s i IS T W E E T A L I C E S U ID - S O T H O - K U R Í B IL IN G U A L S O U T H E R N S O T H O C O U R S I U N 1 S A - PDF

Description
s i IS T W E E T A L I C E S U ID - S O T H O - K U R Í B IL IN G U A L S O U T H E R N S O T H O C O U R S I U N 1 S A Departement Afrikatale Department f Afrian Languages TWEETALIGE SUID-SOTHO-KURSUS

Please download to get full document.

View again

of 49
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 244 | Pages: 49

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
s i IS T W E E T A L I C E S U ID - S O T H O - K U R Í B IL IN G U A L S O U T H E R N S O T H O C O U R S I U N 1 S A Departement Afrikatale Department f Afrian Languages TWEETALIGE SUID-SOTHO-KURSUS vir beginners - met illustrasies en (assette BILINGU AL SOUTHERN SOTHO COURSE fr beginners - with illustratins and assettes : -' ' - ' ' i '. * Kursuswrdebek Curse Ditinary L J Kk P R S Maphike Universiteit van Suid-Afrika University f Suth Afria Pretria 1980, 1986, 20 Universiteit van Suid-Afrika Alle regte vrbehu Uitgegee 1980 Tweede uitgawe, eerste druk 1986 Tweede uitgawe, derde druk 20 Gedruk deur Silwa Drukkers, Pretria Uitgegee deur die Universiteit van Suid-Afrika Mukleneuk, Pretria 1980, 1986, 20 University f Suth Afria All rights reserved Published 1980 Send editin, first impressin 1986 Send editin, third impressin 20 Printed by Silwa Printers, Pretria Published by the University f Suth Afria Mukleneuk, Pretria ISBN ISBN (Stel/Set) TSE ETELANG PELE Hierdie wrdebek wil slegs wees wat sy naam aandui: 'n 'kursuswrdebek'; dus 'n alfabeties gegrepeerde lys inskrywings van Sthwrde wat in MATHE LE LELEME I & II vrkm As basis het gedien die wrdelys uit die vreëre ngepubliseerde MATHE LE LELEME. Aan die pstellers, prf C.F. Swanepel en prf. J.M. Lenake, betuig ns graag ns dank. Hierp is vrtgebu deur sver mntlik elke nuwe wrd in MATHE LE LELEME I & II in te skryf Later is besluit m die student 'n 'bnus' te gee: die Afrikaans en die Engels wrd in twee afsnderlike lyste gegrepeer Onthu egter dat dit slegs die Afrikaans en Engels van wrde is wat in die karsus gebruik wrd Die kursuswrdebek bestaan dus uit: The name 'urse ditinary displays preisely what this ditinary wants t be: an alphabetial list f Sth wrds appearing in MATHE LE LELEME I & II. The wrd-list f the previus unpublished MATHE LE LELEME served as a basis Therefre, t the mpilers, Prf. C.F. Swanepel and Prf. ) M Lenake: ur gratitude Using this as a pint f departure, we, as far as pssible, added eah new wrd frm MATHE LE LELEME I & II Later it was deided t inlude a 'bnus' the Afrikaans and the English are gruped in tw seperate lists Hwever, it shuld be remembered that nly the Afrikaans and English f wrds used in the urse, were inluded The urse ditinary nsists f: (a) 'n Afrikaans-SOTHO-Engelse wrdelys (waarby elke wrd se grammatiese benammg ingesluit is); (b) 'n Afrikaans-Sth wrdelys; en () 'n Engels-Sth wrdelys Ons beklemtn graag wat k ten psigte van die ander leerstf pgemerk is raadpleeg asseblief emge standaardwrdebek sdra die kursuswrdebek me meer in u beheftes vrsien nie. D ie O p s t e l l e r s (a) an Afrikaans-SOTHO-English wrdlist (the grammatial term f eah wrd is inluded); (b) an Afrikaans-Sth wrd-list; and () an English-Sth wrd-list We wuld like t stress that shuld yur requirements seem t utgrw the urse ditinary, please nsult any standard ditinary fr that matter. T h e C m p il e r s (v) *2 6 u 3 Z ~ - OO O. t: Qj. u n ï 3 'C -Q TO u ò 'Á S is ^ ~ - Q. TOTO 3 _ u *» ^ 'CM u Qj OJ O C ^ E QJ Oj * 3 ~0 * 3 Qi ^ U QJ E 3 Qj O C 3 -á S I I I ^ s 2 % Oí u t: O Qj 3 D O b m C9 3.* wrt C 3 C. S _ u».-- C. -3 * 3 C. TO TO TO PC r, 3 TO u u u u u Q. I E E 0; Qj.= D C E 'T, = C 0 -O W u O 20 QJ abs vnw abslute vrnaamwrd TO r 1) 2 E. Q. * 3 Q. TO TO -Q Qj *P Š O» ^ 5 t I t-.l is) TO t 3 C E E OJ 0 J T5 i -a g ) E (/) g 3 i a $ E E 3 D CL u C J2 O 0) D O * * &.Q. 3 -C ir -2 - í : 'J s^» 3 S 0 wi Qj ^ Š 3 2.Si E S 1 s C. C 3.-^ : *3 QJ * - ^ E.S 5 5 ^ ^ 3 í 3 ss) r * W. W Q. 3 2 Qj TO D í 3 Qj O E 5 41 C Q p = í _.3. r _* -x _í : ^ I 3 bj ne bjet nrd -.2 t t O u 0 Qj TO - 3 O Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q. u t t 0; C u t t t t k. t t t TO QJ a l.. a a. O TO S U. 0; Qj i U 0J t- u t - * 3 C 2 * 0 j t w. u _TO t w. 3 k. t D -S E 8. C u U ^ ^ C u u 2. -Sí.Si -C -O -C i : D 3 O D D t t t t E t - Q V. 0 ) * 3 t t O Q. O w Ó I m ~ a 3 TO 0 ; re C C C a ò M 3. 5 rsi t. 3 -Si * 3 TO O O -Si TO _. t g -Si -Si C t TO t -Si. TO E TO TO ^. S-S TO id. -Si e 2 t a Š È O ^ ^. S t t t TO -Si 2 t t -O *3 D 2 g Í- -a t C C t 'g t t.3 t ;S .9- & 4 -Q 0 TO Q. Q. a Q. Q. 0 Q. Ï Ï ~a3 t. k_ t 3 0 TO O O Cl $ $ $ a. Q. t - t t t ^ t t t TO a; O O 0 Q. Q. a a TO _ t 1 Q. tw t -Q j CJw Ō3 l t 3 * _ * r 5; ww/s w erkwrdstam Spesiale fekens Speia sjgns () die grammatiese benaming verskyn hierbinne () the grammatial term appears between brakets I skei twee f meer mntlikhede, frms the divisin between tw r mre pssibilities k. C.0 O 0) -C 5 ra 3 3 \n O IjO n 0 «/i u 0 in & ra 1/1 -Q * t at a; CT5 QJ $ JZ ra -D S ,. *- _0 O *- O $ s\ -C _0 u 70.2 ^ Ê TJ ~ u D Jr t r t X fc /1 *D C ZZ -Q O ^ *3 t fc ra «t -C a, ~ $ t & O *3 O O _ n 0 n e n O ra :t t TZ C :0 t.q 3 C á «w JS Of _ SO 3 E 7g O' ra 1/1 r 0 IS -C 0 - D 0 t 1/1 0 O t 0 ^ n t/i 1 i f 13 ra S 3 O Ln a ^ t ^.2 ra 5 at 15-2 ra ra Cl ra _íí 0 0 0 u ra a, - 0 T. a;.5 i/i _ra _ SO ai ra 0t O t ra 3 j _ - S 6 5 C ra t a ra,0 no ra «/ js -C J i :t t.2 : z 0 1/1 Q; ra s O t t : O l/l ra - -Q 0 : «9 SO t ]= s t 1 O -5 * a; 5 O O O 1/1 ^ ra -C JZ 2 3.t a 3 * 3 0 á g 3 0 «/I s D O' O n t _C *D + -a a *u ra (Z s R3 JZ '5 u (viii) afrikaans SOTHO english TO_ TO XTl Q j 'Z Z TO O vr 3 O E 0) _ 0 J _Q- DC CV a DC 0; JC */ *5 0? a -O 0 O) TO ï -E JE E JZ TO. - I QÒ TO E C TO TO * vo JZ «d D -C vo VO v TO Q. 0 -ií V + J Z JD «O TO TO D a O CL -C _TO _TO 0 5 - TO 33 '5 i^ TO - X Ò '5 LO V I Z f/ 9) agent/afslaer agênlê fn / 9) agent/autineer (ww/s) gaap, mnd pmaak -ahlama (v/s/ yawn, pen the muth (perf + pass v) is aanvaar/is ntvang -amhëtswe (perl + pass l) was, were aepted, reeived (neutr-pass v -arla) skei/verskil -arhana (neutr-pass í -arla) part/differ _C U. Q. TO 01 C / U IE *5 *Qj Q. + s Q. u O a */i / T5 r U O i - 3 i S/1 in 10 _ QJ (/ U 3 O 3 01 r q3. Q. 1/1 5 E Q. E 1E 0 , L /I E «3 3 TO CT u 01 0 i JQ vj /1 S '.C O 3 U d IE « * J2 'Z C -O .*- TO E 3 k~ $ S' E 0; D m ~v 01 2 E + m TO «1 JJ -D TO v. -C O TO 2 01 O Q.»/i TO -C _C + 'I T? s w. « -e E 0 * D # -g Z Ë U -ÏC 3? 0 * x TO * _ 3 i/i *3 k 0 »/1 01 «/ 3 /i 3 1/1 «/i 01 U u 3 /i 0 : t/1 01 Q. 0 «/» i/i 01 «r (w/sk kl 2) hulle ba (subj n / 2) they E J Z u u t - O 8 * TO - -* V* 0 - TO a; rsi a; a u V) V r* t 5 * t E 3 «C - a TO TO s -X a DO E a) E TO O TO TO. TO JO TO J D -O 5 TO U u _ S TO - 0; E Q j -C av. O E Q. O ^ U la gj 'T ^ TO O a» U w Q» li - -O * ' -O 00 ~q7 ~ ' E S TO 5. 0». ~ U E a; * TO JZ 00 TO JO TO -X -X w :a V) -Q JO; ~ TO ra; -X -O :0 TO a» a» j : W. E Q. O -X a» Qj 7-X a «/ $ «/i a» a; S a» .9f u- & a D 5 TO 5. u C C at a r a t a P a -* '5 E. t. 5 m o u inw kl 2) mense wat leen baadimi (n l 2) peple wh brrw/lend (nw kl 2) inwners/burgers baahi ( l 2) inhabitants/itizens (adj knst r) twee (mense) ba babëdi (adj nstr) tw. (peple) D QJ ' Z 0 0 3 ÏC D. 2 O Q) _Q = ~a7 a q; Qj 2 (U a t u - S r J X U t -Si 20 u a ~at. D 3 _ - 3 a O JD a -5 5 t V 3 f2 l/l _x 0 a S T r s fn f2 CL. C C3 dí := -C G. u 0) U L VO -n -C -C O =. U O _J - O 3O u D 0 3 n 0; _D 0 20 O a Q. a - O QJ C 3 O u ~ f2 a 20 C a S -O 3 v Q. */ Q. * CL C 3 *D D t 2D C a _ a Q. V CD D U O a t3 a rsj S 1 JC h - D. Q. i ï ^3»2 -O g ^ ^ J2 2 -D *3»2 JD «2 2 JS baki :a - -O C ^ rflj *2rj J2 (2»2 vr 2 a 3 e (2 -O - -D :a $ f2 15 f2 f2 í2. ; (O ix) 2 *2-3C -X -9 j JD J2 2 «2»2 05 f2 h- J2-0 CS -D 22 J3 JO 0 a $ 3 -C -ic. 0 20 jr t 0) 0 3 8 *5T.2 S'C 3 ~ 5 j ^ - ^ ^.E ~ k. v -x Í5. D a; 5 a ! * a ~ QJ D 3 - 2 -X * C Ō5 3 :=. 2 -Q 20 C 3 -O 3 5 a -X _ a; D _E a a; Q. E E Ê 20 O 3 f2 (2 jaj rz *u 00 (X) x t_ f2 u.* v 0 ^.5. a 5 2 2 i u 1 *»x ^ 30 D t Q; '«K' -X a) í i a; «X 0) S n t D t ^ «a Q. S Oí ^ J r 20 Q. 3 a -50 ^ ^ -----, 4. y, QJ a C3 ' ví -Q v, rsj -Q O. * E % 1 = a O ^ ^ fu ^ -Ë Q a 20 d fe ) J A 00 3 a Q. «2 sibbe (stamgrep) van die Bakwena Bamktëdi lan f the Bakwena (Mshweshwe's (Mshweshwe se grep) 'an) fmv kl 2) kinders baná (n l 2) hildren (ww/sj speel -bapala fv/sj play fmv kl 2) die Bapêdi Bapëdi (n l 2) the Pêdi fmv kl 9) kreg bara fn l 9) bar (nw k\ 2) sendelinge/bdskappers barmuwa (n I 2) missinaries/messengers mense van Mshweshwe Bashwêshwê peple f Mshweshwe QC C (ww/s) kudwees -bata (v/s) be ld amper vergeet ek ke ballilë ke lebala I nearly frgt (radikale rel/s) breed balsi (radial rel/s) wide (perl v) geplaas/neergesit -bëhilë (perl f) put (die land) is geplaas le në le bëhwe (the untry) was plaed (appl v -beha) laat kennisgee/meedeel -behêla (appl f -beha) reprt t, fr/infrm fr aan, namens n behalf f (perl v) het geskeer -bëtse (perl f) has/have shaved (ww/s) glimlag -bblhêha (v/s) smile/have a happy fae ( w kl 14) verblyfplek/tuiste bdulô (n I 14) abde/dwelling/hme/residene (terwyl) hulle geen tuiste het nie ba se na bduló (while) they have n dwelling plae fnw kl 14) wede/kwaaiheid/megheid/ bhale fn l 14) anger/urage/bravery/ dapperheid/skerpheid (van 'n mes) sharpness (f a knife) (lk nw kl 14) niiddel van/binneland bharëng ba Afrika-Brwa (l n I 14) middle f/ interir f S A van S A (nw kl 14) tradisinele pap bhôbê (n / 14) traditinal prridge (nw kl 14) u tyd/u gewntes/(u) bhlhl (n I 14) lden time/(ld) traditins s 'n grt gent/sulke grt pret! bithabisó bd bkaal! suh great pleasure/jy! (perl v) het vertel/het geprys -blëtse (pe'l f) tld/praised het geprys/wat geprys het se blëtseng whih praised (nedtrpass v) duidelik/sigbaar wrd -bônahala/bônala (neutr-pass f) bemes lear/visible/ bvius dit was duidelik/dit hel duidelik h në h b&nahala it was lear/bvius/it beame lear gewrd (nw kl 14) meervud/meerderheid bngata (n l 14] plural/majrity (nw kl 14) kindskap bngwana (n l 14) state f being a hild (nw kl 14) manlikheid bnna fn l 14) manliness die lewe kan nie vrtgaan nie bphelô b kë kë ba life annt g n Iswêla pele Weste Bphirimêla/Bphirima West (nw kl 14) nderrig/pveding brutëhi (n l 14) instrutin/eduatin kl 14) staat van vrulikheid bsadi (n l 14) wmanliness/femininity (lk v) by. in sknheid btlëng (l f) at. in beauty (appl v) vra vir, namens iemand -btsëtsa (appl f) ask fr, n behalf f (ww/s) praat -búa (v^s) speak fkus v) laal praat -buisa (aus f) ause t speak (kus + res/pr v) met mekaar praat/ -buisana (aus + reipr f) talk t eah ther/ gese 5 hat/disuss fwvv/sj afslag/vel aftrek -bíia (v/sj skin/flay (w/sk kl 8/10) dit/hulle di (su b j ne l 8/10) it/they amper drie weke dibëke Isë ka bang Ibar nearly th^e weeks ( n w kl 8) geie sangers/dansers dibini (n l 8) gd singers/daners (ww/s) uitstel/laat wees -diëha (v/s) delay/be late ŌC 15 (nw kl 10) krale/halssnere difaha (n / 10) beads/neklaes (nw kl 9) skaamte/beskeidenheid/skuheid dihldng (n l 9) shame/mdesty/shyness hulle was mtrent drie duisend ba në ba ka ba dikete they were abut three thusand tsë thar (reduplikasie v) duisende en duisende dikefekele (redupliatin f] thusands and thusands _0 vs k. D O -C * * VS X C _ vs O IS) h. w V) E T5 vs vs,u a vs _0J 00 V) D a _0 ~ JLJ DO q; vs a) vt JV j* vs C a; C 00 E _ a; a flj a 0 r 0 qj U u _ JZ (j Cl vs I 15 E ' VS O ' r ' ' ' V» T CO **» r _ QJ O -_. _, u -C 0» u u U u u O v ~ 2 2, 2 X 0 X J= J E Ofi E _ # 15 E xj.. V ) -O 3 a w X V ) . * - O O H» vs s E E Xa 2 : -, «] _ S T3 T SO : -x -X -a -X 0 x ' S ^5 T? 0 O fo a» E a; 2 a; a a; 2 aj TJ DC vs 0 w k. vs 00 vs VS 00 -at u *a7 X ; M CO 2 JD vs *D C E D E E 2 a *53 at 5 00 *D O a -C -* $ 15 C W vs r * * -C 0 0) T T CD * r«- u O - -X a k. Oti -at S 1 * Z 2 5 s 2 «2, 2, 2 2 (lk nw kl 10) uit kppies (drink) dikbping (te n l 10) ut f ups (t drink) daar was baie gevare diktitsi di në di le ngata there were many dangers (nw kl 10) keke dikuku (n l 10) akes alkhliese drank din tsë tahang alhli drinks (lk nw kl 10) na die vëls (by) dinnyanëng (l n l 10) t, at the birds (nwkl ftyhuers waarin vuur gemaak dipala (n l 10) tin r irn bxes in whih fire wrd/klepanne/knkas is made/braziers kl 10) bagasie/ged diphahlô (n l 10) luggage/párels fnw kl 10) sinne/gesprekke/praatjies diplló (n l 10) sentenes/talks w kl 10) tesprake/tale/wrde dipuó (n l 10) speehes/languages/wrds (nw kl 10) sente disêntê (n / 10) ents (nw kl 10) sfas/sagte sitplekke disfa fn / 10) sfas/sft seats (nw kl 10) verskeie sake ditabataba (n l 10) varius affairs (nw kt 10) tariewe/pryse dileíêlló (n / 10) tariffs/pries 00 g m A) 0 0 JC « 0 CJ Of X X»0 1«kB 0 «0 r w sg j S Of Of x X X -JC 0 W 0 * a a a Of O x -5 X X X X X 73. JJJ *5 T 3 QJ D Of X CL Of 0 ri 00 - 1 Of «/ 0 a -* Of a. Of L_ 'ōb X Of I/Ï Of *5 X Of Of Of 5 00 n S/Í 0) «Of 5 GJ 0 * X $ -g s k. T3,.» «~«S Of X Of X. X CO 3 *- O 5? T -*. Of 00 * -it: h..0 * E O Of * w X 00 3 O * 0) i U CJ 00 * 01 s Of 'J' E E r isl C die u stamme/stamme van lank diljhaba tsa kgalê the tribes f lng ag gelede die verskillende klein stammetjies ditjhabana Isë the different small tribes fapafapanëng (nw kt 10) knsnante/medeklinkers dilumammôhô (n l 10) nsnants (nw kl 10) vkale/klinkers ditumannlshi (n / 10) vwels L U C 0; Q) L O»«. 00 TO E TO ^ --s 5 TO W * E a.tr r* V. TO O u U _TO 9- CÏ' a? -O w s -Qj 1 d TO w 0; TO TO* w0; t* *ë 2Q. Qj - O TO U -* ^ C K. -C D E -Q 0j w. 1s r* * W» t :.O 3 TO TO -O QJ 00 OJ «3 TO E wat parallel is/dieselfde e bapilëng dat hulle saam met staan (stabiliseerder vr enkellettergrepige e(re)... (stabiliser in frnt f mnsyllabi v/s) ww/s) laat ns *et us dit wat sv den së a s ëtsang that whih she des (appl v) den vir/den aan. namens -ëfsëtsa fapp/ f) d fr. t, n behalf f OJ.g & E U) O 0 .ti D r^. QJ ^ = * 0 a «? 0) Oi O 00 2 Urn QJ 0 O 0 I s _ 0 fd TJ0 O O) 2 t j. DO s fd S' Ï O / 3 O a; Qj 3 -C 3L
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks