ข นตอนการเข าใช ห อง SAC สาหร บน กศ กษา - PDF

Description
1 ข นตอนการเข าใช ห อง SAC สาหร บน กศ กษา 1 ลงทะเบ ยนเข าใช ท เคาเตอร ห องสาน กงานศ นย ภาษาและศ นย การเร ยนร ภาษาด วยตนเอง (ห องสม ดศ นย ภาษา ช น 3) 2 ร บหมายเลขเคร องท น ง และเข าใช งานตามหมายเลขท ได

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 18 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 ข นตอนการเข าใช ห อง SAC สาหร บน กศ กษา 1 ลงทะเบ ยนเข าใช ท เคาเตอร ห องสาน กงานศ นย ภาษาและศ นย การเร ยนร ภาษาด วยตนเอง (ห องสม ดศ นย ภาษา ช น 3) 2 ร บหมายเลขเคร องท น ง และเข าใช งานตามหมายเลขท ได ร บ 3 ตรวจเช คความพร อมของอ ปกรณ คอมพ วเตอร ก อนใช งานท กคร ง และป ดคอมพ วเตอร ท ก คร งเม อใช งานเสร จ 4 ลงทะเบ ยนออกท เคาเตอร ห องสาน กงานศ นย ภาษาและศ นย การเร ยนร ภาษาด วยตนเอง (ห องสม ดศ นย ภาษา ช น 3) 5 ย นแบบฟอร มการเข าใช ห อง SAC ให เจ าหน าท ลงลายม อช อย นย นการเข าใช สารบ ญ การเข าใช โปรแกรม Tell Me More 4 Free To Roam Mode 6 Guided Mode 7 ระด บของแบบฝ กห ด 9 Level Level Level Home [เมน หล ก] 13 ข อควรระว งในการใช โปรแกรม Tell Me More 15 เคร องม อช วยเหล อ 16 ประเภทของแบบฝ กห ด 19 Dictation [แบบฝ กห ดเข ยนตามคาบอก] / Fill in the Blanks [แบบฝ กห ดเต มคาตอบให ถ กต อง] 19 Word Order [แบบฝ กห ดเร ยบเร ยงคาศ พท ตามหล กไวยากรณ ] / Dialogue [แบบฝ กห ดบทสนทนา] 20 Word Searches [แบบฝ กห ด] / Word Association [แบบฝ กห ดเล อกคาตอบตรงตามร ปภาพท ก าหนด] 21 Word Association [แบบฝ กห ดการจ บค คาศ พท ท พ องความหมายก น] / The Right Word [แบบฝ กห ดเล อกคาตอบให ถ กต องเหมาะสม] 22 Words and Topics [แบบฝ กห ดการแยกแยะให ตรงหมวดหม ] / Mystery Phrase [ปร ศนาคาทายเก ยวก บคาศ พท ] 23 Crossword Puzzles [ปร ศนาคาไขว โดยการฟ ง] / Sentence Pronunciation [การฝ กออกเส ยงตามประโยค] 24 Word Order (2) [แบบฝ กห ดเร ยบเร ยงคาศ พท ] / Words and Functions [แบบฝ กห ดการแยกแยะคาศ พท ให ตรงหมวดหม ] 25 Grammar Practice [แบบฝ กห ดไวยากรณ ] / Word Order (3) [แบบฝ กห ดเร ยบเร ยงคาศ พท ] 26 Sentence Practice [แบบฝ กห ดไวยากรณ ] / Word Pronunciation [แบบฝ กห ดการออกเส ยง] 27 Phonetics Exercise [แบบฝ กห ดส ทศาสตร ] 29 การออกจากโปรแกรม Tell Me More 31 2 3 ข อปฏ บ ต ในการเข าใช บร การศ นย ภาษา 1 เป ดบร การท กว น : ว นจ นทร อาท ตย เวลา น (ป ดท ก ว นหย ดน กข ตฤกษ หร อตามประกาศของมหาว ทยาล ย) 2 ไม อน ญาตสวมรองเท าแตะ รองเท าไม ร ดส น หร อกางเกงขาส นเหน อเข า ควรแต งกายให ส ภาพเร ยบร อยในการเข าใช ท กคร ง 3 ไม อน ญาตให นา อาหารและเคร องด มท กชน ดเข ามาร บประทานในห อง SAC และภายในห องสม ดศ นย ภาษา 4 ท กคร งท ใช คอมพ วเตอร หากพบป ญหาใดๆ ต องแจ งเจ าหน าท โดยท นท 5 ไม อน ญาตให นาอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ใดๆ เช อมต อก บคอมพ วเตอร ของ ทางศ นย ภาษาโดยเด ดขาด 6 ห ามทาให เก ดความเส ยหายก บทร พย ส นใดๆท งส น ในห องสาน กงานศ นย ภาษาและศ นย การเร ยนร ภาษาด วยตนเอง, LC 1, Sac 1 และ Sac 2 โดยเด ดขาด 7 ไม อน ญาตให นาอ ปกรณ ใดๆ ออกจากศ นย ภาษา ก อนได ร บอน ญาตโดย เด ดขาด 8 โปรดให ความร วมม อก บเจ าหน าท ของศ นย ภาษา ในการปฏ บ ต ตาม กฎระเบ ยบ ผ ใดฝ าฝ นจะถ กถอนส ทธ การใช บร การศ นย การเร ยนร ด วย ตนเอง 4 การเข าใช โปรแกรม Tell Me More 5 6 Free To Roam Mode Free To Roam Mode ค อ โหมดท ผ เร ยนสามารถทา แบบฝ กห ดได อย างอ สระ ข นอย ก บต วผ เร ยนเองว าอยากทา แบบฝ กห ดชน ดไหน โดยจะเร มทาอ นไหนก อนก ได 7 Guided Mode สาหร บ Guided Mode น น จะเป นการทาแบบฝ กห ด ตามท โปรแกรมจ ดเตร ยมมาให โดยจะเร ยงจากง ายไปยาก ซ งผ ใช งานคร งแรกควรเล อกโหมดน 8 9 ระด บของแบบฝ กห ด 10 Level 1 2 Lv 1 Functional Language Patterns no1 = ไวยากรณ 1 Lv 1 Functional Language Patterns no2 = ไวยากรณ 2 Lv 1 Topics no1 = ร ปร างและอาย 1 Lv 1 Topics no2 = ร ปร างและอาย 2 Lv 1 Topics no3 = เส อผ าและเคร อง แต งกาย Lv 1 Topics no5 = สภาพอากาศ Lv 1 Topics no6 = เม องและประเทศ Lv 2 Functional Language Patterns no1 = ไวยากรณ 1 Lv 2 Functional Language Patterns no2 = ไวยากรณ 2 Lv 2 Topics no1 = ว นหย ดและว นเฉล ม ฉลอง 1 Lv 1 Topics no4 = ครอบคร วและเคร อ ญาต 11 Level 2-3 Lv 2 Topics no2 = ว นหย ดและว นเฉล ม ฉลอง 2 Lv 2 Topics no3 = ส ขภาพและร างกาย Lv 2 Topics no4 = ท พ กอาศ ย Lv 2 Topics no5 = ส ตว โลก Lv 2 Topics no6 = อธ บายส งของ Lv 3 Functional Language Patters no1 = ไวยากรณ Lv 3 Topics no1 = ส ขภาพและร างกาย Lv 3 Topics no2 = ส ตว เล ยง Lv 3 Topics no3 = ท พ กอาศ ย Lv 3 Topics no4 = อธ บายส งของ Lv 3 Topics no5 = ว นหย ดและว นเฉล ม ฉลอง 12 Level 4-5 สามารถอ านค าแปล ได ตรงหน าท 11 Lv 4 Functional Language Patterns no1 = ไวยากรณ Lv 4 Topics no1 = เวลา Lv 4 Topics no2 = สถานท Lv 4 Topics no4 = การท องเท ยว Lv 4 Topics no5 = น ส ยและบ คล ก Lv 5 Completed beginner ข อม ลท วไป สาหร บผ เร มต น Lv 4 Topics no3 = สภาพแวดล อม ในเม องและชนบท 13 Home [เมน หล ก] 14 ข อควรระว งในการใช โปรแกรม Tell Me More 1 ในการพ มพ คาตอบ ต องข นต นด วยต วพ มพ ใหญ เสมอ 2 อย าล มใส เคร องหมาย Full Stop ( ) ท ายประโยคบอก เล า และ Question Mark (? ) ท ายประโยคคาถาม 3 หากต องการเว นวรรค ให เคาะ Spacebar เพ ยงคร งเด ยว 4 ไม ควรกด Enter เพ อข นบรรท ดใหม เพราะโปรแกรมจะ ไม ตรวจคาตอบให 5 หากม ข อสงส ยเพ มเต ม กร ณาต ดต อเจ าหน าท ณ ห อง สาน กงานศ นย ภาษาและศ นย การเร ยนร ภาษาด วยตนเอง 15 16 เคร องม อช วยเหล อ 17 18 19 Dictation [แบบฝ กห ดเข ยนตามค าบอก] ประเภทของแบบฝ กห ด Fill in the Blanks [แบบฝ กห ดเต มคาตอบให ถ กต อง] 20 Word Order [แบบฝ กห ดเร ยบเร ยงคาศ พท ตามหล กไวยากรณ ] Dialogue [แบบฝ กห ดบทสนทนา] 21 Word Searches [แบบฝ กห ด] Picture/Word Association [แบบฝ กห ดเล อกค าตอบตรงตามร ปภาพท ก าหนด] 22 Word Association [แบบฝ กห ดการจ บค คาศ พท ท พ องความหมายก น] The Right Word [แบบฝ กห ดเล อกคาตอบให ถ กต องเหมาะสม] 23 Words and Topics [แบบฝ กห ดการแยกแยะให ตรงหมวดหม ] Mystery Phrase [ปร ศนาคาทายเก ยวก บคาศ พท ] 24 Crossword Puzzles [ปร ศนาค าไขว โดยการฟ ง] Sentence Pronunciation [การฝ กออกเส ยงตามประโยค] 25 Word Order (2) [แบบฝ กห ดเร ยบเร ยงค าศ พท ตอบโดยการพ ด] Words and Functions [แบบฝ กห ดการแยกแยะคาศ พท ให ตรงหน าท ของคาศ พท ] 26 Grammar Practice [แบบฝ กห ดไวยากรณ ] Word Order (3) [แบบฝ กห ดเร ยบเร ยงค าศ พท ] 27 Sentence Practice [แบบฝ กห ดไวยากรณ ] Word Pronunciation [แบบฝ กห ดการออกเส ยง] 28 29 Phonetics Exercise [แบบฝ กห ดส ทศาสตร ] 30 31 การออกจากโปรแกรม Tell Me More
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks