Rezultat Sondaj Final

Description
sondaj

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  CSPE CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND  UNIREA CU ROMÂNIA  Chișinău ã  2018  CSPE CONSULTAREA PUBLICĂ PRIVIND  UNIREA CU ROMÂNIA  Consultarea publică pe subiectul Unirii Republicii Moldova cu România a fost efectuată prin cercetarea sociologică combinată (cantitativă) care presupune culegerea unui volum mare de date pe teren. Etapele acesteia au fost următoarele: - planificarea și organizarea cercetării;- culegerea informaţiei pe teren;- centralizarea datelor, analiza informațiilor și întocmirea raportului de cercetare. Numărul de persoane chestionate:  79,741 respondenți cu vârsta de 18 ani și mai mult din Municipiul Chișinău. Eșantion: Eșantion exhaustiv, generalist, combinat axat pe trei medii: online, la domiciliul respondentului și la corturi. Reprezentativitate:  Eșantionul este reprezentativ la nivel municipal pentru populația de 18 ani și mai mult din Municipiul Chișinău. Chestionarea eșantionulului la domiciliu asigură o marjă de eroare de ±3% la un interval de încredere de 95% Perioada de colectare a datelor:  1-19 APRILIE 2018. INFORMAȚIE DESPRE CONSULTAREA PUBLICĂ  CSPE CONSULTAREA PUBLICĂ PRIVIND  UNIREA CU ROMÂNIA  MEDII DE CHESTIONARE Dvs., personal, ați vota pentru Unirea cu România?Locuințe - 45,62%45,62% - Locuințe 9,05% - CorturiOnline - 45,33%Online - 45,33% Corturi - 9,05%  CSPE CONSULTAREA PUBLICĂ PRIVIND  UNIREA CU ROMÂNIA  GENUL RESPONDENTULUI Dvs., personal, ați vota pentru Unirea cu România?Femei - 51%Bărbați - 49% 51% - FemeiBărbați - 49%
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks