ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS PDF

Description
ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS2007 (ส าหร บ ผ ด แลระบบ ห วหน างาน และเจ าหน าท ) เม อล อกอ นเข าส ระบบถ กต องแล ว จะต องท าอย างไรต อ? ส าหร บเมน ของผ ด แลระบบ จะเป นไอค อน เข าส ระบบการจ

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Gadgets

Publish on:

Views: 17 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS2007 (ส าหร บ ผ ด แลระบบ ห วหน างาน และเจ าหน าท ) เม อล อกอ นเข าส ระบบถ กต องแล ว จะต องท าอย างไรต อ? ส าหร บเมน ของผ ด แลระบบ จะเป นไอค อน เข าส ระบบการจ ดการระบบ ซ งไอค อนน จะม ได ก ต อเม อ ท านม ส ทธ ในการจ ดการระบบบ คลากร ไม ว าจะเป น ห วหน างาน เจ าหน าท หร อผ ด แลระบบ งานบ คลากร เข าส ระบบการจ ดการระบบ จะพบอะไร? จะพบก บเมน ด งน - การจ ดการฐานข อม ลท วไป ค อการจ ดการฐานข อม ลท ท าหน าท เป นฐานข อม ลในการเล อก Option ต างๆ เช น ฐานข อม ลเก ยวก บระด บการศ กษา ท านสามารถท จะเพ มลบค าต างๆในฐานข อม ลเก ยวก บระด บการศ กษาได เช น ปวช. ปวส. ป.ตร. ฯลฯ - เพ มข อม ลบ คลากร ค อการเพ มบ คลากรเข าส ระบบแบบรายคน - ค นหาประว ต บ คลากร และแก ไข ค อการจ ดการข อม ลบ คลากร ไม ว าจะเป นการตรวจสอบประว ต ต าแหน ง หน าท สามารถแก ไขรห สผ านของผ ใช (การแก ไขรห สผ าน ส าหร บ ห วหน างานและเจ าหน าท ผ ด แลระบบงาน บ คลากรสามารถแก ไขรห สผ านได อย างเด ยว ไม สามารถท จะด รห สผ านได ) รวมถ งการลบผ ใช ออกจากระบบ - เพ มข าวสารในหน าแรก ค อเมน ส าหร บเพ มข าวสารส นๆทางหน าเว บ - บทสร ปงานบ คลากร ค อเมน ส าหร บตรวจสอบบทสร ปท จ าเป นส าหร บงานบ คลากร เช นจ านวนบ คลากรใน ระบบม ก คน แบ งเป นชาย หญ งก คน แบ งตามแผนก แต ละแผนกม ก คน เป นต น - ระบบอ พเดทโปรแกรม (ส าหร บผ ด แลระบบ) เป นเมน ส าหร บอ พเดทระบบให ท นสม ยอย เสมอ จาก Server เทคน คส ตห บ (Server กลาง) หากท มงานพบบ คของโปรแกรม หร ออ พเดทโปรแกรมใหม ๆเข ามา ก สามารถมา ส งอ พเดทได ในโปรแกรมน - น าเข าข อม ลบ คลากร เป นเมน ส าหร บเพ มข อม ลบ คลากรท ละหลายๆคน ซ งจะง ายต อการเพ มข อม ลบ คลากรท ละคนๆ - ออกจากระบบการจ ดการ เป นเมน ส าหร บออกจากการจ ดการระบบ การจ ดการฐานข อม ลท วไป สามารถท าอะไรได บ าง? ท านจะพบก บเมน ด านซ ายม อตามภาพ ซ งจะม เพ ยง 2 ห วข อท ผ ด แลระบบ ห วหน างาน และเจ าหน าท งาน บ คลากรเข ามาจ ดการบ อยๆ ค อ ห วข อ การจ ดการฐานข อม ลต าแหน ง และหน าท พ เศษ การจ ดการฐานข อม ลแผนกและหน วยงาน ส าหร บห วข ออ นอาจจะลองเข าไปด ก ได คร บ การจ ดการฐานข อม ลต าแหน ง และหน าท พ เศษ ร ปแบบของการจ ดการ ฐานข อม ลต าแหน งและหน าท พ เศษ โดยส าหร บสถานศ กษา ท วไปจะใช ฐานข อม ลตามน หากต องการแก ไขช อ และ ข อม ลเพ ม ก สามารถแก ไขได โดยการคล กค าว า แก ไข การเพ มข อม ล สามารถกรอกข อม ลลงในช องด านบนของตารางได เลย รห ส : สามารถด ได จากข อม ลในตาราง เข ยนว า id: (n) ให ด ว าต วเลขมากท ส ดก อนท จะเป น id : 99 ผ ด แล ระบบ ค อต วเลขอะไรให + 1 เช นในตาราง id : 11 ต อจากน นก ค อ id : 99 ให น า 11 มาบวก 1 ก จะเป น 12 ในช องรห ส หากท านต องการเพ มข อม ลใหม ก สามารถใส 12 ในช องรห ส กล ม : ค อความสอดคล องของข อม ลเช น หากท านต องการเพ ม เจ าหน าท ความสอดคล องของเจ าหน าท ก ค อ งาน หากต องการเพ ม คร ความสอดคล องของคร ก ค อ แผนก เป นต น ช อ : ค อช อของต าแหน งและหน าท พ เศษ เช น ผ อ านวยการ ห วหน าแผนก คร ประจ า. เป นต น Level : ค อระด บของต าแหน ง ให ระบ เป น 1 (ส าหร บตอนน Level ย งไม ได น าไปใช ค านวนอะไร) เม อระบ เสร จให คล กป มส งข อม ล การจ ดการฐานข อม ลแผนกและหน วยงาน (ส าค ญมาก) เมน น จะต องปร บแต งให เข าก บสถานศ กษาของท านจ งม ความส าค ญส ง ท านสามารถเพ มข อม ลได โดยสามารถกรอกข อม ลลงในช องด านบนของตาราง ซ งการเพ มข อม ลสามารถท าได ด งน รห ส : ก อนท ท านจะเพ มข อม ลท านต องร ก อนว าจะเพ มข อม ลเก ยวก บอะไร เช น ต องการเพ มข อม ลแผนกใหม เช นแผนก พาน ชยกรรม ซ งในตารางย งไม ม ให ท านด ท id : (n) ของ [แผนก] ก อนว าส นส ดท เลขอะไร ให + 1 เช น id แผนกส ดท ายในตารางค อ id : 215 ให + 1 ก จะได 216 เป นต น กล ม : ค อ ข อม ลท ท านจะเพ มจ ดอย ในกล มไหน เช น พาณ ชยกรรม อย ในกล มของแผนก ให เล อกแผนก ช อ : ค อช อของแผนกและหน วยงานต างๆท ท าจะเพ มใหม เช น พาณ ชยกรรม เป นต น ระบบงาน : ค อส ทธ ในการเข าถ งการจ ดการ และด แลระบบของโปรแกรมต างๆใน RMS2007 เช น pms2007 ค อสามารถม ส ทธ ในการจ ดการและด แลระบบโปรแกรมบร หารจ ดการงานบ คลากร ซ ง หากท านเพ ม พาณ ชยกรรม ก ไม จ าเป นต องม ส ทธ ในการจ ดการโปรแกรมด งกล าว ให เล อก ไม ม ระบบงาน เม อระบ เสร จให คล กป มส งข อม ล การเพ มข อม ลบ คลากร สามารถท าได อย างไร? การเพ มข อม ลบ คลากรสามารถเพ มได 2 ว ธ ค อการเพ มแบบรายคน ให คล กเมน เพ มข อม ลบ คลากร หาก ต องการเพ มข อม ลท ละหลายๆคน สามารถคล กเมน - น าเข าข อม ลบ คลากร การเพ มข อม ลบ คลากร ก สามารถท าได ตามข นตอนของโปรแกรม ด งภาพ ซ งโปรแกรมจะบ งค บการเพ มข อม ลว าให ระบ ข อม ลอะไรก อน หล ง ท ส าค ญค อ รห สบ ตรประจ าต วประชาชน ห ามระบ ผ ดเป นอ นขาด การเพ มข อม ลท ละหลายๆ น าเข าข อม ลบ คลากร สามารถท าได อย างไร 1. พ มพ ข อม ลบ คลากร ลงในไฟล Excel ตามภาพ แถวแรก (A)ค อรห สบ ตรประจ าต วประชาชน, (B) ค อช อจร ง, (C) ค อนามสก ล, (D) ค อว นเด อนป เก ด ส าหร บร ปแบบการพ มพ ว นเด อนป เก ดสามารถพ มพ ได ตามข อม ลต วอย างในภาพ เม อพ มพ ข อม ลบ คลากรเสร จ เร ยบร อยแล วให บ นท กเป นไฟล Excel ก อน เพ อจะได สามารถกล บมาแก ไขข อม ลได ในภายหล ง จากน น บ นท กข อม ลเป นไฟล CSV เพ อใช ส าหร บการน าเข าข อม ล 2. น าไฟล CSV ท ได มา Browse.. ลงในช องไฟล ฐานข อม ล 3. กดป ม Upload ข อม ล 4. จากน นจะพบก บหน าจอด งภาพให คล กป มย นย นการอ พโหลดข อม ล หากข อม ลท ท านพ มพ ไม ม Error แต ถ าหากม Error จะม ข อม ลในตารางว าใครรห สประชาชนไหนท เก ดข อผ ดพลาด เช น รห สบ ตรประชาชนม 12 หล ก เป นต น ท านจะไม สามารถย นย นการอ พโหลดข อม ลได และสามารถยกเล กการอ พโหลดข อม ลได อย าง เด ยว 5. เม อย นย นข อม ลเสร จ ถ อว าเสร จส นการน าเข าข อม ล ค นหาประว ต บ คลากร และแก ไข สามารถท าได อย างไร? ท านสามารถระบ ประว ต บ คลากรท ท านต องการค นหาได โดยการระบ ข อม ลช อ นามสก ล หร อช อเล นด งภาพ และ คล กป มค นหา แต ถ าต องการให ระบบแสดงรายช อบ คลากรในระบบท งหมดสามารถคล กค าว าค นหา ระบบจะ แสดงข อม ลด งภาพด านล าง หากต องการเร ยกด และแก ไขข อม ล สามารถคล กท ข อความเร ยกด และแก ไขข อม ลหล งช อของบ คลากรท ท าน ต องการ ระบบจะแสดงข อม ลของบ คลากรท ท านต องการออกมาเป น 3 ส วน 1. ส วนท 1 : ข อม ลท วไป ส าหร บผ ด แลระบบต องเข ามาจ ดการข อม ลเก ยวก บ ให ถ กต องและคล กป มบ นท กข อม ล 2. ส วนท 2 : รห สผ าน ท านสามารถท จะมองเห นช อผ ใช งานแต ไม สามารถเห นรห สผ านได แต จะสามารถแก ไขรห สผ านให เป นรห สผ าน ใหม (หากผ ใช ท านน นล มรห สผ าน) เม อแก ไขเสร จ ให คล กป มย นย นและบ นท กข อม ล และหล งจากน นให บอกก บ บ คลากรท ท านได ท าการแก ไขรห สผ านใหม ไปว าเป นรห สอะไร 3. ส วนท 3 : แก ไขต าแหน งและหน าท ท ร บผ ดชอบในว ทยาล ย (ส าค ญมาก ต องท าให ก บบ คลากรในระบบท กคน และส าหร บผ ด แลระบบจะต องเพ มข อม ลน ให ก บ บ คลากรท ม หน าท ร บผ ดชอบเก ยวก บห วหน างานต างๆในระบบหล งจากต ดต งระบบ เสร จ) ส าหร บว ธ การเพ มข อม ลสามารถท าได ด งน 1. เล อกต าแหน ง 2. กดป มเล อก 3. จะม ข อม ลท สอดคล องก นข นมา เช นในต วอย างเล อกคร ประจ า ก จะม แผนกข นมาให เล อก 4. เล อกข อม ลท สอดคล องและคล กป มเพ มต าแหน งน *** บ คลากรท านน งสามารถม ต าแหน งได มากกว า 1 ต าแหน ง แต ไม สามารถม ต าแหน งใกล เค ยงก นได เช น เป นห วหน าแผนกว ชาช างยนต และคร ประจ าแผนกว ชาช างยนต ได เน องจากห วหน าแผนก ก ถ อว าเป นคร ใน แผนกว ชาช างยนต เม อแก ไขข อม ลเสร จส น เมน ด านขวาม อบนจะม ค าว าย อนกล บ เพ อกล บไปจ ดการแก ไขข อม ลบ คลากรท านอ น ต อไป บทสร ปงานบ คลากร ม อะไรบ าง? ต วอย างบทสร ปส าหร บงานบ คลากรด งภาพด านล าง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks