เอกสารสม ครงาน (RESUME) - PDF

Description
เอกสารสม ครงาน (RESUME) ช อ-นามสก ล : ภ ภพ ภ ม Name-Surname: Phiphop Phoomee ข อม ลท วไป (General Data) ระด บการศ กษาส งส ด (Highest Education Level) ปร ญญาตร ว ทยาศาสตร บ ณฑ ต สาขา ว ทยาการคอมพ วเตอร

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Brochures

Publish on:

Views: 24 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารสม ครงาน (RESUME) ช อ-นามสก ล : ภ ภพ ภ ม Name-Surname: Phiphop Phoomee ข อม ลท วไป (General Data) ระด บการศ กษาส งส ด (Highest Education Level) ปร ญญาตร ว ทยาศาสตร บ ณฑ ต สาขา ว ทยาการคอมพ วเตอร Bachelor's Degree Branch: Computer Science ต าแหน งท สนใจ (Interested Position) ผ ช วยผ จ ดการแผนกบร หารอาคารส าน กงาน ระด บเง นเด อนท ต องการ (Expect Salary) 30,000 บาท ท อย ป จจ บ น และตามทะเบ ยนบ าน (Address) 99/135 หม ท 5 หม บ านส รภ ทร2 ซอยไทรม า ถนนร ตนาธ เบศ ร ต าบลไทรม า อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร โทรศ พท (Tel. no) Mobile: , Home: ข อม ลส วนต ว (Personal Data) เก ดว นท (Birth Date) : 13 กรกฎาคม 2516 / July 13, 1973 ป จจ บ นอาย (Age): 38 ป (yrs.) เพศ (Gender) : ชาย (Male) สถานะสมรส (Marital Status): จดทะเบ ยนสมรส (Married) ส วนส ง (Height) : 170 ซ.ม. (cm) น าหน ก (Weight) : 70 ก.ก. (kg) ส ญชาต (Nationality) : ไทย / Thai ศาสนา (Religion) : พ ทธ / Buddha สถานะภาพทางการทหาร (Military Status): ผ านการเกณฑ ทหารแล ว (Pass) ประว ต การศ กษาส งส ด (Education Background) ระด บการศ กษา (Highest Education Level) ปร ญญาตร (Bachelor's Degree) ช อสถานศ กษา (Institute) มหาว ทยาล ยราชภ ฎสวนด ส ต / SuanDusit Rajabhat University ว ฒ การศ กษา (Majoring) ว ทยาศาสตร บ ณฑ ต สาขาว ชา (Major): ว ทยาการคอมพ วเตอร / Bachelor's Degree Branch: Computer Science ป จจ บ น (Currently) ส าเร จการศ กษาป (Graduated Since): 2548 / / 5 ประว ต การท างาน (Experiences) จากอด ตถ งป จจ บ น 1. บร ษ ท (Company) บร ษ ท ซ บ ร ชาร ด เอลล ส (ประเทศไทย) จ าก ด ประจ าหน วยงาน อาคารตร เพชรอ ซ ซ HQ -ว ภาวด (ต ลาคม 2556 ถ ง ธ นวาคม 2556) และอาคารอ คว น อกซ ด ออฟฟ ศ เพลส พหลโยธ น-ว ภาวด (ธ นวาคม 2556 ถ ง ป จจ บ น) ผ จ ดการอาคาร / Building Manager เง นเด อน (Salary): 30,000 บาท ควบค มด แลงานภายในอาคารให ม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย, ตรวจสอบควบค มงานตามส ญญาจ างต างๆ, ต ดต อประสานงานก บ ผ ว าจ างเพ อร วมวางแผน และปร บปร งอาคารสถานท, ควบค มตรวจสอบงานธ รการ-อาคาร-งานร กษาความปลอดภ ย-งานร กษาความสะอาด- งานจ ดซ อ-เบ กจ ายสต อคว สด อ ปกรณ -สเตช นเนอร, งานด แลสวน-ต นไม -ภ ม ท ศน ต างๆ, ด แลตรวจสอบและวางแผนงานซ อมบ าร งอาคาร สถานท -ระบบสาธารณ ปโภค ประปา-ไฟฟ า-โทรศ พท -ไอท และส อสาร, ร วมประสานงานการซ อมสร างก บผ ว าจ าง และตรวจสอบแบบงาน ตกแต ง ประสานงาน ควบค มด แลผ ร บเหมาตกแต งร านค าส าน กงาน, งานสน บสน นการประช ม-อบรม-ก จกรรมสาธารณะของผ ว าจ าง, งาน เร ยกเก บค าเช าพ นท -ค าใช สาธารณ ปโภคส วนกลางต างๆ, งานด แลร กษาความสะอาดส าน กงาน อาคารเก บของ และพ นท เซอร ว สรถยนต ของผ ว าจ าง, ร บเร อง-ประสานงาน-น าเสนอข อม ล-ป ญหาต างๆ ภายในอาคาร โชว ร ม พ นท ลานจอดรถยนต ใหม และจ ดหาแนวทาง-ว ธ การแก ไข เสนอต อผ บ งค บบ ญชาหร อผ ว าจ าง เพ อให การด าเน นการภายในอาคารเป นไปอย างเร ยบร อย, จ ดท าสร ปรายงานการประช มร วมผ ว าจ าง ประจ าส ปดาห และผลการด าเน นการประจ าเด อน, ตรวจสอบควบค มพน กงานให ปฎ บ ต ตามกฎระเบ ยบ และนโยบายของบร ษ ทฯ 2. บร ษ ท (Company) บร ษ ท อ ต ลไทยอ ตสาหกรรม จ าก ด ประจ าหน วยงานโรงงานมหาช ย จ งหว ดสม ทรสาคร (ม ถ นายน 2554 ถ ง ต ลาคม 2556) ผ ช วยห วหน าส วนงานธ รการกลางมหาช ย แผนกธ รการ และปร บเป น ผ ช วยผ จ ดการแผนกบร หารส นทร พย / Assistant Section Head Central Admin Department and promote to Assistant Manager Asset Management Department เง นเด อน (Salary): 16,500-26,500 บาท หน าท หล กค อควบค มด แลงานธ รการกลางและบร หารส นทร พย ภายในโรงงานมหาช ย จ งหว ดสม ทรสาคร, ต ดต อประสานงาน ช าระค าธรรมเน ยมและภาษ ด าเน นการขอใบอน ญาต และต ออาย เอกสารของหน วยงานราชการท ต องปฎ บ ต ตามพรบ.หร อ กฎหมายควบค ม โรงงานให เร ยบร อยถ กต อง ควบค มตรวจสอบงานธ รการกลาง, งานจ ดซ อ-เบ กจ ายสต อคว สด -อ ปกรณ -สเตช นเนอร, น าม นเคร อง-น าม น เช อเพล งส าหร บเต มเคร องจ กร-รถขนส ง, งานบ คคล-ด แลการเข าออกของพน กงานและผ มาต ดต อ ภายในโรงงาน, งานด แลสวน-ต นไม -ภ ม ท ศน ต างๆ, งานซ อมบ าร งอาคารสถานท -ระบบสาธารณ ปโภค ประปา-ไฟฟ า-โทรศ พท, ร วมประสานงานการซ อมสร างของฝ ายอาคารฯ และ ควบค มด แลผ ร บเหมาฯ, งานสน บสน นการประช ม-อบรม-ก จกรรมสาธารณะของพน กงานภายในโรงงาน, งานเร ยกเก บ-โอนค าใช จ าย ค าใช - ค าเช าสาธารณ ปโภคส วนกลางต างๆ ของแต ละแผนก-ฝ ายท เก ดข นภายในโรงงาน, งานด แลร กษาความสะอาดส าน กงาน ลานเก บ และโรง ซ อม-ประกอบเคร องจ กรของบร ษ ทร บจ างเหมาฯ, งานด แลร กษาความปลอดภ ยของบร ษ ทร บจ างเหมาฯ และด แลระบบ CCTV, ร บเร อง- ประสานงาน-น าเสนอข อม ล-ป ญหาต างๆ ภายในโรงงาน และจ ดหาแนวทาง-ว ธ การแก ไขเสนอต อผ บ งค บบ ญชาหร อผ บร หารเพ อให การ ด าเน นการภายในโรงงานเป นไปอย างเร ยบร อย และเป นไปตามส ญญาว าจ าง, กฎระเบ ยบ และนโยบายของบร ษ ทฯ, ม การปร บเปล ยนต าแหน ง และเพ มเต มหน าท ตามผ งองค กรใหม โดยร วมด แลส นทร พย -การขยายส าน กงานสาขา-โชว ร มเคร องจ กรของบร ษ ทตามสาขาต างจ งหว ดให เป นไปตามนโยบาย CEO 2 / 5 3. บร ษ ท (Company) บร ษ ท โพรเกรส ฟาซ ล ต ส แมเนจเมนต จ าก ด (กล มบร ษ ทสน บสน นงานในเคร อธนาคารกส กรไทย) ประจ า หน วยงานธนาคารกส กรไทย ส าน กงานใหญ อาคารแจ งว ฒนะ (อาคารเข ยว Gold Label) เม องทองธาน (ธ นวาคม 2551 ถ ง ม ถ นายน 2554 ) ผ ช วยผ จ ดการแผนกบร การสถานท / Building Services Assistant Manager เง นเด อน (Salary): 15,000-17,705 บาท หน าท หล กค อควบค มด แลงานบร การสถานท ภายในธนาคารกส กรไทย ส าน กงานใหญ อาคารแจ งว ฒนะ (อาคารเข ยว Gold Label) เม องทองธาน จ งหว ดนนทบ ร, งานควบค ม ตรวจสอบการปฎ บ ต งานพน กงานร กษาความสะอาด พน กงานเส ร ฟ และซ ปเปอร ไวเซอร ให เป นไปตามมาตรฐานของบร ษ ทฯ ตามท ธนาคารก าหนดไว ใน Services Level Agreement (SLA), ควบค มความประพฤต ของพน กงานให เป นไปตามระเบ ยบข อบ งค บของบร ษ ทฯ และจรรยาบรรณของธนาคารฯ, ควบค มการเบ กจ ายว สด อ ปกรณ งบประมาณ ส งซ อว สด อ ปกรณ น ายาท าความสะอาด, ควบค ม ประสานงาน จ ดซ อมบ าร งร กษาการใช งานเคร องม อต างๆ และต ดตามน าเสนอนว ตกรรมใหม ๆ ของว ธ การ - อ ปกรณ ท าความสะอาด, ก าหนด วางแผนงาน ว ธ การปฎ บ ต งานรายว น รายส ปดาห รายเด อน และรายป, โค ชช ง อบรม และประช มพน กงานฯ ซ ปเปอร ไวเซอร แผนกฯ ส วนงานในท กๆ เด อน และจ ดอบรมหล กส ตรต างๆ ตามท กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงานก าหนด ป ละ 2 คร ง, ตรวจเย ยม ตรวจสอบงานของหน วยงานอาคารอ นๆ อ ก 5 หน วยงานของบร ษ ทฯ ท ได ร บมอบหมายให บร หารงานจากธนาคาร, เป นกรรมการในก จกรรม พ เศษของบร ษ ทฯ เช น โครงการยกระด บความพ งพอใจตามมาตรฐานการให บร การ, ประเม นผลการปฎ บ ต งานของพน กงาน และซ ปเปอร ไว เซอร ท ก 6 เด อนเพ อจ ดอ บด บของการปฎ บ ต งาน, ตรวจสอบ น บจ านวน รายงานผลความผ ดปรกต และความช าร ดเส ยหาย - ส ญหายของ ทร พย ส นของธนาคารภายในอาคารท กเด อน, แจ ง ประสานงาน และต ดตาม งานซ อมแซมว สด อ ปกรณ ท ม ความช าร ดเส ยหายส ญหายจากการ ใช งานของผ ใช อาคาร, ด แลประสานงานต างๆ ภายในอาคารในการใช สถานท เช น งานจ ดเล ยง งานห องอาหาร งานประช ม งานอบรมส มนา การใช พ นท ส วนกลาง Breakout Areas (พ นท พ กผ อน-พ นท ประช มย อย) ห องบอลร มขนาดใหญ ห องอบรม ห องประช ม, ควบค มด แล - ประสานงานการจ ดเก บขยะของเทศบาลนครปากเกร ด, ด แลประสานงานก จกรรมของธนาคาร เช น การออกบ ทผล ตภ ณฑ ของธนาคาร, งาน พ ธ กรรมต างๆ ของธนาคารฯ, ประสานงาน และควบค มด แลงานผ ร บเหมาฯ ค ส ญญาก บธนาคาร เช น งานจ ดเปล ยนไม ประด บภายในอาคาร, งานด แลบ าร งร กษาต นไม สวนหย อมรอบอาคาร และช นดาดฟ า, งานบร การก าจ ดแมลง แมลงสาป หน และปลวก, ประสานจ ดหางานว สด อ ปกรณ จ ดหาพน กงานฯ ประจ าจ ด และท าความสะอาดสถานท หล งจากม การต อเต มปร บปร งพ นท ของอาคารต อจากผ ร บเหมาของธนาคาร 4. บร ษ ท (Company) บร ษ ท โจนส แสลง ลาแซล เมเน นท เม นท (ประเทศไทย) จ าก ด หน วยงานน ต บ คคลอาคารช ดเสร มม ตร ทาวเวอร, หน วยงานน ต บ คคลอาคารช ดปท มว นร สอร ท (พฤษภาคม 2550 ถ ง ก นยายน 2551) ผ ช วยผ ด แลอาคาร / Assistant Building Super Intendant เง นเด อน (Salary): 16,800 บาท ด แลงานอาคาร สถานท พ นท ส วนกลางของน ต บ คคลอาคารช ด ด แลงานไอท, งานระบบคอมพ วเตอร ต างๆ, คอมพ วเตอร เซ ฟ รเวอร กล อง CCTV, คอมพ วเตอร ระบบบ ตรผ มาต ดต อภายในอาคาร, ป ายแอลซ ด ประชาส มพ นธ บร เวณทางข น-ลงรถยนต ของอาคารเสร มม ตร ทาว เวอร, ควบค ม ตรวจสอบ และรายงานการปฎ บ ต งานของผ ร บเหมางานท าความสะอาด (สเตทเซอร ว ส) ผ ร บเหมางานร กษาความปลอดภ ย (เอ มพ เอ), ควบค มงานต อเต ม-ตกแต ง-ปร บปร งพ นท ต างๆ ของผ ร บเหมาท งของผ เช า และน ต บ คคลฯ ท เข ามาปฎ บ ต งานภายในอาคาร รวมถ ง การจ ดเก บค าธรรมเน ยมต างๆ และการเร ยกปร บกรณ ผ ดเง อนไขการปฎ บ ต งาน เก ดความเส ยงภ ย การกระท าโดยประมาทเล นเล อ การแก ไข เปล ยนแปลงงานท ไม ตรงตามแบบงานท ย นขออน ญาต โครงสร างงานระบบโดยไม ได ร บอน ญาต หร อ การท าให ทร พย ส นของผ เช า- 3 / 5 ส วนกลางของอาคารได ร บความเส ยหาย, ประสานงานต างๆ ระหว างผ เช า เจ าของร วม บ คคลภายนอก ในการใช พ นท ส วนกลาง ภายในอาคาร เช น การใช สถานท จ ดก จกรรม การออกบ ทแสดงส นค า บร เวณอาคารท งหมด, ต ดต ง-ด แล-ซ อมบ าร ง-ปร บปร ง ระบบอ นเตอร เนต- คอมพ วเตอร ในส าน กงาน และระบบไอท ท ใช ภายในอาคาร, ด แลต และจดหมาย ภายในห องเมล, ตรวจสอบความเส ยหายจากเหต ต างๆ ภายในห องช ดฯ, ร บเร องต างๆ ของผ ใช อาคารช ดปท มว นร สอร ท เพ อน าเสนอผ านผ จ ดการอาคารช ดฯ ไปย งกรรมการผ ม อ านาจเพ อลงนาม อน ม ต และน าเสนอไปย งท ประช มใหญ น ต บ คคลอาคารช ดฯ, น าเสนอการปร บปร งภ ม ท ศน และงานระบบต างๆ ภายในอาคารช ดฯ 5. บร ษ ท (Company) บร ษ ท ไทยเร ยลต คอมเพล กซ จ าก ด และน ต บ คคลอาคารช ดเสร มม ตร ทาวเวอร (ม ถ นายน 2545 ถ ง พฤษภาคม 2550) เจ าหน าท ร บส งเอกสาร, ธ รการ, จ ดซ อ, การตลาด, ไอท, คอมพ วเตอร ซ พพอร ท / IT, Computer Support เง นเด อน (Salary): 16,400 บาท เร มต นงานจากงานร บส
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks