การสร าง S-Curveเพ อต ดตามงานสร าง โดยMS xcel (S Curve for monitor) - PDF

Description
การสร าง S-Curveเพ อต ดตามงานสร าง โดยMS xcel (S Curve for monitor) นายประสาน ร ตนสาล บร ษ ท PSMC จ าก ด. ในการบร หารจ ดการโครงการ จ าเป นต องม การค ด(จ ดท า)แผนงาน(Work Schedule)หร อ แผนงานหล ก(Master

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 12 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การสร าง S-Curveเพ อต ดตามงานสร าง โดยMS xcel (S Curve for monitor) นายประสาน ร ตนสาล บร ษ ท PSMC จ าก ด. ในการบร หารจ ดการโครงการ จ าเป นต องม การค ด(จ ดท า)แผนงาน(Work Schedule)หร อ แผนงานหล ก(Master Schedule)หร อแผนโครงการ(Project Plan) และแผนงานท ด ค อ แบ งงานย อย(ภารก จ)(Task)ท จะท า (ด าเน นการ)ในแต ละช วงเวลาได ช ดเจน เล อกว ธ การท างาน (Method)ท เหมาะสม ใช เวลาท ส น(Time) ประหย ดค าใช จ าย (Cost)ใช ทร พยากรต างๆ(Resources)เต มประส ทธ ภาพ งานใน ด านต างๆไม ว าจะเป นงานสถาป ตยกรรม งานโครงสร าง งาน ระบบส ขาภ บาล งานระบบไฟฟ า งานระบบปร บอากาศและ ระบายอากาศ งานระบบด บเพล ง และงานระบบอ นๆม ความจ า เป นท ต องจ ดท าแผนงานข น เพ อทราบท ศทางท จะต องด าเน นการ และม การเตร ยมการต างๆ เช น ว สด แรงงาน ช างฝ ม อ เคร องจ กร ต างๆ และว ธ การด าเน นการแต ละข นตอน ให สอดคล องก บงาน อ นๆ โดยไม เก ดการหย ดรองาน(Obstruction) แม จะจ ดท าแผนไว ด แล วก ตาม จ าเป นต องม การต ดตาม แผนงาน(Monitoring)หร อ การประเม นผลโครงการ (Evaluationหร อ Project Appraisal)เพ อด อาการของการ ด าเน นงาน และปร บแก ไขจ ดด อยต างๆเพ อท าให งานบรรล ว ตถ ประสงค ท ต งไว เคร องม ออย างหน งท ใช ก นแพร หลาย ค อ กราฟ S-Curve ซ งสามารถ สร างข นมาได ด วยม อ (By Manual) ต อมาม คอมพ วเตอร เข ามาจ งใช คอมพ วเตอร ท างานแทนโดย เล อกซอฟท แวร ต างๆตามความชอบข นอย ก บรายละเอ ยดท ต องการ เช น dbase, Access, Primavera, Ms Project และ Ms Excel เป นต น แต ท ส าค ญค อจะเข ยนอย างไรถ งจะสามารถ สะท อนความเป นไปของโครงการได ใกล เค ยงความเป นจร งมาก ท ส ด ท าไมจ งเร ยก S-curve เร ยกตามผลของพฤต กรรม ของโครงการ โดยท วไปแล วในการด าเน นโครงการม กแบ งเป น 3 ระยะด วยก น ก. ระยะเร มโครงการ ส วนใหญ เป นการเตร ยม งาน(Site preparation) การเป ดหน างาน(Site Clearing) จ ง ม หน างานให ด าเน นการได ไม มากน กใช เวลามาก เม อเข ยน เส นกราฟจะลาดเอ ยงและโค งข นน อยปลายของต ว ข. ระยะกลางโครงการ เป นช วงท สามรถเป ดหน า งานได มากข นสามารถท างานได หลายกล ม ม ความก าวหน า ของงานรวมมากใช เวลาน อย เม อเข ยนเส นกราฟจะลาดเอ ยง และโค งข นมากตามศ กยภาพการท างานจ งเป นเสม อนช วงล าต ว ค. ระยะปลายโครงการ เป นช วงท ท างานแล วเสร จ ไปมาก เหล อเพ ยงงานเก บจ ดบกพร อง ท าความสะอาด โครงการ(Site Cleaning) การเบ กงวดม น อย ม ความก าวหน าของงานรวมม น อยในเวลานาน เม อเข ยน เส นกราฟจะลาดเอ ยงและโค งข นน อยตามศ กยภาพการท างานจ ง เป นเสม อนปลายของต ว เม อเข ยนกราฟต อเน องต งแต เร มโครงการจนจบโครงการก จะได เส นกราฟคล ายร ปต ว เสมอ จ งเป นท มาของการเร ยกการ ประมวลโครงการว ธ น ว าว ธ กราฟ S-curve เส นแสดงความก าวหน า S-CURVE ถ กน ามาใช เข ยนท บบน แผนงาน Bar Chart หร อ Gantt Chart ม อย างน อย2เส นค อ เส นท แสดงความก าวหน าตามแผนงานท ก าหนดไว (Plan)ก บ เส นท แสดงความก าวหน าท ท าได จร ง(Actual) ณ.เวลาน นๆ เท ยบก น (Benchmark)เพ อประมวลผล หน วยว ดแตกต างก น จ งท าการประเม นผลงานได ยาก ด งน นใน การประเม นผลงานจ งจ าเป นต องปร บค าให เป นหน วยว ดเด ยวก น ค อ ม ลค าของภารก จน นๆโดยใช ข อม ลจาก บ ญช ปร มาณว สด และค าแรง (BOQ-Bill Of Quantity) ด งน น ในการสร างเส นความก าวหน าS CURVE จ าเป นต องจ ด ข อม ลต างๆ บรรจ ลงใน แผนงาน Bar Chart หร Gantt Chart ให ครอบคล มความต องการของโครงการ และสร างเส นกราฟท แสดง แผนความก าวหน า ผลความก าวหน าท ท าได จร ง หร อผลค าใช จ าย ต นท นท ลงไป เป นต น ข นก บข อม ลท บรรจ ลงในแผนงาน ในการสร าง S-curve สามารถสร างกราฟได ด งน 1.การจ ดข อม ลลงในแผนงาน Bar Chart แผนงานโครงการประกอบด วยก จกรรมย อย(Activity)ต างๆ เป นข อม ลท จ าเป นท ใช ในการสร างเส นกราฟแสดงความก าวหน าใน ร ปกราฟ S CURVE 1.1 ก จกรรม (Activity) เป น ภารก จ (Task)ท ต องการ ท างานท ถ กเร ยงล าด บการท างานก อนหล งตามความเหมาะสม เป น ข นเป นตอน(Sequence) เช นจะแขวนท อ ต องสร างท แขวน ย ดท ก อน หร อ จะสร างหล งคาจ าเป นต องสร างเสาหร อท ร บ หล งคาก อนเป นต น 1.3จ านวนเวลาท ใช ในการด าเน นก จกรรม(Duration Time) เป นเวลาท ต องส ญเส ยไปในการด าเน นการของแต ละ ก จกรรมซ งจะแตกต างก นออกไปตามปร มาณ ความยากง าย และความซ บซ อนของแต ละก จกรรม โดยหน วยว ด (Time Scale) ม กว ดเป น ว น(day) ส ปดาห (Week) เด อน(Month) และป (year)เป นต น 1.2ปร มาณงาน (Quantity) เป นจ านวนของงานในภารก จ น นๆ ท ต องด าเน นการม หน วยว ด(Unit) ค าของปร มาณท แตกต างก น ไปตามล กษณะงานเช น งานคอนกร ต หน วยว ดเป น ลบ.ม. งาน กระเบ อง หน วยว ดเป น ตรม. เหล กเสร มคอนกร ต หน วยว ดเป น ต น หร อก โลกร ม งานท อ งานสายไฟฟ า หน วยว ดเป น เมตร หร อ อ ปกรณ หน วยว ดเป น ช ดเป นต นรวมถ งค าแรงในการต ดต ง และ งานเหมาซ ง 1.4 ม ลค าของแต ละภารก จ(Budget) เป นงบประมาณ หร อค าใช จ าย หร อค าตอบแทน(Payment)ท ได ร บในแต ละภารก จ หร องานย อยในแต ละล าด บ หร อแต ละหมวด หม ข นอย ก บความ ต องการในรายละเอ ยด ม ลค างานสามารถม หน วยว ดได ตามสก ล เง นท ต องการเป น บาท USD Yen Yuan และ EURO เป นต น ด วยแต ละก จกรรมม หน วยว ด(Unit) ท แตกต างก นจ งเป น การยากในการประเม นความส าเร จของโครงการ แต ท กภารก จได ถ กเท ยบหน วยเป นม ลค าของแต ละภารก จ ซ งหมายถ งท กภารก จ น ม หน วยว ดเด ยวก นค อเง น หร อม ลค าตามสก ลเง นท ต องการ การประเม นผลงานจ งท าได ง าย ในคอล มน M1W2ม ภารก จเด ยว ค อ #1.งานเสาเข มท ท างานต อเน องมา ด งน น ในส ปดาห M1W2ม ลค างานรวม =960,000x25% = 240,000บาท 1.5การค ดค าเฉล ยร อยละ(%)ม ลค างานของแต ละ ภารก จต อช วงเวลา เป นการน าเอาปร มาณงานหน วยว ดในร ป ม ลค างานมาค ดเฉล ยเป นเปอร เซ นของงานท ควรท าได ในแต ละ ช วงเวลาเฉล ยตลอดแต ละภารก จ เช น #2.งานฐานรากอาคาร จ านวน 20 ฐาน ค ดเป นปร มาณ คอนกร ต 48 ลบ.ม. ค ดเป นม ลค างาน 168,000 บาท ใช เวลา ด าเน นการแล วเสร จ 35 ว น หร อ 5 ส ปดาห ค ดเฉล ยผลงานท ต องด าเน นการให แล วเสร จ =100% หาร ด วย 5 ส ปดาห =20%ต อส ปดาห หร อ #3. งานโครงสร างอาคาร จ านวน 2400 ตรม.ค ดเป น ม ลค างาน 10,800,000 บาท ใช เวลาด าเน นการแล วเสร จ 84 ว น หร อ 12 ส ปดาห ค ดเฉล ยผลงานท ต องด าเน นการให แล วเสร จ =100% หาร ด วย 12 ส ปดาห = 8.5%ต อส ปดาห ในคอล มน M1W3ม 2 ภารก จค อ #1.งานเสาเข มม ลค างาน ท งส น 960,000 บาท ต องแล วเสร จใน28ว นหร อ4ส ปดาห และ#2.งานฐานรากม ลค างานท งส น 168,000 บาท ต องแล ว เสร จใน35ว นหร อ5ส ปดาห ต องท าได ส ปดาห ละ 20% =168,000x20% =33,600 บาทด งน น ในส ปดาห M1W3ม ลค า งานรวม=(960,000x25%)+(168,000x20%)=273,600บาท ในคอล มน M1W4ม 2 ภารก จ ค อ #1. งานเสาเข มท และ#2.งานฐานราก ท างานต อเน องมา ด งน น ในส ปดาห M1W4 ม ลค างานรวม =(960,000x25%)+(168,000x20%)=273,600 บาท 1.7 การค านวณม ลค ารวมของภารก จในแต ละเด อน เป นการรวมม ลค าของงานในส ปดาห ของแต ละเด อน และค ดเป นร อย ละของม ลค าโครงการ เช น 1.6การค านวณม ลค างานรวมภารก จต อในแต ละ ส ปดาห เป นการประมาณการท คาดว าต องท าได ในแต ละภารก จ รวมก นในส ปดาห น นๆ เช น ในคอล มน M1W1ม ภารก จเด ยวค อ #2.งานเสาเข มม ลค า งานท งส น 960,000 บาท ต องแล วเสร จใน28ว นหร อ4ส ปดาห ต องท าได ส ปดาห ละ 25% ด งน น ในส ปดาห M1W1ม ลค างาน รวม=960,000x25%=240,000บาท เด อนท M1 ผลงานตามแผน ท ควรท าแล วเสร จ = M1W1+M1W2+M1W3+M1W4 = 240, , , ,600 = 1,027,200บาท ค ดเป นความก าวหน า = ม ลค าท ท าได ต อเด อน /ม ลค าโครงการ = 1,027,200 / 32,166,480 = 3.19% เด อนท M2ผลงานตามแผน ท ควรท าแล วเสร จ = M2W1+M2W2+M2W3+M2W4 = 1,311,600+1,311,600+1,311,600+1,278,000 = 5,212,800บาท ค ดเป นความก าวหน า = ม ลค าท ท าได ต อเด อน / ม ลค าโครงการ = 5,212,800/ 32,166,480 = 16.21% เด อนท M3ผลงานตามแผน ท ควรท าแล วเสร จ = M3W1+M3W2+M3W3+M3W4 = 1,803,000+1,803,000+1,803,000+1,803,000 = 7,212,000บาท ค ดเป นความก าวหน า = ม ลค าท ท าได ต อเด อน / ม ลค าโครงการ = 7,212,000/ 32,166,480 = 22.42% 1.8 การค ดม ลค างานสะสมเป นร อยละ(Acc.%)ของ ภารก จในแต ละเด อนเป นการน าเอาค าความก าวหน าของงาน ท คาดการณ ไว ของแต ละเด อนน ามาบวกสะสมก น เช น เด อนท M1 =3.19% เด อนท M2 =3.19%+16.21% = 19.40% เด อนท M3 =3.19%+16.21%+22.42%= 41.82% เด อนท M4 =3.19%+16.21%+22.42%+23.26% = 65.08% เด อนท M5 = 1.9 การสร างแนวแกนเส นกราฟประมาณการ เป นการ สร างเส นกราฟประมาณการท คาดว าต องท าได ในแต ละภารก จ รวมก นในส ปดาห น นๆโดย การต งแกนXท ใช ค าผลงานตามแผนงาน(Plan) ( ตาม BOQ)สะสมAcc.(%)ในแต ละเด อน= M1 M7 การต งแกนY ท Item no. n 1 = 0% 100% 1.10 การสร างเส นกราฟแสดงผลงานตามแผนสะสม (%) เป นการสร างเส นกราฟแสดงความก าวหน าของงานท ด าเน นการ แล วเสร จในแต ละภารก จรวมก นเป นผลงานตามแผนสะสม(%) ใน แต ละช วงเวลาหร อแต ละเด อนเช น 3.19% 19.40%, 19.40% 41.28%, 41.28% 65.08%, 65.08% 83.97%, 98.21% 100% 2.การสร างเส นกราฟต ดตามประเม นผลโครงการ เป นการต ดผลการด าเน นท แล วเสร จจร ง โดยการสร างเส นกราฟ แสดงความก าวหน าจากผลงานท ท าได จร ง(Actual)ในแต ละช วงเวลา 2.1 ก จกรรมท ท าได (Actual Activity) เป น ภารก จท ด าเน นการแล วเสร จ ได ร บอน ม ต ให สามารถเบ กจ ายได โดยพ จารณา ผลงานท ท าได จร งในแต ละช วงเวลาหร อแต ละเด อนเพ อต ดตาม ความก าวหน าของโครงการ 2.2 ม ลค าแต ละภารก จท ท าได (Actual Payment) เป น ปร มาณงานท ท าได (Actual Quantity)ในแต ละภารก จท ด าเน นการแล วเสร จ และค ดเป นม ลค าการเบ กจ ายและได ร บการ อน ม ต ให จ ายได ตามม ลค าแต ละภารก จท ท าได ในแต ละช วงเวลา ส ปดาห หร อ แต ละเด อน ส วนมากน ยมค ดสร ปเป นรายเด อนตาม การเบ กจ าย เช น #1. งานเสาเข มม ลค า M1W1 = 115,200 M1W2 = 153,600 M1W3 = 172,800 M1W4 = 134,400 M2W1 = 124,800 M2W2 = 144,000 M2W3 = 115,200 #2. งานฐานรากอาคารม ลค า M1W3 = 16,800 M1W4 = 23,520 M2W1 = 20,160 M2W2 = 33,600 M2W3 = 36,960 M2W4 = 36,960 #3. งานโครงสร างอาคาร เช น เสา คาน พ น( 4 ช น) M2W1 = 237,600 M2W2 = 240,000 M2W3 = 475,200 M2W4 = 799,200 M3W1 = 1,339,200 2.3 การค านวณม ลค าภารก จท ท าได รวมในแต ละ เด อนเป นการรวมผลของการท างานได ในแต ละภารก จรวมก นใน แต ละ ส ปดาห และรวมผลของแต ละส ปดาห ของเด อนน นๆ เช น เด อนท M1 ม ลค าภารก จท ท าได รวม #1.งานเสาเข ม +#2.งานฐานรากอาคาร = 616,320 =1.92% เด อนท M2 ม ลค าภารก จท ท าได รวม #1.งานเสาเข ม+#2.งานฐานรากอาคาร+#3.งานโครงสร าง อาคาร= 384,000 = 3,127,6
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks