Rokasgrāmata komunikācijas vadības un sabiedrisko attiecību pakalpojumu iepirkumiem

Description
Rokasgrāmata ir Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijas (LSAKA) iniciatīva, kas balstīta uz starptautiski atzītām vadlīnijām, kuras izveidojis Sabiedrisko attiecību institūts (Chartered Institute of Public Relations, CIPR), Lielbritānijas Sabiedrisko attiecību konsultantu asociācija (Public Relations Consultants Association, PRCA), Lielbritānijas Iepirkumu un piegādes institūts (Chartered Institute of Purchasing and Supply, CIPS) , pielāgojot tās Latvijas tirgum.

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 3 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ROKASGRĀMATA Komunikācijas vadības un sabiedrisko attiecību Latvijas Sabiedrisko attiecībupakalpojumu iepirkumiem kompāniju asociācija 2011
 • 2. K omunikācijas vadības un sabiedrisko attiecību (turpmāk tekstā - SA) pakalpojumu iepirkumu rokasgrāmata ir izstrādāta, lai palīdzētu sabiedrisko attiecību nozares klientiem, jo īpaši, to komunikācijas, mārketinga un iepirkumu speciālistiem, un to piegādātājiem, tostarp aģentūrām un citiem pakalpojumu sniedzējiem, sadarboties, lai palielinātu sabiedrisko attiecību speciālistu un aktivitāšu sniegto vērtību. Šajā rokasgrāmatā ietvertie etapi ir neatkarīgi, tomēr savstarpēji saistīti, un katrs no tiem apskata konkrētu klienta-piegādātāja attiecību stadiju. Rokasgrāmata ir Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijas (LSAKA) iniciatīva, kas balstīta uz starptautiski atzītām vadlīnijām, kuras izveidojis Sabiedrisko attiecību institūts (Chartered Institute of Public Relations, CIPR), Lielbritānijas Sabiedrisko attiecību konsultantu asociācija (Public Relations Consultants Association, PRCA), Lielbritānijas Iepirkumu un piegādes institūts (Chartered Institute of Purchasing and Supply, CIPS) , pielāgojot tās Latvijas tirgum.Latvijas Sabiedriskoattiecību kompāniju asociācijawww.lsaka.lvlsaka@lsaka.lv 3
 • 3. 1. etaps SA pakalpojumu iepirkumu labas prakses indikatori 8. Regulāri veicam aģentūras/piegādātāja snieguma novērtējumus. 9. Veicinām dažādu komunikācijas aģentūru/piegādātāju ciešu sadarbību 10. Nodrošinām projekta izmaksu aprēķinu caurspīdīgumu (piemēram, izmantojot tādus instrumentus kā standarta izmaksu sadalījuma veidnes, cenu lapas u.tml.). Lai gan ne iepirkumi, ne sabiedrisko attiecību pakalpojumi nepieder pie eksaktajām zinātnēm un līdz ar to nevar būt viens noteikts „pareizais” veids, kā 11. Izvērtējam piedāvājumus un to izmaksas, iesaistot atbilstošas veikt SA pakalpojumu iepirkumus, tomēr ir principi un metodes, kas izrādījušās kvalifikācijas ekspertus (tai skaitā, piesaistot neatkarīgus speciālistus) efektīvas radošu biznesa pakalpojumu iepirkumu risinājumu nodrošināšanā. Tālāk ir izklāstītas dažas no šīm metodēm un principiem. Gan uzsākot SA 12. Prasām, lai aģentūras/piegādātāji fiksētu jebkādas izmaiņas pakalpojumu iepirkumu procesu no nulles, gan pārskatot sadarbību ar līdzšinējo izmaksu aprēķinos un dokumentētu tās pakalpojuma sniedzēju, būtu noderīgi paturēt prātā šos un citus līdzīgus 13. Nodrošinām, lai aktivitāšu novērtējums ietvertu diskusijas par to, kā indikatorus. Lai gan darbība pilnīgā saskaņā ar šiem principiem automātiski turpmāk uzlabot līdzīgu aktivitāšu efektivitāti. negarantē veiksmi, tomēr to neievērošana kavēs sekmīgu SA pakalpojumu izmantošanu. 14. Mūsu iepirkuma process-nozīmīgs faktors organizācijas vērtības pieauguma sekmēšanā. 2. Pazīmes, kas liecina par labāko praksi SA pakalpojumu iepirkumos 1. Mēs veidojam un uzturam labi organizētu aģentūru un piegādātāju sarakstu dažādām SA pakalpojumu kategorijām. 2. Pirms uzsākt sadarbību ar jaunu aģentūru/piegādātāju, apsveram iespēju paplašināt vai dažādot esošās attiecības. etaps 3. Regulāri pārskatām sarakstā neietvertās aģentūras vai piegādātājus, lai izvērtētu, vai tie varētu sniegt papildus pievienoto SA pakalpojumu iepirkuma cikls vērtību. Sabiedrisko attiecību vadīšana nav lineārs process, bet gan nepārtraukts cikls. 4. Nodrošinām, ka jaunu aģentūru/piegādātāju atlase tiek veikta, Šim ciklam ir trīs fāzes: plānošanas , iepirkšanas un izpildes fāze. Šīs fāzes nav skaidri izprotot tās nepieciešamību. izolētas: katra no tām ir tiešā veidā saistīta ar citu. 5. Veicam aģentūru/piegādātāju atlasi visaptverošā un strukturētā Lai gan ciklā ir fāze, kad iepirkums izvirzās priekšplānā, tam ir sava loma arī iepirkuma procesā. plānošanas un izpildes fāzēs. 6. Visi mūsu SA pakalpojumu piegādātāji ir ar atbilstošām Katrā fāzē ir virkne galveno uzdevumu un specifisku jomu, kurās ieguldījumu var līgumattiecībām. sniegt iepirkšanas funkcija vai iepirkumu speciālists. 7. Kad vien iespējams, mēs iekļaujam jēgpilnu, ar pakalpojumu efektivitātes noteikšanu saistītu elementu aģentūras/piegādātāja izmaksās. 4 5
 • 4. Plānošanas fāze Galvenie uzdevumi plānošanas fāzē ietvers uzņēmuma vai organizācijas mērķu un no tiem izrietošu SA mērķu noteikšanu jeb kā sabiedriskās attiecības palīdzēs sasniegt uzņēmuma mērķus. Šajā fāzē vispārīgos vilcienos tiks definēta arī SA stratēģija un identificēti stratēģijas īstenošanai nepieciešamie resursi (cilvēkresursi, prasmes, laiks), kā arī tie resursi, kas jau pieejami esošo darbinieku vai piegādātāju veidā. Tiks identificēti arī ieguldījumi, kas nepieciešami jebkādu papildus resursu nodrošināšanai, kā arī sniegts vispārējs piegādātāju vai nepieciešamo resursu apraksts. Šie uzdevumi obligāti jāveic personālam ar atbilstošu pieredzi visās komunikācijas plānošanas un vadības jomās un darbā ar visām komunikācijas disciplīnām, kā arī ar pieredzi komunikācijas stratēģiju izstrādē. Iepirkumu speciālistu piesaiste var ne tikai dot pievienoto vērtību kopējam procesam, bet arī palīdzēt nodrošināt, ka plāni atbilst budžeta iespējām un tiem ir atbalsts no visas organizācijas. Iepirkšanas funkcija vai iepirkuma speciālisti spēs pievienot vērtību, uzturot datu bāzi par potenciālajām SA aģentūrām un citiem komunikācijas pakalpojumu piegādātājiem, kā arī nodrošinot informāciju par SA pakalpojumu izmaksām un speciālistu stundu likmēm.SA pakalpojumu iepirkšana cieš neveiksmi, ja tās galvenie komponenti tiek Iepirkšanas fāzesadalīti pa kategorijām: iepirkumu profesionāļu iesaistīšana no paša sākuma Iepirkšanas fāze zināmā mērā pārklājas ar plānošanas un izpildes fāzēm.var palīdzēt no tā izvairīties. Protams, iepirkumu un radošās komandas Galvenie uzdevumi šajā fāzē ietver visu iespējamo piegādātāju identificēšanuienesīs atšķirīgas prasmes dažādās procesa fāzēs, taču komandu sadarbība un sākotnējā saraksta sagatavošanu. Tiek veikta sarakstā iekļauto aģentūruprocesā no tā sākuma līdz pat nobeigumam var nodrošināt daudz efektīvāku padziļināta izpēte, noskaidrojot to finansiālo un juridisko statusu, kā arī torezultātu. Laba visu pušu sadarbība ir ārkārtīgi būtisks veiksmes faktors. darbības standartiem un piederību profesionālajām organizācijām, kā rezultātāPiemēram, iepirkumu jomas darbinieki labāk izpratīs, kādēļ izvēlēts dārgāks, top konkursā uzaicināmo saraksts, kurā ietvertas aģentūras ar atbilstošāmbet efektīvāks risinājums, ja tie būs iesaistīti sākotnējās plānošanas fāzēs, prasmēm un kapacitāti, bez interešu konfliktiem, kā arī gatavību parakstītturklāt tas dos iespēju komunikācijas personālam labāk pamatot novirzes no konfidencialitātes līgumu.sākotnējiem plāniem. Tam seko konkursa process, kurā tiek izvēlēta klienta vajadzībām atbilstošākāTālāk seko katras fāzes galveno uzdevumu izklāsts, kā arī skaidrotas iepirkšanas aģentūra; tad notiek uz abpusēji izprastiem kvantitatīviem un kvalitatīviemfunkcijas un iepirkumu speciālistu īpašā loma un ieguldījums. mērķiem balstīta konkrēta rīcības plāna vai darba programmas apstiprināšana; tam seko vienošanās par specifiskiem un izmērāmiem mērķiem, ņemot vērā gan nepieciešamos ieguldījumus, gan sasniedzamos rezultātus un iznākumu. 6 7
 • 5. Visbeidzot tiek apstiprināta piegādātāja atlīdzība (iespējams, izmantojotprēmiju vai soda punktu sistēmu atkarībā no sasniegtajiem mērķiem). Visasvienošanās tiek nostiprinātas līgumā.Arī šajā procesā turpmākās sadarbības vārdā iepirkuma un komunikācijasspeciālistiem ir ieteicams strādāt kopā. Iepirkuma speciālisti var dot īpašuieguldījumu, veicot tādas aktivitātes kā formāla iepirkuma izsludināšana, kā 3. etaps Iepirkuma process un dokumentu pārvaldība Nav tikai viens pareizais ceļš, kā vadīt SA resursu iepirkuma procesu, un dažāduarī sniedzot konsultācijas par potenciālo aģentūru meklēšanu, īpaši pārbaudot organizāciju izmantotie procesi ievērojami atšķirsies.aģentūru juridisko un finansiālo statusu. Tomēr ir noteiktas stadijas, kas kopīgas lielākajai daļai organizāciju un ar kuruTie var arī palīdzēt izstrādāt kritērijus objektīvam aģentūru salīdzinājumam palīdzību var kontrolēt SA aktivitāšu ieguldījumus un iznākumus, kā arī dotatlases procesa gaitā, kā arī kvantitatīvus un kvalitatīvus snieguma mērījumus. pievienoto vērtību to rezultātiem. Kā vienmēr, uzsvars tiek likts uz komandas darbu, kurā iepirkuma un SA komandas strādā kopā, lai nodrošinātu, ka SA vajadzības tiek skaidri identificētas un iepirkuma rezultāts nodrošinaIzpildes fāze piegādātājus vai resursus, kas pilnībā apmierina šīs vajadzības. Labi strukturētsGalvenie izpildes fāzes uzdevumi ietvers SA programmas integrāciju ar citām iepirkuma process var palīdzēt nodrošināt, ka tiek radīti un atbilstoši uzglabātikomunikācijas disciplīnām un korporatīvajām aktivitātēm, lai sasniegtu maksimālo zināmi būtiski dokumenti.efektu; programmas uzsākšanu, tostarp klienta komandas un aģentūras komandassavstarpēju iepazīstināšanu ar to darbību un vadošo personālu, kā arī programmasnodošanu konkrētā laika periodā saskaņā ar vienošanos.Tas ietvers arī ieguldījuma, iznākumu un rezultātu uzraudzību un novērtēšanu,rezultātu analīzi un to iestrādāšanu atpakaļ plānošanas procesā.Arī šajā fāzē ir vairākas jomas, kurās savu ieguldījumu var sniegt iepirkumaprofesionāļi vai iepirkšanas funkcija, tostarp nodrošinot, ka visas pusessākotnēji izprot programmu, izmaksas un atlīdzību. Tie var palīdzēt arī kontrolētizmaksas, nodrošinot, ka kopējā budžetā tiek iekļauti pietiekami daudzlīdzekļu efektīvai SA programmas uzraudzībai, mērīšanai un novērtēšanai, kāarī konsultējot par nākotnes ieguldījumu līmeņiem, ņemot vērā iepriekšējokomunikācijas jomas ieguldījumu rentabilitāti.KopsavilkumsAnalizējot šo procesu, var secināt, ka dažos posmos iepirkuma speciālistuiesaistīšanās ir nepieciešama vairāk, bet citos mazāk. Taču nav tāda posma,kad no procesa būtu pilnībā jāizslēdz iepirkuma vai komunikācijas profesionāļi.Protams, noteikti būs stadijas, kurās vienai vai otrai komandai ir lielāka pieredzeun kvalitatīvāki risinājumi. Abu speciālistu komandu iesaistīšana procesa gaitāvar būt ļoti svarīga, lai nodrošinātu uznēmumiem nepieciešamo atbalstu. 8 9
 • 6. Tas var šķist nenozīmīgi vai birokrātiski, tomēr ir vairāki būtiski iemesli šādai rīcībai: piemēram, bez juridiski saistoša līguma ne klients, ne aģentūra nav aizsargāti pret otras puses rīcību. Pētījumi ir pierādījuši, ka aptuveni 40% klientu neslēdz atbilstošus līgumus ar to aģentūrām. Šī dokumentācija ir tik būtiska, ka rokasgrāmatas 4. etaps ir veltīts tieši SA pakalpojumu līgumam, bet 5. etaps konkrēti apskata SA darba uzdevumu (DU). 4. etaps SA pakalpojumu līgums Gan aģentūrai, gan uzņēmumam mēdz būt dažādas pakalpojumu līgumu sagataves, tomēr ir daži vispārēji faktori, kas jāņem vērā vairumā gadījumu. Specifisks personāls Ja klients uzskata, ka konkrēta persona vai komanda ir ļoti būtiska veiksmīgai aktivitātes realizēšanai viņa interesēs, tas būtu jāietver līgumā. Līgumu var uzskatīt par izbeigtu vai pakļautu pārskatīšanai, ja konkrētā persona vai komanda nav vairs pieejama. Tomēr būtu saprātīgi aģentūrai prasīt no klienta par šāda veida saistībām noteiktu garantētu ienākumu līmeni. Speciālistu komanda Ir saprātīgi un ieteicami, ja klients norāda līgumā, ka komanda, ar kuru tas tiekas aģentūru atlases procesā, ir komanda, ar kuru tas faktiski sadarbosies. Tas palīdz novērst situāciju, kad aģentūras atlases fāzē izmanto īpaši sagatavotu speciālistu komandu, ar kuru klients pēc tam vairs netiekas, tādējādi klients tiek atstāts ar komandu, kuru tas nepazīst vai ar kuru nevēlas sadarboties.10 11
 • 7. Ar sniegumu saistītas prēmijas/sodsJa ar sniegumu saistīta prēmiju vai sodu sistēma ir iepriekš saskaņota, tasdetalizēti jāizklāsta līgumā. Ja šī sistēma ir pārāk nenoteikta vai sarežģīta, lai tosaprotami un pilnībā izklāstītu līgumā, tad, visticamāk, tā nedarbosies praksēun būtu atkārtoti jāizvērtē. 5. etaps Darba uzdevums Darba uzdevums jebkādā tā formā ir jebkura veiksmīga darījuma pamatā.Intelektuālais īpašums Tas skaidri, precīzi un abpusēji saprotamā veidā izklāsta:Intelektuālā īpašuma tiesības, kas radušās aģentūras darba rezultātā klienta • kādi pakalpojumi tiks nodrošinātilabā, ir skaidri nododamas. Nav būtiski, kurai pusei tās tiek nodotas, ja vien • kādā apjomā un/vai kvalitātē tie tiks nodrošinātiīpašumtiesību jautājums ir nepārprotams un iepriekš saskaņots. • kas tos nodrošinās un kam tie tiks nodrošināti • kad tie tiks nodrošinātiDarbības teritorijas • par kādu cenu tie tiks nodrošināti un kā tiks veikta pakalpojumuGadījumos, kad SA aktivitāte noritēs (vai var noritēt) vairāk nekā vienā valstī, apmaksavar būt nepieciešams pārskatīt līgumu un to pielāgot katras valsts jurisdikcijai. Diemžēl darba attiecības SA jomā bieži vien tiek uzsāktas bez atbilstoša darba uzdevuma (DU). Nereti netiek nodarīts nekāds kaitējums, tomērSpēkā esamības turpināšanās citkārt rezultātā rodas apjukums, konflikti un tiek zaudēts gan klienta, gan piegādātāja laiks, pūles un naudas līdzekļi.Klientam un aģentūrai rūpīgi jāapsver, kuri līguma nosacījumi turpina paliktspēkā pēc līguma darbības beigām un uz cik ilgu periodu. Nosacījumi, kas var Tendence izsākt darbu bez DU, iespējams, radusies tā iemesla dēļ, ka klients,turpināt palikt spēkā, var attiekties uz ierobežojumiem piedāvāt darījumus piegādātājs vai abi uzskata par sarežģītu precīzi aprakstīt konkrētās SA aktivitātespersonālam no aģentūras vai klienta puses, kā arī uz priviliģētas (bet ne ilgtermiņa rezultātus (outcome). Tā ir kļūda, jo efektīvs DU detalizēti aprakstakonfidenciālas) informācijas izmantošanu. aktivitātē iesaistītos ieguldījumus un tiešo iznākumu (output), bet ne rezultātus. Rezultātu var būt grūti aprakstīt, jo tāda ir mārketinga un komunikācijas daba. Lai arī rezultāts varētu būt faktors attiecībā uz vienošanos, kas balstīta uz apmaksu pēc rezultāta, tā tomēr nav piemērota DU sastāvdaļa. Procesa izpratnē DU parasti atrodas starp juridisku vienošanos vai pamatlīgumu (kas regulē klienta/piegādātāja attiecības) un pirkuma pasūtījumu (kas nosaka likumīgas tiesības maksāt piegādātājam), un tādējādi tas būtu uzskatāms par dokumentu ar juridisku spēku. Lai gan tas vēl vairāk uzsver nepieciešamību pēc DU atbilstošas izstrādes, tas nenozīmē, ka DU izveide katram projektam vai darījumam būtu biedējoša un prasītu jurista vai tiesību eksperta iesaistīšanos. Ja klients un piegādātājs skaidri izprot darba prasības, DU būs salīdzinoši viegli izstrādājams dokuments. Tā formāts un saturs var variēt, tomēr ir noteikti elementi, kurus nepieciešams iekļaut. Vienmēr sagatavojot DU, būtu jāņem vērā divi faktori. 12 13
 • 8. Pirmkārt, katrs sagatavotais DU atvieglos nākamā DU izstrādi, daļēji tādēļ, aktivitātēm, kas īstenojamas iepriekšējā nedēļā”, kas bieži vien neprasīs vairāk ka jūs drīz vien izveidosiet definīciju un nosacījumu krājumu, kuru varēsiet par vienu vai divām lapām; ikmēneša progresa ziņojumu vai projekta ziņojumu, nokopēt un izmantot, protams, nodrošinot, ka iepriekš izmantotā materiāla kurā izklāstīts veikums attiecībā pret galvenajiem mērķiem un jebkādi būtiski precīzs formulējums joprojām ir atbilstošs. stratēģiski vai taktiski jautājumi; ikmēneša vai ceturkšņa budžeta pārskatu, kurā atspoguļoti piešķirtie budžeta līdzekļi un izmaksātās, iedalītās un neiedalītās Otrkārt, ja jums radīsies grūtības, izveidojot DU kādam konkrētam projektam, summas, un tikšanās/kontakta ziņojumu, kas tiek izveidots 24 stundu laikā pēc tas varētu liecināt , ka vai nu klients, vai piegādātājs, vai abi kopā nav pilnībā jebkuras nozīmīgas sanāksmes vai telefona zvana. izpratuši vai vienojušies par prasībām. Būtiski, lai šādi ziņojumi tiek padarīti par pašsaprotamu disciplīnu un tiem Tieši DU izstrāde sekmē pilnīgas sapratnes un saskaņas veidošanos starp ir konsekvents formāts. Ja šīs pamata atskaišu vadības disciplīnas netiek klientu un piegādātāju, tāpēc šim dokumentam un tā izstrādes procesam ir ļoti ievērotas un tiek aizstātas ar ātrām pārrunām vai neformālu e-pastu nosūtīšanu, būtiska nozīme. tad līdz ar to gandrīz nenovēršami cietīs arī sadarbības sniegums, rezultātā Tas īpaši raksturīgs SA nozarei, kurā ieguldījumi un iznākums, kā arī rezultāti radot apjukumu un pat zaudējumus. tiek bieži vien uzskatīti par netveramiem vai neizmērāmiem.6. Vienošanās par pakalpojuma līmeni Būtiski aģentūras sniegto pakalpojumu aspekti var tikt ietverti vienkāršā pakalpojuma līmeņa vienošanās dokumentā. Tomēr ir pieņemts un pat ieteicams, ka aģentūra arī no klienta prasa atsevišķu pakalpojuma nosacījumu izpildi. Piemēram, lai gan klients var precizēt, ka aģentūras nozīmētajam augstākā etaps līmeņa personālam ir jābūt pieejamam divu stundu laikā jebkurā diennakts laikā vai ka tikšanās/kontakta ziņojumiem jābūt sagatavotiem 24 stundu laikā pēc sanāksmes, aģentūra var pieprasīt, ka jebkura iesniegtā dokumenta Laba pārraudzīšana komentāri vai apstiprinājumi tiek sagaidīti 48 stundu laikā, vai ka aģentūras Tiklīdz gan klients, gan aģentūra ir pilnībā un abpusēji izpratuši, kas tiek sagaidīts organizētās tikšanās klientam ar būtiskām ietekmes pusēm nevar tikt atceltas no katras iesaistītās puses, un ir fiksējuši šo izpratni ar tādu instrumentu vai aizkavētas bez īpaša iemesla. kā Līgums un Darba uzdevums palīdzību, dažu vērtīgu labas pārraudzīšanas procesu ievērošana palīdzēs nodrošināt, ka tiek izvērtētas nerealizētās gaidas, pirms tās ir kļuvušas par iemeslu bažām. Divpusējais pārskats Uzsvars liekams uz vienkāršību un pragmatismu. Tas nozīmē, ka ne klientam, Abām pusēm jāsagatavo regulārs divvirzienu pārskats par klienta/aģentūras ne aģentūrai nebūtu jāuzspiež vai jāpieņem procesi vai pasākumi, kas ir pārāk darba attiecībām un to sniegto vērtību. Tas būtu jādara kā minimums reizi sarežģīti vai laikietilpīgi, vai kuriem nav praktiska pamatojuma. Tālāk sniegti gadā, bet ideālajā gadījumā – reizi sešos mēnešos. Tas ir jo īpaši būtiski, ja tiek daži labas prakses piemēri. uzsāktas jaunas attiecības. Šim pārskatam jābūt strukturētam tā, lai tas izraisītu atklātus un konstruktīvus komentārus, kurus pēc nepieciešamības var virzīt tālāk gan klienta, gan Ziņojumi aģentūras komanda. To nevajadzētu uztvert kā rutīnas procedūru vai pavēli, bet Tikai nedaudz klientu/aģentūru saistības pieprasa vairāk nekā iknedēļas gan kā vērtīgu mācību procesu. jaunākās informācijas sniegšanu par „nedēļas laikā īstenotajām aktivitātēm vai 14 15
 • 9. Šajā pārskatā var tikt ietvertas šādas noderīgas jomas:Darba uzsākšana un ekspektācijasDiskusijas punkti: Ko komanda sagaida no otras puses attiecībā uz ieguldījumiemun rezultātiem, piemēram, informāciju, apmācību, iepazīstināšanu un informācijupar nozari? Kādi rezultāti tika sagaidīti no šī darba uzsākšanas procesa?SniegumsKādi bija reālie ieguldījumi un iznākumi attiecībā uz otru pusi?Kādi rezultāti tika faktiski sasniegti?Otras puses ietekmētie ierobežojumiAr kādiem ierobežojumiem nācās saskarties, kurus, iespējams, ietekmējaotra puse, piemēram, lēns apstiprināšanas process vai vadošā personālanepieejamība svarīgos brīžos?Ierobežojumi, kurus nav ietekmējusi otra puseAr kādiem ierobežojumiem nācās saskarties, kurus nevarēja ietekmēt otrapuse, piemēram, būtiskas izmaiņas korporatīvajā stratēģijā, krīzes situācija,atlikta produkta izlaišana vai nozīmīga tehnoloģiska attīstība?RisinājumiKo mēs varam darīt, lai atvieglotu jebkādus šā brīža vai nākotnē paredzamusierobežojumus?Kādi plāni vai procesi būtu jāizmaina, lai reaģētu uz jaunajiem apstākļiem?Kādi būs pušu uzdevumi, lai izstrādātu un sekmētu šos risinājumus?IespējasKādas iespējas pastāv nākamajos sešos mēnešos, pateicoties jaunām idejāmvai iespējām, kas radušās klientam, aģentūrai vai ārējo faktoru ietekmē?Kas un ko darīs, lai izmantotu šīs iespējas? Pārbaudi informāciju par piegādātāju, sadarbības partneri vai klientu Lursoft datu bāzēs www.lursoft.lv 16
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks