Rozhovory o bezpečnosti. Nahlasovanie drobných úrazov. Október PDF

Description
Rozhovory o bezpečnosti Nahlasovanie drobných úrazov Október 2015 Cieľ Pripomenúť si pravidlá týkajúce sa nahlasovania drobných úrazov a kedy je potrebné jeho nahlásenie. Vedeli ste že? Povinnosťou každého

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crosswords

Publish on:

Views: 28 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Rozhovory o bezpečnosti Nahlasovanie drobných úrazov Október 2015 Cieľ Pripomenúť si pravidlá týkajúce sa nahlasovania drobných úrazov a kedy je potrebné jeho nahlásenie. Vedeli ste že? Povinnosťou každého zamestnanca je: bezodkladne oznámiť nadriadenému vznik akéhokoľvek úrazu, ak vznikol na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa. Teda nie len vznik vlastného úrazu ale aj úrazu, ktorého som bol svedkom! Drobný úraz Úraz, ktorý si nevyžaduje ošetrenie lekárom a pracovník môže pokračovať bez obmedzenia v plnení pracovných úloh. Udretie (modriny, opuchliny) Drobné popálenia vrátane chemického popálenia Drobné porezania a odreniny Poštípanie hmyzom Niečo vám spadne do oka (podráždenie oka) Prečo nahlásiť úraz? Aby sa nestalo niečo horšie na tom istom miestne Aby bol o tom záznam pre prípad zhoršenia zdravotného stavu Príklad: Nahlásený drobný úraz, kde došlo k pricviknutiu päty pracovníčky dverami, Príčina: veľká medzera medzi dverami a podlahou Príčina bude odstránená, dorobením schodíka čo zabráni opakovaniu úrazu na tom istom mieste NAHLASUJEME DROBNÉ ÚRAZY? Mondi Štetí Mondi Syktyvkar 9 Mondi Neusiedler 2 MSCP Počet drobných úrazov zamestnancov a kontraktorov v roku 2015 ku Postup pri vzniku drobného úrazu 1. Ošetrenie zamestnanca 2. Zamestnanec bezodkladne nahlási úraz svojmu priamemu nadriadenému 3. Nahlásenie úrazu priamym nadriadeným na ohlasovňu požiarov 3333 alebo záznam do aplikácie skoronehôd v AMIS-e Miesto Čas úrazu 4. Vedúci zamestnanec zapíše úraz do knihy úrazov na príslušnej prevádzke Čas Stručný popis vzniku úrazu Druh poranenia Meno zraneného FORWARD - LOOKING STATEMENTS It should be noted that certain statements herein which are not historical facts, including, without limitation those regarding expectations of market growth and developments; expectations of growth and profitability; and statements preceded by believes, expects, anticipates, foresees, may or similar expressions, are forward-looking statements. Since these statements are based on current knowledge, plans, estimates and projections, they involve risks and uncertainties which may cause actual results to materially differ from those expressed in such forward-looking statements. Various factors could cause actual future results, performance or events to differ materially from those described in these statements. Such factors include in particular but without any limitation: (1) operating factors such as continued success of manufacturing activities and the achievement of efficiencies therein, continued success of product development plans and targets, changes in the degree of protection created by Group s patents and other intellectual property rights, the availability of capital on acceptable terms; (2) industry conditions, such as strength of product demand, intensity of competition, prevailing and future global market prices for the Group s products and raw materials and the pricing pressures thereto, financial condition of the customers, suppliers and the competitors of the Group, potential introduction of competing products and technologies by competitors; and (3) general economic conditions, such as rates of economic growth in the Group s principal geographical markets or fluctuations of exchange rates and interest rates. Mondi does not a) assume any warranty or liability as to accuracy or completeness of the information provided herein b) undertake to review or confirm analysts expectations or estimates or to update any forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise after the date of making any forward-looking statements.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks