РОБОЧА ПРОГРАМА (за кредитно-модульною системою навчання) - PDF

Description
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича ЗАТВЕРДЖУЮ Декан хімічного факультету Лявинець О.С. (прізвище, ініціали) 5 вересня 2008р. РОБОЧА ПРОГРАМА (за кредитно-модульною системою навчання)

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reports

Publish on:

Views: 19 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича ЗАТВЕРДЖУЮ Декан хімічного факультету Лявинець О.С. (прізвище, ініціали) 5 вересня 2008р. РОБОЧА ПРОГРАМА (за кредитно-модульною системою навчання) з Атомно-абсорбційний елементний аналіз (назва навчального предмета) для напряму підготовки (спеціальності) хімія Факультет (номер, назва спеціальності або спеціальностей) хімічний Кафедра аналітичної хімії Нормативні дані Курс Семестри Всього годин К-сть кредитів Лекції (год) Практичних (семінарських) (год) Лабораторних (год) Індивідуальна робота (год) Самостійна робота (год) Розрахункові, графічні роботи (сем) Форма навчання Денна , Курсові роботи (сем) Заліки (семестр) Екзамен (семестр) Заочна Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням, затвердженої Кабінетом Міністрів України у 1994 році (назва типової програми, дата затвердження) Робоча програма складена Кобаса Ігор Михайлович (прізвище, ім я, по батькові викладача, який відповідає за складання) Робоча програма затверджена на засіданні кафедри аналітичної хімії протокол 2 4 вересня 2008 року Завідувач кафедри / / (підпис) (прізвище, ініціали) Схвалено методичною радою хімічного факультету 5 вересня 2008 року Голова методичної ради хімічного факультету / Волощук А.Г. / (підпис) (прізвище, ініціали) 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 1.1. Мета викладання дисципліни Метод атомно-абсорбційної спектроскопії, в даний час, - один із найсучасніших методів елементного аналізу. В ньому поєднана висока чутливість визначення, достатня селективність, можливість визначення великої групи елементів з однієї підготовленої проби, а також порівняно невисока вартість апаратури та аналізів. Метод широко використовується в металургії, напівпровідниковій промисловості, геології, агрохімії, в наукових та екологічних дослідженнях для аналізу чорних, кольорових, благородних металів та їх сплавів, чистоти напівпровідникових матеріалів, різного роду руд тощо. Метод атомно-абсорбційної спектроскопії розвиток якого нерозривно пов'язаний з роботами М.С. Полуектова, Б.В. Львова, Д. Цалєва, У. Славіна, В. Прайса, у даний час особливо широкого поширення набув при аналізі об єктів довкілля ґрунтів, природних і стічних вод, повітря, продовольчої сировини і продуктів харчування, а також біологічних матеріалів. Він є основним, а часто й арбітражним методом. В сукупності з різними хімічними методами підготовки проб до аналізу він дає змогу кількісного визначення в перелічених об єктах великої кількості як макро- так і мікроелементів. Атомно-абсорбційна спектроскопія включена в державні й міждержавні, міжнародні стандарти, інші нормативні й керівні документи як метод, що дає змогу визначати мікрокількості металів у природних і промислових об'єктах. Це зумовлено високою чутливістю методу, його селективністю, доброю відтворюваністю, економічністю. Поєднання різноманітних варіантів технік атомно-абсорбційної спектрометрії (полуменевий варіант, графітова піч, генерація гідридів, метод холодної пари) робить цей метод найбільш придатним для визначення вмісту великого числа елементів (біля 70) у широкому діапазоні концентрацій. Мета курсу Атомно-абсорбційний елементний аналіз : 1. Засвоїти сучасний метод елементного аналізу з використанням атомно-абсорбційного спектрофотометра. 2. Навчити студентів підготовки проб води, грунтів та біооб єктів до вимірювання концентрацій важких металів. 3. Показати, як проводиться статистична обробка даних, а також аналіз одержаних результатів і співставлення їх з ГДК або фоновим значенням. 4. Ознайомити студентів з розрахунками коефіцієнтів елементного, поліелементного забруднення, а також коефіцієнтом біологічного забруднення Завдання вивчення дисципліни У зв язку із погіршенням стану навколишнього середовища виникає потреба детально оволодіти методиками елементного аналізу, зокрема з використанням атомно-абсорбційного спектрофотометра, для швидкого виявлення шкідливих речовин у досліджуваних об єктах. Завданням вивчення дисципліни Атомно-абсорбційний елементний аналіз є розуміння необхідних радикальних зрушень у ставленні людини до природи, усвідомлення, що найголовніше завдання людства зменшення забруднень довкілля й збереження природної біоти планети як на суші, так і в межах Світового океану. Прагнення до вдосконалення, вивчення методів дослідження об єктів, створення нових сучасних ефективних методик та практичному застосуванні методів атомно-абсорбційної спектроскопії. Висвітлення наукових основ та особливостей застосування методу атомноабсорбційного аналізу в різних галузях промисловості, с/г, в практиці охорони об єктів природного середовища. 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни Студент повинен знати теоретичні основи елементного аналізу з використанням атомно-абсорбційного спектрофотометра, вміти проводити підготовку проб для вимірювання концентрацій елементів та статистичну обробку даних. Студент повинен самостійно аналізувати отримані результати та використовувати їх для практичних потреб. Рецензія на с/к Атомно-абсорбційний елементний аналіз для студентів (магістрів) 5-го курсу хімічного факультету Лектор проф. Кількість лекційних годин 18. Кількість лабораторних годин 18. Спецкурс присвячений теорії і практиці атомно-абсорбційного аналізу. Атомно-абсорбційний елементний аналіз один із найбільш широко вживаних спектральних методів аналізу, який динамічно та потужно розвивається в наш час. В програмі висвітлено історичний аспект розвитку атомно-абсорбційної спектроскопії, детально викладено теоретичні основи методу, дана характеристика сучасних атомно-абсорбційних спектрофотометрів. Особливу увагу автор акцентує на практичному застосуванні методів атомно-абсорбційної спектроскопії. При цьому розкриваються наукові основи та особливості застосування методу атомно-абсорбційного аналізу в різних галузях промисловості, с/г, в практиці охорони об єктів природного середовища. Належна увага приділена питанням підготовки проб різних об єктів для атомно-абсорбційного аналізу та статистичній обробці одержаних результатів. Рецензенти: доц. Волощук А.Г. доц. Влодарчик Р.П. Програма навчальної дисципліни Атомно-абсорбційний елементний аналіз для студентів 5-го курсу хімічного факультету Розділ 1. Атомно-абсорбційна спектроскопія та її можливості при визначенні слідів елементів Принцип методу Джерела світла Атомізатори Оптичні системи Державна повірка атомно-абсорбційних спектрометров. Питання для самостійної работи та задачі. Тестові завдання Розділ 2. Метрологічні характеристики атомно-абсорбційного методу. Питання для самостійної работи та задачі Розділ 3. Техніка та методика работи на атомно-абсорбційних приладах. Розділ 4. Підвищення точності полум яного атомно-абсорбційного аналізу. Питання для самостійної работи та задачі Розділ 5. Підвищення точності електротермічного атомно-абсорбційного методу Особливості електротермічного способу атомізації Формування аналітичного сигналу в електротермічній атомноабсорбційній спектроскопії Термодинамічне моделювання процесів атомізації в атомноабсорбційній спектроскопії Поміхи в атомно-абсорбційній спектроскопії з графітовою пічкою Електротермічне атомно-абсорбційне визначення важкоатомізованих елементів Складання програм для графітової пічки. 5.7.Модифікування графітових пічок тугоплавкими карбідами Хімічні модифікатори Органічні реагенти та металокомплексні сполуки як модифікатори в електротермічному атомно-абсорбційному аналізі. Індивідуальні творчі завдання. Питання для самостійної работи Розділ 6. Використання атомно-абсорбційної спектроскопії в аналітичній хімії різних об єктів Харчові продукти Гірські породи, руди та мінерали Грунти Метали і сплави Кольорові метали і сплави Чорні метали і сплави Благородні метали Природні та стічні води Атмосферне повітря. Питання для самостійної работи та задачі Рекомендована література Затверджено на засіданні кафедри Протокол 2 від р. Робочий план склав проф. Література 1. Иванов Н.П. Атомно-абсорбционный спектральный анализ. В кн. Методы анализа химических реактивов и препаратов. М.: ИРЕА, С Львов Б.В. Атомно-абсорбционный спектральный анализ. М.: Наука, с. 3. Полуэктов Н.С. Методы анализа по фотометрии пламени. -М.: Химия, с. 4. Шарнопольский А.И., Есилевский В.А., Базилянский Л.Л. и др. Состояние и перспективы развития атомно-абсорбционной спектроскопии. Северодонецк, с. 5. Долежал Я., Повондра П., Щульцев З. Методы разложения горных пород и минералов. М.:Мир, с. 6. Брицке М.Э. Анализ металлургических продуктов методом эмиссионной фотометрии пламени. М.: Металлургия, с. 7. Борзов В.П., Плющ Т.В. Применение эмиссионного и атомноабсорбционного спектрального анализа для определения химического состава ферритов. Л.: Химия, с. 8. Брицке М.Э., Савельева А.Н. Атомно-абсорбционный анализ в металлургии цветных и редких металлов. М.: Цветметинформация, с. 9. Славин У. Атомно-абсорбционная спектроскопия. Л.: Химия, 1971, 269 с. 10. Золотов Ю.А., Кузьмин Н.М. Экстракционное концентрирование. М.: Химия, с. 11. Мурадов В.Г. Атомно-абсорбционная спектроскопия в термодинамических исследованиях. Ульяновск: Ульяновский пединститут, с. 12. Гусинский М.Н., Лобачев К.И. Состояние и тенденции развития атомноабсорбционной спектрофотометрии. Обзорная информация. М.: МДНТП, с. 13. Прайс В. Аналитическая атомно-абсорбционная спектроскопия. М.: Мир, с. 14. Снигирева И.А. Современные методы исследования качества пищевых продуктов. М.:Экономика, с. 15. Иванов Н.П. Аппаратурные основы атомно-абсорбционного анализа. В кн. Методы химического анализа минерального сырья. -М.: ВИМС, С Юделевич И.Г., Старцева Е.А. Атомно-абсорбционное определение благородных металлов. Новосибирск: Наука, с. 17. Столярова И.А., Филатова М.П. Атомно-абсорбционная спектрометрия при анализе минерального сырья. Л.: Недра, с. 18. Брицке М.Э. Атомно-абсорбционный спектрохимический анализ. М.: Химия, с. 19. Харламов И.П., Еремина Г.В. Атомно-абсорбционный анализ в черной металлургии. М.: Металлургия, с. 20. Исследование металлсодержащих органических соединений методом атомно-абсорбционной спектрометрии. М.: Наука, с. 21. Атомно-абсорбционные методы анализа минерального сырья. Сб. научных трудов ВНИИ минерального сырья. М., с. 22. Самчук А.И., Пилипенко А.Т. Аналитическая химия минералов. Киев: Наукова думка, с. 23. Золотов Ю.А., Кузьмин Н.М. Концентрирование микроэлементов. М.: Химия, с. 24. Хавезов И., Цалев Д. Атомно-абсорбционный анализ. Л.: Химия, с. 25. Канаев Н.А., Трофимов Н.В. Атомно-абсорбционные и пламеннофотометрические анализы сплавов. М.: Металлургия, с. 26. Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, с. 27. Бок Р. Методы разложения в аналитической химии. М.: Химия, с. 28. Симонова В.И. Атомно-абсорбционные методы определения элементов в породах и минералах. Новосибирск: Наука, с. 29. Карякин А.В., Грибовская И.Ф. Методы оптической спектроскопии и люминесценции в анализе природных и сточных вод. М.: Химия, с. 30. Паничев Н.А., Тимофеева В.Н. Атомно-абсорбционна
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks