РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ - PDF

Description
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Запорізька державна інженерна академія КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ТА БІОМЕДИЧНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ Форма Н-3.04 ЗАТВЕРДЖУЮ..Перший проректор, проф. Є.Я. Швець 2012

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sales

Publish on:

Views: 23 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Запорізька державна інженерна академія КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ТА БІОМЕДИЧНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ Форма Н-3.04 ЗАТВЕРДЖУЮ..Перший проректор, проф. Є.Я. Швець 2012 р. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОПТОЕЛЕКТРОНІКА (шифр і назва навчальної дисципліни) напрям підготовки «Мікро- та наноелектроніки» (шифр і назва напряму підготовки) Факультет інформаційних та електронних технологій Запоріжжя 2012 рік Робоча програма дисципліни «Оптоелектроніка» для студентів за напрямом підготовки «Мікро- та наноелектроніки» 2012 року - с. Розробник: Дмитрієва Л.Б., доц. каф. ФБМЕ, к.т.н., доцент (автори,посади, наукові ступені та вчені звання) Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Фізична та біомедична електроніка» Протокол від 2012 року Зав. кафедри Є.Я.Швець 2012 року (підпис) (прізвище та ініціали) Схвалено науково-методичною радою спеціальності «Фізична та біомедична електроніка» (шифр, назва спеціальність) Протокол від 2012_ року Голова ради Є.Я.ШВЕЦЬ 2012 року (підпис) (прізвище та ініціали) Схвалено вченою радою факультету інформаційних та електронних технологій.. (шифр факультету) Протокол від 2012_ року Голова ради Є.Я.ШВЕЦЬ 2012 року (підпис) (прізвище та ініціали). ЗДІА., 2012 рік Дмитрієва Л.Б., 2012 рік ЗМІСТ 1.Опис навчальної дисципліни 2. Мета та завдання навчальної дисципліни 2.1 Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця 2.2 Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни 2.3 Міждисциплінарні зв язки навчальної дисципліни 3 Інформаційний зміст програми дисципліни 4 Структура навчальної дисципліни 5 Теми лабораторних занять 6 Теми самостійної роботи 7 Методи навчання 8 Методи контролю 9 Інформація про розподіл балів, які отримують студенти і шкала оцінювання 10 Методичне забезпечення 11 Рекомендована література 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Найменування показників Кількість кредитів - 3 Кількість модулів - 3 Змістових модулів - Загальна кількість годин Тижневих годин для денної форми навчання: - 6 аудиторних - 6 самостійної роботи студента - 60 Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) Галузь знань Електроніка. (шифр і назва) Напрям підготовки_ «Мікрота наноелектроніки» (шифр і назва). Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр Характеристика навчальної дисципліни денна форма заочна форма навчання навчання Нормативна За вибором (підкреслити) Рік підготовки: 4-й 5-й Семестр 2-й 1- й Лекції 32 год. 6 год. Практичні, семінарські Лабораторні 16 год. 2 год. Самостійна робота 60год. 100год. Індивідуальні завдання - Вид контролю: Т1 Т3- оцінка 2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Дисципліна Оптоелшектроніка забезпечує технічну підготовку майбутнього фахівця. Основна мета дисципліни навчання студентів фізичним основам оптоелектроніки та оптоелектронних пристроїв Основними завданнями вивчення дисципліни є.вивчення оптоелектронних пристроїв, некогерентних та когерентних випромінювачів, фотоприймачів, волоконнооптичних ліній зв`язку, оптичних методів обробки та збереження інформаці, закріплення існуючих знань, на базі яких будуть отримані фундаментальні та прикладні знання для проведення різноманітних досліджень у металургії. Зміст дисципліни розкривається в таких основних розділах: -некогерентні та когерентні випромінювачі, -фотоприймачі, -волоконно-оптичні лінії зв`язку, - оптичниі методів обробки та збереження інформації 2.1 Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця Дисципліна повинна закріпити існуючі знання на базі яких будуть отриманні достатні, фундаментальні та прикладні знання для проведення різноманітних досліджень, компетентного і відповідального вирішення таких задач: - формування теоретичних знань та практичних навичок з метою проведення лабораторного експерименту; - набуття знань та навичок з метою їх подальшого впровадження у наукові дослідження, лабораторні експерименти та обробки експериментальних даних; - отримання певних навичок пошуку, отримання, аналізу, обробки інформації. 2.2 Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен Знати: фізичні основы роботи, конструкції та технології виготовлення, основні параметри і області використання оптоелектронних приладів. Вміти: змоделювати процеси, що відбуваються при роботі в оптоелектронних приладах, використати одержанні знання при проектуванні приладів або при їх експлуатації 2.3 Міждисциплінарні зв язки навчальної дисципліни Навчальна дисципліна «Оптоелектроніка» продовжує підготовку студентів і базується на знаннях при вивченні дисциплін «Фізика»,»Біофізика», «Вища математика», «Статистична фізика»,»фізика напівпровідників», «Функціональна електроніка», ««Квантова механіка»,»теорія поля». Набуті студентами знання та навички з дисципліни «Оптоелектроніка» будуть необхідні їм при виконанні випускних кваліфікаційних (дипломних, магістерських) робіт, у подальшій професійній діяльності 3 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ Модуль 1 Джерела випромінювання. Приймачі випромінювання. Тема 1. Джерела випромінюванн : світлодіоди, різновиди інжекційних випромінюючих діодів, лазери [1-20] Тема 2 Приймачі випромінювання. Основні характеристики та параметри.ю Сканістори. Кремнікони.Сонячні батареї.[1-8] Модуль 2 - Оптрони. Основи інтегральної оптики. Тема 1. Оптрони. Тема 2. Основи інтегральної оптики Тема 3. Індикатори. Екрани. Проекційні системи Модуль 3 - Основи волоконної оптики Тема 1. Світловоди. Розповсюдження світла у світловоді. Дисперсія світловодів. Затухання випромінювання в світловоді. Тема 2.Технична реалізація ВОСЗ. Волоконно-оптичні кабелі. Тема 3.Передаючі і приймальні модулі. Комутаційні елементи. 4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Кількість годин денна форма Заочна форма у тому числі у тому числі усього інд. с.р ла усього лек пр інд. с.р. ле п ла к р б. б Модуль 1 :Джерела випромінювання. Приймачі випромінювання Назви змістових модулів і тем Модуль 1 1 Джерела випромінюванн : світло діоди, різновиди інжекційних випромінюючих діодів, лазери. 2. Приймачі випромінювання. Основні характеристики та параметри.ю Сканістори. Кремнікони.Сонячні батареї Разом за модулем Модуль 2. 2: Оптрони. Основи інтегральної оптики 1. Оптрони Основи інтегральної оптики 3Індикатори. Екрани. Проекційні системи Разом за модулем Модуль 3. :Основи волоконної оптики 1 Світловоди. Розповсюдження світла у світловоді. Дисперсія світловодів. Затухання випромінювання в світловоді 2 Технична реалізація ВОСЗ. Волоконно-оптичні кабелі 3 Передаючі і приймальні модулі. Комутаційні елементи Разом за модулем Усього годин Усього годин ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ з/п Назва теми Кількість годин 1 Дослідження гелий-неонового лазеру 4 2 Дослдження вимірювачів лазерного випромінювання 2 3 Дослідження оптронів 6 4 Дослідження модуляторів 2 Разом 16 6 САМОСТІЙНА РОБОТА з/п Назва теми Кількість годин 1 Різновиди інжекційних випромінюючих діодів 10 2 Сканістори. Кремнікони.Сонячні батареї 10 3 Болометри. Піроелектричні приймачіфотоприймачі. Типи. Основні характеристики і параметри 10 4 Основи інтегральної оптики 10 5 Розповсюдження світла у світловоді. Дисперсія світловодів. Затухання випромінювання в світловоді 5 6 Коммутаційні елементи 5 7 Передаючі і приймальні модули 5 8 Оптичні методи обробки і зберігання інформації 5 Разом 60 7 МЕТОДИ НАВЧАННЯ Навчальний процес у Запорізькій державній інженерній академії здійснюється за кредитно-модульною технологією моделі організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи. Рейтингова система оцінювання це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного модульного та напівсеместрового підсумкового контролю, з наступним приведенням рейтингової оцінки в балах та оцінки за традиційною національною шкалою, шкалою ЕCTS. 8 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ Оцінювання навчальних успіхів студентів реалізується шляхом проведення поточного та підсумкового контролю успішності. Поточний контроль здійснюється за тестовою методикою, з отриманням оцінок, які характеризують рівень засвоєння студентами теоретичного матеріалу та бальною оцінкою якості виконання індивідуальних завдань із самостійної роботи. Для першого модуля максимальний рейтинговий бал 23, вони розподіляються наступним чином: - тестування 15 балів; - виконання та захист лабораторних робіт 8 балів; Для другого модуля максимальний рейтинговий бал 21, вони розподіляються наступним чином: - тестування 15 балів; - виконання та захист лабораторних робіт 6 балів; Для третього модуля максимальний рейтинговий бал 17, вони розподіляються наступним чином: - тестування 15 балів; - виконання та захист лабораторних робіт 2 бали. - 9 РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ для екзамену Поточне тестування (Т), лабораторні роботи (ЛР), практичні заняття (ПЗ), самостійна робота (СР), складання іспитів Модуль Максимальна оцінка показника, бали Іспит Разом, (складається Т ЛР не більше окремо) Разом до 39 балів 100 ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: національна та ECTS Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі види Оцінка навчальної діяльності ECTS для екзамену, курсового для заліку проекту (роботи), практики А відмінно В С добре зараховано D Е задовільно FX 0-34 F незадовільно з можливістю повторного складання незадовільно з обов язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з можливістю повторного складання не зараховано з обов язковим повторним вивченням дисципліни 10 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1. Дмитрієва Л.Б. Оптоєлектроніка.. - Електронний Конспект лекцій, с. 2. Дмитрієва Л.Б., Швець Є.Я. Оптоелектроніка Електронні методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, с 3. Швець Е.Я.,Дмитриева Л.Б. Квантовая єлектроника.. Учебное пособие - Запорожье.: Издательство ЗГИА., с. 4. Швець Є.Я.,Дмитрієва Л.Б. Квантовая єлектроника Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, Ч.2.- Запоріжжя.: вид. ЗДІА., с РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА а) Базова 1. Носов Ю.В., Оптоэлектроника. - М.; Радио и связь, с. 2. Верещагин И.К. Косяченко Л.А., Кокин С.М., Введение в оптоэлектронику. - М.; Высшая школа, с. 3. Мухин Ю.А., Приборы и устройства полупроводниковой электроники. М.;МЭИ, с. б) Допоміжна 1. Юшин А.М., Оптоэлектронные приборы и их зарубежные аналоги: Каталог-справочник в 3 т.,- М.; Радио-софт, т.1, с; т.2, с.; т.3, с. 2. Пихтин А.Н., Физические основы квантовой электроники и оптоэлектроники, - М.; Высшая школа, с. 3. Мухитдинов М., Мусаев Э.С., Светоизлучающие диоды и их применение. М.: Радио и связь, с. 4. Пароль Н.В., Кайдалов С.А., Фоточувствительные приборы и их применение. - М.: Радио и связь, с. 5. Раушенбах Г., Справочник по проектированию солнечных батарей. М. Энергоатомиздат, с. 6. Вуколов Н.И., Михайлов А.Н., Знакосинтезирующие индикаторы. Справочник. М.: Радио и связь, с. 7. Ермаков
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks