Rezumat Ah

Description
hj

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 31

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
   1 UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI  FACULTATEA DE LITERE ȘCOALA DOCTORALĂ   Rezumatul tezei de doctorat cu titlul PROBLEMATICA DE FACTURĂ OBSESIVĂ ÎN ROMANELE LUI ANTON HOLBAN Coordonator științific  Prof. univ. dr. Mircea Bârsilă  Doctorand Adelina Lascu   (Beldugan)   Pitești  2017   2 CUPRINS CUPRINS  ...................................................................................................................................................... 2 ARGUMENT  ................................................................................................. Error! Bookmark not defined.   CAPITOLUL I  ............................................................................................... Error! Bookmark not defined.   ANTON HOLBAN  –    REPERE ALE UNEI VIEȚI ÎN SLUJBA CREAȚIEI  ............. Error! Bookmark not defined.   Activitatea literară și activitatea profesională    –     prezentare generală ........................................................... CAPITOLUL II  ............................................................................................. Error! Bookmark not defined.   FORMELE ROMANULUI ROMÂNESC ÎN PERIOADA INTERBELICĂ   Error! Bookmark not defined.   2.1. Modelul balzacian ................................................................................ Error! Bookmark not defined.  2.2 Romanul românesc de analiză psihologică sau modelul experimental   Error! Bookmark not defined.   2.3. Psihologism și autenticism în romanul românesc interbelic  ................ Error! Bookmark not defined.  2.3.1. Hortensia Papadat- Bengescu și romanul de analiză psihologică  ...... Error! Bookmark not defined.  2.3.2. Camil Petrescu  –   ctitorul literaturii autenticiste ................................ Error! Bookmark not defined.  2.3.3. Mircea Eliade sau literatura ca formă fidelă a realității  .................... Error! Bookmark not defined.  2.3.4. M. Blecher  –    literatura ca expresie a sincerității autentice  ............... Error! Bookmark not defined.  2.3.5. Anton Holban în marea familie a prozatorilor de orientare autenticistă  ............. Error! Bookmark not defined.   2.3.5.1 Romanele obiective ......................................................................... Error! Bookmark not defined.   2.3.5.2. Trilogia erotică  ............................................................................... Error! Bookmark not defined.  Capitolul III  .................................................................................................... Error! Bookmark not defined.   OBSESIA: O TEMĂ PERENĂ A LITERATURII  .................................... Error! Bookmark not defined.  3.1. Liviu Rebreanu  –    ctitor al frământărilor obsesionale  ........................... Error! Bookmark not defined.  3.2. Obsesia erotică în romanele lui Gib I. Mihăescu  ................................. Error! Bookmark not defined.  CAPITOLUL IV  ............................................................................................ Error! Bookmark not defined.   PROBLEMATICA DE FACTURĂ OBSESIVĂ ÎN ROMANELE LUI ANTON HOLBAN............ Error! Bookmark not defined.   4. Forme obsesive ale geloziei în trilogia romanescă a lui Anton Holban  ..... Error! Bookmark not defined.   4.1. Gelozia ca formă obsesivă a amorului propriu  .................................... Error! Bookmark not defined.  4.2. Gelozia ca formă a obsesiei cunoașterii de sine  ................................... Error! Bookmark not defined.   4.2.1. Substratul un ei egalități aparente  ......................................... Error! Bookmark not defined.     3 4.2.2. Valențe oximoronice ale suferinței  ...................................... Error! Bookmark not defined.   4.2.3. Degradarea elanului vital ..................................................... Error! Bookmark not defined.   4.3. Gelozia ca formă obsesivă a complexului de inferioritate  ................... Error! Bookmark not defined.   4.3.1. Reveria intimității  ................................................................ Error! Bookmark not defined.   4.3.2. În așteptarea apelului binefăcător   ........................................ Error! Bookmark not defined.   4.3.3. Complexul propriei vârstei .................................................. Error! Bookmark not defined.   CAPITOLUL V  ............................................................................................. Error! Bookmark not defined.   OBSESIA ÎNSINGURĂRII  ........................................................................... Error! Bookmark not defined.   5.1. Demonul lucidității  .............................................................................. Error! Bookmark not defined.  5.2. Sandu și Dania –    existențe paralele  ...................................................... Error! Bookmark not defined.  5.3. Fotografia ca instantaneu artificializat ................................................. Error! Bookmark not defined.  5.4. Luna  –    martor tăcut al frământărilor lui Sandu  .................................... Error! Bookmark not defined.  CAPITOLUL VI  ............................................................................................ Error! Bookmark not defined.   OBSESIA MORȚII ÎN PROZA HOLBANIANĂ  ......................... Error! Bookmark not defined.   6.1. Legea și misterul thanatosului –   aspecte generale .................. Error! Bookmark not defined.   6. 2. Moartea între „cei aleși” și „mediocri”  ............................................... Error! Bookmark not defined.   6.2.1. Sentimentul sfârșitului în proza holbaniană  ......................... Error! Bookmark not defined.   6.2.3. „Căderea” și sacrificiul de sine  ............................................ Error! Bookmark not defined.   6.4. Mesagerii morții  ................................................................................... Error! Bookmark not defined.  6.5. Obsesia thanatică: un supliciu tantalic  ................................................. Error! Bookmark not defined.   6.5.1. Funcția consolatoare a unor personaje străine  ..................... Error! Bookmark not defined.   6.5.2. Sandu  –   actorul dezastrelor .................................................. Error! Bookmark not defined.   6.5.3. Sumbra presimțire a morții  .................................................. Error! Bookmark not defined.   6.6. Parada sufletelor moarte și a maniilor irecuperabile  ............................ Error! Bookmark not defined.   6.7. Prelungirea obsesiei morții în „fragmente”  ............................. Error! Bookmark not defined.   6.7.1. „Sateliții” unei morți care nu dovedește nimic  .................... Error! Bookmark not defined.   6.7.2. Spectacolul morții  ................................................................ Error! Bookmark not defined.   6.7.3. Preludiul unei morți așteptate  ........................................................... Error! Bookmark not defined.  CAPITOLUL VII  ........................................................................................... Error! Bookmark not defined.   PROZA LA GRANI ȚA DINTRE REALITATE ȘI FICȚIUNE  ................ Error! Bookmark not defined.   7.1. Corespondența –    dosarul unei existențe  ............................................... Error! Bookmark not defined.  7.2. Anton Holban  –     proza experienței de viață  .......................................... Error! Bookmark not defined.  CONCLUZII  .................................................................................................. Error! Bookmark not defined.     4 BIBLIOGRAFIE  ......................................................................................................................................... 17 PROBLEMATICA DE FACTURĂ OBSESIVĂ ÎN ROMANELE LUI ANTON HOLBAN Obiectul acestei teze de doctorat îl constituie cercetarea romanelor lui Anton Holban  prin prisma obsesiilor chinuitoare ale personajelor. În spiritul prozei de tip autenticist, scriitorul a optat pentru transcrie rea cât mai exactă a trăirilor. Proza holbaniană este una autobiografică,  părerea unanimă a criticilor fiind aceea că Sandu, surprins în dinamica transformatoare a vieții, nu este decât alter ego-ul autorului. Pentru că l iteratura lui e „o transcriere mai stilizată a acelo rași neliniști și îndoieli care l -au torturat ca om ” 1 ,   Anton Holban   i- a împrumutat eroului său   incertitudinile, dorința nestrămutată de a cunoaște cât mai exact frământările   lăuntr  ice și  psihologia feminină,   luciditatea, suferințele atroce, sinceritatea implacabilă, gelozia, însingurarea  peste care se suprapune permane nta obsesie thanatică, ce se degajă aproape din fiecare pagină a scriiturii holbaniene. Pornind de la amara constatare a prozatorului că exegeza nu a surprins , așa cum și -ar fi dorit, problemat ica fundamentală a operei sale, și anume    Moartea , am dedicat o mare parte a cercetări i analizei mecanismelor care declanșează obsesia thanatică. Apăsat de efemeritatea ființei umane, literatura lui Holban urmează traiectoria, exploatată timid până la acel moment în epocă, a formulei literare existențialiste conform căreia singura modalitate de a înfrunta viața este să o trăiești, sincronizâ ndu-se astfel la nivel european cu André Malraux sau Jean- Paul Sartre. Sensul neclar al existenței, ca temă a prozei existențialiste,   generează tragicul și absurdul de care proza holbaniană nu este străină. Eugen Ionescu, cel mai de seamă reprezentant  al literaturii absurdului, identifi că în proza holbaniană  tema vidului existențial  , explorată cu predilecție , mai târziu, în propriile creații. În încercarea de a umple golul imens ce caracterizează existența, eroul romanesc încearcă să se salveze prin iubire   și literatură. Dacă prima este o veritabilă sursă de suferință   chiar și când susține că nu iubește  ( O moarte care nu dovedește nimic   (1931) sau că este îndrăgostit  (  Ioana,   1934), ori că sentimentelor sale nu li se răspunde cu aceeași intensitate  (  Jocurile Daniei , finalizat la sfârșitul anului 1935, dar publicat 1  Pompiliu Constantinescu,  Anton Holban , în Vremea , an X, nr. 472, 24 ianuarie 1937, p. 4.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks