Rusi Simbolizam

Description
Simbolizam

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 6

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
   1 RUSKI SIMBOLIZAM I) Srebrno doba: 1892  –  1917  –  1921 II) Tri faze: 1. Preteče, tzv. „ dekadenti “: Minski, Sologub, Mereškovski i Zinaida Hipijus, okupljeni u Petrogradu, oko časopisa Severni vesnik (1880ih) 2. Prva generacija : Brjusov objavljuje Ruske simboliste (1893-5) 3. Druga generacija : Blok, Beli, Ivanov, (poč.XX veka)  III) Fin de siècle  atmosfera u Rusiji : osećaj krize, Šopenhaureove i Ničeove ideje, sukob između scijentizma, utilitarizma, pozitivizma i umetnosti. Izlazi: povlačenje (parnasovci), „veštački rajevi“, vraćanje mitu i religiji (Solovjov, Mereškovski) i različiti vidovi misticizma. Ideja iminentne kataklizme: Apokalipsa, Revolucija, nacionalno mesijanstvo i kult Ubermenscha. IV) Preteče  1. Tjutčev i Fet, na jedan, Njekrasov na drugi način, Tjutčevov stih iz pesme Silentium : „Misao izrečena –   laže“ kao slogan. 2. Mereškovski: u teoriji shvatao šta bi simboli i simbolizam trebalo da budu, ne opisivanje jedne stvari pomoću druge, „simboli treba da izviru prirodno i nesvesno iz dubina stvarnosti“,   ali ne i u praksi. Zbirka  Simboli: pesme i poeme   (1892). Važne pesme: Vera (osećanje da pripada jednoj generaciji koja je nosilac trulog nasleđa 19.veka, čežnja za preporodom i svest o sopstvenoj nemoći da iznese taj preporod), Bog (kao izazov sveopštem ateizmu i agnosticizmu, vizija više panteistička nego hrišćanska), pesma o rimskom Panteonu (pokušaj izmirenja hrišćanstva i Zapadne civilizacije, vere i kulture u kojoj živimo). 3. Sologub i Zinaida Hipijus : pravi predstavnici „dekadentne“ poezije, Zinaidina Pesma kombinuje tematsku (čežnja za neiskazivim čudom) i fomralnu inovaciju (ponovo uvodi ruski tonski stih, doljnik, po kojem će se Blok proslaviti). Sologub, „pesnik Smrti i Đavola“, kasnije, autor Sićušnog zloduha. Dva lična mita –    Đavo   (kao otac, božanstvo l epote i smrti vs. Sunce  –   ogavni svet, Šopenhauerova Volja) i Oile  (tajanstveni vrt izgubljenog detinjstva, svet imaginacije). V) Brjusov : sam osnovao „školu“ moskovskih simbolista, objavljuje tri antologije pod naslovom Ruski simbolisti (prevodi francuskih pesnika i pesme koje je sam pisao pod različitim pseudonimima). Zbirka Chefs d’oeuvre  uticala na drugu generaciju  –   duge pesme , pisanje u ciklusima , urbani ambijent   kao obeležje modernosti, sinestezije i personifikacije, čežnja (više parnasovska) za egzotičnim. Naredne zbirke: u Me eum esse traga za novim pesničkim identitetom i vraća se folklornom stihu i formama, u Urbi et orbi i Stephanos nadovezuje se na tradiciju lomonosovljevske refleksivne ode.   2 VI) Časopisi  1.  Svet umetnosti (1898  –  1904): Filosofov urednik, zalaganje za autonomiju umetnosti, slobodu zarad slobode, protiv tematske ili političke cenzure, povezivanje vizuelnih umetnosti i književnosti, odgovor na krizu može doći samo intuitivnim, subjektivnim putem, odnosno, kroz umetnost. Nek o vreme funkcioniše, zatim slede sukobi između „esteta“ i „mislioca“. 2. Novi put (1903-4): novo versko opredeljenje Mereškovskog i njegovog kruga, „Religijsko–filozofski sastanci“, traženje alternativnog hrišćanstva, vraćanje njegovim korenima van zvanične dogme, iz te potrage za temeljima hrišćanstva nastala trilogija Hrist i Antihrist (počeci hrišćanstva, mit, „pikturalni stil“). Ovde Blok objavljuje Stihove o Divnoj dami, a Ivanov članke koji obaraju Ničeovu tezu Dionis -Antihrist, i povezuju Dionisa sa Hristom. 3. Vaga (1904-9): Brjusov piše uvodni, programski tekst Ključevi tajne, definiše umetnost kao „ono što u drugim oblastima zovemo otkrovenjem“. 4. Severno cveće : alamanah čiji je prvi broj (1901) izdala kuća Skorpion (posvećena izdavanju simbolista), uticao na pesnike Druge generacije. VII) Solovjov i Sofija : kult Sofije ili Večnog ženskog kao pokušaj obnove jedne mitologeme u upadljivo racionalističkom dobu, uticao na mlađe simboliste, protivteža Ničeovom prevrednovanju svih vrednosti i ateizmu. Solovjov imao tri susreta sa Njom (kao dete u crkvi, u čitaonici Britanskog muzeja, u Egiptu, u pustinji) –  pesma Tri  susreta (kombinuje trivijalne i uzvišene momente). Sofija   = starozavetna božanska mudrost + platonička koncepcija mudrosti + Divna dama iz viteške književnosti + gnostička koncepcija Duše sveta + das ewig-Weibliche  (Blok u  Ante lucem i Stihovima o Divnoj dami, Beli u Simfonijama ). BLOK I) DIVNA DAMA: Blok se preko Solovjova upoznao sa Platonovim dijalozima, koji će uticati na njegovu opsesivnu temu sukoba između stvarnog i idealnog , materijalnog i duhovnog, imanencije i transcendencije. U fazi Stihova o Divnoj dami, taj sukob se jedino može razrešiti u Njoj („ Ona “, „ Tajanstvena Devica “, „ Kraljica čistote “), apstraktna figura koja se konkretizuje putem intenzivnog doživljaja lirskog subjekta, koji se najčešće nalazi u situaciji čekanja na Nju, naslućivanja, sugestije i nade. Zbirka kombinuje misticizam, med itativnost i molitve, kao vodič u platoničkom uzdizanju duše, javlja se Eros. O njoj se može govoriti samo putem metafore ili simbola  ( ein Gleichnis ). Momenat vizije u ovim pesmama, izrazito važan za Bloka, kasnije se javlja u znaku iminentne kataklizme i revolucionarne obnove (od Glasa iz hora do Dvanaestorice ). II) SUKOB VIZIJE I STVARNOSTI: pod uticajem ličnog (trougao Blok -Beli-Ljubov) i političkog (revolucija 1905) razočaranja, napušta subjektivni idealizam i san o Divnoj Dami. Programsko ’zbogom’ u pesmi Nepovratno si otišla u polja . Sukob trivijalne svakodnevice i ironija ( in vino veritas ) u pesmi Neznanka .   3 Sumoran prikaz javne kuće u Poniženju  . Isti sukob se oseća i u autopoetičkim pesmama. III)  AUTOPOETIČKE PESME   -    Muzi (divna i paklena, podstiče pesnika da traga za inspiracijom u tamnim predelima i zabranjenim zadovoljstvima) -   Demon (nagrada za patnju ukletog pesnika je vizija, demon ga nosi preko visokih planina i provalija bez dna) -   Umetnik (lirski subjekt u smrtnoj dosadi čeka Čas u kojem će se vreme zaustaviti  –   „Nema sadašnjosti. I ništa nije jadno“. Nadahnuće je k ratkog daha i ustupa mesto racionalnom. Ptica je zatvorena u kavez i peva napamet naučene pesme). IV) GRAD: od 1903, nadalje, istoimena zbirka (1904-8), elementi urbanog ambijenta i svakodnevni prizori dobijaju složene konotacije.   -   Fabrika (žuti fabrički prozori, povijena leđa radnika, beda radničkog života)   -   Grad u crveni predeo (grad pod svetlošću zalazećeg sunca, krvava svetlost zapljuskuje fabričke zidove čađave, bahato zvono plazi krvavi jezik)   -   Noć ulica fenjer apoteka (bezizlaznost naglašena kružnom k ompozicijom). V) RUSIJA 1. Ženska potencija  koja treba da nadoknadi gubitak Divne dame, u ciklusu Na polju Kulikovskom  je zaziva kao svoju ženu. U nekim pesmama, kao u ovoj ambijent orijentalne kićenosti (Tatari, Turci, ruska romantičarska predstava), „stepska tuga“; poprište jednog krvoprolića najavljuje drugo (sećanje na istorijske bitke koje su značile početak oslobođenja). Sukob između dekadentne carske Rusije i njene idealne vizije. 2. Industrijalizovana u pesmi Nova Amerika (ugalj kao Mesija, car, vesnik). 3. Nosilac apokaliptičkog preporoda. Predosećanje velike kataklizme, transpozicija teme vizije kod Bloka  –  od Glasa iz hora do Dvanaestorice. Kada je izbila revolucija 1917, Blok je ovaj događaj protumačio kao ostvarenje proročanstva, i pozdravio ga je. U revoluciji je video ispoljavanje „ Duha muzike “ –  sfera iznad kontingencije istorije, upliv transcendencije u imanenciju, kraj trule Zapadne civilizacije i preporod. Napuštanje subjektivnog idealizma simbolista, utapanje u dionizijski haos savremene politike, pesnik postaje funkcija zajednice. Filozofija istorije kao istorija kulture; svako kretanje se rađa iz Duha muzike, čiji su nosioci narod, stihija, sveže varvarske mase, nasuprot predstavnicima „inteligencije“ (Blokovi tekstovi: Stihija i kultura, Inteligencija i revolucija, Umetnost i revolucija, Krah humanizma ). Istorija čovečanstva kao smena muzikalnih i nemuzikalnih epoha. Katilina kao „boljševik“ koji je ustao protiv rimske civilizacije. 4. Između Istoka i Zapada: „Panmongolizam“ u  Skitima , Rusija kao brana, bedem između Zapada i divljeg Istoka.  U ovoj pesmi ona se javlja kao sfinga, kao tajna u pesmi Rusija . VI) Dvanaestorica :   4 1. Ritam i metar: od britkih distiha u osmercima do slobodnog stiha, velike varijacije. 2. Montaža stilskih postupaka i žanrova: radnički žargon, parole, pokliči i pesmice, preplitanje stihova u obliku poskočica, parodirane romanse, revolucionarnih slogana. 3. Prevrednovanje konvencionalne simbolike -   Boje : crno, belo i crveno. -   Brojevi : 12 meseci, planeta zodijaka, apostola, crvenogardista, delova pesme -   Prirodni elementi : vetar i mećava   -   Hristos : lični simbol. Elementi stvarnosti ili pesničke tradicije ulaze u Blokov lični fikcionalni univerzum i zadobijaju nova, privatna značenja. Spoj lične (trougao), kolektivne (revolucija) i svetske drame (Hrist). 4. Zaplet: ljubavni trougao Vanjka  –   Pećka –   Kaća i ubistvo (kraj VI dela)  5. Stari svet : starica, sveštenik, žena u bundi, buržuj, šugavi pas, pisac.  6. Novi svet: 12 gardista, pas ih prati, nevidljivi Hristos predvodi. Labud Devicansko Danas, zivahno i krasno zanesenim krilom  da l' razbiti smede  jezero sledjeno, s injem, kud se dede letova zastalih lednik blistav jasno. Negdasnji se Labud seca, sli kasno: divan je,no zalud slobodu on htede ,  jer opevo nije kraj gde da provede vek, kad mraz jalov sinu camom strasno. Vratom stresce belu tu smrt  sto je stece prostorom kaznjena ptica kog porece, al' na uzas tla sto perje joj sputava. Sablast  koja na tom mestu sjaji , prisno,
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks