РІЗНОМАНІТТЯ КОЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ГОРОХУ, СОЇ, КВАСОЛІ, НУТУ ТА СОЧЕВИЦІ ЗА РІВНЕМ БІОЛОГІЧНОЇ УРОЖАЙНОСТІ - PDF

Description
УДК : РІЗНОМАНІТТЯ КОЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ГОРОХУ, СОЇ, КВАСОЛІ, НУТУ ТА СОЧЕВИЦІ ЗА РІВНЕМ БІОЛОГІЧНОЇ УРОЖАЙНОСТІ Кобизєва Л. Н. Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр єва НААН Наведено результати

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

People & Blogs

Publish on:

Views: 21 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК : РІЗНОМАНІТТЯ КОЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ГОРОХУ, СОЇ, КВАСОЛІ, НУТУ ТА СОЧЕВИЦІ ЗА РІВНЕМ БІОЛОГІЧНОЇ УРОЖАЙНОСТІ Кобизєва Л. Н. Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр єва НААН Наведено результати багаторічних досліджень з вивчення колекційних зразків п яти зернобобових культур (гороху. сої, квасолі, нуту, сочевиці) з базової колекції Центру генетичних ресурсів рослин України за рівнем біологічної урожайності та встановлення її структурної організації. Колекційні зразки згруповано за рівнем урожайності у три класи (низька, середня, висока урожайність) по кожній групі стиглості. Встановлено, що більшість колекційних зразків гороху мали середній (658 шт., 47,3 %) та високий (536 шт., 38,6 %) рівні біологічної урожайності, тоді як більшість зразків сої, квасолі, нуту низький (378 шт., 46,1 %; 593 шт., 52,7 %; 458 шт., 54,8 % відповідно), сочевиці середній (314 шт., 48,6 %). Колекція, зразок, горох, соя, квасоля, нут, сочевиця, біологічна урожайність, джерело цінних ознак Щоб конкурувати на ринку сортів, сучасні вітчизняні сорти гороху, сої, квасолі, нуту та сочевиці повинні мати як мінімум три основні властивості: економічно вигідна висока та стабільна урожайність у конкретній кліматичній зоні, придатність до механізованого вирощування та вирощування, висока якість продукції. Урожайність сорту визначається перш за все його продуктивністю та кількістю рослин на одиницю площі. Вивченню вихідного матеріалу за рівнем урожайності та продуктивності присвячено багато робот вітчизняних [1-8] та закордонних [9-11] вчених, де показано різноманіття вихідного матеріалу за цими ознаками та вплив на їх формування кліматичних умов. Мета. Метою наших досліджень було встановлення діапазону мінливості біологічної урожайності колекційних зразків зернобобових культур Центру генетичних ресурсів рослин України, вивчення її структурної організації та виділення цінних джерел. Матеріал та методика. Матеріалом для досліджень служили колекції п яти зернобобових культур (гороху, сої, квасолі, нуту і сочевиці), які формуються, вивчаються та зберігаються в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України (Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр єва НААН, м. Харків). Польові дослідження проведено в селекційній сівозміні 1 на дослідному полі інституту. Посів проводили в оптимальні строки ручними саджалками, облікова площа складала 1 м 2, стандартні зразки розташовували через 20 номерів. Технологія вирощування колекційних зразків загальноприйнята для зони. Попередник озима пшениця. Збирання урожаю проводили вручну, обмолот кожного зразка індивідуально на молотарках МПСУ 500 та МЗБ 1. Вивчення колекційних зразків зернобобових культур проводили згідно Методических указаний ВИР по изучению зернобобовых культур [12]. Взаємозв язок біологічної урожайності з її складовими елементами встановили за допомогою кореляційного аналізу [13]. Результати та обговорення. В результаті проведених нами досліджень зібраний колекційний матеріал гороху, сої, квасолі, нуту та сочевиці згруповано за рівнем урожайності в три класи (у відповідності до класифікаторів родів) в межах виділених груп стиглості. Встановлено, що більшість колекційних зразків гороху мали середній (658 шт.,47,3 %) та високий (536 шт., 38,6 %) рівні урожайності, тоді як зразків сої, квасолі, Л. Н. Кобизєва ISSN Селекція і насінництво Випуск 106. ~ 34 ~ нуту низький (378 шт., 46,1 %; 593 шт., 52,7 %; 458 шт., 54,8 % відповідно), сочевиці середній 314 шт., 48,6 %. Аналіз колекційного матеріалу за рівнем урожайності в межах груп стиглості показав, що високий рівень формують зразки середньопізньої групи стиглості гороху (295 шт., 61,0 %) та квасолі (80 шт., 37,7 %), сої скоростиглої (157 шт., 37,9 %), нуту та сочевиці середньостиглої (84 шт., 28,7 %; 73 шт., 39,5 % відповідно) (табл. 1). Таблиця 1 Розподіл колекційних зразків гороху, сої, квасолі, нуту та сочевиці за класами біологічної урожайності, рр. Група стиглості усього Кількість зразків, шт. клас за рівнем урожайності* Горох Скоростигла Середньорання Середньостигла Середньопізня Пізньостигла Усього Соя Скоростигла Середньостигла Пізньостигла Усього Квасоля Скоростигла Середньорання Середньостигла Середньопізня Пізньостигла Усього Нут Скоростигла Середньорання Середньостигла Середньопізня Пізньостигла Усього Сочевиця Скоростигла Середньорання Середньостигла Середньопізня Пізньостигла Усього Примітка: * рівень урожайності: 1 низький; 2 середній; 3 високий. ~ 35 ~ Незважаючи на те, що більшість колекційних зразків мали низький та середній рівень урожайності, нами виділено високоврожайні зразки різноманітного географічного походження (табл. 2): гороху 536 шт., походженням з України 136 зразків (Крепиш, середній рівень біологічної урожайності 604 г/м 2 ; Благодатний 598 г/м 2 ; Резонатор 597 г/м 2 ; Корал 587г/м 2 та інші), Росії 140 зразків (Таловец г/м 2, ЛИХ г/м 2, Содружество 513 г/м 2 та інші), Чехії 31 зразок (Pegas 582 г/м 2, Olivin 582 г/м 2, Merkur 567 г/м 2, Primus 546 г/м 2 та інші), США 30 зразків (Umatilla 442 г/м 2, Trojan 418 г/м 2, Latah 411 г/м 2 та інші); сої 219 зразків, більшість з яких походили з України (Єлена 440 г/м 2, Фемiда 442 г/м 2, Норма 470 г/м 2 та інші), Росії (Веста 400 г/м 2, Ария 406 г/м 2, Гера 445 г/м 2 та інші), США (MN г/м 2, M г/м 2, Hendricks 525 г/м 2 та інші), Канади (KG г/м 2, OP-05X 540 г/м 2, ML г/м 2 та інші); квасолі 273 зразки, більшість з яких походженням з України (Катька 509 г/м 2, Надія 492 г/м 2, Днiпровська бомба 450 г/м 2, місцеві форми IR г/м 2, IR г/м 2 та інші), Росії (Загадка 426 г/м 2, Краснодарская г/м 2, Журавушка 354 г/м 2, місцеві форми IR г/м 2, IR г/м 2 та інші), США (N. W г/м 2, N. W г/м 2, Pinto г/м 2 та інші); нуту 131 зразок, більшість яких походженням з Ірану (ICCV г/м 2, P г/м 2, NEC г/м 2 та інші), з України (Наум 548 г/м 2, Пегас 512 г/м 2, Добробут 491 г/м 2 та інші), з Канади ( г/м 2, г/м 2, г/м 2 та інші); сочевиці 185 зразків, походженням з України (селекційні сорти Світанок 260 г/м 2 та Любава 238 г/м 2, селекційні лінії ЛУГ 632/ г/м 2, ЛУГ 633/ г/м 2 та інші), з Росії (Миледи 322 г/м 2, Петровская г/м 2, Рауза 244 г/м 2 та інші), з Сирії (лінії ILL г/м 2, Flip 96-6L 228 г/м 2 та інші), що свідчить про високу ефективність селекційної роботи в цих країнах і доцільності нашої тісної співпраці з метою залучення цінних джерел до колекцій зернобобових культур Центру генетичних ресурсів рослин України. Таблиця 2 Географічне походження зразків гороху, сої, квасолі, нуту та сочевиці з високою біологічною урожайністю, рр. Кількість зразків за культурами Країна походженя горох соя квасоля нут сочевиця шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % Україна , , , , ,3 Росія , , , ,3 Чехія 31 5,8 11 5,0 5 1,8 2 1,1 Болгарія 24 13,0 США 30 5, , ,0 3 1,6 Канада 13 2, ,0 17 6, ,2 16 8,7 Угорщина 21 3,9 27 9,9 3 1,6 Туреччина 16 12,2 8 4,3 Сирія 13 9,9 17 9,2 Іран 3 1, ,9 2 1,1 Афганістан 13 10,0 1 0,5 Інші , , , , ,3 Усього ~ 36 ~ Продуктивність визначається цілим комплексом ознак: кількістю бобів на рослині, кількістю насіння на рослині, масою насіння з рослини, масою 1000 насінин та інші. За комплексом цих ознак нами виділено цінні джерела: гороху 74 зразки, більшість яких походить з України Харвус 1, Дутик, Юбіляр, Корал, Крепиш та інші; з Росії Джим, Аннушка, Содружество, Таловец 60 та інші; сої 39 зразків, більшість яких походженням з Німеччини Semu 2121, Semu HC8008, Semu 0780; США M , MN-1301, Vinton 81 Soy, Hendricks та інші. квасолі 31 зразок, більшість з яких є унікальні місцеві зразки з України; нуту 43 зразки, походженням з України (Наум, Тріумф, Хахут та інші), Канади (493 29, та інші), Туреччини (NEC 2434, NEC 2435 та інші) та з інших країн; сочевиці 17 зразків, більшість яких походить з України та Росії. Унікальні за рівнем біологічного урожаю є лінії, створені в Луганському інституті агропромислового виробництва ЛУГ 1015/04, ЛУГ 633/04, ЛУГ 704/04, ЛУГ 125/03 та інші. Установлено, що біологічна урожайність у колекційних зразків сої залежить значною мірою від рівня маси насіння з рослини (r=0,47) та висоти рослини (r=0,52) (табл. 3). Таблиця 3 Взаємозв язок біологічної урожайності з її компонентами у колекційних зразків сої, рр. Ознака Маса насіння з рослини Маса насіння з рослини Маса 1000 насінин Біологічна урожайність Висота рослини Висота прикріплення бобів нижнього ярусу над рівнем грунту 1 0,03 0,47* 0,25 0,05 Маса 1000 насінин 0,03 1-0,01-0,16 0,02 Біологічна урожайність 0,47* -0,01 1 0,52* 0,38 Висота росини 0,25-0,16 0,52* 1 0,68* Висота прикріплення бобів нижнього ярусу над рівнем грунту 0,05 0,02 0,38 0,68* 1 Примітка: * достовірно на 0,95 рівні ймовірності Висновки. Таким чином, сформовані та вивчені нами за біологічною урожайністю та її складовими елементами колекції гороху, сої, квасолі, нуту та сочевиці являють собою досить репрезентативну вибірку вихідного матеріалу для виконання різних селекційних програм, спрямованих на створення сортів зернобобових культур різних груп стиглості з високою біологічною урожайністю. Визначено фенотипове різноманіття зразків генофонду гороху, сої, квасолі, нуту та сочевиці за біологічною урожайністю. Встановлено, що більшість колекційних зразків гороху мали середній (658 шт., 47,3 %) та високий (536 шт., 38,6 %) рівні біологічної урожайності, тоді як більшість зразків сої, квасолі, нуту низький (378 шт., 46,1 %; 593 шт., 52,7 %; 458 шт., 54,8 % відповідно), сочевиці середній (314 шт., 48,6 %). Виділено цінні джерела з високим рівнем біологічної урожайності (гороху 536 шт., сої 219 шт., квасолі 273 шт., нуту 131 шт., сочевиці 185 шт.) та встановлено їх географічне походження. Показано, що більшість зразків з високим його рівнем походженням з України, Росії (горох, соя, квасоля та сочевиця) та Ірану (нут). Встановлено, що біологічна урожайність у колекційних зразків сої залежить значною мірою від рівня маси насіння з рослини (r = 0,47) та висоти рослини (r = 0,52). ~ 37 ~ Список використаних джерел 1. Про можливості використання нуту в рослинництві східного Лісостепу України / О. М. Безугла, Л. Н. Кобизєва, В. К. Рябчун [та інші] // Селекція і насінництво Вип. 85. С Михайлов В. Г. Генетическое обоснование селекции скороспелых сортов сои : дис.. доктора с.-х. наук : / Вячеслав Григорьевич Михайлов. Х., с. 3. Клиша А. І. Результати і напрямки селекції зернобобових культур / А. І. Клиша, О. М. Коваль // Бюл. Ін-ту зерн. госп-ва С Клиша А. І. Елементи продуктивності у сочевиці та їх вплив на урожайність / А. І. Клиша, О. О. Кулініч // Селекція і насінництво Вип. 90. С Сичкарь В. И. Селекция сои на адаптивность к факторам внешней среды : дис.. доктора биол. наук : / Вячеслав Иванович Сичкарь. Одесса, с. 6. Шевченко А. М. Вихідний матеріал для селекції сочевиці в ЛІАПВ / А. М. Шевченко, Н. С. Єрохіна // Селекція на стабільне виробництво рослинного білка : Зб. наук. праць Луган. Нац. ун-ту (32). С Шевченко А. М. Эффективность использования коллекционного материала гороха в селекционном процессе на современном этапе / А. М. Шевченко, В. Ю. Скитский // Зб. наук. праць Луган. Нац. ун-ту (70). С Шевченко А. М. Генетические ресурсы на обеспечение селекции технологических сортов гороха / А. М. Шевченко, И. А. Шевченко, В. Ю. Скитский // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр., присвяч. 120-річчю видатного генетика селекціонера А. О. Сапєгіна, 100-річчю видатного селекціонера Д. О. Долгушина, 100-річчю видатного селекціонера О. С. Мусияки / НАН України, УААН, Акад. мед. наук України, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова. К. :Логос, С Вишнякова М. А. Поиск источников ценных признаков в генофонде сои из коллекции ВИР для решения актуальных проблем селекции / М. А. Вишнякова, Н. О. Бурляева, И. В. Сеферова, Н. А. Никиткина // Научное обеспечение производства зернобобовых и крупяных ку
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks