Saba SM Arrels-Ciencies Socials 5e Unitat 1

Description
Saba SM Arrels-Ciencies Socials 5e Unitat 1

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Ciències Socials 5é EP.  Unitat 1 REPÀS De l’univers a la Terra Nom: Data: Curs: 1 UNITAT MATERIAL FOTOCOPIABLE4   1  Completa el mapa del sistema solar posant nom als planetes. 2  Defineix els termes següents. Estrela Planeta Satèl·lit  3  Analitza la imatge i respon a les preguntes que s’hi plantegen.a.  Com s’anomena el moviment que fa la Terra sobre el seu eix? b.  Quant de temps tarda a fer-lo? c.  Quin és el principal efecte que provoca?   Ciències Socials 5é EP.  Unitat 1 REPÀS De l’univers a la Terra Nom: Data: Curs: 1 UNITAT MATERIAL FOTOCOPIABLE5   4  Indica amb quina estació es correspon cada imatge i quin mes comença. Estació: Mes: Estació: Mes: Estació: Mes: Estació: Mes: 5  En quina fase es troba la Lluna en cada una de les il·lustracions?   6  Uneix cada terme amb la definició corresponent. GalàxiaTelescopiVia LàctiaGalàxia en la qual es troba el sistema solar.Conjunt d’estreles i planetes.Instrument que serveix per a observar l’espai.  Ciències Socials 5é EP.  Unitat 1MATERIAL FOTOCOPIABLE6 REFORÇ Un viatge pel Sistema Solar Nom: Data: Curs: 1 UNITAT   1  Completa el mapa del sistema solar posant nom als planetes. 2  A continuació, agrupa’ls segons si són planetes interiors o exteriors.PLANETES INTERIORS   PLANETES EXTERIORS   3  Indica amb quin concepte es relacionen les definicions següents. MeteoritFragment de roca de dimensions reduï-des que es desplaça per l’espai.CometaCos compost per gel, pols i roca que gira molt lluny del Sol.AsteroideGran roca que gira al voltant del Sol.  Ciències Socials 5é EP.  Unitat 1MATERIAL FOTOCOPIABLE7 REFORÇ Els girs de la Terra Nom: Data: Curs: 1 UNITAT   1  Completa les oracions que apareixen a continuació amb els termes dels requadres. A)  La Terra tarda 365 dies a fer una volta al voltant del   B)  Aquest moviment s’anomena C)  El moviment de la Terra al voltant del Sol provoca la successió d’   Soltranslacióestacions 2  Uneix cada mes amb l’estació de l’any que comença aquest mateix mes. desembremarç junysetembreprimaveratardorhivernestiu 3  Amb quina estació de l’any relaciones les imatges següents? 1. 2. 3. 4. 1342
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks