Sadržaj. 3ds max 4 Biblija. Uvod u rad sa programom 3ds max 4 1. Rad sa objektima 105. Predgovor vii. Kratak vodič: animiranje mlaznog lovca 3 - PDF

Description
MIKRO KNJIGA - PRIKAZ KNJIGE 3ds max 4 Biblija Sadržaj Predgovor vii Uvod u rad sa programom 3ds max 4 1 Kratak vodič: animiranje mlaznog lovca 3 Brzina mlaznjaka 3 Vežba: uvoženje modela mlaznjaka 4 Vežba:

Please download to get full document.

View again

of 68
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 151 | Pages: 68

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
MIKRO KNJIGA - PRIKAZ KNJIGE 3ds max 4 Biblija Sadržaj Predgovor vii Uvod u rad sa programom 3ds max 4 1 Kratak vodič: animiranje mlaznog lovca 3 Brzina mlaznjaka 3 Vežba: uvoženje modela mlaznjaka 4 Vežba: primenjivanje materijala na model mlaznjaka 5 Vežba: pozicioniranje pozadine 9 Vežba: dodavanje modela zgrade 11 Vežba: postavljanje kamere i svetlosnih izvora 14 Animiranje mlaznjaka 16 Vežba: dodavanje traga izduvnih gasova 21 Vizuelizovanje dovršene animacije 22 Sažetak 26 Maxovo radno okruženje 27 Elementi radnog okruženja 27 Korišćenje glavne palete alatki 29 Korišćenje panoa s jezičcima 31 Korišćenje komandnog panoa 32 Korišćenje menija 37 Dodatne kontrole radnog okruženja 52 Rad u Maxovom okruženju 55 Sažetak 58 Rad sa prozorima za prikaz 59 Istraživanje 3D prostora 59 Korišćenje kontrola Viewport Navigation 61 Vežba: snalaženje sa aktivnim prozorom za prikaz 62 Konfigurisanje prozora za prikaz 64 Izbor sistema jedinica 75 Učitavanje pozadine u prozor za prikaz 75 Gde naći slike za pozadinu? 77 Sažetak 78 Rad sa datotekama 79 Rad sa datotekama Maxovih scena 79 Uvoženje i izvoženje 84 Referenciranje spoljnih objekata 96 Sažetak 104 Rad sa objektima 105 Korišćenje osnovnih objekata 107 Pravljenje osnovnih objekata 107 Vrste osnovnih objekata 114 Sažetak 130 Biranje objekata i zadavanje njihovih svojstava 131 Biranje objekata 131 Podešavanje svojstava objekata 140 Sažetak 149 Kloniranje objekata i pravljenje nizova objekata 151 Kloniranje objekata 151 Kopije, instance i reference objekta 153 Pravljenje nizova objekata 155 Kloniranje u vremenu 160 Simetrično preslikavanje objekata 162 Podešavanje međusobnog rastojanja kloniranih objekata 164 Sažetak 168 Grupisanje i povezivanje objekata 169 Rad sa grupama objekata 169 Odnosi između objekata roditelja, objekata dece i korena hijerarhijskog stabla 170 Uspostavljanje veza između objekata 172 Prikazivanje veza i hijerarhija 173 Rad sa povezanim objektima 174 Korišćenje prozora Schematic View 177 Rad sa čvorovima u prozoru Schematic View 180 Sažetak 184 Transformisanje objekata 187 Premeštanje, rotiranje i menjanje veličine objekata 187 Alatke za transformisanje 188 Šta rade kontrole Transform Managers 191 Korišćenje uporišnih tačaka 195 Ograničenje transformacija na pojedine ose 198 Uvežbavanje transformacija 200 Komande za poravnavanje 203 Korišćenje mreže 207 Opcije Snap 210 Sažetak 213 Korišćenje modifikatora 215 Rad s listom modifikatora 215 Vrste modifikatora 222 Poređenje objekata tipa Loft i modifikatora iz grupe Surface Tools 255 Instanciranje modifikatora 257 Sažetak 258 Modelovanje 259 Osnove modelovanja i različite alatke 261 Parametarski i neparametarski objekti 261 Vrste modelovanja 262 Menjanje parametara objekta 262 Rad s podobjektima 265 Modelovanje u niskoj rezoluciji 266 Pomoćni objekti za modelovanje 269 Sažetak 271 Crtanje i korišćenje 2D krivih i oblika 273 Crtanje u dve dimenzije 273 Uvoženje i izvoženje krivih 282 Menjanje krivih 286 Pretvaranje krivih u 3D objekte 302 Logičke operacije s krivama 304 Sažetak 306 Rad s mrežicama 307 Pravljenje mrežica i poligonalnih objekata koji se mogu uređivati 307 Menjanje mrežice 308 Sažetak 326 Pravljenje zakrpa 327 O mrežastim zakrpama 327 Menjanje zakrpa 329 Sažetak 339 Pravljenje složenih objekata 341 Vrste složenih objekata 341 Preobražavanje objekata 342 Objekti Conform 343 Objekat ShapeMerge 347 Objekti Terrain 349 Objekat Mesher 350 Objekat Scatter 352 Objekat Connect 357 Modelovanje pomoću objekata Boolean 360 Objekat Loft 365 Sažetak 378 Rad sa objektima tipa NURBS 381 Krive i površine tipa NURBS 381 Menjanje NURBS objekata 385 Rad sa objektima tipa NURBS 391 Sažetak 399 Materijali i mape 401 Editor materijala 403 Šta su svojstva materijala? 403 Rad u editoru materijala 405 Korišćenje Material/Map Browsera 415 Korišćenje Material/Map Navigatora 417 Sažetak 418 Primenjivanje materijala 419 Korišćenje standardnih materijala 419 Korišćenje složenih materijala 428 Korišćenje materijala Raytrace 436 Korišćenje materijala Matte/Shadow 444 Sažetak 446 Korišćenje mapa 447 Šta je mapiranje? 447 Vrste mapa materijala 448 Potpano Maps 478 Korišćenje uslužnog programa Map Path 481 Sažetak 482 Rad s materijalima i mapama 483 Formiranje biblioteke materijala 483 Kombinovanje materijala i mapa 484 Animiranje materijala 487 Primenjivanje više materijala 491 Modifikatori materijala 493 Korišćenje mapa za promenu geometrije objekta 501 Uklanjanje primenjenih materijala i mapa 502 Sažetak 503 Svetla i kamere 505 Rad sa svetlima 507 Osnove rasvete 507 Vrste svetla u Maxu 509 Pravljenje i postavljanje izvora svetla 512 Posmatranje scene iz perspektive svetlosnog izvora 514 Menjanje parametara svetla 516 Korišćenje sistema sunčevog svetla 523 Korišćenje prostornog svetla 526 Sažetak 533 Rad sa kamerama 535 Osnove rada s kamerama 535 Pravljenje kamere 536 Prikazivanje pogleda kamere 537 Vežba: podešavanje suprotnog pogleda 537 Kontrolisanje kamere 538 Usmeravanje kamere 539 Podešavanje parametara kamere 541 Sažetak 546 Uklapanje kamere sa statičnom i animiranom pozadinom 547 Korišćenje alatke Camera Match 547 Korišćenje uslužnog programa Camera Tracker 551 Sažetak 560 Sistemi čestica i prostorne deformacije 563 Formiranje i kontrolisanje sistema čestica 565 Upoznavanje različitih sistema čestica 565 Formiranje sistema čestica 566 Korišćenje sistema čestica Spray i Snow 566 Vežba: stvaranje kiše i snega 568 Korišćenje sistema čestica Super Spray 569 Korišćenje sistema čestica Blizzard 583 Korišćenje sistema čestica PArray 583 Vežba: magična krila leptira 584 Korišćenje sistema čestica PCloud 585 Korišćenje mapiranih materijala 586 Sažetak 587 Korišćenje prostornih deformacija 589 Pravljenje i povezivanje nosilaca prostornih deformacija 589 Vrste prostornih deformacija 590 Rad s nosiocima prostornih deformacija 612 Sažetak 616 Animacija 617 Osnove animacije 619 Korišćenje dugmeta Animate 619 Rad sa ključevima 619 Vežba: rotiranje poliedra 619 Korišćenje palete kanala 621 Pregledanje i menjanje vrednosti ključeva 623 Kontrolisanje vremena 624 Korišćenje komandnog panoa Motion 625 Animiranje objekata 628 Povezivanje parametara 631 Sažetak 634 Rad sa okvirom za dijalog potprograma Track View 635 Radno okruženje okvira za dijalog potprograma Track View 635 Režimi prikaza kanala 639 Rad sa ključevima 644 Uređivanje vremena 645 Podešavanje krive kontrolera 647 Filtriranje kanala 651 Rad sa kontrolerima 652 Korišćenje parametara Out-of-Range Types 652 Dodavanje kanala napomena 653 Sinhronizovanje sa kanalom zvuka 653 Sažetak 656 Ograničavanje kretanja 657 Korišćenje usmerivača 657 Vrste usmerivača 657 Sažetak 667 Animiranje pomoću kontrolera 669 Vrste kontrolera 669 Dodeljivanje kontrolera 670 Definisanje podrazumevanih kontrolera 671 Vrste kontrolera 672 Sažetak 693 Korišćenje izraza 695 Promenljive, operatori i funkcije 695 Definisanje izraza 698 Interfejs kontrolera Expression 698 Kontrolisanje transformacija objekata 701 Kontrolisanje parametara 703 Sažetak 706 Dinamička simulacija 707 Dinamika 707 Definisanje svojstava dinamičkog materijala 711 Korišćenje dinamičkih prostornih deformacija 713 Korišćenje uslužnog programa Dynamics 713 Korišćenje modifikatora Flex 720 Sažetak 724 Inverzna kinematika 725 Rad sa skeletima 727 Izgrađivanje sistema skeleta 727 Primena osobina kostiju na objekte 730 Vežba: dodavanje skeleta plišanom medvediću 732 Korišćenje modifikatora Skin 733 Sažetak 738 Uspostavljanje i korišćenje sistema inverzne kinematike 739 Poređenje normalne i inverzne kinematike 739 Formiranje i povezivanje sistema inverzne kinematike 740 Korišćenje metoda inverzne kinematike 743 Sažetak 756 Vizuelizacija i postprodukcija 757 Osnove vizuelizacije 759 Maxove metode vizuelizacije 759 Rad sa prozorom ActiveShade 760 Rad sa kontrolnim animacijama 762 Parametri vizuelizacije 764 Globalni parametri vizuelizacije 770 Pravljenje VUE datoteka 771 Korišćenje prozora Virtual Frame Buffer 772 Korišćenje prozora RAM Player 773 Zadavanje područja vizuelizacije 775 Nevolje sa vizuelizacijom 775 Sažetak 776 Rad sa okruženjima i atmosferskim efektima 777 Formiranje okruženja 777 Korišćenje kontrolnih objekata Atmospheric Apparatus 781 Izrada atmosferskih efekata 782 Sažetak 792 Korišćenje elemenata i efekata vizuelizacije 793 Korišćenje elemenata vizuelizacije 793 Dodavanje efekata vizuelizacije 795 Vrste efekata vizuelizacije 796 Sažetak 817 Mrežna vizuelizacija 819 Zahtevi koje mreža mora da ispunjava 820 Podešavanje mrežnog sistema za vizuelizaciju 821 Pokretanje mrežnog sistema za vizuelizaciju 829 Konfigurisanje menadžera i servera mrežne vizuelizacije 835 Greške pri prijavljivanju 837 Korišćenje menadžera reda 838 Obaveštenja o procesu vizuelizacije 841 Vežba: podešavanje vizuelizacije simuliranjem mreže 842 Sažetak 842 Postprodukcija u radnom okruženju Video Post 845 Osnove postprodukcije 845 Korišćenje okvira za dijalog Video Post 846 Rad sa sekvencama 848 Dodavanje i menjanje događaja 849 Rad sa opsezima 858 Rad sa filtrima Lens Effects 858 Sažetak 864 Prilagođavanje programa 3ds max 865 Prilagođavanje Maxovog radnog okruženja 867 Rad sa prilagođenim radnim okruženjima 867 Korišćenje okvira za dijalog Customize User Interface 868 Konfigurisanje putanja 878 Podešavanje parametara 879 Prilagođavanje panoa sa jezičcima 890 Prilagođavanje dugmadi na komandnom panou 891 Sažetak 891 Korišćenje MAXScripta 893 Šta je MAXScript? 893 Alatke MAXScripta 894 Vrste skriptova 907 Pisanje sopstvenih MAXScriptova 909 Sažetak 924 Proširivanje Maxa dodatnim programima 925 Korišćenje dodatnih programa drugih proizvođača 927 Pronalaženje dodatnih programa 927 Rad sa dodatnim programima 928 Primeri dodatnih programa 931 Sažetak 934 Samostalno pravljenje dodatnih programa 935 Max i dodatni programi 935 Neophodni uslovi za pravljenje dodatnih programa 936 Vrste dodatnih programa 936 Podešavanje razvojnog okruženja 938 Pisanje prvog dodatnog programa 942 Vežba: uklanjanje grešaka iz dodatnih programa 947 Dovršavanje dodatnog programa Gear 948 Kako proširiti mogućnosti dodatnog programa 959 Sažetak 960 Instaliranje i konfigurisanje programa 3ds max Izbor operativnog sistema 961 Hardverski zahtevi 961 Instaliranje programa 3ds max Registrovanje Maxa 965 Podešavanje upravljačkog programa za grafičku karticu 967 Maxove prečice sa tastature 969 Prečice u glavnom Maxovom radnom okruženju 970 Prečice u okvirima za dijalog 974 Ostale prečice 978 Ekskluzivni dodatni programi 979 Instaliranje dodatnih programa 979 Korišćenje okvira za dijalog Plug-In Manager 979 O dodatnim programima 980 Šta se nalazi na kompakt disku? 989 Primeri i vežbe 989 Dodatni programi 989 3D modeli 990 Demo programi 990 Indeks 991 Uputstvo za instaliranje kompakt diska 1018 MIKRO KNJIGA - PRIKAZ KNJIGE 3ds max 4 Biblija Predgovor ad god se povučem u sobu u kojoj se nalazi računar, moja supruga kaže: Opet je otišao da se igra . Mogao bih glatko da odbijem takvu konstataciju pravdajući se da radim ozbiljan posao, ali kada iz sobe izađem smeškajući se i od nje zatražim da pogleda moje najnovije delo, znam da je u pravu. Ono što tamo radim nije ništa drugo do beskrajna zabava . Sve te godine koje sam proveo u zabavnoj igri sa 3D grafikom odlučio sam da pretočim u knjigu od koje biste vi - čitaoci - mogli imati koristi. Svi vi, korisnici Maxa, imate različit nivo znanja, ali srećom, date su mi prilično odrešene ruke, tako da u knjigu mogu da uključim za svakoga ponešto. Knjiga je namenjena početnicima i čitaocima sa srednjim nivoom znanja, ali ponekad natuknem nešto i o naprednim mogućnostima za iskusnije čitaoce. Ako nemate nikakvog iskustva u radu sa Maxom, najbolje krenite od samog početka i knjigu čitajte redom. Ako ste, pak, sa Maxom već prilično upoznati, onda pregledajte sadržaj i potražite odeljke koji mogu doprineti da bolje upoznate osnove. Međutim, ukoliko ste profesionalac, verovatno ćete poželeti da proučite šta je sve novo u verziji 4. Ako ste toliko uzbuđeni zato što pred vama stoji Max pa ne znate odakle da počnete, potražite odmah Kratak vodič. Celo to poglavlje je jedna vežba koja vas vodi kroz postupak pravljenja scene i animacije. Vodič je nastao kao odgovor na sugestije čitalaca prvog izdanja koji su se žalili da ne znaju odakle da počnu. Dakle, namenjen je onim čitaocima koji ne žele da svare brdo materijala pre nego što stvarno počnu da nešto rade u programu. Druga svrha ove knjige je da bude potpun referentni priručnik za Max. Da bih to postigao, morao sam detaljno da opišem skoro svaku osobinu osnovnog programskog paketa, uključujući svaku vrstu osnovnog oblika, materijala i mape, svaki modifikator i svaki kontroler. Trudio sam se da napišem knjigu kakvu bih i sâm rado čitao. Æeleo sam da u nju uključim čitavu lepezu različitih scena koje odišu kreativnošću. Nadam se da vas navedeni primeri neće samo naučiti kako da se služite programom već da će predstavljati i stvaralački podsticaj za vaše buduće projekte. Na kraju krajeva, to i jeste ono što 3D grafiku pretvara u beskrajnu zabavu . Šta je Max? Max više nije nov program. U četvrtoj verziji, on već ima izvesnu zrelost. Pre nego što nastavimo, želeo bih da naglasim da je zvanično ime ove verzije programa 3ds max 4 (sa malim m ), ali ja ću ga zvati Max (sa velikim M ). To je nadimak programa koji mi je prirastao za srce više od našeg kućnog ljubimca. Nisam uspeo da nateram Max da dođe kada ga pozovem niti da šeni, ali je ipak povremeno uspevao da se napravi mrtav . Jedan od načina na koji ljudi razvijaju svoj karakter jeste da u sebe upijaju poželjne karakteristike ličnosti koje ih okružuju. Tako i Max razvija svoj karakter - svaka nova verzija obuhvata čitav spektar novih poželjnih osobina. Mnoge potiču od programskih dodataka posebno razvijenih za poboljšanje Maxa. I u verziju 4 su uključene nove osobine. Ima nekoliko novih karakteristika koje su čarobno uklopljene u osnovni proizvod, a među njima su prozor ActiveShade i elementi Render. Zbog tih osobina Maxova ličnost će vam se više dopasti. Naš karakter se menja i kada stremimo novim ciljevima. Max i njegovi tvorci uveli su novine kao što su usavršena inverzna kinematika i povezivanje parametara. Tokom svog razvitka Max će nastaviti da usvaja osobine drugih programa i da stvara nove. O knjizi Dopustite mi da opišem kako je knjiga nastala. Neophodan preduslov za pisanje ovakve knjige jesu godine iskustva; posle toga slede meseci napornog istraživanja. Pri tome je bilo padova sistema i ličnih drama, a uvek su postojali i suviše kratki rokovi. Pisao sam u zoru, ali i do kasno u noć, bukvalno sagorevajući. Bilo je to iscrpljujuće i naporno iskustvo, a pošto sam sve vreme provodio ispred Maxovog radnog okruženja, na kraju sam se osećao kao... da ne preteram, ali... kao animator. Zvuči li vam ovo poznato? Nastajanje ove knjige ne razlikuje se bitno od onoga kroz šta vi prolazite i, slično vama, i ja sam zadovoljan kada nešto završim. Vežba i samo vežba Oduvek sam najbolje učio vizuelno - najviše znanja sam sticao kada sam nešto sâm radio i istovremeno istraživao. Drugi možda bolje uče čitajući i razmišljajući. Zbog toga sam se trudio da informacije prikažem na više načina kako bi bile pristupačne različitim vrstama čitalaca. To je i razlog što ćete za određenu osobinu, pored detaljnog objašnjenja, pronaći i odgovarajuću vežbu koja tu osobinu prikazuje u praksi. Vežbe se provlače kroz celu knjigu i jasno su označene natpisom Vežba ispred naslova odeljka. One se uvek sastoje od niza logičkih koraka i po pravilu se završavaju slikom koju treba da proučite ili uporedite, a nalaze se i na pratećem CDu. Pokušao sam da se u svakoj vežbi usredsredim na jedan ili dva ključna koncepta, pa rezultate svojih vežbanja verovatno nećete poželeti da sačuvate. Na primer, mnoge od prvih vežbi ne sadrže materijale jer mi se učinilo da će primena materijala pre nego što ih objasnim samo da vas zbuni. Potrudio sam se da smislim i upotrebim različite, jedinstvene i zanimljive primere pokušavajući pri tome da zadržim njihovu jednostavnost. Sa zadovoljstvom konstatujem da se svi primeri nalaze na pratećem kompakt disku zajedno sa modelima i teksturama koje su neophodne da bi se vežbe uradile. U drugom izdanju sam pristupio vežbama nešto drugačije. Umesto da ih uvek započinjem od nule, pokušao sam da vam za svaku ponudim pogodnu polaznu tačku. To mi je omogućilo da se bolje koncentrišem i svaku vežbu izložim u manje suštinskih koraka, tako da iskustva možete da stičete na najjednostavniji način. Na CD-u ćete naći Maxove datoteke koje pominjemo u prvom koraku najvećeg broja vežbi. Maxova datoteka koja sadrži dovršenu vežbu snimljena je sa nastavkom final. Ako se u toku vežbe izgubite, otvorite odgovarajuću datoteku sa dovršenom vežbom i pogledajte kako izgleda rezultat. U ovu knjigu sam uložio mnogo truda i nadam se da će vam ona pomoći u radu. Nudim je kao polaznu tačku. Namerno sam u vežbe unosio minimum kreativnosti - to ostavljam vama i vašem nadahnuću. Kako je knjiga organizovana Ima mnogo različitih aspekata 3D grafike, tako da ćete se možda u većim produkcionim kućama baviti samo jednom specifičnom oblašću. S druge strane, u manjim organizacijama, ili ako se grafikom bavite iz hobija, prinuđeni ste da radite sve - od modelovanja i osvetljavanja do animacije i postprodukcione kompozicije. Ova knjiga je osmišljena tako da obuhvati sve različite aspekte 3D grafike. Knjiga je podeljena na više delova: Kratak vodič - Ovo jedinstveno poglavlje vodi vas kroz čitav projekat animacije prikazan u više relevantnih vežbi. Ono je tu da ublaži vaše nestrpljenje i omogući da odmah počnete da pravite animacije. Deo I: Uvod u rad sa programom 3ds max 4 - Bez obzira na to da li se radi o radnom okruženju, radu sa prozorima za prikaz ili o rukovanju datotekama, poglavlja iz ovog dela upoznaće vas sa grafičkim okruženjem programa, tako da se nećete izgubiti lutajući kroz ovaj ogroman paket. Deo II: Rad sa objektima - Među Maxovim objektima nalaze se mrežice, kamere, svetlosni izvori, objekti za deformisanje prostora i sve drugo što se može naći u prozoru za prikaz. U ovom delu ćete saznati kako da napravite referentne kopije tih objekata, kako da ih birate, klonirate, grupišete, povezujete, transformišete i modifikujete. Tu je i poglavlje posvećeno svim modifikatorima. Deo III: Modelovanje - Objekte u Maxu možete da modelujete na više načina. U ovom delu naučićete kako da radite sa oblicima koji su sastavljeni od krivih, s mrežicama, zakrpama, NURBS objekima i složenim objektima, npr. tipa Loft i Morph. Deo IV: Materijali i mape - Uz mnoštvo parametara, vrsta materijala i mapa, neće vam uvek biti lako da se snađ ete i napravite baš ono što želite. Ova poglavlja objašnjavaju sve te različite elemente i način njihovog korišćenja. Deo V: Svetla i kamere - U ovom delu je objašnjeno kako se upravlja svetlosnim izvorima i kamerama, i kako se koristi više specijalnih svetlosnih efekata, odnosno pomoćnih programa za kamere. Tu je i poglavlje posvećeno korišćenju pomoćnih programa Camera Matching i Camera Tracking. Deo VI: Sistemi čestica i prostorne deformacije - Sistemi čestica se mogu iskoristiti za pravljenje grupe koja sadrži na hiljade čestica, a objekti za deformisanje prostora mogu u Maxovu scenu da unesu efekat dejstva sile. Poglavlja iz ovog dela nude i objašnjavaju primere rada sa ove dve jedinstvene vrste objekata. Deo VII: Animacija - Ako hoćete da animirate scenu, poželećete da saznate sve o pravljenju ključnih slika, potprog
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks