โครงการส มมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คร งท 2 - PDF

Description
โครงการส มมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คร งท 2 ณ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง จ งหว ดเช ยงราย ระหว างว นท 8-9 ก นยายน พ.ศ สารบ ญ หน า โครงการส มมนาทบทวนงานนโยบาย

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Bills

Publish on:

Views: 8 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการส มมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คร งท 2 ณ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง จ งหว ดเช ยงราย ระหว างว นท 8-9 ก นยายน พ.ศ. 2555 สารบ ญ หน า โครงการส มมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คร งท ค ากล าวเป ดการประช มส มมนา : นายส นทร อร ณานนท ช ย ประโยชน ท ได ร บจากการทบทวนงานสภามหาว ทยาล ย : รศ.ดร.น าย ทธ สงค ธนาพ ท กษ ป ญหาหล กของมหาว ทยาล ยต งใหม ในเร องของการพ ฒนาก าล งคน : รศ. ดร.พ น ต รตะนาน ก ล การวางย ทธศาสตร ของการพ ฒนาบ คลากร : นายว ระศ กด วงษ สมบ ต ท ศทางการศ กษาท เป นไปตามกระแสโลก : ศ.(พ เศษ) ดร.สมช ย ฤช พ นธ ค ากล าวต อนร บ : รศ.ดร.ชยาพร ว ฒนศ ร 27 การเป นมหาว ทยาล ยในก าก บของร ฐเป นเร องท ไม ง ายอย างท ค ด : พลเอก ธงช ย เก อสก ล การจ ดการศ กษาระด บมหาว ทยาล ยม ต วแปรและป จจ ยมากท ต องพ จารณา : รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช การเป นมหาว ทยาล ยในก าก บของร ฐเป นเร องท ท าทาย : พลเร อเอก ฐน ธ ก ตต อ าพน แนวทางและแก ไขป ญหาสถาบ นอ ดมศ กษากล มใหม : นายสมภพ เพชร ตน ค าถาม โดย : รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช ค าตอบ โดย : รศ.ดร.พ น ต รตะนาน ก ล การเตร ยมความพร อมก บการก าวส ประชาคมอาเซ ยนของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร : รศ.ดร.พ น ต รตะนาน ก ล การร บข อส งเกตการเป นมหาว ทยาล ยในก าก บของร ฐไปด าเน นการต อไป : รศ.ดร.น าย ทธ สงค ธนาพ ท กษ 42 การเป นมหาว ทยาล ยในก าก บของร ฐถ อว าเป นเร องจ าเป น : นายช มพล เท ยงธรรม ข อเสนอแนะของกรรมการสภามหาว ทยาล ยเก ยวก บการเป นมหาว ทยาล ยในก าก บของร ฐ การเตร ยมความพร อมจากการเปล ยนแปลง : นายส นทร อร ณานนท ช ย บทสร ปการบรรยายโครงการส มมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คร งท 2 ค ากล าวป ดประช ม : นายส นทร อร ณานนท ช ย 92 โครงการ ส มมนาทบทวนงานนโยบาย(Retreat) ของสภามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คร งท 2 โครงการส มมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คร งท 2 ว นศ กร ท 7 ก นยายน พ.ศ ว นอาท ตย ท 9 ก นยายน พ.ศ ณ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง จ งหว ดเช ยงราย เลขท 333 หม ท 1 ต าบลท าส ด อ าเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย หน วยงานส าน กงานอธ การบด ผลผล ต ด านว ทยาศาสตร 1. ช อโครงการ ส มมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คร งท 2 2. สอดคล องก บ กลว ธ /มาตรการตามแผนกลย ทธของหน วยงาน ค อพ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ด โดยเน น หล กการกระจายอ านาจความโปร งใส การม ส วนร วม 3. สอดคล องนโยบายการบร หารจ ดการ (11 C) ตามแผนกลย ทธ การพ ฒนามหาว ทยาล ยฯ พ.ศ (เล อกเพ ยง 1 C) C1 การจ ดการศ กษา C7 การบร หารจ ดการ C2 การว จ ย C8 การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร C3 การบร หารว ชาการแก ส งคม C9 การต ดต อส อสารโดยใช ภาษาต างประเทศ C4 การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม C10 การสร างความร วมม อท งภายในประเทศและต างประเทศ C5 การพ ฒนาน กศ กษา C11 การยกระด บการให บร การและปร บปร งโครงสร างพ นฐาน C6 การพ ฒนาอาจารย และบ คลากร 4. ความส มพ นธ ก บย ทธศาสตร (เฉพาะโครงการการบร หารจ ดการ C7) 1. ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย (น าหน ก ร อยละ 30) ระบ ย ทธศาสตร ท เก ยวข อง การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการแบบธรรมาภ บาล 2. ย ทธศาสตร ของคณะ (น าหน ก ร อยละ 30) ระบ ย ทธศาสตร ท เก ยวข อง - 3. ย ทธศาสตร ของจ งหว ด (น าหน ก ร อยละ 30) ระบ ย ทธศาสตร ท เก ยวข อง - 4. ความเช ยวชาญ (น าหน ก ร อยละ 10) ระบ ความเช ยวชาญท เก ยวข อง - ~ 2 ~ 5. หล กการและเหต ผล สภามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร เป นองค กรก าก บด แลการด าเน นงานของมหาว ทยาล ย ม อ านาจและหน าท ในการก าก บนโยบายด แลการบร หารจ ดการให เก ดการปฏ บ ต ตามนโยบายและพ นธก จของ มหาว ทยาล ยอย างม ประส ทธ ภาพ กรรมการสภามหาว ทยาล ยเป นผ ท ม ความส าค ญในการก าหนดนโยบายท เหมาะสมและพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานของมหาว ทยาล ย ให ประสบผลส าเร จ โดยเฉพาะในช วงการ ปร บเปล ยนการพ ฒนาอ ดมศ กษาไทย ท งสภาพท จะต องเป ดเสร ทางการศ กษา การต องน ามหาว ทยาล ยออกนอกระบบ ราชการ การแข งข นก บมหาว ทยาล ยต าง ๆ ท เพ มมากข น ด งน น สภามหาว ทยาล ยจ งควรทบทวนงานนโยบาย (Retreat) เพ อต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานเช งนโยบายของสภามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร เพ อพ ฒนา มหาว ทยาล ยในรอบป ท ผ านมา และเพ อก าหนดท ศทางในการด าเน นงานของสภามหาว ทยาล ยในป ต อไป 6. ว ตถ ประสงค 6.1 เพ อทบทวนการปฏ บ ต งานตามบทบาท และหน าท ของสภามหาว ทยาล ย 6.2 ศ กษาระบบ และกลไกในการบร หารงานของสภามหาว ทยาล ยในการข บเคล อนนโยบายส การปฏ บ ต 6.3 ต ดตามความก าวหน า และผลส าเร จของงานตามนโยบาย ท ก าหนดรวมท งช วยให สภามหาว ทยาล ยม ข อม ลท น ามาปร บปร งและพ ฒนาการท างาน 6.4 เสนอแนะแนวค ด หล กการและแนวทางในการด าเน นงานจ ดอ อนและจ ดแข ง ในการปร บ ร ปแบบมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร เป นมหาว ทยาล ยในก าก บของร ฐบาล 6.5 ก าหนดนโยบายและแนวทางในการพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร ให เข มแข งเพ อรองร บการเข าส การเป นประชาคมอาเซ ยน 7. กล มเป าหมายผ ร วมโครงการ 7.1 ผ เข าร วมโครงการประมาณ 56 คน ประกอบด วย กรรมการสภามหาว ทยาล ยผ ทรงค ณว ฒ กรรมการสภามหาว ทยาล ย (ภายใน) อธ การบด รองอธ การบด ผ ช วยอธ การบด คณบด ผ อ านวยการส าน ก / สถาบ น / กอง / ห วหน าหน วยตรวจสอบภายใน 7.2 บ คลากรปฏ บ ต งานโครงการ จ านวน 5 คน 8. ก จกรรมการด าเน นงาน ประช ม / การบรรยาย / การอภ ปราย / แบ งกล มเพ อว เคราะห การจ ดท าแผน 9. สถานท ด าเน นงาน 10. ก าหนดการจ ดโครงการ - มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง เลขท 333 หม ท 1 ต าบลท าส ด อ าเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย - ว นศ กร ท 7 ก นยายน พ.ศ ว นอาท ตย ท 9 ก นยายน พ.ศ. 2555 ~ 3 ~ 11. งบประมาณ งบประมาณท ใช ในโครงการส มมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คร งท 2 โดยเบ กจากเง นรายได สะสมของมหาว ทยาล ย รวมเป นเง นท งส น 825,420.- บาท (แปดแสนสองหม นห าพ นส ร อยย ส บบาทถ วน) 1. ค าตอบแทน - ว ทยากร 24,000.- บาท ภายนอก จ านวน 5 ท าน = 8 ช วโมง x 3,000.- บาท 24,000.- บาท 2. ค าใช สอย 758,970.- บาท - ค าอาหารว าง 5 ม อ ม อละ 50.- บาท (50 บาท x 5 ม อ x 61 คน) 15,250.- บาท - ค าอาหารกลางว น 3 ม อ ม อละ บาท (350 บาท x 3 ม อ x 61 คน) 64,050.- บาท - ค าอาหารเย น 3 ม อ ม อละ บาท (350 บาท x 3 ม อ x 61 คน) 64,050.- บาท - ค าต วเคร องบ นและค าภาษ กรรมการสภา มหาว ทยาล ย ผ บร หาร และเจ าหน าท 2 คน (7,320.- บาท x 55 คน) 402,600.- บาท - ค าท พ ก - นายกสภามหาว ทยาล ย และอธ การบด (2,400.- บาท x 2 ห อง x 2 ค น) 9,600.- บาท - กรรมการสภามหาว ทยาล ยผ ทรงค ณว ฒ (1,600.- บาท x 13 ห อง x 2 ค น) 41,600.- บาท - กรรมการสภามหาว ทยาล ย และผ บร หาร มหาว ทยาล ย และบ คลากร (1,200.- บาท x 30 ห อง x 2 ค น) 72,000.- บาท - ค าท พ กบ คลากร ว นท 6 ก นยายน 2555 และว นท 9 ก นยายน 2555 (1,200.- บาท x 3 ห อง x 2 ค น) 7,200.- บาท - ค าเบ ยเล ยงบ คลากร ว นท 6 ก นยายน 2555 และ ว นท 9 ก นยายน 2555 (210.- บาท x 4 คน x 2 ว น) 1,680.- บาท - ค าพาหนะ ส าหร บนายกสภามหาว ทยาล ย และ กรรมการสภามหาว ทยาล ยผ ทรงค ณว ฒ (1,200.- บาท x 13 คน) 15,600.- บาท - ค าพาหนะ กรรมการสภามหาว ทยาล ยภายใน เบ กจ ายเท าท จ ายจร ง (800.- บาท x 14 คน) 11,200.- บาท - ค าพาหนะ รถร บจ างผ เข าร วมส มมนา และบ คลากร เบ กจ ายเท าท จ ายจร ง (800.- บาท x 25 คน) 20,000.- บาท ~ 4 ~ - ค าน าม นเช อเพล ง ส าหร บอ ปนายกสภามหาว ทยาล ย (นายส บ ญ ว ฒ วงศ ) ไป กล บจ งหว ดเช ยงใหม - จ งหว ดเช ยงราย (200 ก โลเมตร x 2 เท ยว x 5.- บาท) - ค าน าม นเช อเพล งและก าซธรรมชาต NGV ของรถต ไป กล บ (มทร.ธ ญบ ร มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง จ งหว ดเช ยงราย) - ค าน าม นเช อเพล งรถต จาก มทร.ล านนา ไป มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง จ านวน 2 ค น - ค าน าม นเช อเพล งรถต จาก มทร.ล านนา ว ทยาเขต เช ยงราย ไปมหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง จ านวน 2 ค น - ค าน าม นเช อเพล งรสบ ส จาก มทร.ล านนา ว ทยาเขตเช ยงราย ไปด านศ ลกากร อ าเภอแม สาย จ งหว ดเช ยงราย - ค าเบ ยเล ยงพน กงานข บรถต มทร.ล านนา (180.- บาท x 4 คน x 3 ว น) - ค าเบ ยเล ยงพน กงานข บรถบ ส มทร.ล านนา (180.- บาท x 1 คน x 1 ว น) - ค าท พ กพน กงานข บรถยนต มทร.ล านนา (700.- บาท x 2 คน x 2 ค น) - ค าเช าห องประช ม (3,000.- บาท x 2 ว น) 2,000.- บาท 10,000.- บาท 6,000.- บาท 2,000.- บาท 3,000.- บาท 2,160.- บาท บาท 2,800.- บาท 6,000.- บาท 3. ค าว สด เป นจ านวนเง น 42,450.- บาท 1. ค ากระเป าเอกสารกรรมการสภามหาว ทยาล ย 15,000.- บาท และผ เข าร วมประช ม (50 ใบ x บาท) 2. แผ น DVD-R PRINTABLE PRINCO 1, บาท (3 หลอด x บาท = 1, % = 81.90) 3. กล องแผ น CD 4 แผ น ม ท ส าหร บใส ปก 1,284.- บาท (60 กล อง x 20.- บาท = 1, % = 84) 4. หม กพ มพ ส EPSON R230 P/N T , บาท (2 ตล บ x บาท = 1, % = 82.60) 5. หม กพ มพ ส EPSON R230 P/N T , บาท (2 ตล บ x บาท= 1, % = 82.60) 6. หม กพ มพ ส EPSON R230 P/N T , บาท (2 ตล บ x บาท = 1, % = 82.60) 7. หม กพ มพ ส EPSON R230 P/N T , บาท (2 ตล บ x บาท = 1, % = 82.60) 8. หม กพ มพ ส EPSON R230 P/N T (2 ตล บ x บาท = 1, % = 82.60) 1, บาท ~ 5 ~ 9. หม กพ มพ ส EPSON R230 P/N T , บาท (2 ตล บ x บาท = 1, % = 82.60) 10. กระดาษโฟโต เน อม นเงา ขนาด A4/150G บาท (3 แพ ค x บาท = % = 60.90) 11. ปากกาล กล น ส น าเง น บาท (50 ด าม x 4.- บาท = % = 14) 12. กระดาษถ ายเอกสาร A บาท (5 ร ม x บาท = % = 39.20) 13. หม กพ มพ ส ด า HP 12A (3 กล อง x 2,240.- บาท 7, บาท = 6, % = ) 14. กล องใส CD แบบธรรมดา (ใส ได 1 แผ น) บาท (100 กล อง x 7.- บาท = % = 49) 15. แฟ มเอกสาร (50 แฟ ม x บาท) 5,500.- บาท 16. พลาสต กค นแฟ ม (50 ช ด x 35.- บาท) 1,750.- บาท 17. สต กเกอร ใส (9 แผ น x 45.- บาท) บาท 11. แผนการด าเน นงาน * ขอถ วเฉล ยจ ายท กรายการ รายการ ก นยายน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. งปม. รายได สะสม ต.ค. 1. แผนการเบ กจ ายเง น 825,420.- บาท 2. เป าหมายผลผล ต - จ านวนคน 61 คน - จ านวนคร ง 1 คร ง 13. การประเม นผลโครงการ 13.1 เช งปร มาณ - ผ เข าร วมโครงการ 61 คน - จ านวนคร งท ด าเน นการ 1 คร ง - ผ เข าร วมโครงการน าความร ไปใช ประโยชน ร อยละ เช งค ณภาพ - ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจในกรอบการจ ดการโครงการ ร อยละ 80 - ผ เข าร วมโครงการม คว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks