Sa ma Botez

Description
Botez JW

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 7 | Pages: 5

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Capitolul 37Să mă botez?Notează cu adevărat sau fals:Botezul este o cerinţă pentru creştini. □ Adevărat□ Fals Scopul principal al botezului este să te aute să nu cazi !npăcat. □ Adevărat□ Fals Botezul desc ide calea spre salvare. □ Adevărat□ Fals #acă nu eşti botezat$ nu trebuie să%i dai socoteală lui#umnezeu pentru faptele tale. □ Adevărat□ Fals #acă prietenii tăi se botează$ !nseamnă că şi tu eşti pre&ătitpentru botez. □ Adevărat□ FalsDACĂ te conformezi normelor divine, dacă te bucuri de o prietenie strânsăcu Dumnezeu şi dacă le vorbeşti altora despre credinţa ta, e cât se poate defiresc să te gândeşti la botez Dar de unde ştii dacă eşti sau nu pregătit pentruacest pas! entru a răspunde la această #ntrebare, analizează mai #ntâiafirmaţiile de mai sus, care trebuiau marcate cu adevărat sau fals$ Botezul este o cerinţă pentru creştini. 'devărat.  %sus a poruncit ca discipolii săi să fie botezaţi &'atei ()*+, (-.De fapt, şi %sus a fost botezat entru a călca pe urmele lui Cristos, trebuie să  te botezi când eşti suficient de matur ca să iei această decizie şi când #ţi doreştidin tot sufletul să faci acest pas$ Scopul principal al botezului este să te ajute să nu cazi în păcat. (als.  /otezul este un simbol public al dedicării tale lui %e0ova Dedicarea nureprezintă un contract prin care ţi se interzice să faci anumite lucruri pe care ţi1ar plăcea să le faci #n secret 2u #ţi dedici viaţa lui %e0ova deoarece doreşti   sătrăieşti potrivit normelor lui$ Botezul deschide calea spre salvare. 'devărat.  /iblia afirmă că botezul este un pas important pe calea careduce la salvare &+ etru 3*(+. Asta nu #nseamnă #nsă că botezul este un fel depoliţă de asigurare pe care o #nc0ei pentru a te ocroti #n caz de accidente 2ebotezi pentru că #l iubeşti pe %e0ova şi vrei să1i slu4eşti pentru totdeauna şi cutoată inima &'arcu +(*(, 3-.$ Dacă nu eşti botezat, nu trebuie să-i dai socoteală lui Dumnezeu pentru faptele tale. (als.  5n %acov 6*+7 citim* 8Dacă cineva ştie să facă ce este drept, dar nuface, păcătuieşte9 : fie că e botezat, fie că nu Aşadar, dacă ştii ce este dreptşi eşti suficient de matur pentru a te gândi serios la viaţa ta, poate că emomentul să discuţi această c0estiune cu unul din părinţi sau cu un alt creştinmatur Astfel, vei putea afla cum poţi face progrese spre botez$ Dacă prietenii tăi se botează, înseamnă că şi tu eşti preătit pentru botez. (als.  Decizia de a te boteza trebuie să vină din propria1ţi inimă şi din dorinţasinceră de a face acest pas & salmul ++-*3. Ar trebui să te botezi numai atuncicând #nţelegi pe deplin ce #nseamnă a fi 'artor al lui %e0ova şi când eşti pedeplin convins că poţi să1ţi asumi această responsabilitate &;clesiastul <*6, <. )n pas care !ţi sc imbă viaţa /otezul este un pas care #ţi sc0imbă viaţa şi1ţi aduce multe binecuvântări ;limplică #nsă şi o responsabilitate serioasă, aceea de a trăi potrivit dedicării talelui %e0ova;şti pregătit să i te dedici lui Dumnezeu! Dacă da, ai mari motive debucurie 5naintea ta se desc0ide unul dintre cele mai mari privilegii din câtee=istă* acela de a1i slu4i lui %e0ova din toată inima şi de a trăi #n aşa fel #ncât sădemonstrezi că i te1ai dedicat sincer &'atei ((*3>, 37.   *N C'+,-/)/ )012-0 ?ei afla cum să1ţi fi=ezi obiective pentru a1ţi trăi viaţa #n mod #nţelept 40S4-4%C54,46 @ă vă prezentaţi corpurile ca o 4ertfă vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu,adică un serviciu sacru #ndeplinit cu puterea raţiunii voastre   &omani +(*+. S('- @ub #ndrumarea părinţilor, #ncearcă să găseşti pe cineva #n congregaţie caresă te a4ute să faci progrese spirituale &Faptele +>*+B3. 8-,', C2   .   .   .   ? /otezul este un pas esenţial şi face parte din 8semnul9 care te identifică pentrusalvare &;zec0iel *6B>. +/'N #4 'C9,)N4 Ca să fac progrese spre botez, am să mă străduiesc să #nţeleg mai bineurmătoarele #nvăţături biblice*  Aş vrea să1l #ntreb pe unul din părinţi sau pe amândoi*  C4 +20404 ',? $ De ce este botezul un pas foarte important!$ Ce l1ar putea determina pe un tânăr să se boteze prea repede!$ Din ce motiv un tânăr ar putea ezita : #n mod ne#nţelept : să se dedice şisă se boteze! -e;t &eneric pe pa&ina   3<=> Faptul că eram botezată m1a a4utat să iau decizii #nţelepte şi să nu o iau pe căigreşite, ceea ce ar fi putut atrage după sine consecinţe amare ollE C enarul(oto&rafia de la pa&ina   3<7> !ntrebări frecvente despre botezCe simbolizează botezul?  A fi cufundat #n apă şi apoi ridicat #nseamnă a murifaţă de modul de viaţă egoist din trecut şi a fi făcut viu pentru a #nfăptui voinţalui %e0ova Ce !nseamnă a%ţi dedica viaţa lui ,e ova?  5nseamnă a nu1ţi mai aparţine şi apromite să pui voinţa lui Dumnezeu mai presus de orice altceva #n viaţă &'atei+>*(6. ; potrivit ca, #nainte de botez, să i te dedici lui %e0ova printr1o rugăciunesolemnă  Ce mod de viaţă ar trebui să ai !nainte de a te boteza?  Ar trebui să trăieşti #narmonie cu normele divine şi să vorbeşti cu alţii despre credinţa ta Ar trebui sădevii prieten cu Dumnezeu prin intermediul rugăciunii şi al studiului dinCuvântul său Ar trebui să1i slu4eşti lui %e0ova pentru că tu  ai ales să1i slu4eşti,nu pentru că alţii te1au obligat -rebuie să te botezi la o anumită v@rstă?  ?ârsta nu este factorul decisiv2otuşi, ar trebui să fii suficient de mare şi de matur pentru a #nţelegesemnificaţia dedicării Ce poţi face dacă vrei să te botezi$ dar părinţii te sfătuiesc să mai aştepţi? robabil că părinţii ar vrea să capeţi mai multă e=perienţă #n viaţa de creştinespectă1le sfaturile şi foloseşte1te de această perioadă pentru a1ţi adânciprietenia cu %e0ova &+ @amuel (*(>. C enarul de la pa&inile   3<A$   3<>(oaie de lucruintenţionezi să te botezi?  Analizează1ţi progresul spiritual #n lumina #ntrebărilor şi a afirmaţiilor de mai 4os 5nainte de a1ţi nota răspunsurile, caută #n /iblie versetele menţionate Cum dovedeşti că te !ncrezi !n ,e ova?  & salmul 7+*<.  Cum ai arătat p@nă acum că ţi%ai e;ersat capacitatea de !nţele&ere pentrua deosebi binele de rău?  &;vrei <*+6.  C@t de des te ro&i?   C@t de concrete sunt ru&ăciunile tale şi ce dezvăluie ele despreprofunzimea iubirii tale faţă de ,e ova?  & salmul +7*>.  Scrie mai os ce obiective ţi%ai fi;at !n privinţa ru&ăciunii.   Studiezi cu re&ularitate Biblia?  &%osua +*).  Ce analizezi de obicei c@nd studiezi personal?   Scrie mai os ce obiective ţi%ai fi;at !n privinţa studiului personal.   4şti eficient !n lucrarea de predicare?  &;=emple* e poţi e=plica altora #nvăţăturile de bază ale /ibliei! evii la cei interesaţi! 2e străduieşti să iniţieziun studiu biblic cu cineva!.□ Da □ Gu 1er&i !n lucrarea de predicare c iar şi atunci c@nd părinţii tăi nu mer&? &Faptele <*6(.□ Da □ Gu
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks