba 0 % p.a. Interest rate 0 % p.a. CitiTreasury Interactive Trading bez poplatku CitiTreasury Interactive Trading no charge Poplatky, ktoré nie sú uvedené v časti III., sa riadia časťou I. tohto Sadzobníka poplatkov. Poplatky za transakcie a služby nad rámec príslušného balíka služieb sa riadia článkom I. Bežné účty a súvisiace bankové produkty aktuálneho Sadzobníka poplatkov Banky. Pre platobné karty VISA vydané v rámci Balíka produktov a služieb pre malé a stredné spoločnosti je ročný poplatok za platobnú kartu 0, ostatné poplatky sa riadia platným Sadzobníkom kartových poplatkov firemné platobné karty. SEPA inkaso je produkt poskytovaný Citibank N.A. London. Klient, ktorý je príjemcom inkasnej platby, musí mať uzatvorenú zmluvu s Citibank N.A. London a na poskytovanie tejto služby sa vzťahuje aktuálne platný sadzobník poplatkov Citibank N.A. London. Pri zahraničných platbách s inštrukciou OUR a pri všetkých zahraničných platbách, ktoré neobsahujú správne alebo úplné údaje o príjemcovi alebo účet príjemcu vo formáte IBAN, si môže sprostredkujúca banka alebo banka príjemcu vyžiadať poplatky, ktorými budú dodatočne zaťažené účty platiteľa. Klient berie na vedomie a súhlasí, že Banka je oprávnená odpísať z jeho účtov uvedenú sumu. Výbery hotovostí Banka spracúva podľa momentálnej dostupnosti a pri sumách presahujúcich (alebo ekvivalent v cudzích menách) vyžaduje ohlásenie dva dni vopred. Fees which are not stated in the part III. are applied accordingly to the part I. of this Schedule of Charges. Fees for transactions and services above the volume included in the relevant package of products and services are governed by the article I. Current Accounts and Related Bank Products of actual Schedule of Charges of the Bank. For VISA payment cards issued under the Package of products and services for small and medium companies the annual fee for payment card is 0, the remaining fees are charged accordingly to the valid Schedule of Card Charges company payment cards. SEPA Direct Debit is product offered by Citibank N.A. London. Client who is cre
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks