rodica2.docx

Description
Teză semestrială la chimie în clasa a X-a, profil umanist sesiunea de iarnă, 2017 Numele ________________________ Prenumele______________________ Clasa a _________________________ Nota __________________ Punctaj ____________ Nr Itemi Punctaj 1. Caracterizează elemental chimic cu numărul de ordine 15 după următorul

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 8

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
    Teză semestrială la chimie în clasa a X -a, profil umanist sesiunea de iarnă, 2017    Numele ________________________ Prenumele______________________ Clasa a _________________________  Nota __________________ Punctaj ____________ Nr Itemi Punctaj 1. Caracterizează elemental chimic cu numărul de ordine 15   după următorul algoritm: 1.   Simbolul chimic _________________ 2.   Perioada _______________________________ 3.   Grupa, subgrupa _________________________ 4.   Masa atomică relativă_____________________   5.   Sarcina nucleului_________________________ 6.   Repartizarea electronilor pe nivelele energetice ______________________ 7.    Nr. de protoni _____________________________ 8.    Nr. de neutroni___________________________ 9. Nr. de electroni ____________________________ 10. Valențele posibile __________________________   11. Formula oxidului superior ____________________ 12. Formula compusului volatil cu hidrogenul__________________.   L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2. Încercuieşte litera A   dacă afirmaţia este adevărată şi F   dacă afirmaţia este falsă:  1) A F  Repartizarea electronilor pe niveluri energetice pentru atomul de fier este 2ē8ē7ē .  2) A F Hidroxidul de magneziu are formula moleculară Mg(OH) 2 . 3) A F   Cuprul poate substitui fierul din soluţia de sulfat de fier (III) 4) A F   Reacţiile ce au loc cu degajare de caldură se numesc reacţii  exoterme. 5) A F   Valența inferioară a elementului cu numărul de ordine 16 este VI. 6) A F  Molecula de apa se formează prin legătură covalentă nepolară.   L 0 1 2 3 4 5 6 3. Asociază prin săgeți ecuațiile reacțiilor din coloana A cu tipurile de reacții din coloana B: A B a)   2Li+2H 2 O= 2LiOH+H 2 ↑+ Q 1. Reacție exotermă   b)   CaCO 3 = CaO+CO 2  ─ Q  c)   4Fe+ 3O 2 = 2Fe 2 O 3 + Q 2. Reacție endotermă  d)    N 2 +O 2 =2NO-Q L 0 1 2 3 4   4. Se dau elementele:C, Na, Cl, Si . Alege pentru fiecare caracteristică câte un element din cele propuse și scrie simbolul lui chimic în spațiul rezervat:  a)   Are repartizarea electronilor pe niveluri energetice: 2ē8ē1ē........   b)   Element nemetalic........ c)   Element ce are în nucleu 17 protoni...... d)   Elemental ce formeaz a oxid superior cu compoziția R  O 2  L 0 1 2 3 4 5. Completează tabelul:   Formula chimică  Denumirea sistematică   Tipul legăturii  Domeniul de utilizare CO 2 Apa Alimentatie L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6. Calculează masa și cantitatea de   substanță a oxigenului care poate f  i obținut la descompunerea a 5 g de apa ( H 2 O). Se dă:  Se cere : Rezolvare:___________________________________________________  ___________________________________________________________  ___________________________________________________________  ___________________________________________________________  ___________________________________________________________  ___________________________________________________________  __________________________________________________________ Răspuns: _____________________________________.  L 0 1 2 3 4 5 6 7 8   7. A.   Scrie ecuațiile reacțiilor de obținere a sari de bucatarie conform tipului de reacție dat:  a)   Reacție de combinare ..........................................................   b)   Reacție de descompunere ...................................................  c)   Reacție de schimb..................................................................  d)   Reacție de substituție.............................................................  B.   Calculează masa apei care poate fi obținută la interacțiunea a 9  mol de hidrogen cu oxigenul. Se dă:  Se cere : Rezolvare:_______________________________________________  ________________________________________________________  ________________________________________________________  ________________________________________________________ Răspuns: _____________________________________.  C.   Modelează formarea legă turii chimice a sarii de bucatarie cu ajutorul simbolurilor chimice și punctelor pentru electroni, indică tipul ei.   _______________________________________________  _______________________________________________ L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 L 0 1 2 3 4 5 6 L 0 1 2 3 Barem de notare a tezei semestriale de iarnă în clasa X -a, profil umanist Punctaj 60-58 57-54 53-48 47- 41 40-31 30-20 19-14 11-8 7-3 2-0 Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1    Barem de corectare  Nr. Itemul Punctaj 1 Caracterizează elemental chimic cu numărul de ordine 16 după următorul algoritm:   1.   Simbolul chimic P 2.   Perioada _III, mica 3.   Grupa, subgrupa V, Subgrupa principala. 4.   Masa atomică relativă 31  5.   Sarcina nucleului +15 6.   Repartizarea electronilor pe nivelele energetice P 15e 15 p, 16n 2e8e 5e 7.    Nr. de protoni 15p 8.    Nr. de neutroni 16n 9. Nr. de electroni 15e 10. Valențele pos ibile III, V, 11. Formula oxidului superior P2O 5  12. Formula compusului volatil cu hidrogenul PH3  1p*12=12p 2 1) A F  Repartizarea electronilor pe niveluri energetice pentru atomul de calciu este 2ē8ē7ē . F  2) A F Hidroxidul de magneziu are formula moleculară Mg(OH).A  3) A F   Cuprul poate substitui fierul din soluţia de sulfat de fier II) F  4) A F   Reacţiile ce au loc cu degajare de caldură se numesc reacţii  exoterme. A 5) A F   Valența   inferioară a elementului cu numărul de ordine 16 este VI. A 6) A F  Molecula de apa se formează prin legătură covalentă nepolară. F  1p*6= 6p 3 Asociază prin săgeți ecuațiile reacțiilor din coloana A cu tipurile de reacții din coloana B:  A B a)   2Li+2H 2 O= 2LiOH+H 2 ↑+ Q 1. Reacție exotermă   b)   CaCO 3 = CaO+CO 2  ─ Q  c)   4Fe+ 3O 2 = 2Fe 2 O 3 + Q 2. Reacție endotermă  d)    N 2 +O 2 =2NO-Q a)   2  b)   1 c)   2 d)   1 1p*4=4p 4 Se dau elementele :C, Na, Cl, Si. Alege pentru fiecare caracteristică câte un element din cele propuse și scrie simbolul lui chimic în spațiul rezervat: 1p*4=4p
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks