РОЗ ВИ ТОК НА УКО ВИХ ПО ГЛЯДІВ НА ВИЗ НАН НЯ СУ ДО ВО ГО ПРЕ ЦЕ ДЕН ТУ (СУ ДО ВОЇ ПРАК ТИ КИ) ЯК ДЖЕ РЕ ЛА ПРА ВА В УК РАЇНІ - PDF

Description
Бовсуновська І. Г. Розвиток наукових поглядів на визнання судового прецеденту (судової практики) як дологічні засади структурно-функціональної цілісності правового порядку. Доведено, що відкритість правового

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Film

Publish on:

Views: 26 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Бовсуновська І. Г. Розвиток наукових поглядів на визнання судового прецеденту (судової практики) як дологічні засади структурно-функціональної цілісності правового порядку. Доведено, що відкритість правового порядку є передумовою його цілісності. Ключові слова: правовий порядок, аксіологія правового порядку, стабільність правового порядку, стійкість правового порядку, цілісність правового порядку, відкритість правового порядку. Резюме В статье с позиций системного анализа исследованы стабильность и устойчивость как системные параметры правового порядка, которые в соединении образуют параметр целостности. Определены основные измерения целостно с ти пра во во го по - рядка. Определены методологические основания структурно-функциональной целостности правового порядка. Доказано, что открытость правового порядка является основанием для его целостности. Ключевые слова: правовой порядок, аксиология правового порядка, стабильность правового порядка, устойчивость правового порядка, целостность правового порядка, открытость правового порядка. Summary In the article from the point of system analysis stability and steadility of legal order as its system parameters are analyzed. It is grounded that stability and steadility form the integrality of legal order. The main aspects of legal order integrality are considered. Methodological grounds of structural and functional integrality of legal order are based. It is also shown that opened character of legal order is the guaranty of its integrality. Key words: legal order, axiology of legal order, stability of legal order, steadility of legal order, integrality of legal order, opened character of legal order. Отримано І. Г. БОВ СУ НОВСЬ КА Іри на Гри горівна Бов су новсь ка, помічник про - рек то ра з на уко вої ро бо ти Київсько го універ си те - ту пра ва НАН Ук раїни РОЗ ВИ ТОК НА УКО ВИХ ПО ГЛЯДІВ НА ВИЗ НАН НЯ СУ ДО ВО ГО ПРЕ ЦЕ ДЕН ТУ (СУ ДО ВОЇ ПРАК ТИ КИ) ЯК ДЖЕ РЕ ЛА ПРА ВА В УК РАЇНІ Не зва жа ю чи на те, що су до вий пре це дент як дже ре ло пра ва не при та ман ний національній пра вовій си - стемі, роль судової практики в правозастосовній діяльності в Україні останнім часом зростає. Це пов язано з процесами взаємопроникнення та частковим змішуванням англосаксонської та романо-германської правових сімей, за галь ни ми інте г раційни ми про це са ми у світі та в Ук раїні в ціло му. Визнання судової практики офіційним джерелом права приведе до запровадження інституту судового пре це ден ту в національній пра вовій си с темі, і з цьо го при во ду провідни ми юри с та ми-вче ни ми та прак ти ка - ми висловлюється багато думок «за» та «проти». Зважаючи на неоднозначність підходів до вирішення цього пи тан ня, доцільно висвітли ти ряд на уко вих по глядів на сутність су до вої прак ти ки та су до во го пре це ден - ту та їхню роль в національній пра вовій си с темі відповідно до істо рич но го роз вит ку дер жа ви та на су час но - му етапі. Дорадянський період.у на уко вих пра цях уче них-юристів ХІХ по чат ку ХХ ст. з цьо го пи тан ня ве ла ся ак тив на дис кусія. Аналізу ю чи праці вче них-прав ників до ра дянсь ко го періоду, слід відміти ти не од но - значність оцінки місця та значення судової практики в механізмі правового регулювання. Г. Ф. Шершеневич розцінював судову практику як правило створене судом при винесенні ним рішення з окремих справ 1. М. Малишев, як і М. М. Коркунов, розглядали судову практику в широкому плані як окрему форму загального права 2. Д. І. Мейєр, досліджуючи джерела цивільного права, зазначав, що судова практика завжди є помічницею за ко но дав ст ва, до пов ню ю чи йо го про га ли ни, точніше виз на ча ю чи за сто су ван ня за конів до пев них ви - падків. З часом законодавча влада може, звичайно, перетворювати судові звичаї на закони 3. Й. О. Покровський, досліджуючи проблему визначеності права, негативно оцінював, за його ж словами, «вільну су до ву пра во творчість». Як що те орія вільної су до вої пра во твор чості містить у собі ор ганічну і таку, що не може бути усунена, небезпеку судового свавілля, якщо вона саму невизначеність і неясність права виводить у принцип, вона, очевидно, йде врозріз з інтересами розвинутої людської особи. Ця особа може примиритися з багатьма обмеженнями своєї свободи, якщо вони встановлені законом і якщо вони зрозумілі, але во на не мо же зми ри ти ся із за лежністю від будь-чий о го свавілля, навіть і найбільш до б ро зич ли во го. Праг - нен ня до су во рої за кон ності ста но вить та ку са му невід ємну ри су цивільно го пра ва, як і пра ва публічно го, і жоден судовий «трансперсоналізм» цього прагнення здолати не може 4. І. Г. Бов су новсь ка, 2012 Часопис Київського університету права 2012/1 55 Теорія та історія держави і права. Філософія права Л. І. Петражицький (1910), узагальнюючи раніше висловлені вченими думки, писав, що «багато хто вважає судову практику особливим джерелом права (видом позитивного права) на рівні зі звичайним правом і за ко на ми. Інші ж, не за пе ре чу ю чи зна чен ня су до вої прак ти ки як дже ре ла пра ва, вва жа ють її зви чай ним пра - вом, як особливий вид особливого права. Деякі взагалі заперечують значення судової практики як джерела права, зазначаючи, що завдання судів у тому, щоб застосовувати діюче право, а не творити права». Отже, в цілому, якщо М. І. Коркунов фактично визнавав самостійну роль судової практики як джерела пра ва і та кий підхід відслідко вується у пра цях Г. Ф. Шер шенєвича, Д. І. Мейєра та інших ав торів, то Л. І. Пе - тражицький, Й. О. Покровський дотримувалися протилежних поглядів не може бути й мови про судову правотворчість, оскільки йдеться лише про тлумачення законів. Радянська правова система виникла та розвинулась на основі російської імперської системи права та перейняла основні аспекти загальної доктрини російського права, зокрема погляди, що стосуються судового прецеденту та правотворчої функції суду. Професор Я. Магазинер визначає прецедент як «своєрідне джерело права» і визнає його велику роль. На його думку, джерелом обов язковості прецеденту «є та обставина, що коли орган влади обговорює питання, для вирішен ня яко го не має ані спеціаль но го за ко ну, ані пев но го зви чаю, то він сам мов чаз ли во ство рює за галь ну нор му й вирішує та кий ви па док відповідно до та кої нор ми, навіть як що він про неї нічо го не го во - рив з тієї при чи ни, що йо му не на да но пра ва са мостійно ство рю ва ти за гальні нор ми» 5. Проте ставлення держави до судової правотворчості було досить негативним. Як зауважував професор Б. Топорнін, усі спроби надати судовому прецеденту характер джерела права трактувалися як шкідливе та небезпечне заняття, що визначалося самим підходом до права в СРСР. Завдання соціалістичних судових органів полягало у здійсненні правосуддя, яке розумілося як застосування закону, а правотворчі функції суду при розгляді конкретних справ виключались. Це було пов язано з концепцією соціалістичної демократії та повновладдя Рад як прямого вираження волі народу. В ос но ву офіційної кон цепції ра дянсь ко го пра ва бу ло за кла де но те зу, а точніше аксіому, відповідно до якої соціалістич не пра во вза галі, а ра дянсь ке зо к ре ма не мо же роз гля да ти су до вий пре це дент в якості дже ре - ла пра ва, оскільки це асоціюється: а) з руй ну ван ням соціалістич ної за кон ності, яка сприй ма лась як су во ре і неухильне дотримання законів та інших підзаконних нормативних актів; б) з можливим судовим свавіллям у процесі одночасного виконання правотворчих і правозастосувальних функцій; в) з підривом або ж з послабленням правотворчої діяльності законодавчих органів 6. Відомий теоретик радянського права С. Л. Зіве вважав, що ніякий судовий «прецедент не створює у нас права значна кількість однакових судових рішень є лише простим актом застосування норми права». Він та кож су во ро кри ти ку вав про фе со ра С. Вільнянсь ко го, за те, що той при пу с кав, що «од на ко ве су до ве рішен - ня, яке повторюється багато разів, набуває нормативного значення» 7. Інші радянські науковці А. Безіна та В. Лазарев також зауважували, що в процесі застосування права судом постійно відбувається конкретизація загального масштабу норми права, але при цьому не можна підміня ти пра во кон кре ти зу ю чу діяльність з пра во твор чою, а по ло жен ня, що ви роб лені ор га на ми су до вої вла - ди «у про цесі кон кре ти зації, є пря мим про дов жен ням норм пра ва в глиб. Ни ми не мож на ска су ва ти чи зміни - ти пра вові нор ми, що існу ють» 8. Як вва жав В. Ла зарєв, «бу ло би кра хом прин ци пу за кон ності, як що б під ви гля дом тлу ма чен ня ство - рювались нові норми» 9. Видатний радянський правознавець П. О. Недбайло зазначав з цього приводу, що у соціалістичному суспільстві во лю на ро ду ви ра жає за ко но да вець, і суд не мо же йо го ви пе ре д жа ти; у су ду не має та не мо же бу - ти такого привілею, аби на свій лад пристосовувати закон до нових обставин шляхом його тлумачення 10. Також, зазначене питання вивчали інші радянські вчені, зокрема, А. Боннер, К. Комісаров, В. Пучинський, які були противниками визнання судового прецеденту (судової практики) джерелом права, а інші робили спроби хоча б теоретично обґрунтувати доцільність створення й застосування судової практики вищими судовими органами С. Братусь, А. Венгеров, В. Туманов, А. Черданцев. Отже, на доктринальному рівні у СРСР наявність судового прецеденту та судової правотворчості заперечувалась, але на практиці ці явища «прикриваючи своє існування різними легальними формами» існували у ви гляді: керівних роз яс нень Пле нумів та рішень пле нумів, су до вих ко легій Вер хов но го Су ду СРСР, вер - хов них судів со юз них ре с публік, а та кож їхніх пре зидій що до кон крет них криміна ль них та цивільних справ, які оприлюднювались та слугували певним «взірцем» при вирішенні аналогічних справ 11. У сучасний період проблематика, пов язана з місцем та роллю судової практики (судового прецеденту) в си с темі дже рел пра ва, об го во рюється, в пер шу чер гу, на за галь но те о ре тич но му рівні вче ни ми-те о ре ти ка - ми пра ва. Пи тан ня су до во го пре це ден ту в національній пра вовій си с темі досліджує ціла пле я да та ких українських учених, як: Л. Корчевна, І. Овчаренко, А. Осетинський, Л. Петрова, Р. Тополевський та інші, які в свою чергу обґрунтовують доцільність створення й застосування судової практики вищими судовими органами. Серед дослідників філософських проблем, зокрема питань єдності прецеденту та вітчизняної судової практики, варто назвати таких учених, як: Р. Байніязов, М. Байтін, О. Бандура, В. Бачинін, В. Бігун, Р. Ваймар, Т. Вюртенбергер, В. Гіряєва, М. Гуренко, М. Жовтобрюх, Н. Зазаєва, Д. Керімов, А. Козловський, О. Костенко, М. Костицький, В. Кравець, І. Лихолат, С. Максимов, П. Рабінович, С. Савчук, С. Сливка, В. Шко да та інші. 56 Бовсуновська І. Г. Розвиток наукових поглядів на визнання судового прецеденту (судової практики) як Аналіз окремих аспектів явища судового прецеденту, його природи та особливостей є у працях таких дослідників, як: Т. М. Анакіна, Б. В. Ма ли шев, Л. А. Луць, Н. М. Пар хо мен ко, Ю. Ю. По пов, О. Ф. Ска кун, С. В. Шев чук та ін. 12. Так, на думку Н. М. Пархоменко, визнання судового прецеденту джерелом права може розбалансувати си с те му роз поділу вла ди, що не відповіда ти ме ос нов ним за са дам пра во вої де мо кра тич ної дер жа ви та су пе - речитиме існуючій сталій практиці державотворення і правотворення 13. На думку Ю. Ю. Попова, неприпустимою є встановлення загал
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks