Số tương dối cường dộ

Description
Số tương dối cường dộ

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Poetry

Publish on:

Views: 6 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Số   tương   đối   cường   độ    Khái niệm:Số   tương   đối   cường   độ  là kết   quả  so sánh giữa  hai hiện   tượng  khác nhau nhưng  có liên quan vớ  nhau.  Biểu   hiện:Trình   độ  phát triển   sản   xuất,trình   độ    bảo   đảm   về   mức   sống  dân cư .  Hình thức:Là   đơn   vị   đo   lường  kép do đơn   vị  tính của   tử   số  và mẫu   số   hợp  thành.   Công thức : Số   tương   đối   cường   độ   = Mức   độ   hiện   tượng   nghiêncứu   Mức   độ   hiện   tương  có liên quan Ví dụ : •  Mật   độ  dân số   = Dân số  bình quân năm   = 84.155.800 Diện  tích đất   đai  3.312.11,6 = 254( người /km2) •  Mật   độ  cá trong ao =   Số  cá bình quân = 4.300 Diện  tích ao 7.678,57 = 0,56(con/m3)    Số   tương   đối   cường   độ    Ý nghĩa : Số   tương   đối   cường   độ   thường   sử   dụng   để  so sánh trình độ  phát triển   sản   xuất   cũng   như   mức   sống   của  các vùng các đơn  vi khác nhau.     Khái niệm : Là số   tương   đối    biểu   hiện  quan hệ  so sánh giũa  các  bộ    phận  khác nhau trong cùng một   tổng   thể   hoặc   mức   độ   của   một   hiện   tượng   nhưng  khác nhau về   điều   kiện  không gian. Số   tương   đối  không gian   
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks