Революционните прокламации на българската 1876 година. // Въстанието в Ново село - 1876 г. Сборник с материали от научната конференция в гр.

Description
Сборникът е посветен на 120-та годишнина на Априлското въстание на българския народ - 1876-1996. Акцентът е върху събитията в Ново село - Троянско, днес част от град Априлци. Научен редактор на изданието е един от доайените на проучванията през

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks