Rezistoare - Generalitati

Description
rezistoare curenti slabi

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 4

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Lucrarea practica nr.1Varianta (2) Reazistoare chimice.Tema:Rezistoare pentru curenti slabi.Scopul:  Studierea rezistoarelor pentru curenti slabi.  Tehnologia de fabricatie a rezistoarelor pentru curenti slabi.ontinutul:  lasi!icarea rezistoarelor pentru curenti slabi.  arametri tehnologici.  #arcarea si simbolizarea rezistoarelor.  Tehnologii de fabricatie.Rezistoare.Rezistoarele utilizate in domeniul curentilor slabi. Din punct de vedere al materialului si a tehnologiei de execue se cunosc:  Rezistoare bobinate-sunt realizate din material conductor infaşurat pe un suport izolant (din scla,re de scla sau materiale ceramice! e folosesc materiale cu rezisvitate mare:alia#e pe baza de  er,nichel,aluminiu,siliciu,crom!$entru ulizarea in mediu umed se acopera cu lac,email sau glazura de por%elan!  Rezistoare chimice-se opn prin depunere prin electroliza a unui strat de grat  pe un suport ceramic! Din punct de vedere al posibilitatii de reglare a valorii rezistentei in timul functionarii:  Rezistoare ixe-la care valoare rezistentei este constanta pe tot timpul functionarii.Pot i realizate atit ca rezistoare bobinate cit si ca rezistoare chimice.Rezistoare reglabile liniare-la care valoarea rezistenţei poate creşte-descreşte liniar n timpul funcţion!rii. cestea se numesc  potentiometru  şi au doua borne ixe şi o born! formatadintr-un cursor  care alunec! pe suprafaţa rezistorului.Pot i rectilinii sau circulare cu ax de rotire. ModCoala Nr.documentSemnat DataElaborat 18 2151 Lit.CoalaColiVerificat Catană.V C-112B  Codul de litere şi cifre cuprinde 3 sau  caractere cuprin! nd # sau 3 cifre şi o literă. Literele codului nlocuesc cifra !ecimală.$arametrii%$rincipalii parametri electrici ai re!istoarelor sunt%& re!isten'a nominlă (  n  )*+ , ne arată -aloarea in omi pentru care a fost construit re!istorul/nitatea de măsură este 0( 2 1 * cu multiplii săi 1 3  * 2 14*5 1 6  * 2 1M*5 1 7  * 2 1*5 de la 1 p nă la 777 * re!isten'a pe re!istor poate fi repre!entată prin următoarele litere (5 E sau nicio literăE9emplu% : * 2 :(2:E2:;n locul -ir<ulei n marcarea re!istoarelor se pune litera coduluiE9emplu% 5: *2(:5 : =*2 :=5 5: M* 2 M:& toleran'a admisă fa'ă de re!isten'a nominală5 se marcea!ă prin t   şi se e9primă in > şi este abaterea in , sau in ? n > re!ultată n procesul de fabrica'ie a re!istorului.E9emplu% := @1>& puterea nominală $ n  e9primată in A& tensiunea nominală / n  e9primată n V , este tensiunea ma9imă n V la care poate fi utili!at re!istorul fără să se producă deteriorarea iBola'iei electrice& inter-alul temperaturilor de lucru repre!intă inter-alul de temperatură n limitele cărora se asi<ură func'ionarea de lun<ă durată a re!istorului& coeficientul de -aria'ie a re!isten'ei la ac'iunea unor factori e9terni cum ar fi depo!itare5umeditate5 mbătr nire& preci!ia re!istoarelor5 n func'ie de performan'e )toleran'ă5 tensiune de !<omot5 -alori5 marimi admisibile ale coeficien'ilor de -aria'ie+;n func'ie de preci!ia lor re!istoarele se mpart n 3 cate<orii%1.re!istoare etalon )t @1>  @#5>+#.re!istoare de preci!ie )@#5>  @>+3.re!istoare de u! curent )@>@1>@#>+Simboli!area şi marcarea re!istoarelor%(e!istoarele sunt repre!entate ocn-en'ional printr&o serie de simboluri% & re!istor semn <eneral & re!istor semn netradi'ional & re!istor cu re!isten'ă -ariabilă & re!istor semn tolerat  (e!istoarele pot fi marcate prin codul de culori sau prin cod de litere şi cifre. ndiferent demodalitatea n mod obli<atoriu p eorice tip de reBistor se nscrie%&re!isten'a nominală (  n  cu unitatea ei de măsură n clar cu cod literar sau codulculorilor &toleran'a -alorii nominale n clar5 n cod literal sau n cod de culoriCodul de culori cuprinde  ben!i de culori5 primele 3 repre!entind re!isten'a iar a toleran'a. $rima bandă colorată se trasea!ă n apropierea unuia dintre capetele re!istorului5citirea se -a efectua ncep nd cu acest capăt. CuloareaPrima cifrăA doua cifrăCoeficientul demultiplicareToleranţa ar<intiu1 &# @1>aurie1 &1 @>ne<ru1maro111@1>roşu##1 # @#> portocaliu331 3 <alben1  -erde1  albastru661 6 -iolet::1 : <ri881 8 alb771 7  Nici o culoare@#>E9emplu% roşu5 -erde5 maro5 auriu 2 #F1 @> 2 #( @> albastru5 <alben5 portocaliu5 nici o culoare 2 6F1 3  @#> 2 6= @#> roşu5 -erde5 ar<intiu5 ar<intiu 2 #F51 @1> 2(# @1> Factor demultiplicareliteraToleranţalitera 1(5 E@51>G1 3 4@5#>C1 6 M@5>D1 7 @1>H)$+1 1# I@#>)J+@> K)+@1>4)C+@#>M)G+@3>N  $entru unele tipuri de re!istoare se nscriu obli<atoriu următoarele mărimi%& puterea disipată nominală n clar5 n ca!ul re!istoarelor de putere;n scemele electrice marcarea con-en'ională a puterii nominale a re!istoarelor se faceastfel% 5 A 51# A 5# A 5 A 1 A # A  A1 Acoeficientul de temperatura a re!istenteitensiunea nominală limita / nlim   (e!istoarele5 in functie de relatia intre tensiunea si curentul la bornele sale5 pot fi clasificate in%  , rezistoare liniare 5 care au un raport tensiune & curent constant )V2(2const.+ si o dependenta ne<liabila fata de -alorile tensiunii5curentului sau ale altor factori e9teriori  , rezistoare neliniare 5 care au -aloarea re!istentei puternic dependenta de actiunea unor factori cum ar fi% re!istoare dependente de tensiunea de la bornele sale )-aristoare+ re!istoare dependente de intensitatea luminoasa )fotore!istoare+.re!istoare dependente de temperatura )termistoare+ $rin insasi constructia ei5 re!istenta este un consumator acti- de ener<ie electrica5 pe care otransforma in caldura )efect Koule&Len!+. VO
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks