Sadzobník poplatkov Privatbanky, a.s. Dodatok č. 1 - PDF

Description
Sadzobník poplatkov Privatbanky, a.s. Dodatok č. 1 Privatbanka, a.s. Einsteinova Bratislava Platnosť od 1. septrembra 2016 Účinnosť od 15. septembra 2016 Obsah Strana 1. Privátne bankovníctvo

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Services

Publish on:

Views: 51 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Sadzobník poplatkov Privatbanky, a.s. Dodatok č. 1 Privatbanka, a.s. Einsteinova Bratislava Platnosť od 1. septrembra 2016 Účinnosť od 15. septembra 2016 Obsah Strana 1. Privátne bankovníctvo 1 2. Bežné účty Termínové vklady Úsporné vklady 8 5. Vkladné knižky a vkladové listy 9 6. Platobné operácie Pokladničné a zmenárenské operácie Elektronické bankovníctvo Platobné karty Šeky Prenájom bezpečnostných schránok a úschova v trezore Investičné služby Úverové produkty (úvery, záruky, informačné a konzultačné služby) Poplatky za ostatné služby Všeobecné ustanovenia (upozornenie) 25 1. Privátne bankovníctvo 1.1. Riadenie portfólia Poplatok za riadenie portfólia - variabilný 1) bez benchmarku Poplatok za riadenie portfólia - variabilný 1) s benchmarkom Poplatok za riadenie portfólia - fixný 1) Poplatok za vytvorenie klientskeho portfólia z každého novoinvestovaného objemu prevyšujúceho historické maximum vkladov klienta 1) účtovaný je vždy len jeden z týchto poplatkov (variabilný alebo fixný) v zmysle Zmluvy o riadení portfólia. K individuálne dohodnutému poplatku za riadenie portfólia je účtovaná DPH podľa platných právnych predpisov v CZK (fyzické osoby - občania) 1.2 Balíky služieb Privatbanka Wealth Konto v EUR (fyzické osoby - občania) v EUR (právnické osoby) v CZK (právnické osoby) Vedenie účtu, zriadenie účtu a zrušenie účtu (mesačne) SEPA platba a SEPA inkaso alebo platba v EUR v rámci EHP - osobné alebo elektronické doručenie (debet alebo kredit) Platobné operácie v rámci banky (debet alebo kredit) Zadanie, zmena a zrušenie trvalého príkazu alebo povolenia na inkaso - osobné alebo elektronické doručenie Výpis z účtu papierový (mesačný, štvrťr., polr., ročný) - poštou alebo osobne Výpis z účtu elektronický - Homebanking, Internet banking Povolené debetné prečerpanie Vydanie/obnova pl. karty Mastercard Standard bez poistenia (ročne) Vydanie/obnova pl. karty MasterCard Gold s individ. poistením altern. A (ročne) Vydanie/obnova platobnej karty Diners Club (ročne) 1) Internet banking - zriadenie a používanie služby a vydanie grid karty Home Banking - zriadenie služby (inštalácia modulu klienta vrátane úvodného zaškolenia) 1) Platí pre klientov so sumou investovaných finančných prostriedkov od 170 tis. EUR vrátane. 1 maximálne 1% p.a. (pri fixnej zložke poplatku) maximálne 1% p.a. (pri fixnej zložke poplatku) maximálne 1% p.a. individuálne dohodou + DPH 2. Vkladové produkty Privatbanka Konto Plus v EUR 2) Privatbanka Saving Konto 2.1 Bežné účty - balíky služieb (fyzické osoby - občania) Privatbanka Konto v EUR Privatbanka Konto v CZK Vedenie účtu (mesačne) Zriadenie účtu, zrušenie účtu SEPA platba a SEPA inkaso 3) alebo platba v EUR v rámci EHP - osobné 1) 1) 4) doručenie (debet) SEPA platba a SEPA inkaso 3) a platba v EUR v rámci EHP - elektronické doručenie (debet) SEPA platba a platobná operácia v EUR v rámci EHP - kredit Zadanie, zmena a zrušenie trvalého príkazu alebo povolenia na inkaso - 3) 1) 3) osobné alebo elektronické doručenie Platobné operácie v rámci banky (debet alebo kredit) Výpis z účtu papierový (mesačne., štvrťr., polr., ročný) - poštou alebo osobne Výpis z účtu elektronický - Internet banking Vydanie/obnova plat. karty MasterCard Standard bez poistenia (ročne) 3) 1) Služba poskytovaná za štandardný poplatok mimo balíka služieb 2) Podmienky pre Privatbanka Konto Plus platia aj pre existujúce Bežný účet, ktoré sa od neposkytujú 3) V rámci balíka služieb sa neposkytuje 4) Z Privatbanka Saving Konta je možné vykonať SEPA platbu iba na zmluvne určený účet v rámci SR a nie je možné z neho vykonávať inkaso 2 Privatbanka Standard Konto v EUR 4) Privatbanka Konto Spoločnosť v EUR 2) Privatbanka Invest Konto v EUR a v cudzej mene 2.1 Bežné účty - balíky služieb (fyzické osoby - občania) Privatbanka Basic Konto v EUR Vedenie účtu (mesačne) Zriadenie účtu, zrušenie účtu SEPA platba a SEPA inkaso alebo platba v EUR v rámci EHP - osobné alebo elektronické doručenie (debet alebo kredit) Platobné operácie v rámci banky (debet alebo kredit) Vklad v hotovosti na účet vedený v Privatbanke Výber v hotovosti z účtu vedeného v Privatbanke 3) Zadanie, zmena a zrušenie trvalého príkazu alebo povolenia na inkaso 3) 1) Výpis z účtu - poštou osobne (mesačný, štvrťročný, polročný, ročný) Výpis z účtu elektronický - Homebanking, Internet banking Povolené debetné prečerpanie 1) 1) 1) Vydanie/obnova pl. karty Mastercard Standard bez poistenia (ročne) 1) Vydanie/obnova pl. karty MasterCard Gold s individ. poistením altern. A 1) 3) ) (ročne) Individuálne poistenie 1) 3) ) Bezhotovostné platobné operácie prostredníctvom platobnej karty Výber hotovosti z bankomatu (ATM) v SR - Sberbank Slovensko, a.s Internet banking - zriadenie a používanie služby a vydanie grid karty 2.2. Bežné účty v cudzej mene (fyzické osoby - občania mimo balíka služieb) Vedenie účtu (mesačne) ) V rámci balíka služieb sa neposkytuje 2) Privatbanka Konto Plus, ktorých zmluva bola uzatvorená do sú spoplatnené rovnako ako Privatbanka Konto Spoločnosť 3) Služba poskytovaná za štandardný poplatok mimo balíka služieb 4) Privatbanka Standard Konto sa poskytuje s účinnosťou od 2.3 Bežné účty- balíky služieb (právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia) Privatbanka Biznis Konto v EUR Privatbanka Biznis Konto v CZK Privatbanka Biznis Konto v EUR (exekútori, notári, súdy) Privatbanka Invest Konto v EUR a v cudzej mene Vedenie účtu (mesačne) Zriadenie účtu a zrušenie účtu SEPA platba a SEPA inkaso a platba v EUR v rámci EHP - osobné ) SEPA platba a SEPA inkaso a platba v EUR v rámci EHP - elektronické ) doručenie (debet) SEPA platba a platobná operácia v EUR v rámci EHP - kredit ) Platobné operácie v rámci banky (debet alebo kredit) Zadanie, zmena a zrušenie trvalého príkazu alebo povolenia na inkaso 2) 1) Výpis z účtu papierový - poštou osobne (mesačný, štvrťr., polr., ročný) 2) 2) 2) Výpis z účtu elektronický - Homebanking, Internet banking Vydanie/obnova platobnej karty Mastercard Standard bez poistenia (ročne) 1) 1) Vedenie účtu (mesačne) Zriadenie účtu a zrušenie účtu Ostatné bežné účty v EUR a v cudzej mene mimo balíka služieb pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov 1) V rámci balíka služieb sa neposkytuje 2) Služba poskytovaná za štandardný poplatok mimo balíka služieb 4 2.5 Ďalšie služby poskytované k bežným účtom Výpis z účtu pre fyzické osoby - občanov osobne (po obrate, denný, týždenný, dekádny, každých 14 dní) poštou (po obrate, denný, týždenný, dekádny, každých 14 dní) osobne (mesačne, štvrťročné, polročné, ročné) poštou (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne) elektronicky (po obrate, denný, týždenný, dekádny, každých 14 dní, mesačne, štvrťročne, polročne, ročne) Stav na účte - prehľad o vykonaných platobných operáciách osobne raz mesačne (po obrate s frekvenciou obratu vyššou ako mesiac - mesačne, štvrťročne, polročne, ročne) Výpis z účtu pre pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov osobne (po obrate, denný, týždenný, dekádny, každých 14 dní, mesačne, 2.00 štvrťročne, polročne, ročne) poštou (po obrate, denný, týždenný, dekádny, každých 14 dní, mesačný, 2.00 štvrťročný, polročný, ročný) elektronicky (po obrate, denný, týždenný, dekádny, každých 14 dní, mesačne, štvrťročne, polročne, ročne) Blokácia vkladu na žiadosť klienta Vinkulácia a správa vkladu za účelom splnenia záväzku voči tretej osobe individuálne 5 2.6 Termínované vklady Zriadenie účtu, vedenie účtu a zrušenie účtu Výpis z účtu - osobne (všetky druhy účtov) Výpis z účtu - poštou (všetky druhy účtov) Výpis z účtu - elektronicky (všetky druhy účtov) Sankcia za predčasný výber z Nadlimitného termínovaného vkladu - z vyberanej sumy 1)2) s viazanosťou do 1 mesiaca s viazanosťou viac ako 1 mesiac do viazanosti 3 mesiacov vrátane s viazanosťou viac ako 3 mesiace do viazanosti 6 mesiacov vrátane s viazanosťou viac ako 6 mesiacov do viazanosti 12 mesiacov vrátane 6 úrok za 15 dní úrok za 30 dní úrok za 60 dní úrok za 90 dní s viazanosťou viac ako 12 mesiacov do viazanosti 18 mesiacov vrátane úrok za 105 dní s viazanosťou viac ako 18 mesiacov do viazanosti 24 mesiacov vrátane úrok za 120 dní s viazanosťou viac ako 24 mesiacov do viazanosti 36 mesiacov vrátane úrok za 180 dní Sankcia za predčasný výber z termínovaného vkladu Privatbanka Fix Konto, Privatbanka Partner Konto, Privatbanka Family Konto a Privatbanka 1) 2) Fix Konto Plus - z vyberanej sumy, s viazanosťou: s viazanosťou 1 mesiac úrok za 15 dní s viazanosťou 3 mesiace úrok za 30 dní s viazanosťou 6 mesiacov úrok za 60 dní s viazanosťou 12 mesiacov úrok za 90 dní s viazanosťou 18 mesiacov úrok za 366 dní s viazanosťou do 24 mesiacov vrátane úrok za 366 dní Banka môže pri požiadavke na predčasné zrušenie útlmových vkladových produktov odpustiť sankčný poplatok, ak klient prevedie celý zostatok predčasne zrušeného útlmového vkladového produktu na vkladový produkt Privatbanky, a.s. s rovnakou alebo dlhšou lehotou viazanosti. 1) Vklady s lehotou viazanosti do 12 mesiacov vrátane, budú o sankciu znížené akumulované hrubé úroky (nevyplatené úroky pred zdanením). 2) V prípade vkladov s dohodnutou lehotou viazanosti dlhšou ako 12 mesiacov, resp. v prípade Nadlimitných termínovaných vkladov s dohodnutou lehotou viazanosti dlhšou ako 12 mesiacov uzatvorených pred , budú o sankciu znížené akumulované hrubé úroky (nevyplatené úroky pred zdanením). V prípade ak hrubé úroky sú nižšie ako výška sankcie, má banka nárok zúčtovať sankciu za predčasný výber z istiny, maximálne však do výšky čistých úrokov (vyplatených úrokov po zdanení). 2.6 Termínované vklady s viazanosťou viac ako 24 mesiacov do viazanosti 36 mesiacov vrátane s viazanosťou viac ako 36 mesiacov do viazanosti 48 mesiacov vrátane s viazanosťou viac ako 48 mesiacov do viazanosti 60 mesiacov vrátane Sankcia za predčasný výber z termínovaného vkladu Privatbanka Profit Konto s viazanosťou 1 rok s viazanosťou 18 mesiacov s viazanosťou 2 roky alebo 30 mesiacov s viazanosťou 3 roky alebo 42 mesiacov s viazanosťou 4 roky s viazanosťou 5 rokov Vstupný poplatok za zriadenie príslušného štruktúrovaného nadlimitného termínovaného vkladu (ŠNTV) Poplatok za predčasné ukončenie príslušného štruktúrovaného nadlimitného termínovaného vkladu (ŠNTV) pred jeho splatnosťou Vstupný poplatok za zriadenie príslušného štruktúrovaného termínovaného vkladu (ŠTV) Poplatok za predčasné ukončenie príslušného štruktúrovaného termínovaného vkladu (ŠTV) pred jeho splatnosťou SEPA platba a SEPA inkaso alebo platba v EUR v rámci EHP - osobné alebo elektronické doručenie (debet alebo kredit) Platobné operácie v rámci banky (debet alebo kredit) úrok za 366 dní úrok za 366 dní úrok za 540 dní úrok za príslušný kalendárny rok 1) + 0,5% z istiny vkladu úrok za príslušný kalendárny rok 1) + 0,75% z istiny vkladu úrok za príslušný kalendárny rok 1) + 1,0% z istiny vkladu úrok za príslušný kalendárny rok 1) + 1,3% z istiny vkladu úrok za príslušný kalendárny rok 1) + 1,6% z istiny vkladu úrok za príslušný kalendárny rok 1) + 1,9% z istiny vkladu podľa Podmienok ŠNTV podľa Podmienok ŠNTV podľa Podmienok ŠTV podľa Podmienok ŠTV Banka môže pri požiadavke na predčasné zrušenie útlmových vkladových produktov odpustiť sankčný poplatok, ak klient prevedie celý zostatok predčasne zrušeného útlmového vkladového produktu na vkladový produkt Privatbanky, a.s. s rovnakou alebo dlhšou lehotou viazanosti. 1) nevyplatenie akumulovaných hrubých úrokov (nevyplatenie úrokov pred zdanením) 7 2.7 Sporiace účty Zriadenie účtu, vedenie účtu a zrušenie účtu Výpis z účtu - osobne Výpis z účtu - poštou Výpis z účtu - elektronicky Sankcia za predčasný výber z úsporného vkladu Privatbanka Bonus Konto (sankcia sa neuplatní v prípade ak klient počas 3 mesiacov urobí maximálne 1 výber/prevod maximálne do výšky 30% aktuálneho zostatku vrátane alebo urobí výber/prevod v čase splatnosti vkladu) SEPA platba alebo platba v EUR v rámci EHP (debet alebo kredit ) - osobné alebo elektronické doručenie (debet alebo kredit) Privatbanka Bonus Konto EUR príslušný bonusový úrok za celé obdobie viazanosti Platobné operácie v rámci banky (debet alebo kredit) v 8 2.8 Vkladné knižky v EUR a v CM Založenie a zrušenie vkladnej knižky Poplatok za poškodenie vkladnej knižky alebo začatie umorovacieho ) 2) Sankcia za predčasný výber z vkladnej knižky - z vyberanej sumy: s výpovednou lehotou 1 mes s výpovednou lehotou 3 mesiacov s výpovednou lehotou 6 mesiacov s výpovednou lehotou 12 mesiacov s výpovednou lehotou 24 mesiacov úrok za 15 dní úrok za 30 dní úrok za 60 dní úrok za 90 dní úrok za 120 dní SEPA platba a platobná operácia v EUR v rámci EHP - kredit 2.9 Vkladové listy Zriadenie a zrušenie vkladového listu Výpis z účtu - osobne (všetky druhy účtov) Výpis z účtu - poštou (všetky druhy účtov) SEPA platba a SEPA inkaso alebo platba v EUR v rámci EHP - osobné alebo elektronické doručenie (debet alebo kredit) Poplatok za začatie umorovacieho konania Poplatok za prevod vkladového listu na nového majiteľa 1 %, min max.100 1) Vklady s lehotou viazanosti do 12 mesiacov vrátane, budú o sankciu znížené akumulované hrubé úroky (nevyplatené úroky pred 2) V prípade vkladov s dohodnutou lehotou viazanosti dlhšou ako 12 mesiacov budú o sankciu znížené akumulované hrubé úroky (nevyplatené úroky pred zdanením). V prípade ak hrubé úroky sú nižšie ako výška sankcie, má banka nárok zúčtovať sankciu za predčasný výber z istiny, maximálne však do výšky čistých úrokov (vyplatených úrokov po zdanení). 9 3. Platobné operácie 3.1 Platobné operácie v rámci EHP Platobné operácie v EUR - štandardná alebo prioritná platba v EUR, regulovaná platba a SEPA platba v EUR - inštrukcia SHA SEPA platba a SEPA inkaso a platba v EUR v rámci EHP - osobné 1.00 doručenie (debet) 1) SEPA platba a SEPA inkaso a platba v EUR v rámci EHP - elektronické 0.30 doručenie (debet) 1)2) Prioritná platba v EUR v rámci SR alebo krajín EHP (debet) - osobné 6 doručenie Prioritná platba v EUR v rámci SR alebo krajín EHP (debet) - elektronické 5 doručenie SEPA platba a platobná operácia v EUR v rámci EHP - kredit 1)2) Platby v menách krajín EHP a aj v EUR, ak nejde o SEPA platby alebo regulované platby Platobná operácia (debet) - osobné doručenie 1 % z hodnoty platby, min. 15, max. 70 3) Platobná operácia (debet) - elektronické doručenie 1 % z hodnoty platby, min. 10, max. 50 3) Príplatok za vykonanie platobného príkazu v ten istý deň (D+0) alebo za urgentnú platbu Platobná operácia (kredit) Platobné operácie vo všetkých menách okrem mien krajín EHP (hladké platby v rámci EHP) Platobná operácia (debet) - osobné doručenie 1 % z hodnoty platby, min. 15, max. 70 3) Platobná operácia (debet) - elektronické doručenie 1 % z hodnoty platby, min. 10, max. 50 3) Príplatok za vykonanie platobného príkazu v ten istý deň (D+0) alebo za urgentnú platbu Platobná operácia (kredit) ) Poplatok sa neúčtuje pri Privatbanka Wealth Konto, Privatbanka Invest Konto, Privatbanka Konto, Privatbanka Basic Konto, Privatbanka Standard Konto, Privatbanka Konto Spoločnosť, Privatbanka Biznis Konto (exekútori, notári, súdy), Privatbanka Partner Konto, Privatbanka Family Konto, termínované vklady, úsporné vklady, vkladové listy. 2) Poplatok sa neúčtuje pri Privatbanka Konto Plus, Bežný účet, Privatbanka Saving Konto (pre občanov). 3) Ak suma platby je nižšia alebo rovná ako minimálny poplatok za jej vykonanie, platba bude v prípade platiteľa fyzickej osoby - občana vykonaná za poplatok vo výške sumy tejto platby. 10 Príplatok za platobnú operáciu v menách krajín EHP v rámci krajín EHP - inštrukcia OUR 1) Platobná operácia (debet): do ,00 EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene) od ,01 EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene) Cezhraničné platobné operácie vo všetkých menách mimo územia krajín EHP (hladké platby) Platobná operácia (debet) - osobné doručenie 1 % z hodnoty platby, min. 15, max. 70 2) Platobná operácia (debet) - elektronické doručenie 1 % z hodnoty platby, min. 10, max. 50 2) Príplatok za vykonanie platobného príkazu v ten istý deň (D+0) alebo za urgentnú platbu Platobná operácia (kredit) Platobné operácie v rámci banky (debet alebo kredit) 3.4 Ostatné služby poskytované pri platobných operáciách Zadanie, zmena a zrušenie trvalého príkazu alebo povolenia na inkaso osobné doručenie 3) elektronické doručenie Manuálne dohľadanie a zúčtovanie príkazu z inej banky alebo storno ešte 3.00 nevykonaného príkazu z podnetu klienta Vrátenie chybného platobného príkazu (oznámenie o chybách) 2.00 Žiadosť o vrátenie vykonaného cezhraničného platobného príkazu (vyšlá platba) na podnet klienta alebo neopodstatnená reklamácia vyšlej platby na podnet klienta 20 + poplatky ostatných bánk Žiadosť o sprostredkovanie vrátenia chybne vykonanej SEPA platby na podnet klienta 1 1) Príplatok za platobnú inštrukciu OUR bude zúčtovaný z účtu klienta v deň odpísania sumy platobnej operácie. 2) Ak suma platby je nižšia alebo rovná ako minimálny poplatok za jej vykonanie, platba bude v prípade platiteľa fyzickej osoby - občana vykonaná za poplatok vo výške sumy tejto platby. 3) V prípade vypovedania rámcovej zmluvy (bežného - platobného účtu), ktorá bola uzatvorená na dobu určitú, dlhšiu ako 12 mesiacov, alebo na dobu neurčitú, je po uplynutí 12 mesiacov pre používateľa platobých služieb fyzickú osobu - občana (spotrebiteľa) bezplatné, t.j. poplatok sa v tomto prípade neuplatňuje. 11 3.4.6 Zrušenie predloženej a nezrealizovateľnej vyšlej cezhraničnej platby klienta z podnetu banky z dôvodu nesplnenia podmienok na vykonanie platby alebo predloženej a nezrealizovanej vyšlej platby z podnetu klienta Prešetrenie očakávanej došlej cezhraničnej platby alebo zmena platobnej inštrukcie došlej platby na podnet klienta Prešetrenie vyšlej platby alebo zmena platobných inšturukcií vyšlej cezhraničnej platby na podnet klienta pred realizáciou/po realizácii Potvrdenie o vykonaní prevodu, kópia swiftovej správy alebo avízo o vykonaní prevodu Vyžiadanie doplňujúcich informácií k vyšlej/došlej cezhraničnej platbe bankou príjemcu 3.5 Cezhraničný platobný styk (dokumentárny) Dokumentárne inkaso - export a import (spracovanie, hladké inkaso zmenky, zabezpečenie akceptácie zmenky, zmena inkasných dispozícií, obstaranie protestu zmenky pre neplatenie, urgencie, upomienky, sprostredkovanie a informačné služby) poplatky ostatných bánk 20 + poplatky ostatných bánk poplatky ostatných bánk individuálne dohodou Dokumentárny akreditív - import (spracovanie žiadosti o otvorenie neodvolateľného dokumentárneho akreditívu, predavízo o otvorení, otvorenie, výplata, zmena podmienok, zrušenie, resp. nečerpanie, sprostredkovanie a informačné služby) individuálne dohodou Dokumentárny akreditív - export (avizovanie predavíza, avizovanie, potvrdenie, zmena podmienok zvýšenie hodnoty predĺženie obdobia platnosti, prevo
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks