РОБОЧА ПРОГРАМА. Затверджую: Декан факультету менеджменту Шавкун І.Г (підпис) 2011 р. Голова НМР факультету менеджменту А.С. - PDF

Description
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЛОГІСТИКИ Затверджую: Декан факультету менеджменту Шавкун І.Г

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 46 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЛОГІСТИКИ Затверджую: Декан факультету менеджменту Шавкун І.Г (підпис) 011 р. Голова НМР факультету менеджменту А.С. Татаринцева Схвалено на засіданні кафедри менеджменту організаций та логістика Протокол від 011 р. Завідувач кафедри В.П.Волков (підпис) з дисципліни АРМ менеджера РОБОЧА ПРОГРАМА Форма навчання денна Курс_ 5 _Семестр_ 9 Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Менеджмент, Менеджмент організацій; Організаційно-методична характеристика навчальної дисципліни Академічна характеристика Рік навчання: Семестр: Кількість навчальних тижнів: Кількість годин на тиждень: Статус курсу: Кількість ECTS кредитів: українських:,0 європейських: 3,0 Структура Кількість годин: Загальна: 43 Лекції: 10 Практичні заняття: 0 Самостійна робота: 14 Індивідуальна робота: 11 Вид підсумкового контролю: екзамен Робоча програма складена на основі: навчальної програми з дисципліни АРМ менеджера, Антонюк Д.А., 7 серпня 010 р. (назва навчальної програми, автори, дата затвердження) Укладач робочої програми Антонюк Д.А. (ПІБ викладача (ів) Запоріжжя 010 I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Мета та завдання вивчення навчального курсу Навчальна дисципліна АРМ менеджера є складовою фундаментальної підготовки студентів Запорізького національного університету за напрямом підготовки 050 Менеджмент. Дисципліна АРМ менеджера викладається студентам 5-го курсу спеціальності Менеджмент організацій протягом дев ятого семестру та призначена для ознайомлення студентів із сучасними інформаційними системами та комп ютерними технологіями, які застосовуються при формуванні автоматизованих робочих місць менеджерів. Професійна діяльність менеджера пов язана з використанням обчислювальної техніки. Метою навчальної дисципліни АРМ менеджера є формування теоретичних знань і практичних навичок з питань: загального керівництва підприємством та його структурними підрозділами на основі використання АРМ; технології розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень на базі використання АРМ, використання сучасних інформаційних систем та технологій в управлінні підприємствами у відповідності до освітньо-кваліфікаційної програми підготовки фахівців спеціальності Менеджмент організацій напряму Менеджмент. Предметом навчальної дисципліни АРМ менеджера є збір, процес комп'ютерної обробки та передачі економічної та керуючої інформації для забезпечення прийняття рішень, планування та прогнозу. Завданнями навчальної дисципліни є отримання студентами теоретичних знань, спеціальних умінь і практичних навичок з питань організації та використання автоматизованих робочих місць у відповідності до освітньо-кваліфікаційної програми підготовки менеджерів-економістів спеціальності Менеджмент організацій. Міждисциплінарні зв язки Програма базується на знаннях, які отримані студентами при вивченні дисциплін Інформатика та комп ютерна техніка , Комп ютерні мережі Інфомаційні технології та базових начальних дисциплін з менеджменту, маркетингу, економіки. Знання, отримані студентами з даного курсу можуть використовуватися при написанні дипломних робіт та в майбутній фаховій діяльності У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: - загальну структуру АРМ менеджера; - порядок структурування даних, основні методи обробки і аналізу даних для АРМ; - постановку і методи розв язку задач з використанням фінансового аналізу системи електронних таблиць, критерії прийняття рішень за результатами розрахунків; - сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних технологій; - використання інтегрованих автоматизованих інформаційних систем у бізнесі; - розвиток і запровадження в організації систем підтримки прийняття рішень; - використання технологій штучного інтелекту в управлінні організаціями; - застосування електронної комерції у практичній діяльності організації; - використання комп ютерних мереж у підприємницькій діяльності; - найбільш поширені системи автоматизації менеджменту. У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: - працювати у конкретних автоматизованих інформаційних системах, що використовуються в сучасних організаціях; - використовувати спеціалізовані програмні продукти для аналізу і прогнозування економічних процесів, автоматизації обміну інформації між структурними підрозділами фірми, для користування комерційними базами даних; - раціоналізувати технологічні потоки за рахунок впровадження операційно-програмних продуктів і спеціалізованих модулів. модуля нав-х тижнів Модуль 1 (контрольний) теми II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ Теми лекцій, види інших Обсяг, аудиторних годин занять та самостійної роботи 1 Тема 1. Сутність автоматизованого робочого місця Лекції: Лабораторні заняття: Практичні заняття: Самостійна робота: Тема. Основні способи впровадження АРМ в організаціях. Лекції: Лабораторні заняття: Практичні заняття: Самостійна робота: 3 Тема 3. CRM-системи. Лекції: Лабораторні заняття: Практичні заняття: Самостійна робота: Вид модульного і підсумкового контролю та їх рейтингова оцінка (РО) РО підготовка до аудиторних занять та засвоєння теоретичного матеріалу 6 балів РО підготовка до лабораторних і практичних занять та опанування практичними навичками 1 балів РО підсумкової контрольної роботи 1 балів *** 1-9 тижні (1-й півсеместр) Модуль (контрольний) тижні (-й півсеместр) 4 Тема 4. ERP- та MRPсистеми. Лекції: Лабораторні заняття: Практичні заняття: Самостійна робота: 5 Тема 5. Інформаційне забезпечення АРМ Лекції: Лабораторні заняття: Практичні заняття: Самостійна робота: 1 модульний контроль (разом по 1-му модулю) 6 Тема 6. Програмне забезпечення АРМ менеджера Лекції: Лабораторні заняття: Практичні заняття: Самостійна робота: 7 Тема 7. Проектування АРМ Лекції: Лабораторні заняття: Практичні заняття: Самостійна робота: 8 Тема 8. Використання Internet-технологій у діяльності Лекції: Лабораторні заняття: Практичні заняття: Самостійна робота: модульний контроль (разом по -му модулю) Разом за два модулі Індивідуальне завдання Семестровий контроль Разом балів РО підготовка до аудиторних занять та засвоєння теоретичного матеріалу 6 балів РО підготовка до лабораторних і практичних занять та опанування практичними навичками 1 балів РО підсумкової контрольної роботи 1 балів *** 30 балів 60 балів 0 балів 0 балів 100 балів I семестр разом *** - участь у науково-дослідній роботі, олімпіадах, конкурсах, тощо (не більше 5 балів, які входять у 30 балів за 1 модуль). III. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ Модуль1.Тема 1. Сутність автоматизованого робочого місця Інформація як предмет управлінської діяльності. Реалізація технології розподільної обробки інформації на базі обчислювальної мережі. Призначення АРМ. Класи задач організаційного управління, що вирішуються у складі АРМ і класи типових АРМ (АРМ керівника, АРМ-С, АРМ-Т). Характеристика функцій АРМ керівника. Характеристика функцій АРМ спеціаліста. Характеристика функцій АРМ технічних робітників. Подальший розвиток АРМ в організаційному управлінні. Тема. Основні способи впровадження АРМ в організаціях. Концепція побудови АРМів. Автоматизація документообігу в інформаційній системі. Архітектура АІС і принципи створення АРМів. Експертні системи. Структура, організація і режими роботи експертних систем. Технічне забезпечення АРМ. Технологічні процеси автоматизованої обробки інформації. Технологічні операції збирання, передачі, зберігання, контролю та обробки даних. Проектування раціональних технологічних процесів обробки даних. Етапи розробки процесів обробки даних. Тема 3. Інформаційне забезпечення АРМ Інформаційне забезпечення АРМ. Методологія побудови баз даних. Структура інформаційного забезпечення АРМ. Рівні та властивості комп ютерних інформаційних технологій. Засоби обробки даних. Режими обробки даних. Способи обробки даних. Модуль. Тема 4. Програмне забезпечення АРМ Програмне забезпечення. Прикладне програмне забезпечення АРМ. Приклади програмного забезпечення АРМ менеджерів. Тема 5. Проектування АРМ Принципи проектування АРМ. Організаційні аспекти проектування АРМ Цикл розробки АРМів в рамках інформаційної системи IV. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Тема 1. Сутність автоматизованого робочого місця 1. Робоче місце керівника підприємства.. Робоче місце бухгалтера. 3. Робоче місце економіста. 4. Робоче місце маркетолога. 5. Робоче місце 6. Принципи побудови АРМ Література: 1,, 4. Тема. Основні засади впровадження АРМ в організаціях. 1. Автоматизація документообігу в інформаційній системі.. Технічне забезпечення АРМ. 3. Технологічні процеси автоматизованої обробки інформації. 4. Технологічні операції збирання, передачі, зберігання, контролю та обробки даних. 5. Проектування раціональних технологічних процесів обробки даних. 6. Етапи розробки процесів обробки даних. Література: 1,, 4. Тема 3. CRM-системи. 1. Сутність і принципи побудови CRM-систем.. Класифікація CRM-систем. 3. Основні принципи функціонування CRM-систем. 4. Характеристика сучасних закордонних та вітчизняних CRM-систем. 5. Переваги та недоліки впровадження CRM-систем на підприємствах. Література: 1, 4. Тема 4. ERP-системи. 1. Історія виникнення ERP-систем.. Концепція ERP. 3. Функції ERP-систем. 4. Особливості впровадження ERP-систем. 5. Переваги та недоліки впровадження ERP-систем. 6. Характеристика вітчизняних та закордонних ERP-систем. Література: 1,, 3, 36, 37. Тема 5. MRP-системи 1. Історія виникнення MRP-систем.. Основні цілі та задачі MRP-систем. 3. Характеристика вхідних даних. 4. Характеристика вихідних даних. 5. Переваги та недоліки впровадження MRP-систем. 6. Характеристика сучасних вітчизняних та закордонних MRP-систем, що застосовуються на підприємствах. Література: 1,, 3, 36, 37. Тема 6. Програмне забезпечення супроводження проектів. 1. Сутність проектного менеджменту.. Характеристики програмного забезпечення супроводження проектів. 3. Переваги та недоліки впровадження програмного забезпечення управління проектами. 4. Характеристика сучасних комп ютерних систем для супроводження проектів. Література: 1,, 3, 36, 37. Тема 7. Використання пакетів прикладних програм універсального призначення для автоматизації робочого місця 1. Основні об єкти та прийоми управління Windows.. Робота за програмою Microsoft Excel. 3. Системи управління базами даних. 4. Програмне забезпечення для створення веб-сторінок. Література:, 4, 1, 5. Тема 8. Ефективність впровадження АРМ менеджера в діяльність організації. 1. Система показників, за якими оцінюється рівень соціального та економічного ефекту застосування АРМ а організації.. Методи визначення економічної ефективності застосування АРМ 3. Методи визначення ефективності діяльності організації в цілому. Література: 1, 11, 13, 6, 33, 34, 35. Тема 9. Інформаційні системи планування діяльності підприємства. 1. Автоматизація процесів бізнесу-планування інвестиційних проектів і стратегічної оцінки бізнесу.. Комп'ютерні системи підтримки прийняття рішень. 3. Експертні системи й використання їх на підприємствах. Література: 1,, 3, 4, 14, 0. Тема 10. Використання Internet-технологій у діяльност
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks